Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

B     Particuliere papieren
284-285
Z
"Eenige schetsen van mijn leven" begonnen in ? en voortgezet tot na 1827
z.d.
2 delen
284
Z
Eerste deel, lopende tot in 1808,
Eigenhandig geschreven door Ver Huell, gedeeltelijk in het Hollands, gedeeltelijk in het Frans, met enige losse bladen, behelzende: "Verhaal van hetgeen is voorgevallen op den 5 Augustus 1781 aan boord van het fregat Argo"; "Vervolg van mijn verblijf in de colonie Demerary": "Apologie. Staat, waarin ik mij bevond in 1803". Zie ook inv.nr. 228
285
Z
Tweede deel, lopende tot in 1820,
Eigenhandig geschreven in het Frans
286
Z
"Relation du siège et blocus du Fort La Salle", opgemaakt in ?
Eigenhandig geschreven. Hierin los enige bladen en een brief met opschrift: "Hoogst merkwaardige brief van de minister Van der Hoop in antwoord op mijn brief aan de Prins van Oranje in April 1814 etc."
287
Z
Klad-aantekeningen van C.H. Ver Huell betreffende zijn militaire loopbaan en particuliere leven, gediend tot het samenenstellen van zijn memoires
1803-[1815]
1 omslag
288
Z
Fragment van het manuscript van de "note biographique" van de admiraal Ver Huell
z.d.
1 stuk
De oude omslsag draagt het opschrift:"Manuscript et pensées divers sur ma naturalisation comme Français et de ma note biographique"
289
Z
"Vertogen en belangrijke uittreksels van diferente autheurs, door mij geschreven gedurende de revolutie van 1795 tot 1803"
1795-1803
1 pak
290
X/Z
"Pensée passagère et secrette"
?-1826
1 omslag
291
Z
Levensschets van de schout-bij-nacht E.C. Staring door C.H. Ver Huell
z.d.
2 stukken
292
Z
Losse aantekeningen over diverse onderwerpen, hoofdzakelijk gemaakt na 1814
z.d.
1 omslag
293
Z
Bewijzen van lidmaatschap van diverse genootschappen voor C.H. Ver Huell, benevens zijn benoeming tot Ridder in de Koninklijke orde van Verdienste
1788-1807
4 stukken
294
Z
Brieven en andere stukken betreffende de verheffing C.H. Ver Huell tot graaf van Sevenaer en van zijn nakomelingen in de adelstand
1810 april 26 - 1810 juni 26
1 omslag
295
Z
Adels- en andere diploma's
1809-1822
3 delen en 3 charters in een doos
1
Akte, waarbij C.H. Ver Huell benoemd wordt tot Ridder Grootkruis in de Koninklijke Orde van de Unie,
1809 augustus 31
1 deel
2
Akte, waarbij admiraal Ver Huell in de Hollandse adel wordt opgenomen, , hierachter akte van wapenverlening,
1810 april 13
1 deel
1810 mei 18
1 deel
3
Akte, waarbij aan admiraal Ver Huell de titel van graaf van Sevenaer wordt verleend, , hierachter akte van wapenverlening, , met een inliggende verklaring d.d. , waarbij graaf Ver Huell zijn neef Q.M.R. Ver Huell voor zich en zijne nakomelingen machtigt het in de akte van 1810 mei 18 beschreven wapen te voeren
1810 april 29
1 deel
1810 mei 18
1 deel
1844 april 26
1 deel
4
Akte, waarbij de verheffing van C.H. Ver Huell tot comte de l'empire, op 18 januari 1811 door de Keizer gedecreteerd (onder gelijktijdige vervallenverklaring van de titel van graaf van Sevenaer), wordt bevestigd,
1810 mei 25
1 charter
5
Akte van naturalisatie, waarbij graaf Ver Huell het Franse burgerrecht wordt verleend,
1815 januari 27
1 charter
6
