Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Stukken afkomstig van mr. Hieronymus van Alphen

Verzamelde stukken
 
Stukken betreffende de Raad van State,
1584 - 1624
8 stukken
323
Kopie - instructie,
1584 januari 10
 
324
Kopie instructie,
1588 april 12
 
325
Kopie eed,
1588
 
326
Kopie instructie voor de secretarissen,
1588 mei 18
 
327
Kopie verbod tot het aannemen van geschenken door ambtenaren,
1588
 
328
Kopie - instructie van de Raad van State voor Nicasius Kien, Commissaris van de Vivres,
1605 maart 10
 
329
Kopie instructies van de Raad van State voor Aert Hendricx van Schoorenbercht, gecommitteerde tot opzicht over de dienst van 's - Lands posten en boden,
1623 oktober 1
 
330
Gewijzigde instructie voor de secretarissen,
1624 januari 13
 
49
" Poincten ende articulen bij den Gecommitteerden van de Generale Staten van Hollandt en Zeelandt geraempt,nopende de Regieringe derselver Landen, ende 't Generale gouvernement van Sijne Excellentie",
1575 mei 17
1 stuk
50
Staat van verdeling van de renten ingevolge de constitutiebrief van de Staten - Generaal in dato 19 oktober 1609 ten faveure van prins Maurits vastgesteld, ingevolge het testament van de prins van 5 april 1625,
[1625]
1 stuk
331
Kopie aanschrijving van de Staten van Holland tot het doen onderhouden van de sabbath
1660 januari 27
1 stuk
332
Publicatie met waarschuwing van Cornelis van Schellingerhout, baljuw en schout van de vrije heerlijkheid van Esselickerwoude, tegen het lichtvaardig vloeken, gedrukt,
1709
1 stuk
333
Kopie missive van Willem IV aan François Fagel over de monstering van de Ommelander landdags comparanten,
1737 april 9
1 stuk
51
Verklaring nopens de eedsaflegging van mr. W.D. Vignon als luitenant drossaard en stadhouder van de lenen van de landen van 's - Hertogenrade,
1779 april 28
1 stuk