Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

c   Betreffende zijn werkzaamheid als Commissaris van het Bataafse Gouvernement bij de Eerste Consul van de Franse Republiek, later Keizer der Fransen, en als Commandant en chef van het Bataafse flottilje

Algemeen
78
X
Aanstelling en instructie voor C.H. Ver Huell als commissaris van het Bataafse Gouvernement bij de Eerste consul, met kopie van het op 25 juni 1803 gesloten tractaat
1803
1 omslag
79
X
Brieven, ingekomen bij, minuten van brieven, uitgaande van, en aantekeningen, gemaakt door C.H. Ver Huell tijdens zijn zending te Parijs als commissaris van het Bataafse gouvernement
1803 september 2 - 1803 november 17
1 omslag
Op de oude omslag staat geschreven " Lettre et mémoire écrite pendant ma première mission à Paris 1803 no. 6". Bevat o.a. verslagen van gesprekken, gehouden met de Eerste Consul
80-81
Z
Brieven en stukken, ingekomen bij, en minuten van brieven uitgaande van de commissaris en commandant en chef van het Bataafse flottilje en van zijn chef van de generale staf
1803-1805
2 pakken
80
1803 november 20 - 1804 december 11, met verscheidene ongedateerde stukken
 
81
1805 januari 1 - 1805 september 10, met verscheidene ongedateerde stukken
 
82
Z
Brieven, door de commissaris en commandant en chef van het Bataafse flottilje ontvangen van de Eerste consul, later Keizer Napoleon I
1803 november 17 - 1805 september 29
1 omslag
Op de omslag staat geschreven " Lettres et ordres du premier Consul de la République Française et après de l'Empereur Napoléon premier". De brieven zijn genummerd van 1 tot en met 12, doch niet in chronologische volgorde. Denummers 1,2,5,6,7,9 en 11 ontbreken. Twee brieven zijn respectievelijk gedateerd 26 germinal en 11 floréal an XI. Toen was Ver Huell nog niet in functie. Ook de inhoud van de brieven wijst op het jaar XII (1804).
83-84
Z
Gedrukte dagorders voor de Keizerlijke flottilje
1804-1805
1 deel en 1 omslag
83
1804 oktober 24 - 1805 april 20
1 deel
84
1804 oktober 12 - 1805 juni 19
1 omslag
85
Z
Dagorders voor de Keizerlijke armee
(1805 juli 24) - 1805 september 1
4 stukken
86
Z
Korte inhoudsopgave van de resoluties, missives, rapporten en andere stukken en papieren, ontvangen door de commissairis en commandant en chef van het Bataafse flottilje, 1803 november 29 - 1804 december 30; van de stukken, opgenomen in de register van de ingekomen stukken A (1803 november 10 - 1804 juni 25) en B (1804 juni 25 - 1804 december 19); van de Franse brieven van an XII brumaire 26 (1803 november 18) tot an XIII vendémiaire 1 (1804 september 23); van de Franse dagorders, gegeven in het kamp te Brugge van an XIII ventôse 1 (1804 februari 21 tot an XIII vendémiaire 1 (1804 september 23)
1803-1805
1 deel
De betreffende registers ontbreken.
87-90
Z
Registers van brieven, uitgaande van de commissaris en commandant en chef van het Bataafse flottilje
1803-1805
4 delen
87
A.
1803 november 28 - 1804 maart 31
 
88
B.
1804 april 1 - 1804 juli 31
 
89
C.
1804 augustus 3 - 1804 november 29
 
90
D.
1805 februari 12 - 1805 september 5
 
Ver Huell vertrok 23 november 1804 naar Parijs en keerde 12 februari 1805 uit Parijs te Duinkerken naar het flottilje terug
91
Z
Registers van brieven, door de commissaris en commandant en chef van het Bataafse flottilje gericht aan de Eerste Consul, later Keizer Napoleon I
An XII frimaire 4 (1803 november 26 - an XIII thermidor 17 (1805 augustus 5)
1 deel
92
Z
Fragment-kopieboek van brieven, uitgaande van de commissaris en commandant en chef van het Bataafse flottilje
1805 mei 9 - 1805 juni 21
1 omslag
Bevat brieven, niet opgenomen in register D, zie inv.nr. 90
93-95
Z
Orders en instructies, gegeven door de commandant en chef van het Bataafse flottilje
1803-1805
3 delen
Met los in de delen een korte inhoud van de geregistreerde stukken
93
A.
1803 december 17 - 1804 juli 12
 
94
B.
1804 juli 12 - 1805 mei 30
 
95
C.
1805 mei 31 - 1805 september 8
 
96
Z
Korte inhoudsopgave van de stukken, opgenomen in: Missiveboeken A, B en C; Orderboeken A en B, met afzonderlijke inhoudsopgave van de Franse brieven opgenomen in missiveboeken A,B en C
1803-1805
1 band
Zie inv.nrs. 87-89 en 92-93. De inhoudsopgave van orderboek B is onvolledig en loopt slechts tot 1804 december 17
97
Z
Orders van de dag voor het Bataafse flottilje
1804 oktober 8 - 1805 september 7
1 deel
98
Z
Rapport van de Engelse commodore Sir Sidney Smith aan de admiraal Lord Keith nopens het samentreffen met een eskadrille van de Bataafse flottilje onder de schout-bij-nacht C.H. Ver Huell tijdens de overtocht van Vlissigen naar Oostende, opgenomen in Lloyd's Courrier du Jour. Afschrift
1804 mei 22
1 stuk
99
Z
Aanstelling van C.H. Ver Huell tot vice-admiraal van de Bataafse zeemacht, benevens extract-resolutie van de Raad van Marine betreffende zijn tafelgelden
1804 juni 11,
1 stuk
1804 september 9
1 stuk
100
Z
Extract uit de registers der beraadslagingen van het gouvernement der Franse Republiek, betreffende het lidmaatschap van het Legioen van Eer. Gedrukt
1803
1 stuk
Ver Huell werd 10 augustus 1804 benoemd tot lid vanhet Legioen van Eer
101
Z
Stukken betreffende de uitnodiging van de vice-admiraal C.H. Ver Huell vanwege keizer Napoleon I tot bijwoning vanhet sacre en de kroningsplechtigheid. Met retroactum
1804 november 23,
1 stuk
1804 november 28
1 stuk
Twwe van deze stukken zijn afkomstig uit een verloren gegaan pakket, dat tot opschrift droeg; "Invitatie van wege zijne K. Majesteit tot het sacre en Couronnement no. 93"
102
Z
Memorie omtrent de veranderingen, in te voeren in de organisatie van de marine, opgesteld door C.H. Ver Huell naar aanleiding van een voorstel van de raadspensionaris Schimmelpenninck om hem de post van secretaris van staat of minister van Marine op te dragen
1805
1 omslag
103
Z
Brieven en stukken, ingekomen bij, en minuten van brieven, uitgaande van C.H. Ver Huell, als commissaris en commandant en chef van het Bataafse flottilje, nadat hij de post van secretaris van staat voor Marine op zich had genomen
1805 oktober 3 - 1806 mei 27
1 omslag