Akte, waarbij de verheffing van C.H. graaf Ver Huell vergunning wordt verleend om ten behoeve zijner wettige mannelijke nakomelingen een majoraat te stichten, bestaande in een eeuwigdurende rente van 10.000 francs uit een inschrijving op het Grootboek der Franse Nationale Schuld en verbonden aan het door hem beklede Pairschap, welke waardigheid bij recht van eerstgeboorte mede zal overgaan onder de erfelijke titel van baron, voor hem en zijn nakomelingschap bij deze ingesteld,
1822 juli 25
1 charter
Blijkens aantekening van de "maitre de requêtes" is het majoraat op verzoek van de stichter bij Koninklijk ordonnantie van 2 november 1835 opgeheven
296-330
Z
Brieven aan C.H. (graaf) Ver Huell van zijn familieleden
1779-1838
472 stukken
296
Zijn moeder, mevrouw J.E.A. Ver Huell, geboren baronesse van Rouwenoort,
1779 oktober 23 - 1783 september 3
37 stukken
Op de oude omslag staat eigenhandig door Ver Huell geschreven: "Brieven van mijn dierbare geliefde ouders van de eerste aanvang van mijn militaire loopbaan in de zeedienst". Hierbij enige brieven, gericht aan zijn broer Joost Ver Huell en aan de beide broers gezamenlijk
297
Zijn zuster G.C. Ver Huell,
1783 juni 11
1 stuk
298
Zijn halfzuster mevrouw S.W. Staring (in tweede huwelijk Boers), geboren Ver Huell,
1782 september - 1787 september 20
3 stukken
299
Zijn vader Q.M. Ver Huell,
1785 juni 29 - 1787 september 27
3 stukken
300
Zijn broer E.A. Ver Huell,
1785 februari 11 - 1807 april 7
15 stukken
301
Zijn tante mevrouw E.M.A. van Rouwenoort, geboren des H.-R.- Rijksgravin van Boetselaer,
???? maart 14
1 stuk
302-304
Zijn broer C.A. Ver Huell,
1791-1814
250 stukken
302
1791 januari 11 - 1804 juli 23, met ongedateerde stukken
86 stukken
303
1804 juli 27 - 1805 april 22, met ongedateerde stukken
76 stukken
304
1805 april 24 - 1814 april 22, met ongedateerde stukken
88 stukken
305
Zijn echtgenote mevrouw M.J. Ver Huell, geboren De Bruyn,
1803 december 26 - 1806 mei 26
8 stukken
306
Zijn neef G.J. Pijman,
1804 juni 19 - 1805 juli 26
3 stukken
307
Zijn neef Q.M.R. Ver Huell,
1804 april 17 - 1837 juli 14
38 stukken
308
Zijn zwager J.A. Tengbergen, met bijlagen,
1804 november 20 - 1834 mei 21
13 stukken
309
De tweede echtgenoot van zijn schoomoeder H.W. Bögel,
1804 november 20,
2 stukken
1807 april 13
2 stukken
310
Zijn schoonzuster mevrouw A.A. Ver Huell, geboren Staring, met bijlagen en naschrift van haar echtgenoot E.A. Ver Huell,
1805 februari 20 - 1807 april 17
5 stukken
311
Zijn zoontjes Q.M.A. en C.J. Ver Huell,
1805 mei 20 - 1806 mei 27
5 stukken
312
Zijn tante mevrouw J.C. van Rouwenoort, geboren van der Dussen,
1805 oktober 2 - 1806 januari 12
5 stukken
313
Zijn neef J.G. van Ittersum,
1805 oktober 5 - 1807 maart 25
3 stukken
314
Zijn neef E.C. Staring,
1805 oktober 11,
2 stukken
1807 februari 7
2 stukken
315
Zijn oom H.A.W. baron van Rouwenoort,
1806 februari 5 - 1807 maart 4
6 stukken
316
Zijn nicht de douarière De Stéphany, geboren baronesse Von der Reck,
1806 maart 8 -1806 november 17
5 stukken
317
Zijn neef A.C.W. Staring, met bijlage,
1806 juli 12 - 1807 februari 28
4 stukken
318
Zijn neef mr. J.E.C. Ver Huell,
1806 september 16 - 1837 maart 31
3 stukken
319
Zijn nicht mevrouw L.A.J.C. van der Reck, geboren Von der Reck,
1810 februari 10
1 stuk
320
Zijn tante Sandrine (?),
z.d.
