Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

U.   Losse stukken
392
Verzamelde staatsbesluiten betreffende de kaapvaart. (Gedrukt.)
1781 mei 1 - 1805 maart 4
1 band
393
Stukken rakende het onderzoek der zaak van de gesuspendeerde gezaghebber van Java's Oosthoek, Dirk van Hogendorp.
1797 januari 20 - 1806 juni 4
104 stukken
394a
Instructie voor de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen. (Gedrukt.)
1800 april 29
1 stuk
Vgl. inv.nr. 377, Instructie door de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen voor zijn ambtenaren en gecommitteerden, 1800-1805.
394b
Memorie van Théodore Contamine over de defensie van het eiland Ceylon. Met begeleidende missive.
1800 november 8
2 stukken
Met brief van Théodore Contamine aan J.C. Smissaert. 1803 juni 7. Vg. arch. Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, 1796-1800, 2.01.27.01, inv.nr. 241j.
394c
Stukken betreffende de aanplanting en verplanting van kaneel.
1800
2 stukken
394d
Extract-resolutie van 'het voormalig Committé' tot de O.I. Handel en Bezittingen van 3 mei 1798. Met geïnsereerde memorie van Le Clerc, 'capitaine d'infanterie', over 'verschillende Indische objecten'.
1800 ?
5 losse vellen
394e
Levensbeschrijving van de raad extraordinaris van Ned. Indië Arnoldus Constantijn Mom.
1800 ?
1 stuk
394f
Copie-verklaring van de gewezen gouverneur van Koromandel Jacob Eilbracht, betreffende de verdeling van provisie-penningen.
1801 januari 23
1 stuk
394g
Missive van J.H. van Heekeren te Batavia aan de Raad. Met bijlagen.
1801 januari 26
3 stukken
394h
Copie-'Mémoire par le citayer Delafous, tendant Ê persuader le premier Consul de France qu'il est de son intérêt de procurer Ê la Republique Batave le recouvrement de ses colonies Aziatique'.
1801 januari
1 stuk
394i
Copie-memorie over de oorzaken van het toenemend gebrek aan rijst op Java, door F. van Boekholtz.
1801 februari 7
1 stuk
394j
'Concept-gouvernement voor de Kaap de Goede Hoop', door een in Holland verblijvend Kapenaar.
1801 februari
1 stuk
394k
Missive en stukken van Théodore Contamine betreffende de verdediging van Kaap de Goede Hoop.
1801 februari - 1803 juni 7
4 stukken
394l
Extract-anonieme brief en andere stukken betreffende C.J. Prediger.
1801 maart 15 - 1801 juni 8
3 stukken
394m
Reglementen op het gebruik der brandspuit en op het houden der wacht aan het residentiehuis van de Raad te Amsterdam. (Gedrukt.)
1801 maart 23
2 stukken
394n
Concept-'Bespiegeling over het staatkundig bestaan van de Compagnie in Indiën, in betrekking tot de defensie, retraite en capitulatie van Batavia', door F. van Boekholtz.
1801 augustus
1 stuk
394o
Stukken betreffende de zaak van Mr. Jacobus van Kal.
1801 november 21 - 1806 juni 6
11 stukken
394p
Copie-'Beschouwingen wegens onze belangrijke betrekkingen in Azië, benevens de middelen die tot herstel van deze kunnen worden in werking gebracht', door Mr. Jacobus van Kal.
1801 november
1 stuk
394q
'Poincten van bezwaar tegen de commissaris-generaal Nederburgh'.
1801
2 stukken
394r
Stukken betreffende de Kaap de Goede Hoop.
1801
8 stukken
394s
'Kort onderzoek der beschuldigingen, de Javanen aangewreven, alsof zij een aangeboren luiheid zouden bezitten', door Mr. S.B. Wiselius.
1801 ?
1 stuk
394t
Request van W.C. Eckhart, weduwe Mr. Carel Saxe, in leven advocaat-fiscaal te Batavia, om restitutie van een haar toekomende geldsom.
1801.
 
In handen van gecommitteerden tot de Indische Zaken gesteld, 2 oktober 1805. Aanwins 1905 XLIII no. 2.
394u
Rapporten van het Departement van Financiën wegens de rekening en verantwoording van de secrete kas en het fonds van een per mille.
1802 februari 2 - 1805 december 31
5 stukken
394v
Missive van Charles de Bielfeld aan de secretaris van de Raad Mr. J.C. Smissaert. Met begeleidende missive van De Bielfeld, zaakgelastigde van N.N. bij de Bataafse Republiek.
