Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

g   betreffende zijn werkzaamheid als commandant en chef van 's-Konings zeemacht op de Maze en de Zeeuwse stromen
Na de landing van de Engelsen in Zeeland kreeg Ver Huell op 19 augustus 1809 bevel om zich onverwijld uit Parijs naar Holland te begeven ten einde de maarschalk De Winter in het commando van 's-Konings zeemacht op de Maze en de Zeeuwse stromen te komen vervangen. 7 november 1809, dus nog vóór de aftocht van de Engelsen werd Ver Huell gelast het commando over te geven aan de schout-bij-nacht H.A. Ruysch, en zich via het Loo, waar de Koning vertoefde, naar zijn gezantschapspost terug te begeven
254
X
Brieven en stukken, ingekomen bij, en minuten van brieven, uitgaande van de maarschalk Ver Huell als commandant en chef van 's-Konings zeemacht op de Maze en Zeeuwse stromen, met verscheidene ongedateerde stukken
1809 augustus 19 - 1809 november 7
1 pak
255-256
X
Registers van brieven door de maarschalk Ver Huell gericht aan de koning tijdens zijn commando in Zeeland, met korte inhoud der geregistreerde brieven
1809
2 delen
255
X
1809 augustus 31 - 1809 september 10
 
256
X
1809 september 1 - 1809 oktober 28
 
257
X
Register van brieven, door de maarschalk Ver Huell tijdens zijn commando in Zeeland gericht aan Bernadotte, prins van Porto Corvo, commandant en chef van het Noorderleger, en andere autoriteiten
1809 augustus 25 - 1809 oktober 28
1 deel
258
X
Kladaantekeningen, door de maarschalk Ver Huell gemaakt tijdens zijn commando in Zeeland
1809
1 omslag
259
X
Stukken betreffende de vloot op de Maze en de Zeeuwse stromen
1809
1 omslag
260
X
Kaart van de Oosterschelde, getekend volgens opmetingen van de eerste luitenant ter zee W.J. van Es, benevens een plan van een kustbatterij voor scheepsrampaarden
z.d.
6 stukken