2 stukken
321
Zijn nicht de douarière J.S.B.A. van Ittersum, geboren Van der Merwede,
1812 december 5
1 stuk
322
Zijn schoonzuster mevrouw A.C. Ver Huell, geboren Reynell,
1832 juli 10 - 1837 juni 10
9 stukken
323
Zijn neef A. graaf von der Recke-Volmerstein,
1832 augustus 22,
2stukken
1832 december 22
2stukken
324
Zijn neef Ph. H. C. graaf von der Recke,
[1832]
1 stuk
325
Zijn nicht mevrouw W.M. van der Borch, geboren baronesse van Rouwenoort,
1834 januari 1
1 stuk
326
Zijn neef F.W. baron van der Borch, met bijlage,
1834 mei 4
2 stukken
327
Zijn neef A.F. (Frits) Ver Huell,
1834 mei 25,
2 stukken
1837 juli 13
2 stukken
328
Zijn pleegzoon C.H.J. Rougeot, genaamd de Bockold,
1836 maart 20 - 1838 januari 30
13 stukken
Bij Koninklijke ordonnantie van 1 juli 1842 werd aan Charles Rougeot, door de admiraal geadopteerd zijnde, toegestaan zijn achternaam te verandere in Ver Huell
329
Zijn nicht I. gravin von der Recke-Volmerstein,
1836 december 19 - 1838 juli 3
4 stukken
330
Zijn neef H.F. Tengbergen,
1836 december 23 - 1838 april 13
10 stukken
331
Brieven en stukken van familieleden en andere personen, gericht aan de admiraal Ver Huell en aan zijn adjudant A.A. Francke in verband met het overlijden van zijn zoon Franco Johan Ver Huell, met een rouwdicht
1806 mei 12 - 1807 maart 26
5 stukken
332
Condoléance-brieven, gericht aan Ver Huell wegens het overlijden van zijn oudste zoon Q.M.A. Ver Huell
1810 april 12 - 1810 april 27
13 stukken
333-426
Z
Brieven aan C.H. (graaf) Verhuell van de navolgende personen. Met bijlagen
1785-1838
511 stukken en 1 deel
333
Rudersdorf,
1785 december 7
1 stuk
334
I. Lincklaen Anthsz., , met een ongedateerd fragment van een brief
1789 januari 10 - 1791 januari 11
11 stukken
335
mr. G. Brantsen,
1803 augustus 12 - 1806 augustus 29
19 stukken
336
E.J.H. Termaat,
1803 november 4 - 1804 december 15
4 stukken
337
Mr. J.G. de Mey van Streefkerk
1803 november 15
1 stuk
338
Mr. R. J. Schimmelpenninck. Met bijlagen,
1803 november 16 - 1806 mei 16
25 stukken
339
H.C. Serrurier. Met bijlagen,
1803 december 27 - 1806 juli 11
9 stukken
340
A.W.C.W. des H.-R.- Rijksvrijheer van Pallandt,
1804 januari 17,
2 stukken
1806 juli 9
2 stukken
341
Ds. J. van Slogteren,
1804 februari 10 - 1833 november 24
3 stukken
342-343
H. J. Baron de Loë. Met bijlagen,
1804-1819
144 stukken
342
1804 juli 5 - 1807 juni
42 stukken
343
, merendeels ongedateerde brieven
[1815] november 24 - 1819 december 1
102 stukken
344
Mr. H. van Stralen,
1804 augustus 17 - 1805 juni 14
3 stukken
345
J.W.S. van Haersolte,
1804 november 21
1 stuk
346
A. Dumont-Pigalle. Met bijlage,
1804 december 29
1 stuk en 1 deel