1802 februari 14
3 stukken
394w
Memorie van H.D. Campagne aan de Raad, aangaande de handel op en in Oost-Indië.
1802 maart
1 stuk
394x
Stukken aangaande de intrekking der buitenkantoren van de Raad.
1802 maart 9 - 1803 oktober 17
10 stukken
394y
Copie-nota's van J. Siberg, houdende zijn oordeel over de werkjes van Dirk van Hogendorp.
1892 mei 19 - 21
2 stukken
394z
Consideratiën over de instructies van de Raad van Justitie te Batavia van 1743 en 1798 door Mr. P.A. van Boetzelaar, Mr. A.J. Cuperus en Mr. J. Walraven.
1802 mei 31
1 stuk
394aa
Copie-nota van A.H. Wiese, houdende een beoordeling van het 'bericht van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche Bezittingen in O.I.', door Dirk van Hogendorp.
1802 augustus 17
1 stuk
394ab
Memorie van consideratiën betreffende de vaart en handel op de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië. Anonieme beschouwing.
1802 juni
1 katern
Voormalig Statistiek Archief Koloniën, inv.nr. 25.
395a
Missive uit Simonsbaai van de kapitein ter zee A. Melissen, commanderende 's Lands eskader en transportschepen naar O.I., gedestineerd aan de Raad. Met bijlagen.
1802 september 19
54 stukken
395b
Verbaal van het verrichte der commissie uit de Raad tot het embarquement der troupes voor de Kaap de Goede Hoop. Met bijlagen.
1802 december 2
33 stukken
395c
Minuut- en 'Interimair reglement van administratie' voor de drie compagnieën van het 22ste battaillon infanterie gedestineerd naar de Kaap enz. Met tarief van hun kleding, uitrusting en bewapening.
1804 oktober 26 en z.d.
1 omslag
395d
Correspondentie met de commissie tot O.I. Zaken, benoemd door het Staatsbewind.
1802 december 15 - 1803 februari 10
10 stukken
395e
Memorie van de kapitein bij de Genie J. van den Bosch over de defensie van Batavia. Met bijlagen en begeleidende missive.
1802 december 28
10 stukken
395f
Stukken betreffende de nalatenschap van de gewezen raad van Indië Emanuel Bornezee.
1802 december
4 stukken
395g
Fragment-'Gedachten over het voorstel van het Staatsbewind tot afstand van de Chinese handel aan de actiehouders van de voormalige O.I.C. Met bijlage.
1802.
2 stukken
395h
Opgave van in Indië aan handen zijnde producten.
1802
10 stukken
395i
Stukken betreffende de liquidatie van de Amphioen-Sociëteit te Batavia (1745-1794).
1794-1798, 1800-1802, 1821.
1 pak
Inhoudend: - Stukken, 1794-1798. 'Afkomstig van den commies aan het Departement van Marine en Koloniën G. van Alphen' (Voormalig Statistiek Archief Koloniën, inv.nr. 22); 'No. 9 van de lijst van het Departement'. 1 omslag. - Stukken, 1800-1802. Met brief van 1821. 1 omslag. - Stukken, 1802. Met retroacta. Opschrift: 'V 3; No. 96; Papieren relatief de Amphioen Sociëteit; vermeld bij de resolutiën van den Aziatischen Raad van 2 september 1802'. 1 omslag..
395j
'Korte geschiedenis van de Preanger, Sudansche, Padjajarangsche, Jaccatrascha en Cheribonsche landen', door F. van Boekholtz.
1802
1 stuk
395k
Staatkundige aanmerkingen wegens de ongezondheid en ligging van de stad en kasteel van Batavia, door F. van Boekholtz.
1802
1 stuk
Vgl. arch. Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, 1796-1800, 2.01.27.01, inv. nr. 239b hierover, 1796-1798.
395l
Publicatie van het Staatsbewind houdende vrijverklaring van de vaart en handel op O.I. (Gedrukt).
1803 maart 1
1 stuk
395m
Rapport van de commissaris J.B. Warendorff vanwege de Raad van Oorlog belast geweest zijnde met de administratie en surveillance der troupes gedestineerd naar de Kaap de Goede Hoop.
1803 maart 25
1 stuk
De bijlagen ontbreken.
