Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

Raad(extra) - ordinaris van Indië(1798 - 1808)
Engelhard werd op 11 april 1798 benoemd tot Raad extra - ordinaris. Tijdens zijn bewind als Gouverneur van Java's Noordoostkust bleef hij deel uitmaken van de Raad vanaf 17 augustus 1801 als Raad ordinair en provisioneel 1e raad en directeur - generaal (een benoeming die - op zijn verzoek - nooit geëffectueerd is)
120
Kopie missiven van de Gecombineerde Vergadering en van Gouverneur - Generaal en Raden aan het Comité en aan het Uitvoerend Bewind,
9 november 1798 - 20 december 1799
65 stukken
121
" Recueil van allerhande stukken",
(1749) 1798 - 1799
1 band
"no. 5". De meeste stukken zijn door Engelhard ontvangen of opgemaakt als Raad van Indië gezien dorsale aantekeningen.
-
Korte weergave van notulen en resoluties betreffende vendumeesters,
1786 - 1794
 
-
Concept van een verklaring van de dienaren van het Commissariaat van en over de Inlanders op verzoek van de waarnemend commissaris van en over de zaken van de Inlanders [waarschijnlijk N. Engelhard],
z.d.
 
-
Notitie betreffende een uitspraak van de Raad van Justitie "in de zaak van Schepenen",
1749
 
-
" Extract uit de brief van Heeren Bewindhebberen ged. 14 julij 1798",
1798 juli 14
 
-
" Aanteekening op de verantwoording van de Hospitalier en eerste practisijn in het buiten Hospitaal [Kleinoghe]"
z.d.
 
-
Notitie betreffende besluiten van de Hoge Regering van 22 december 1798 en 10 januari 1799,
[1799 januari]
 
"Engelhard niet present"
-
Concept - brief van [N. Engelhard] aan de Hoge Regering betreffende de terugkeer van commissaris - generaal Nederburgh naar Nederland,
1799
 
-
"Advies in de zaak van mr. C.H.C. Wegener, Raad extra ordinair van Nederlands Indien en Commissaris over den inlander",
z.d.
 
-
Advies betreffende het verlichten van de lasten van de inwoners van Buitenzorg,
z.d.
 
-
Commentaar op een "request van de cassier en boekhouder etc. etc. secrete kas van de Banck",
z.d.
 
-
Commentaar op " Berigt van de heer Andries Teissiere en de de Captein Chinees Oij Biankong",
z.d.
 
-
Extract uit de notulen van de gecombineerde vergadering van Commissarissen - generaal en de Hoge Regering,
1799 januari 10
 
-
Notitie " Adres van Scheepen van den 9 februari 1799 questie de Chinees Tan Tianko",
z.d.
 
-
Notitie betreffende een verzoek van de Raad van Indië G.C. Fetmenger om ontslag als commissaris ter zee en te velde, .
z.d
 
-
Notitie betreffende een brief ontvangen van de Raad van Justitie betreffende de zaak Cransen,
1799 februari 22
 
-
Extract uit de notulen van de Hoge Regering betreffende een onderzoek van Engelhard naar drie Balinezen die met het schip Hilvarenbeek op 19 oktober 1798 in Batavia zijn gearriveerd,
1799 maart 5
 
-
Extracten uit de notulen van de Raad van Justitie,
1799 maart
 
-
Advies betreffende een zaak hangende voor de Raad van Justitie waarin klachten zijn geuit tegen de cipier van de burger boeien en een lid van het college van Schepenen,
1799 maart 21
 
-
Verzoek van Engelhard om een aantekening te maken bij de resolutie betreffende het onderzoek naar de gewezen commissaris Wegener,
1799 april 2
 
-
Extract uit de notulen van de Hoge Regering,
1799 april 2
 
-
Publicatie betreffende de uitgifte van nieuwe kredietbrieven, gedrukt,
1799 april 16
 
-
Extract uit de secrete notulen van de gecombineerde vergadering betreffende uit te zenden assistentie naar Ternate, authentiek afschrift,
1799 mei 23
 
-
Extract uit de secrete notulen van de Hoge Regering met lastgeving aan Engelhard om het ingekochte schip Le Comte de Cobenzel te verkopen,
1799 juni 6
 
-
Prijscourant van de balken, gedrukt, 2
1799 juli
 
-
Extract uit de notulen van de Hoge Regering betreffende het oprichten van een hospitaal en kazerne te Buitenzorg, 30
1799 juli
 
-
Idem betreffende benoeming van adjunct - reviseurs in de zaak van de gewezen kapitein ter zee Gerardus Masson,
1799 juli 31
 
-
Overzicht van "rondgeleezen" stukken, met marginale aantekeningen,
1799 augustus
 
-
Extract uit de notulen van de Hoge Regering betreffende het door Engelhard te regelen vervoer van zieken naar het nieuwe hospitaal te Buitenzorg,
z.d.
 
