Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

e    betreffende zijn werkzaamheid als bijzonder gevolmachtigde der oude en nieuwe regering bij de vestiging van het Koninkrijk Holland
Napoleon, ontevreden met het bestuur van de Raadspensionaris, greep diens oogziekte als voorwendsel aan om Schimmelpenninck in februari 1806 te doen verzoeken een vertrouwd iemand naar Parijs te zenden - bij voorkeur de admiraal Ver Huell - ten einde zich met de Keizer te onderhouden omtrent een duurzame inrichting van het Hollandse staatsbestuur. Ver Huell tot deze zending aangewezen, keerde eind maart terug met het bericht, dat de Keizer een van zijn broers in een monarchaal bewind over ons land wenste te stellen. 19 april 1806 vertrok Ver Huell aan het hoofd van een buitengewoon gezantschap andermaal naar Parijs om te trachten de Keizer van dit voornemen af te brengen. Zoals te voorzien was, bleeft deze poging vruchteloos. 23 mei 1806 ondertekenden de vertegenwoordigers van de Bataafse republiek te Parijs het tractaat, waarbij de Keizer genadiglijk in de door hen verzochte benoeming van prins Lodewijk Napoleon tot erfelijk, constitutioneel Koning van Holland toestemde. 5 juni 1806 aanvaardde prins Lodewijk Napoleon het hem in een plechtige audiëntie bij de Keizer opgedragen Koningschap. Ver Huell, door de nieuwe Koning belast met het voorlopig bewind vóór diens overkomst, kwam 9 juni 1806 in Den Haag aan, alwaar negen dagen later de Koning met zijn gezin arriveerde
224
Z
Stuykken betreffende de zending van C.H. Ver Huell naar Parijs als bijzonder gevolmachtigde van de Raadpensionaris, met verschillende ongedateerde stukken.
1806 februari 15 - 1806 maart 14
1 omslag
Bevat o.a. verslagen van gesprekken met Schimmelpenninck, Talleyrand en keizer Napoleon I
224
Z
Rapport van C.H. Ver Huell over zijn zending naar Parijs, uitgebracht aan de Raadpensionaris
1806 maart
1 omslag
225
Z
Brief, door de Raadpensionaris aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken gericht, naar aanleiding van Ver Huells rapport. Afschrift
1806 april
1 stuk
226
Z
Stukken betreffende de aanstaande regeringsverandering, ingekomen en opgemaakt door C.H. Ver Huell na zijn terugkeer in Den Haag, met ongedateerde stukken
1806 maart 23 - 1806 april 6
1 omslag
227
Z
Stukken betreffende het buitengewone gezantschap bij de Keizer der Fransen
1806 april 19 - 1806 juni 5
1 pak en 1 omslag
Op het pak staat eigenhandig door Van Huell geschreven: "Hoogst belangrijke stukken betreffende de komst van Lodewijk Napoleon in Holland, welke ten duidelijksten aantonen, hoe verkeer men mij zoude verdagt houden, als of ik niet alles soude aangewend hebben om deze gewigtige époque te hebben afgeweerd. En behoren tot mijnen historiesche beschrijving van mijne lotgevallen". Zie inv.nr. 284
229
Z
Ontwerp-staatsregeling voor het Koninkrijk Holland
[1806]
1 omslag
230
X/Z
Eerste disposities en aanstellingen van koning Lodewijk na zijn benoeming tot de troon van Holland
1806
1 omslag
231
Z
Agenda van stukken, ingekomen bij de regeringsgemachtigde C.H. Ver Huell vóór de komst van koning Lodewijk Napoleon
1806 juni 10 - juni 16
1 omslag
232
Z
Stukken ingekomen bij de regeringsgemachtigde C.H. Ver Huell niet op de agenda vermeld zijnde
1806 juni 10,
2 stukken
1806 juni 16
2 stukken
Hierbij een missive van de Staatsraad aan de Raadpensionaris d.d. 1806 juni 10. Op die datum was de functie van Raadpensionaris vervallen. Nadat Schimmelpenninck op 4 juni had geabdiceerd, fungeerde tot Ver Huell's terugker als waarnemende Raadpensionaris, de voorzitter van de Staatsraad
233
Z
Brief van de de regeringsgemachtigde C.H. Ver Huell aan het Wetgevend Lichaam betreffende afkondiging der zesde en zevende afdelingen van de constitutionele wetten. Kopie
1806 juni 16
1 stuk
234
Z
Ontwerp-decreet betreffende aanwijzing van een gedeelte van het Oude Hof ten behoeve der vergaderingen van het Wetgevend Lichaam in verband met het inruimen der gebouwen op het Binnenhof voor een verblijf van het Koninklijk Huis
1806 juni 16
1 stuk
235
Z
Stukken betreffende de plechtige ontvangst van koning Lodewijk Napoleon en zijn gemalin te 's-Gravenhage en te Amsterdam
1806
1 omslag
236
Z
Naamlijsten van personen, bij de vestiging van het Koninkrijk Holland door C.H. Ver Huell in audiëntie ontvangen
1806
1 omslag