Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

   Gouverneur van Java's Noordoostkust ( 1801 - 1808)

Overige stukken
3
"Fragmenten met inhoud van allerlei aard",
1701 - 1803
9 stukken
-
Korte notulen van vergaderingen Hoge Regering,
1701 september 20 - 1713 augustus 12
 
-
Omslag "Consideratien over de staat van Java door de heren Pinket, Van Haag en Baumhauer met de aanmerkingen van N. Engelhard onvoltooid" Generale missive aan Heren XVII. Afschrift,
1753
 
Onvolledig, einde ontbreekt.
-
Nota betreffende het terugzenden van dienaren naar Patria,
[ca. 1723]
 
-
Uitgaande Patriase missive van per het schip Amstelveen
december 1748
 
Alleen begin.
-
Extract uit de generale resolutie van de Hoge regering betreffende de verkiezing van een hoofd over de expeditie naar Java,
1717 november 27
 
-
Fragment van een scheepsjournaal van een reis van Rembang naar Semarang,
1803 juni
 
-
Fragment van een minuut - afgaande missive van Java's Noordoostkust aan de Hoge Regering,
z.d.
 
4
Extracten uit de missiven van de Heren XVII aan Gouverneur - Generaal en Raden. Met bladwijzer en marginalia,
1661 - 1669
1 deel
5
Kopie van een "insinuatie" van mr. Ph. Muykens, raad van justitie independent te Batavia aan A. Muykens, gewezen directeur van Bengalen,
1699 februari 16
1 stuk
7
Kopie uitgaand briefboek van Gouverneur - Generaal en Raden naar de Buitenbezittingen enz.,
1717 januari 3 - 1717 oktober 28
1 deel
8
" Resolutien van importantie sedert 1717 tot 1724" van Gouverneur - Generaal en Raden. Met marginalia,
1717 - 1724
1 deel
Nr. 53. La. F no 1 en 2.
20
Extract uit de missiven van de Heren XVII aan Gouverneur - Generaal en Raden ten behoeve van de Raad van Justitie,
1718 - 1721.
1 deel
359
Kopie instructies voor Gouverneur - Generaal en Raden,
1671 november 3, 1632 maart 17 en 1650 april 26
1 band
21
" Memorie voor den Raad - extraordinaris H. F. Bergman, als sergeant - major en krijgsoverste op en langs Java's Noord - Oostkust". Afschrift,
1719 augustus 29
1 deel
141
Kopie criminele eisen van Willem Nuyts, fiscaal van Java's Noordoostkust, voor de Raad van Justitie te Semarang,
1725 april 9 - 1728 juni 12.
1 band
143
Kort verhaal van de Javaanse oorlog,
1741 - 1752
1 band
Zie ook nr. toegang 1.11.01.01, inv.nr. 73.
23 - 24
Processtukken van de zaak Elso Sterrenberg voor Schepenbank en de Raad van Justitie te Batavia,
1748 - 1756
2 delen
Sterrenberg werd in 1746 als Commandeur van Java's Noordoostkust door Gouverneur - Generaal Van Imhoff op staande voet ontslagen en vervolgens door de Schepenbank van Batavia in 1749 veroordeeld tot 25 jaar verbanning naar het eiland Ay, waarvan hij in 1751 door de Heren XVII verlost werd. Vervolgens ging hij in Nederland in beroep tegen zijn veroordeling, waarna hij verwezen werd naar de Raad van Justitie te Batavia, waar hij vervolgens werd vrijgesproken.
23
" Papieren rakende Elso Sterrenberg en zijn strafbaar gedrag",
1749
 
24
" Proces in cas d'Appel van den heer Elso Sterrrenberg",
1755 - 1756
 
25
Stukken betreffende de zoutproductie, de suikerpacht enz. op Java's Noordoostkust,
1754 - 1808
16 stukken
26
" Diverse berekeningen de veranderde muntspetien concerneerende ",
1768 - 1769
1 deel
"Muntwezen nr. 3"
27
Klad - aantekeningen gehouden op de vergaderingen van Gouverneur - Generaal en Raden,
1769 mei - 1771 december 20
1 deel
28
Kopie van het ontwerp van een capitulatie tussen de hertog van Wurtemberg en de Oost - Indische Compagnie ter oprichting van een regiment infanterie,
1786
1 stuk
166
Stukken aangaande de opneem en de conservatie van de djati houtbossen,
1777 - 1787
1 band
167
Kopie instructie voor Daniël Pembroek als ontvanger der domeinen te Semarang,
1777 - 1787
1 band
168
" Diverse copias, item contracten en verdere speculatieve papieren",
1778 juli 8 - 1792 september 17 (1796)
1 band
no "24"
-
Rapport van een geografisch onderzoek van de kust van Semarang, uitgebracht aan Johannes Robbert van der Burgh, Gouverneur van Java's Noordoostkust. Afschrift,
1778 juli 8
 