Hierbij "Tableau des forces navales de la République des Provinces Unies des Pays Bas 1668-1786", door P.A. Dumont-Pigalle
347
W. Six. Met bijlage,
1805 februari 12 - 1806 augustus 22
8 stukken
348
F.S. graaf van Bylandt-Halt,
1805 februar 13 - 1815 december 9, met ongedateerde brieven
16 stukken
349
A.B. Poublon. Met bijlage,
1805 maart 12 - 1806 september 16
26 stukken
350
A. Staring,
1805 maart 7
1 stuk
351
G.L. van der Velden,
1805 maart 29,
2 stukken
1805 juni 3
2 stukken
352
J.S. May,
1805 mei 12,
2 stukken
1814 april 19
2 stukken
353
Joseph Bonaparte,
1805 mei 23
1 stuk
354
Dr. F.W.F.T. baron van Pallandt,
1805 mei 26 - 1806 november 21, met een ongedateerde brief
6 stukken
355
Commissaris Franqueville,
1805 september 9 - 1806 oktober 6
3 stukken
356
Generaal Matthieu Dumas,
1805 september 10 - 1807 april 1
5 stukken
357
Maarschalk L.N. Davoust,
1805 oktober 3 - 1807 december 20
4 stukken
358
Mevrouw A. Davoust, geboren Leclerc,
1805 december 4
1 stuk
359
[Ae. van Braam],
z.d.
1 stuk
360
H.M. de Kock,
1806 mei 6 - 1833 februari 19
3 stukken
361
A. van der Hoop, 1806 mei 17
1 stuk
362
J.H. Baron van Neukirchen, genaamd Nijvenheim,
1806 juni 11
1 stuk
363
Mr. D.W.A. Brantsen,
1806 juni 11 - 1806 september 24
5 stukken
364
J.G.H. Hahn. Met bijlage,
1806 juni 20 en z.d.
3 stukken
365
A.P.R.C. baron Van der Borch,
1806 juli 14
1 stuk
366
Senator C.H.L. de Sémonville,
1806 juli 26
1 stuk
367
H. van Royen,
1806 juli 28
1 stuk
368
J.L. Cuviller Fleury,
1806 augustus 6
1 stuk
369
Mevrouw C.N. de Talleyrand, prinses van Benevento, geboren Worlée,
1806 augustus 8
1 stuk
370
J. van Styrum,
1806 augustus 9,
2 stukken
1807 juli 9
2 stukken
371
C.H. van Grasveld,
1806 augustus 10
1 stuk
372
R. Voûte,
1806 augustus 13 - 1807 juli 8
3 stukken
373
Generaal Noguès,
1806 augustus 14
1 stuk
374
De opper-kamerheer d'Arju,
1806 augustus 16
1 stuk
375
W. Vogelaar,
1806 augustus 29
1 stuk
376
E.F. baron van Heeckeren van Enghuizen,
1807 januari 17 - 1807 oktober 17
3 stukken
377
A.B.G. van Dedem,
1807 mei 6
2 stukken
378
Baron de Bosset, met bijlagen (o.a. gedichten op de 17e eeuwse zeeheld Van Heemskerk),
1807 mei 9
3 stukken
379
Mevrouw de weduwe R.W. Bachiene, geboren Abresch
1807 mei 18
1 stuk
380
J.F.R. van Hooff,
1807 augustus 10
1 stuk
381
P. Ziervogel,
1809 december 3 - 1837 december 15
3 stukken
382
N.N.,
1810 november 9
1 stuk
383
P.J. Duinker,
1816 april 17,
2 stukken
1822 juli 17
2 stukken
384
J Blanken Iz.,
1816 september 22
1 stuk
385
W.R.E. baron van Heeckeren van Waliën,
1816 oktober 10
1 stuk
386
H.F. Schimmelpenninck van der Oije,
1816
1 stuk
387
J. de Raymond,
[1816?]
