Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine

Officieren en schepelingen
169
Z
Recueil van resoluties en orders voor de commanderende officieren ter zee
1667-1807
1 band
170
Z
Algemene order van de vice-admiraal De Winter voor de commanderende officieren van 's-lands kostschepen. Afschrift
1805
1 stuk
171
Z
Concept-reglement ten opzichte van het saluut voor alle commanderende zee-officeren. Met bijlage. Afschriften
1806
2 stukken
172
Z
Kopie-instructie voor de schout-bij-nacht A. Kikkert als algemeen commandant benoorden het IJ
1803
1 stuk
173
Z
Concept-instructies voor kapitein en kapitein-luitenant ter zee, gedeeltelijk in het Hollands, gedeeltelijk in het Frans. Afschriften
z.d.
1 omslag
174
Z
Sterktestaten van het personeel van de Koninklijke Hollandse zeemacht
1805-1807
1 omslag
175
Z
Naamlijsten van de officieren, behorende tot het Koninklijke corps der Marine, met vermelding van de zeeslagen en gevechten, waaraan door hen is deelgenomen
1806
1 omslag
176
Z
Stukken betreffende een promotie onder het Koninklijk corps der Marine
z.d.
1 omslag
177
Z
Stukken betreffende de veranderingen in de uniformen voor het corps zee-officieren
z.d.
1 omslag
178
Z
Verklaringen van zeeofficieren, waarbij deze de ontvangst van zekere stukken hun door de griffier bij het Departement van Marine uitgereikt, bevestigen
1806
3 stukken
179
Z
Processen-verbaal wegens het afleggen van de eed van getrouwheid aan de Koning door enige commanderende en andere zeeofficieren en door diverse scheepsequipages
1806
1 omslag
180
Z
Dienststaten van oud-zeeofficieren
1806
5 stukken
181
Z
Resolutie van het Wetgevend Lichaam betreffende de schout-bij-nacht S. Dekker door de Hoge Militaire Vierschaar ter dood veroordeeld. Met bijlagen. Gedrukt
1806
1 omslag
182
Z
Concept-reglement betreffende aanwerving, onderhoud, betaling en kleding van het zeevolk. Met korte inhoud
z.d.
1 omslag
183
Z
Concept-nota van de minister van Marine betreffende de kleding en uitrusting van de matrozen op 's-Konings schepen
z.d.
1 stuk
184
Z
Extract-verbaal van de secretaris van staat voor de Marine betreffende de uitbetaling van ingehouden gages aan J.D.C. Swaanhuyzen en Joh. Vogels, als muzikanten gediend hebbende op 's-lands schip "Oldenbarneveld"
1806 april 8
1 stuk
185
Z
Kopie-extract verbaal van de minister van Marine betreffende het afdanken van manschappen uit 's-Konings zeedienst
1806 juli 21
1 stuk
186
Z
Concept-wetboek voor het krijgsvolk te water door P.M. Penning Nieuwland
1806
1 band
187
Z
Stukken betreffende het corps d'elite van de Koninklijke Hollandse Marine
1806
4 stukken