Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

a    Betreffende zijn werkzaamheid als zeeofficier in Staatse dienst
C.H. Ver Huell trad evenals zijn broeder op elfjarige leeftijd in militaire dienst, aanvankelijk als kadet bij het regiment Acronius. Weldra bleek, dat hij zich meer tot de zeedienst voelde aangetrokken, en in 1779 bezorgde men hem een plaats als adelborst in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam. In 1780 benoemd zijnde tot commandeur der soldaten, werd hij in 1781 aangesteld tot luitenant te zee. Na achtereenvolgens tot kapitein-luitenant (1793) en kapitein ter zee (1795) te zijn bevorderd, nam hij kort na het uitbreken der omwenteling zijn ontslag uit de zeedienst.
63-65
Z
Journalen, gehouden aan boord van 's-lands fregat "Argo" door C.H. Ver Huell, commandeur der soldaten op gemeld fregat, en door N.N. in en voor de haven van Nieuwediep, en gedurende reizen in de Noordzee en in het Kanaal
1779-1782
2 delen en 1 omslag
63
1779 november 1 - 1780 oktober 4
1 deel
64
1780 oktober 3 - 1781 augustus 10
1 deel
65
1782 april 1 - 1782 mei 15
1 omslag
66
Z
Aanstelling voor C.H. Ver Huell tot luitenant en tot kapitein-luitenant ter zee onder het college ter Admiraliteit te Amsterdam
1781,
1 stuk en 1 charter
1793
1 stuk en 1 charter
67
Z
Kopie-orders en instructies
1783-1792
1 omslag
68
Z
Stukken betreffende aan- en verkoop van houtwaren
1783,
2 stukken
1792
2 stukken
69
Z
Consumptieboek, gehouden aan boord van het fregat "Dolphijn"
1786 april 1 - 1788 december 15
1 deel
Ver Huell was van april 1786 tot december 1788 eerste officier aan boord van de "Dolphijn"
70
Z
"Gebet"; gebeden, die blijkens eigenhandige aantekening van Ver Huell op zonder werden voorgelezen aan de bemanning van de "Dolphijn"
z.d.
1 deel
71
Z
"Generale Zeinen van een Vloot of Esquader oorlogschepen", met afschriften van orders betreffende de seinen en een plaat. Gedrukt
1791
1 deel
72
Z
"Generale Nagt- en Mist-Zeinen van een Vloot of Esquader oorlogschepen. Derde deel", gedrukt. Met een blad met aantekeningen van Ver Huell een een briefje van E. Gerkes aan Ver Huell gericht
[1791]
1 deel
73
Z
Seinen voor het begeleiden van koopvaardijschepen, vastgesteld door C.H. Ver Huell, commanderende 's-lands brik "De Pijl". Gedrukt
1793-1794
7 delen
Vermoedelijk uitgereikt aan de schippers van een convooi en na afloop weder ingenomen
74
Z
Memorie betreffende de lengte van de rede van Texel. Afschrift
z.d.
1 stuk
75
Z
Maatregelen te nemen voor een eventuele verdediging van Amsterdam
1794
1 stuk
76
Z
Inventaris van goederen, behorende tot de uitrusting van schepen van verschillende grootte
z.d.
1 deel