Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

f   betreffende zijn werkzaamheid als gezant te St. Petersburg en te Parijs
C.H. Ver Huell, in december 1807 benoemd tot gezant bij de Keizer van Rusland en zich naar zijn nieuwe post op weg begeven hebbende, ontving te Frankfurt aan de Main zijn aanstelling tot ambassadeur te Parijs, alwaar hij in januari 1808 aankwam. Hoewel zijn functie tengevolge van de inlijving van het koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk kwam te vervallen, bleef men Ver Huell te Parijs min of meer als ambassadeur beschouwen
237
X
Stukken rakende de zending van C.H. Ver Huell naar St. Petersburg, met een instructie voor hem als gezant
1806 november 24 - 1807 december 30
1 omslag
238
X
Aanstelling en instructie van C.H. Ver Huell als ambassadeur te Parijs
1807-1808
3 stukken
239
X
Schrijven van koning Lodewijk aan keizer Napoleon I, waarin kennis wordt gegeven van Ver Huells benoeming tot ambassadeur bij het Franse hof. Kopie
[1807]
1 stuk
240
X
Brieven en stukken, ingekomen bij, en minuten van brieven uitgaande van de maarschalk C.H. Ver Huell als ambassadeur te Parijs
1808 januari 4 - 1810 augustus 2
1 omslag
241-242
Registers van nota's en brieven, door de ambassadeur Ver Huell ontvangen van Franse en andere buitenlandse autoriteiten, geschreven door A. Dumont-Pigalle, attaché van de delegatie
1808-1810
2 delen
241
X
1808 februari 8 - 1809 september 12
 
242
Z
1809 september 25 - 1810 juni 30
 
243
X
Registers van nota's en brieven, door namens de ambassadeur Ver Huell gericht aan Franse en andere buitenlandse autoriteiten, geschreven door A. Dumont-Pigalle, attaché van de delegatie
1808 januari 25 - 1809 februari 26
1 deel
244
X
Stukken betreffende een voorstel, door Ver Huell bij keizer Napoleon I ingediend nopens het in werking brengen van een flottielje kanonneerboten langs de kusten van het Franse keizerrijk en de rijkden van zijn bondgenoten tot beveiliging van de kustvaart en bekrachtiging van het blokkadestelsel tegen Engeland
1809
1 omslag
245
X/Z
Stukken betreffende de staat van financiën van het koninkrijk Holland
[1808]-1810
1 omslag
246
X
Beschrijving van een drijvende batterij, uitgevonden door de oud-scheepsbouwer Ten Cate te St. Cloud
1808
1 stuk
247
X
Lijst van afgietsels van antieke beeldhouwwerken, vervaardigd door Gelti, vormgieter van het "Musée Napoléon", voor de Hollandse tekenacademie. Afschrift
1808
1 stuk
248
Z
Koerierspaspoort voor mr. T. van Herzeele, auditeur des Konings, verbonden aan de Hollandse legatie te Parijs, afgegeven door de maarschalk Ver Huell
1808
1 stuk
249
Z
Volmachten van de koning voor zijn ambassadeur te Parijs tot het afsluiten van een scheidingstractaat met Frankrijk en het ondertekenen van het uitvoeringsreglement van het op 16 maart 1810 gesloten tractaat
1810
2 stukken
250
X/Z
Stukken betreffende het regentschap na de troonsafstand van koning Lodewijk Napoleon
1810
3 stukken
251
X
Aantekeningen, gemaakt door C.H. graaf Ver Huell na de inlijving van het koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk
1810 juli 14,
2 stukken
1810 juli 17
2 stukken
252
X
Memorie over de Hollandse marine ten tijde van de inlijving, op last van keizer Napoleon I door Ver Huell samengesteld
z.d.
1 omslag
253
X
Stukken betreffende de Hollandse havens en de rede van Texel, met een kopie van een notitie uit 1798
z.d.
1 omslag