395n
Copie-memorie tot redres der ingeslopen misbruiken op Java, door A.H. Wiese. Met bijbehorend stuk.
1803 mei 1 - 1806 juni 1
2 stukken
395o
Stukken betreffende de zaak van de oud-commandeur en opper-equipagemeester te Batavia, Ph.H. de Haart.
1803 augustus 10
32 stukken
396a
Copie-'Kort concenpt van een plan van inzaam en leverancie van producten in de Oost-Indiën', door F. van Braam aan de leden van het Staatsbewind, uitmakende de commissie tot de Marine en Koloniën. Met bijlagen.
1803 september 27
1 lias
396b
Instructie voor de Raad der O.I. Bezittingen en Etablissementen. (Gedrukt.)
1804 maart 17
1 stuk
396c
Memorie over de tegenwoordige Staat der Kaapse Bezitting door Gijsbert Karel van Hogendorp.
1804 maart
1 stuk
396d
Nota's betreffende de boedel van wijlen brigadier Charles Louis Colmond.
1804 mei
2 stukken
396d
Charter voor de Aziatische Bezittingen van de Bataafse Republiek. (Gedrukt.)
1804 september 27
1 stuk
396f
Instructie voor de betaalmeester van de interessen der schulden bevorens ten laste van de O.I.C. (Gedrukt.)
1804 augustus 9
1 stuk
396g
Stukken betreffende de aankoop van een jachthuis aan de Haagse Vaart en eigendomsbewijzen van een huis aan de Hofsinger in Den Haag.
(1606 - ) 1804 november 26
23 stukken
396h
Copie-memoriën van W.M. Keuchenius over de luchtgesteldheid van Batavia en over de circulaie van papieren munt in Indië. Met copie-begeleidende missiven aan J. Siberg en Mr. J.C. Smissaert.
1804 december 15 - 1805 mei 14
5 stukken
396i
Copie-certificaat in Engeland uitgegeven voor de uitwisseling van krijgsgevangen.
1804 december 18
1 stuk
396j
Copie-missive van gouverneur en Raad van de Kaap de Goede Hoop aan het Staatsbewind betreffende de landbouwonderneming van Gijsbert Karel van Hogendorp. Met copie-bijlagen.
1804 december 19
1 band
396k
Copie-'Advies van N.N. aan het Staatsbewind over de door de Aziatische Raad gevraagde subsidie van ruim vijf millioen'.
1804 ?
1 stuk
396l
Copie-memorie van Mr. C.T. Elout 'over het hoofdbestuur in Indië'.
1805 oktober 1
1 stuk
396m
Copie-brief van [A.G. Besier] te Deventer aan R.J. Schimmelpenninck over de aan commissarissen-generaal naar Indië mede te geven instructies. Met bijlage.
1805 december 31
4 losse vellen
396n
Copie-'Nadere memorie dienende tot antwoord op vijf punten aangaande de inrichtingen op de culture van Java', door Gijsbert Karel van Hogendorp. Met 'Aanmerkingen' op deze nadere memorie en bijlagen op de aanmerkingen.
1805
3 banden
396o
Copue-reglement op het beleid van de regering en het justitiewezen in de Aziatische bezittingen; copie-instructies voor commissarissen-generaal, voor de Gouverneur-Generaal en voor het Hoge Gerechtshof van Bataafs Indië.
1806 januari 27
1 lias
396p
1806 januari
2 stukken
397a
Lijst der troepen in garnizoen te Batavia.
1800 juni 30
1 stuk
397b
Stukken rakende het gewezen opperhoofd ter kust van Koromandel Jacob Eilbracht.
1800 - 1802
29 stukken
397c
'Naamtekening van aangestelde dienaren voor Indiën, welke de eed gedaan hebben'. Met eedformulieren.
1800 - 1805
1 band en 4 losse stukken
397d
'Diverse lijsten van aangestelde bedienden voor Indië'.
1800 - 1805
13 stukken
397e
'Buitengewoon secreet-stukken over emploiabele personen aan de Kaap'.
1801 maart 31 - april
8 stukken
397f
Copie-instructie van J. Siberg aan J.C. Baane, kapitein ter zee in dienst van de O.I.C. Met bijlage.
1801 september 15
2 stukken
397g
Missive van Mr. S.C. Nederburgh aan Mr. J.C. Smissaert, secretaris van de Raad (?).