1 stuk
388
A. gravin de Caffarelli,
1832 juni 16 - 1838 april 22
10 stukken
389
A.A. Francke, met bijlage,
1832 juli 9 - 1837 november 20
11 stukken
390
Ds J.H. Grandpierre,
1832 juli 29 - 1838 juni 30
27 stukken
391
Admiraal L.J.F. Truguet,
1832 augustus 1 - 1838 mei 10
17 stukken
392
Jhr. mr. L.C.J.C.F. van Nispen,
1832 augustus 7 - 1838 augustus 14
9 stukken
393
F. Rouse Scheidius, met bijlage, met brief van Q.M.R. Ver Huell aan mevrouw de weduwe M.E. Scheidius, geboren Palairet
9 stukken
394
W.C. Ketjen,
1832 september - 1837 augustus 19
3 stukken
395
Het gemeentebestuur van Doetinchem, met bijlagen,
1832 november 3 - 1838 juni 9
9 stukken
396
Mevrouw de weduwe M.E. Scheidius, geboren Palairet,
1832 november 30 - 1837 mei 20
3 stukken
397
Mevrouw L. Mille,
1833 januari 18
1 stuk
398
Ds. Barrelet,
1833 april 22 - 1834 februari 5
3 stukken
399
J. Le Boeuf,
1833 mei 10,
1 stuk
1834 april 17
1 stuk
400
Mevrouw E. Grandpierre,
1833 september 12
1 stuk
401
Ds J.L. Overdorp,
1833 oktober 24 - 1837 oktober 5
5 stukken
402
De familie Delessert,
1833 december 3
1 stuk
403
A.C. Edeling,
1834 april 21
1 stuk
404
S.T. van Son,
1834 mei 3 - 1837 maart 13
4 stukken
405
Douarière Scholten van Oud-Haarlem, geboren Scholten,
1834 juni 10
1 stuk
406
Hertog Decazes,
1836 januari 7
1 stuk
407
A. Dupont,
1836 mei 18
1 stuk
408
J. Scheurleer,
1836 augustus 16
1 stuk
409
Mevrouw J.B.L. de Caffarelli, geboren gravin d'Hervilly,
1836 september 8 - 1838 februari 27 met enige ongedateerde brieven
14 stukken
410
H. Ledebur,
1836 september 23 - 1838 juni 13
3 stukken
411
"Votre Cousin",
[1836] september 27
1 stuk
412
Mevrouw M. Rougeot, geboren de Corneillian,
1836 oktober 18 - 1838 april 27
6 stukken
413
P.A. Stapfer,
1836 oktober 29/31 - 1837 november 10
3 stukken
414
Mevrouw de weduwe J.M.C. Westerhoff Sels, geboren Bosch,
1836 november 24
1 stuk
415
D.T. Notten,
1836 december 13,
2 stukken
1837 mei 30
2 stukken
416
Mevrouw de weduwe H. Warnsinck, geboren Lambrechts,
1837 januari 1
1 stuk
417
H.F. Hoogeveen,
1837 januari 14
1 stuk
418
H.C. Begemann,
1837 januari 16,
1 stuk
1837 april 11
1 stuk
419
I.F.L. Hennequin,
1837 juli 13 - 1837 december 8
3 stukken
420
W.C. van Braam,
1837 september 16
1 stuk
421
W. Colson Aberson,
1837 oktober 19,
2 stukken
1837 oktober 23
2 stukken
422
A. Roepel,
1837 november 14
1 stuk
423
M.F.A. graaf de Caffarelli,
1837 december 28
1 stuk
424
H.J. Eerligh, met bijlage,
1838 april 4
3 stukken
1838 juli 12
3 stukken
425
Guys de Montigny,
1838 augustus 12
1 stuk
426
Mevrouw de weduwe H.A.F. Heymans, geboren van Stipriaan Luiscius,
z.d.