-
"Vertoog over de waare gesteldheid van dit comptoir en territoir, waarbij werd aangetoond de sterkte van dezelve, en op wat wijze men bij onverhoopte attaque, door een vreemde Europeesche Natie of andere inlandse vorsten zich zouden diffenderen kunnen enz. ", van J. van Garlingh, waarnemend resident van Grissee. Afschrift.
1778 juli 24
 
-
Brief [apart] van B.F. v.d. Niepoort, te Sourabaja, aan J.R. van der Burgh. Afschrift,
1778 augustus 3
 
-
Brief van F. Sustman, aan J.R. van der Burgh. Afschrift,
1778 augustus 18
 
-
Extracten uit een aparte missives van Johannes Siberg, Gouverneur Java's Noordoostkust, aan de Hoge Regering,
1780 - 1781
 
-
"Extract uit de bedenkingen van den Heere Directeur - Generaal"met "Eerbiedig antwoord op de bedenkingen van […] directeur - generaal […] Hendrik Breton". Afschrift,
z.d.
 
-
Nota met aanmerkingen op de bedenkingen van de directeur - generaal. Afschrift,
z.d.
 
-
Extract uit een aparte missive van Johannes Siberg aan de Hoge Regering,
1781 september 5
 
-
"Marginale dispositie op de memorie door den heer raad extra - ordinaris Johannes Robbert van der Burgh als afgaande Gouverneur en Directeur van Java's Noordoostkust nagelaten aan zijn successeur den E. Johannes Siberg genomen" van de Hoge Regering, met antwoord van Siberg,
1781 januari 31, 1782 februari 9
 
-
Translaat Maleise brief van Daing Maroepa, te Bankacoelie aan zijn oom Gusti Kota Karang te Solo Parang. Afschrift.
1783 februari 9
 
-
Idem van Sinjo Padoekas Adindah Daing Maroepa, te Bankacoelie, aan Sieir Padoe Kaka Kandh Baguse Medah en Bato Apie, te Semarang. Afschrift.
1783 februari 25
 
-
Idem van Daing Maroepa, te Bankacoelie aan zijn oom Gusti Cotta Carang, koning te Solo Parang of Carranassang. Met marginale aantekeningen. Afschrift,
1783 april
 
-
Contract van vriend - en bondgenootschap tussen de V.O.C. en de tot sultan van Djokjakarta aangestelde koning Coeboeana Senopattij Ingalaga Abdul Racham Sigidin Panatagama Kalifattolach. Afschrift,
1783 augustus 6
 
-
Extract uit een secrete brief van de Hoge Regering aan Johannes Siberg, Gouverneur van Java's Noordoooskust, , met als bijlage een extract uit het contract met Banjermassing, van 18 mei 1747
1783 september 13
 
-
Brief van de Gouverneur van Java's Noordoostkust aan de Hoge Regering ten geleide van een rekest van de 1e resident aan het hof te Suracarta, Fredrik Christoffel van Stralen, met verzoek om ontslag uit zijn functie,
1783 november 19
 
Het rekest is niet aanwezig.
-
Extract uit een aparte brief van de gouverneur van Java's Noordoostkust aan de Hoge Regering,
1783 december 20
 
-
" Relaas van de Anachodas Daing Soepoe en Boegies weegens den staat en gelegenheid van Bancan Hoeloe gegeven te Batavia". Afschrift,
z.d.
 
-
Extract uit een aparte brief van de Gouverneur van Java's Noordoostkust aan de Hoge Regering,
1784 januari 27
 
-
Extract uit een secrete brief van de Hoge Regering aan de Gouverneur en Raad van Java's Noordoostkust,
1784 mei 4
 
-
Brief van de Gouverneur van Java's Noordoostkust aan de Hoge Regering. Afschrift.
1784 september 4
 
-
Extract uit een aparte brief van de Hoge Regering aan de Gouverneur en Raad van Java's Noordoostkust,
1784 oktober 2
 
-
Memorie van de contanten en materialen die gebruikt zijn voor de opbouw van een kruitmolen te Semarang. Afschrift.
1785 mei 31
 