1801 oktober 25
2 losse vellen
397h
Stukken betreffende de abt Aimé Louis de Maisonfort en zijn plan tot oprichting van een 'etablissement van opvoeding' te Batavia.
1801 november 25 - 1802 januari 20
6 stukken
397i
Aantekeningen van N.N. op het werk: 'Stukken rakende de tegenwoordige toestand der Bataafse bezittingen in O.I.' door Dirk van Hogendorp.
1801
1 stuk
397j
Stukken betreffende de reis en behandeling van de commissarissen van de Raad voor Indië S.K. de Bruine en R. Farquhac aan boord van het Amerikaanse schip 'The Hope'.
1801
15 stukken
397k
Verzameling van stukken rakende de zaak van Dirk van Hogendorp. (Gedrukt.)
1800, 1801
2 banden
De eerste band (1800) is oud Aanw. 1911 no. 34.
397l
Copie-'Rapport van het Departement tot de Indische Zaken nopens het eventueel bestuur van de Kaap de Goede Hoop' door Mr. J.A. de Mist. Met copie-bijlage en register.
1802 februari 1
1 band en 1 stuk
398a
Rapport van de luitenant-kolonel Von Prophalow betreffende een request van Auguste Contamine. Met bijbehorende stukken.
1802 februari 13
3 stukken
398b
'Memoire du Sr. Jacques la Salle concernant l'île de Madagascar.
1802 februari 16
1 stuk
398c
'Verhandelingen over de vragen: Of het nuttig en noodzakelijk zijn zoude, de O.I. bezittingen te brengen op den voet der W.I. volksplantingen? en of het voordeeliger voor dit gemeenebest zijn zoude, den handel daarop door eene uitsluitende Compagnie te drijven dan wel die voor alle 's Lands ingezeetenen open te stellen?', door Mr. S.C. Nederburgh.
1802 mei 1
1 band
398d
Onderschreven eden voor de procureur-generaal en de raden van Justitie aan de Kaap de Goede Hoop.
1802 juni 3 - 1802 oktober 7
2 stukken
398e
'Uittreksel uit diverse Indische papieren rakende het geschil tussen de Hooge Regeering en den Raad van Justitie te Batavia'.
1802
1 stuk
398f
Minuut-rapport van het Departement tot de Indische Zaken over de vraag van het Staatsbewind: 'of en welke rechten zullen behooren te worden geheven van goederen naar Cabo de Goede Hoop uitgevoerd, of vandaar ingevoerd wordende'.
1802
9 losse vellen
398g
Copie-publicatie der Hoge Indische Regering tot deelneming in een te Batavia geopende negotiatie van contante penningen.
1803 februari 1
1 stuk
398h
Rapport der door het Staatsbewind benoemde commissie tot de O.I. Zaken aan het Staatsbewind. (Gedrukt.)
1803 augustus 31
1 band
Behoort bij inv.nr. 398k.
398i
Provisionele instructiën voor de Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop en voor de Raad der Gemeente in de Kaapstad. (Gedrukt.)
1803
2 stukken
398j
Stukken wegens de zaak van het lid van de Raad van Justitie te Batavia, Mr. Frans van Stipriaan.
1803 - 1805
7 stukken
398k
Charter voor de Aziatische [Franse] bezittingen van de Bataafse Republiek (gedrukt) met vertaling. Met bijgevoegde extract-resolutie van de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen voor het Departement tot de Indische Zaken.
1804 september 27 - 1804 december 6
3 delen, 1 stuk
398l
Extract-resolutie van de Raad betreffende het arrest gelegd op de gelden nagelaten door Mr. C.H.C. Wegener. Met bijlage.
1804 november 20
2 stukken
398m
Request van Johannes Kuper, gewezen boekhouder, klein-kassier en secretaris van Politie te Suratte. Met bijlagen.
1805 augustus 5
1 lias en 1 los stuk
398n
Missive van de secretaris van staat voor de Marine aan de Raad over de toestand der marine in O.I. Met bijlage.
1805 september 16
2 stukken
398o
Opgave der werkzaamheden bij het Departement en van de tractementen der ambtenaren.
1805
2 stukken
398p
Stukken betreffende de handel op Perzië.
1805 ?
3 stukken
399
Stukken betreffende de geschillen tussen de raden extraordinaris N. Engelhard en A.C. Mom nopens de zaak van de voortvluchtige raad ordinaris Mr. C.H.C. Wegener.
1799 oktober 12 - 1801
24 stukken
400a
Kwitantiën van betalingen uit de secrete kas.