1 stuk
427
Z
Brief van C.M. de Talleyrand, prins van Benevento, aan C.H. Ver Huell. Afschrift
1806 augustus 8
1 stuk
428
Z
"Brieven van den waerdigen Admiraal van Kinsbergen neffens eenige ontwerpen en memoriën, door hem in verschillende tijden geschreven",
1803 november 14 - 1818 april 19
1 omslag
Hierbij enige brieven, door derden aan Van Kinsbergen gericht, waarvan niet blijkt hoe zij in het bezit van Ver Huell zijn geraakt, en kopie van een briefwisseling van Van Kinsbergen met de Raadpensionaris betreffende het weder in dienst treden van eerstgenoemde
429
Z
Brief van F.A. Iddekinge aan C.H. Ver Huell met afschriften van zes brieven, door de admiraal Van Kinsbergen gericht aan de Engelse admiraal Howe
1806 juli 29
7 stukken
430
Z
Brief van C.A. Mackay aan C.H. Ver Huell ten begeleiding van enig manoeuvres, vastgesteld door de admiraal Van Kinsbergen
z.d.
3 stukken
431
Z
Briefwisseling tussen mrs. H. van Stralen, D. Hooft en M.C. van Hall, enerzijds, en C.H. graaf Ver Huell, anderzijds, betreffende een borstbeeld van de admiraal Van Kinsbergen
1816 maart 1 en ?
2 stukken
432
Z
Brieven en stukken betreffende nalatenschap van de admiraal J.H. van Kinsbergen, ingekomen bij C.H. graaf Ver Huell als executeur-testamentair
1819
1 pak
433
Z
Brieven aan C.H. graaf Ver Huell van zijn kamerdienaar A. van der Veen. Met bijlagen
1815 december 22 - 1838 april 18
1 omslag
434
Z
Brieven en stukken ingekomen bij Ver Huell als lid van verschillende geleerde genootschappen
1806 maart 10 - 1837 november 7
1 omslag
435
Z
Brieven en stukken, ingekomen bij C.H. graaf Ver Huell als voorzitter van de " Société des missions évangéliques"
1827 - 1838 augustus 12
1 pak
436
Z
Concepten van redevoeringen, door Ver Huell gehouden op diverse vergaderingen van de " Société des missions évangéliques"
z.d.
1 lias
437
Z
Brieven, ingekomen bij C.H. (graaf) Ver Huell als bevorderaar van Christelijke en weldadige genootschappen in Nederland
1833 december 9 - 1838 april 18
1 omslag
438
Z
Brieven, aan C.H. (graaf) Ver Huell gericht over zijn privé-geldzaken. Met bijlagen
1803 december 9 - 1837 november 13
1 omslag
439
Z
Huwelijksaankondigingen, gericht aan C.H. graaf Ver Huell en zijn echtgenote
1834 mei 23,
2 stukken
1838 juni 30
2 stukken
440-442
Z
Minuten van brieven, door C.H. graaf Ver Huell aan familieleden en andere personen gericht
[1803]-1837
2 pakken en 1 lias
440
[1803] - 1818 mei 19, met ongedateerde stukken
 
441
1832 februari 29 - 1838 juli 10, met ongedateerde stukken
 
442
1836 juli 27 - 1837 maart 20
1 lias
443
Z
Rekeningen en kwitanties voor C.H. (graaf) Ver Huell
1794 - 1836
1 omslag
444
Z
Bestek en enige nota's betreffende herstellingen aan de Kemnade en nabij gelegen bouwmanswoningen
11836
4 stukken
445
Z
Brieven en stukken betreffende leveranties, legaliseren van akten, etc. ten behoeve van C.H. (graaf) Ver Huell
1804 - 1832
1 omslag
446
Z
Lofdichten op de admiraal Ver Huell
1804 - 1811
1 omslag
447
Z
"L'Apothéose de Péricles, scène lyrique", door A.B. Poublon, opgedragen aan de admiraal Ver Huell
z.d.
1 omslag
448
Z
Tekening in Oost-Indische inkt van het fregat "De Echo", gecommandeerd door de kapitein-luitenant ter zee C.H. Verhuell van 1793-1795
z.d.
1 stuk
449
Z
Verzameling van Spaanse kustgezichten, getekend door J. Jacobsz. Schot en opgedragen aan de admiraal C.H. graaf Ver Huell
1811
1 deel