-
Brief van de Hoge Regering aan Sultan Sa Iddollah van Banjer,
1785 augustus 18
 
-
Brief, geschreven op last van de Hoge Regering, van Jan Greve, 1e secretaris, aan de Radja van Poeloe Laut,
1785 augustus 26
 
-
Translaat Makkasaarse brief van Panataka aan de resident van Souracarta, W.A. Palm,
1758 juni 6
 
-
Secrete brief van de Hoge Regering aan de Gouverneur van Java's Noordoostkust. Afschrift.
1785 september 1
 
-
Extract uit een secrete brief van de Hoge Regering aan de Heren XVII. Afschrift. t
1789 december 7
 
-
Extracten uit aparte brieven van G.G. van Overstraaten, Gouverneur van Java's Noordoostkust aan de Hoge Regering,
1792 januari 16 - 1792 september 17
 
Bevat " Vrage en antwoord " Advies betreffende de verdediging van Java, z.d.
-
" Batavias ressort":Repertorium van besluiten betreffende inlandse bestuurszaken,
1786 - 1796
 
176
Minuut - missive van de gouverneur Jan Greeve aan de Militaire Commissie, met enige andere stukken betreffende de verdediging van Java's Noordoostkust; en kopie missive van de gouverneur van de Kaap de Goede Hoop, J.W. Janssens, aan de raadspensionaris Schimmelpenninck,
1791 juli 31 - 1806 januari 27
 
179
" Diverse concepten rakende de Boschcommissie",
1797
1 band
181
" Ontwerp tot het oprichten van eene Land - Militie op Java's Noord - Oostkust" door Dirk van Hogendorp,
[z.d.]
1 stuk
182
" Bedenkingen over de staat van Java's huishouding " door W.H. van IJsseldijk, met bijbehorende stukken,
1800 juni 24
1 band
29 - 30
Allerlei aantekeningen en berichten omtrent de verschillende culturen op Java, opmaakt door of gericht aan N. Engelhard,
1801 - 1803
2 delen
29
Stukken betreffende plantages,
1801
 
"nr.3"
Koffieplantages Tjianjour
"nr.4"
Klapperbomen Tjianjour
"nr.5"
Klapperbomen en kardamomheesters Buitenzorg
"nr.6"
Koffietuinen Bandoeng
"nr.7"
Koffietuinen Batoelayang
"nr.8"
Koffietuinen Praccamonetjang
"nr.9"
Koffietuinen Sumadang
"nr. 10"
Koffietuinen Crawang en Adiarssa
"nr. 11"
Koffietuinen Tangerang
30
" Originele berigten nopens den opneem der onderscheidene cultuures op Java's noordoost kust"
1802 - 1803
 
195
" Diverse papieren raakende de ordre der samenleeving der Chineesen",
1802 juli 29
1 band
213
"Papieren over zaaken van aanbelang",
(1791) 1801 - 1804
1 band
"no. 65".
-
Seinen (gekleurd) voor 's - Lands schepen kruisende voor de kust van Java,
1804 maart 1
 
-
Brief van Johannes Siberg, Gouverneur van Java's Noordoostkust, aan tommongong Rejo Prodjo, gewezen resident van Japara. Afschrift,
1758 mei 20
 
Met vertaling in het Javaans van de hand van N. Engelhard (inliggend foto's van de Javaanse tekst)
-
Kopie ontwerp om de stad Semarang aan de kant van de Vrijheid in plaats van aan de zuidkant uit te leggen, overgeven aan de Edele Heer van Overstraten van F. van Boeckholtz, te Souracarta,
1791 augustus 10
 
-
Extract uit een brief van de resident van Japara, Johannes Knops aan Nicolaas Engelhard betreffende problemen met het transport van hout naar Batavia,
1803 oktober 28. Met marginaal antwoord, 1801 november 7
 
-
Memorie van aangekomen en vertrokken passen,
1804 januari 17 - 1804 april 23
 
-
Vergelijking van aangekomen en vertrokken vaartuigen in de periodes juli tot en met december 1802 en 1803 waarvoor de passen op de comptoiren Semarang, Sourabaja en Grissee zijn afgegeven,
1804 februari 23
 
-
Rekest van Setro Wongso, inwoner van de dessa Toempa in Damak, aan N. Engelhard,
1803 november 21
 
-
Rekest van Kadjie Moechamad Bastam, te Semarang. In het Maleis,
1804 januari 3
 
-
Translaat Javaanse brief van de raden tommegong Ario Mancoe Prodjo, tweede regent te Damak aan de ondermajoor te Semarang,
1804 januari 12
 