1800 mei 27 - 1806 juni 24
1 pak
400b
Stukken betreffende het beheer der secrete kas.
1800 mei 30 - 1801 augustus 24
1 omslag
400c
Stukken betreffende het beheer van het logement van de Raad in Den Haag.
1800 augustus 7 - 1803 oktober 13
1 omslag
401a
Kwitantiën van betaling uit het fonds van een per mille.
1801 februari 20 - 1806 augustus 31
488 stukken
401b
Ontvangboek der uitkeringen aan armen en noodlijdenden uit het fonds van een per mille.
1801 april 30 - 1804 november 30
1 band
401c
Onkostenrekeningen van het verstrekte aan 's Lands fregatten van oorlog in Indië.
1804
10 stukken
401d
Zes schuldbekentenissen van opvarenden van het uitgaande schip 'Horssen' van de VOC, 9 mei 1788; afgeschreven schuld 1804.
402a
Contracten met Amsterdamse firma's.
1800 september 12 - 1804 maart 6
24 stukken
402b
Concept-rekening van Voûte & Daniels wegens verkocht vlees, spek en andere provisiën. Met bijbehorende stukken.
1800
5 stukken
402c
Stukken betreffende de expeditie uit Barcelona naar Batavia.
1800-1801
39 stukken
402d
Stukken betreffende de expeditie uit Frankrijk naar Batavia.
1800 - 1802
186 stukken
403
Stukken rakende de betrekkingen met het handelshuis De Coninck & Co. te Kopenhagen.
1800 - 1806
189 stukken
404a
Bekroond opstel van Ezechiël Lombard over de bouw van Oost-injevaarders (gedrukt), gezonden 'aan de Aziatische Raad te Amsterdam uit de boekwinkel van de wed. Gillissen te Middelburg'.
1800 ?
1 band
Vgl. inv. nr. 407c.
404b
Concept-contracten met Tutein & Co. te Kopenhagen en met Joan Hodshon & Zn. te Amsterdam.
1801
4 stukken
404c
Papieren voor de scheepsdoos.
1801 - 1802.
15 stukken
404d
Carga's der ladingen te Kopenhagen aangebracht en van Chinese ladingen.
1801 - 1806
27 stukken
404e
Papieren voor de commissie naar Texel, bij gelegenheid van het transport der troepen naar de Kaap.
1802 april 21 - 1802 september 18
90 stukken
404f
Stukken rakende het request van J.L. Umbgrove c.s. over de walvisvangst aan de Kaap.
1802 juni 10
7 stukken
404g
Extract-besluit van het Wetgevend Lichaam der Bataafse Republiek rakende de invoer van thee uit China. (Gedrukt.)
1802 augustus 3
1 stuk
404h
Cognescement en factuur over 90 kisten thee in het schip 'Stralsund'. Met bijbehorende stukken.
1802 november 1 - 1802 december 18
6 stukken
404i
Opgaaf van aangevoerde thee sedert 1783.
1802
1 stuk
404j
Opgaaf van de door de particuliere handel gebruikte scheepsruimte naar Ceylon, Batavia en de Kaap sedert 1791.
1802
1 stuk
404k
Stukken rakende de verkoop van 14 millioen pond koffie, liggende te Batavia en van een zekere hoeveelheid poedersuiker.
1802 - 1805
1 stuk
404l
Memorie van de boekhouder der commercie Willem Ris betreffende de betaling van door de Raad verkochte goederen.
1802 ?
19 stukken
404m
Calculatieve berekening wegens het contract tot de afhaal van producten met Wils & Co.
na 1802.
10 stukken
405a
Notitie van schepen te verkopen door het Departement. (Gedrukt.)
1803 april.
1 stuk
405b
Copie-missive van W.F. van Reede van Oudthoorn aan de Raad betreffende het vertrek der schepen 'Vrede' en 'Wakkerheid' vandaar naar Batavia. Met bijlagen.
1803 juni 5
18 stukken
405c
Stukken betreffende de relatiën met het huis Wils & Co. te Amsterdam.
1803 augustus 19 - 1805 november 6
17 stukken
405d
Extract-missiven der Cantonse bedienden aan de Raad, voor het Departement van Koophandel en Zeevaart.
1803 december 31 - 1805 december 28
4 stukken
405e
Stukken betreffende de onkosten van diverse ladingen.
1803 - 1806
4 stukken
405f
Carga's van verschillende theeladingen.