-
Idem betreffende een het vervaardigen van afschriften van verloren gegane stukken ten bate van het opstellen van een instructie van rechtspleging voor de Bovenlanden,
1799 augustus 23
 
-
Aantekeningen van Engelhard van de Gecombineerde vergadering van
14 september 1799
 
-
Idem betreffende de weigering van Engelhard om samen te werken met het lid van de Raad van Indië Mom,
1799 december 5
 
-
Idem betreffende een ingediende consideratie door Engelhard en Neun, 1799 december 6
-
Idem betreffende een bezwaar van de Raad van Justitie tegen de benoeming van Vogelaar tot geassummeerd lid van de Raad van Justitie,
1799 december 11
 
-
Idem, o.a. betreffende het tractement vastgesteld bij besluit van 10 december,
1799 december 12
 
-
Notitie van een opmerking van Engelhard, gemaakt in de Raad van Indië, betreffende een door Mom ingediend geschrift,
z.d.
 
-
" Extract uit een consideratie van de opperkoopman Cranssen omtrent het proces van de hogepriester Molle Achmat Aboe Baker c.s contra Abdula Kantjel",
z.d.
 
-
Extract uit de notulen van de Hoge Regering betreffende de waarde van door Engelhard, Wiese en Van Braam ontvangen geschenken van de sultan van Bantam,
1799 oktober 22
 
-
Toespraak van [ P.G. van Overstraaten] ter gelegenheid van zijn aanstelling als gouverneur - generaal,
[1799]
 
-
Tekst van een interpellatie [ van Engelhard?] gedaan in de Raad van Indië naar aanleiding van het verzoek van C.G. Fetmenger om benoemd te worden tot President van Heemraden,
z.d.
 
-
Tekst van de afscheidsrede van S.C. Nederburgh,
[1799]
 
-
Brief van A.C. Mom met verzoek om aantekening in de notulen van de Hoge Regering van zijn bedenkingen tegen de benoeming van de heer Chassé; tot Gouverneur van Makassar en de handelwijze van Engelhard in vergaderingen betreffende deze zaak,
z.d.
 
-
Notities van Engelhard betreffende de vergadering van de Hoge Regering op
16 november 1799
 
-
Rapport, uitgebracht aan de Gouverneur - Generaal, J.H. Schmidt en L. Eijsenbrauner van betreffende de ondervraging van een aantal gevangen inlandse militairen over een gevecht bij Post Anké, afschrift,
1799 november 26
 
-
Notities van Engelhard betreffende de vergadering van de Hoge Regering op
26 november 1799
 
-
Idem van
29 november 1799
 
-
Rapport, ingediend bij de Raad van Indië N. Engelhard, door Mohamad Abdul Latieb en Abdulla Mohamad Zahle van hun ondervraging van de oppasser van Engelhard, Ramlan, afschrift,
1799 december 2
 
Met verbeteringen door Engelhard.
-
Extract uit de notulen van de Raad van de Hoge Regering betreffende de uitkering van een extra douceur aan de Raden van Indië,
1799 december 10
 
-
Idem betreffende het buiten effect stellen van het besluit van 10 december 1799,
1799 december 12
 
122
Stukken betreffende de preferentie van Compagnie's aanspraken boven die van hypotheekhouders,
1799
1 band
123
Kopie beschrijving van Celebes, door G.F. Duwe,
15 november 1799
11 stukken
124
Kopie secrete resoluties van Gouverneur - Generaal en Raden,
10 januari 1800 - 29 december 1800
1 band
125
Missive van de Aziatische Raad aan de Hoge Regering, duplicaat,
1801 augustus 17, met post - scripta van 1801 augustus 20 en 1801 september 30
1 stuk
126
"Diverse papieren raakende de H. Regering" , met voornamelijk extracten uit de correspondentie en minuut - adviezen van Engelhard,
(1796) 1799 - 1801
1 band
127
"Consideratien van den Raad extra ordinair Willem Hendrik van IJsseldijk op het werk van den heer Dirk van Hogendorp", afschrift
10 oktober 1802
1 band
128 - 129
Rapport van Nicolaus Engelhard ten aanzien van de "Consideratien van den Raad extra ordinair Willem Hendrik van IJsseldijk op het werk van den heer Dirk van Hogendorp" betreffende de toestand van het eiland Java en de handel, met bijlagen,
15 april 1805
2 banden
128
Rapport "n. 206"
129
Bijlagen "n. 207"
122
130 - 131 Korte notulen van het verhandelde in de Raad van Indië,
1803 - 1804
2 banden
130
1803
 
131
1804
 
132
Sterkte van het garnizoen van Batavia,
1 februari 1804
2 stukken
133
Brief van Johannes Siberg aan Dirk van Hogendorp, afschrift,
15 december 1804
1 stuk
134
Nota betreffende financiële aangelegenheden,
30 september 1806
3 stukken
135
Toespraak van Gouverneur - Generaal Daendels bij de aanvaarding van het bestuur, afschriften,
14 januari 1808
2 stukken
136
Brief van Johannes Siberg aan Daendels, afschrift, met bijlagen,
18 februari 1808
7 stukken