Inventaris van de collectie Heeres
collectie Heeres
Beschrijving van de archiefbestanddelen
1
Alfabetisch index van de staande orders, instructies en reglementen benevens diverse resoluties van de Heren Zeventien (letters A-O)
1602 - 1750, 1739 - 1755
1 pak
De index heeft toebehoord aan F.A. van Rappard en is, blijkens diens aantekening, door hem in auctie bij W.K. Mandemaker te 's-Gravenhage gekocht.
2
Alfabetische lijst met verklaringen van vreemde (meest Indische) woorden, voorkomende in de Indische brieven van de VOC
1758
1 deel
3
Kopie van een verzameling van plakkaten en ordonnanties door Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia uitgevaardigd
1642 juli 6
1 deel
Vervaardigd door Antonie van Diemen.
4
Kopieën van stukken betreffende de vredesonderhandelingen tussen Frankrijk en Spanje
1644 - 1647
1 omslag
Hierin tevens enkele kopieën van stukken betreffende vredesonderhandelingen tussen Holland en Portugal.
5
Kopie-resoluties van Gouverneur-Generaal en Raden
1640 december 14 - 1671 april 7
1 omslag
Fol. 1-16 ontbreken.
6
Afschrift van mr. van Dam, Beschrijving der O.I. Compagnie, derde boek, eerste hoofdstuk. Bijlagen
(18e eeuws afschrift)
1 band
7
Kopieën van extract-resoluties van Gouverneur-Generaal en Raden in Indië van plakkaten en andere stukken, voornamelijk betreffende rechtsvordering in burgerlijke zaken in Indië
(17e en 1e helft 18e eeuw)
 