1804 februari 15 - 1806 maart 31
12 stukken
405g
Veilingbriefje van thee. (Gedrukt.)
1804 oktober 10
1 stuk
405h
Copie-cognossementen van de lading van het schip 'Bom Jesu d'Alem' en verklaring omtrent de leiding van het schip 'Patterson'.
1804 oktober 23 - 1805 mei 10.
4 stukken
405i
Rekening-courant van de 'Agatha Cecilia', van China.
1804 november 9
2 stukken
405j
Stukken betreffende het schip 'Don José Primeiro', van China.
1804 december 19 - 1806 april 28
26 stukken
405k
Stukken betreffende de requesten van G.K. van Hogendorp en van Voûte & Co. nopens de aanvoer van thee.
1804 december 19 - 1806 mei 2
9 stukken
405l
Rendementen van gehouden verkopingen.
1805 april 5 - 1805 juni 19
7 stukken
405m
Bewijsstukken van de integriteit der ladingen van uit China gekomen schepen.
1805 mei 23 - 1806 april 23
24 stukken
405n
Facturen der goederen door I.I. Gerhardt naar Batavia verzonden ingevolge secrete resolutie van 18 april 1805.
1805 mei
5 stukken
405o
Papieren gediend hebbende bij de deliberatiën over de aanvoer van thee voor 1806 op contract.
1805 juni 27 - 1805 juli 17
4 stukken
405p
Verkooprekeningen van de ladingen aangebracht met de schepen 'Patterson' en 'Rousseau'.
1805 september 30 - 1806 mei 31
5 stukken
405q
Copie-missive van Th. Gulcher & Zn. aan commissarissen van de Raad te Amsterdam. Met bijlage.
1805 november 22
2 stukken
405r
Stukken betreffende de verzending van benodigdheden naar de Kaap.
1805
20 stukken
405s
Correspondentie met Hope & Co. over het transport van ammunitie naar de Kaap.
1805 - 1806
18 stukken
405t
Stukken betreffende het verhuren van een gedeelte der pakhuizen te Rotterdam aan F. en A. Cremer.
1806 maart 9 - 1806 maart 13
5 stukken
405u
Stukken betreffende equipagegoederen door de Raad overgedaan aan 's Lands Marine.
1806 maart 21 - 1806 juli 17
17 stukken
405v
Copie-prijslijst van een verkoping gehouden bij de Kamer Amsterdam der O.I.C. op 19 oktober 1682.
406
Notulen van de besoignes der commissie tot de zaken van het embarquement der troepen, gedestineerd naar de Kaap de Goede Hoop. Met bijlage (origineel ingekomen, minuut-afgande stukken).
1802 augustus 31 - 1802 november 30
61 stukken
407a
Lijst van onbetaalde interessen ten laste van de O.I.C. van de drie negotiatiën onder directie van Kruysse & Co.
1800 december 31
1 stuk
407b
Generale staten van de verschillende kantoren van de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen in de Republiek.
1800 december 31 - 1801 december 31
2 stukken
407c
Opstel van Ezechiel Lombard over de bouw van Oostinjevaarders, gezonden 'aan het comptoir van de Aziatische Compagnie' te Middelburg. (Gedrukt.)
1800 ?
1 band
407d
Lijst van bij het kantoor Middelburg berustende resolutiën van de XVII en van de Kamer Zeeland der O.I.C., van de copie-boeken van afgaande missiven aan Gouverneur-Generaal en raden en van de Haagse verbalen.
1802
1 stuk
407e
Overeenkomst tussen P. Pous, als gechargeerd met de directie der zaken van de Aziatische Raad ten comptoire Middelburg, en R.B. Doly als equipagemeester der Bataafse marine te Vlissingen over de leverantie van water aan de schepen van de Raad.
1801 december 28
1 stuk
407f
Lijst van alle stukken, documenten en papieren welke zich bevinden in het kastje van het Departement van de Thesaurie bij het kantoor Middelburg.
1803
1 band
407g
Missive van Willem Ris, boekhouder der commercie te Amsterdam, aan Hendrik Lans, pakhuismeester van de Raad ten kantore Middelburg.
1804 februari 5 - 1806 maart 5
2 stukken
407h
Factuur van de Nankings linnens, welke door de Raad zullen worden geveild de 30ste september 1805 te Amsterdam en zullen worden afgeleverd te Middelburg.
1 805 september
4 stukken