8
Stukken betreffende de West-Indische Compagnie:
9
Schuldbekentenissen van directeuren en raden van het comptoir Houghly der V.O.C.
1751 - 1752
1 omslag
10
Stukken betreffende de boedel van wijlen Pieter van Heemskerck, gouverneur van Malakka
1753 - 1756
1 omslag
11
Stukken betreffende toestanden te Batavia:
12
Kopie-akte van procuratie door Simon Elin, assistent in dienst der W.I.C. en commandant op het fortres Amsterdam te Cormantijn op de kust van Guinee, op Jan Royer, kapelaan van de prins van Oranje
1759 juni 1
1 stuk
13
Brieven aan mr. Gerard van Vredenburch van:
14
Brieven aan mr. Gerard van Vredenburch, van correspondenten in Nederland en andere stukken betreffende de V.O.C.
1767 - 1773
1 band
15
Examen der ware constitutie van zaken wegens de actiën in de V.O.C.
1772
1 band
Gemerkt met het merkteken van de Kamer Delft.
16
Afschrift van het 'Reedekundig berigt wegens de waare oorzaak van 't bederf mitsgaders de middelen van redres der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie in Indien, door den Indische patriot ter speculatie gedaan ...'
1773 mei 1
1 omslag
17
Ingekomen brieven aan Adriaen van Haeften, secretaris, boekhouder en pandbewaarder van de Bank- Courant en de Bank van Leening te Batavia, van Clemeris van der Horts, koopman in wijnen te Amsterdam, en minuten van uitgaande brieven van Van Haeften
1767 - 1773
1 omslag
18
Stukken betreffende de vrije vaart en handel dienende tot bijlage voor de memorie van Bacherat, directeur te Bengalen
1771 - 1775
1 band
19
Lijst van de koningen van Bantam en de jaren van hun regering alsmede van de hoofden der V.O.C. aldaar, benevens van de hoeveelheid der jaarlijkse door de Compagnie in Bantam ingekochte zwarte peper. Opgesteld door Jan de Rovere van Breugel
1682 - 1783
1 stuk
20
Kopieën van stukken van Lambertus Haga, gouverneur van Banda en andere compagniedienaren aldaar aan de Hoge Regering van Indië
1787 - 1791
1 band
Fol. 1-4 ontbreken.
21
Akten van aandelen in plantages in West-Indië:
22
Diverse stukken betreffende de V.O.C.
23
Brieven, kwitanties, kopie-akten enz. ingekomen bij C. van Twist, boekhouder van het soldijcomptoir van de Kamer Amsterdam, en bij J. Temminck
1788 - 1804
1 omslag
24
Rapport, opgesteld door W.C. van Braam, gewezen officier van de staf van de toenmalige minister van Koloniën Verheul, gericht aan de minister van Marine en Koloniën Van der Heim, wegens zijn missie naar Oost-Indië
1808 maart 10
1 deel
Hierin tevens een declaratie van W.C. van Braam, 1808 maart 16.
25
Bijlagen bij no. 24
1806 - 1807
1 deel
26
Staat van ontvang en uitgaaf bij het Ministerie van Marine en Koloniën betreffende de koloniale administratie
1808
1 stuk
27
Lijst der gouverneurs op Amboina, opgesteld door de onderkoopman en secretaris van Politie Lambertus Haga met bijstand van de boekhouder Elias Mazel
tot 1794
1 stuk
Aangevuld tot 1819.
28
Kopie-dagregister van de hofreis naar Edo door het opperhoofd van de Nederlandse handel in Japan G.F. Meylan met gevolg
1830
1 deel
29
Indische wetboeken door S. Senstius:
In het Javaans met vertalingen.
30
Geschiedkundige verhandelingen:
31
Afschrift van een beschrijving van Sumatra's Westkust door Hubert van Basel
1761
1 omslag
Hierin tevens staten over de boekjaren 1749/1750 - 1758/1759; afschrift van een memorie aan Ph.J. van der Stengh, koopman en opperhoofd van Sumatra's Westkust, 1792.
32
Diverse originele stukken, gekocht op een auctie:
33
Naamkaartjes van leden van het Japanse gezantschap naar Nederland. Met enkele bijbehorende stukken
1862
1 omslag
34
Nota's, opgesteld door de referendaris aan het Departement van Koloniën Krabbe:
35
Naamlijsten van de gekwalificeerden van de V.O.C. te Batavia en op de comptoiren van Indië; van de militie en de zeemacht der V.O.C. in Indië door van der Meulen opgemaakt uit de gedrukte naamboeken der Hoge Indische Regering enz. ("Heereboekjes")
1724
1 pak
36
Naamlijsten van gekwalificeerden in de verschillende Westindische Bezittingen en van de officieren onder de Admiraliteitscolleges, door J.C. van der Meulen opgemaakt uit "Heereboekjes"
37
Alfabetische naamlijsten van overledenen door J.C. van de Meulen opgemaakt uit de gedrukte naamboekjes der Hoge Indische Regering enz. ("Heereboekjes")
1724
1 pak
38
Biografische aantekeningen betreffende de raden van Indië, en autoriteiten in Oost-Indië sedert 1816, bijeengebracht door M.A van Rhede van der Kloot
1611 - 1811, 1811 - 1816, 1819 - 1892
1 pak
39-40
Aantekeningen van dr. P.A. van Tiele en mr. J.E. Heeres betreffende het bedrijf der V.O.C. in Indië, voornamelijk in de 17e eeuw (personalia, comptoiren enz.), bijeengebracht ten dienste van hun uitgave "Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel"
Zie aangaande de overneming der papieren van Tiele door Heers: o.c. Tweede deel, Voorbericht.
39
Lijst van verspreide stukken betreffende de geschiedenis der Nederlandse Koloniën, naar de jaren gerangschikt
1594 - 1804
 
40
Aantekeningen betreffende plaatsen en gebieden, beginnende met de letters A-S, onder het bewind van de V.O.C. Alfabetisch gerangschikt
1614 - 1649
 
Aantekeningen betreffende plaatsen en gebieden, beginnende met de letters A-S, onder het bewind van de V.O.C. Alfabetisch gerangschikt
1650 - 1651
 
41
Personalia betreffende Jan Pietersz. Coen door mr. J.E. Heeres bijeengebracht
1892 - 1895
1 omslag
42
Foto van de ronde tinnen plaat met inscriptie in oktober 1616 aangebracht op het destijds vernoemde Dirck Hartogs-eiland bij de Westkust van Australië, tijdens het bezoek van het schip D'Eendracht, schipper Dirck Hartich
1616
1 stuk
De tinnen plaat die zich thans bevindt in het Rijksmuseum te Amsterdam is gereproduceerd bij het opstel van J.F.L. de Balbian Verster "Onbekend Zuytlant" in het tijdschrift Eigen Haard 1899, p. 566.
43
Aantekeningen uit documenten in het archief te sevilla betreffende de eilanden Rica de Oro en Rica de Plata, 1525 - 1740. Handschrift van mr. J.E. Heeres
1896
1 stuk