-
Notitie [van A.M. Middelhuijs, te Semarang] van de in de periode 1793 tot en met 1803 naar Batavia vervoerde rijst,
1804 januari 1804
 
-
"De sulisitanten als Patte Cidollan te Damack",
1804 januari 25
 
-
Rekest van Manoe Widrdjoijo, Javaan en inwoner te Joana,
1804 februari 6
 
-
Ingekomen brief van de gezworen translateur C.F. Krijgsman, te Semarang,
1804 februari 11
 
-
Brief van Raden Ario Tjitro Koesemao aan C.F. Krijgsman te Semarang. Met vertaling van de hand van C.F. Krijgsman,
1804 februar 19
 
-
Rekest van Wongso Certi, demang en indigomaker te Toeban, betreffende herstelling in zijn ambt. Afschrift,
z.d.
 
-
Generale lijst van aangekomen en vertrokken passen,
1800 - 1804
 
-
Ingekomen Maleise brief van Saban. Met vertaling,
1804 maart 28
 
-
Translaat Maleise brief van de sultan Soeleman te Banjarmassin aan Said Aloewie Ben Mohamad Bin Aloewie Segaf te Semarang,
1804 juni 8
 
-
Ingekomen brieven van Van Liebeherr, ter rede van Batavia,
1804 juli 3
 
-
Maleise brief van Panumbahan Adam te Banjar aan de Chinese kapitein Tan Tiankong te Semarang. Met vertaling,
1804 juli 5
 
-
Translaat Maleise brief van Panumbahan Adam te Banjar aan aan Said Aloewie Ben Mohamad Bin Aloewie Segaf te Semarang,
1804 juli 5
 
-
Translaat Javaanse brief van Ratoe Kentjonok Souradarta Adiningrat aan Tommongong Tjitro Somo, tweede regent te Japara,
1804 juli 13
 
-
Ingekomen Javaanse brief van Panumbahan Adipatij Tjakra Adiningrat, oud - regent te Madura. Met vertaling,
1804 juli 18
 
Inliggend foto van het document
-
Ingekomen Javaanse brief van Pandjie Notto Diningrat, fiscaal van de Landraad. Met vertaling,
1804 augustus 8
 
-
Ingekomen Javaanse brief van Setjo Lekgowo, papattij van Torbaya. Met vertaling,
1804 augustus 9
 
-
Ingekomen Javaanse brief van Kray Adipatty Soero Adimangollo, hoofdregent te Semarang. Met vertaling,
z.d.
 
-
Verklaring van de Kray Adipatty Soerodimangollo, hoofdregent te Semarang, betreffende de staat, inventaris en rekening van de boedel van de overleden tweede regent van Tagal, Maas Tommongang Soereng Rana. Afschrift,
1804 augustus 9
 
-
Ingekomen Javaanse brief van Djoijo Dirdkjo, gewezen regent van Lamongan, te Japara. Met vertaling,
1804 september 22
 
-
Ingekomen Javaanse brief van Maas Tommongong Mangcoe Coijoemo, tweede regent van Pattij. Met vertaling,
1804 oktober 5
 
Inliggend een foto van de brief
-
Rekest van Raden Ingebeij Pandjie Reksodipoere om benoeming tot regent van Japara. Met vertaling,
1804 oktober 7
 
-
Ingekomen brief van C.F. Krijgsman, , ten geleide van een verklaring nopens de uitlating van de pachter Chinees van Joana Tan Insing,
1804 oktober 24
 
1804 oktober 23
 
-
[Ingekomen] brief van C.F. Krijgsman betreffende Amphioensmokkel in de oosthoek van Soerabaja,
1804 november 5
 
-
Javaanse brief van de Tommogong Tjondro Nogoro, regent te Lamongang, aan de translateur C.F. Krijgsman. Met vertaling,
1804 november 9
 
-
Notitie van C.F. Krijgsman betreffende door hem ontvangen geschenken van de nieuw benoemde regent van Pamakassang, Mangoe Diningrat,
1804 november 13
 
-
Ingekomen brief van C.F. Krijgsman ten geleide van bovengenoemde twee brieven,
1804 november 16
 
-
Ingekomen Javaanse brief van de Soesoehoenang Pakoe Boewono. Met vertaling,
1803 november 21
 
-
Ingekomen brief van [Ligten] te Bancallang. Met bijlage,
1803 december 7
 
-
Rekest van Said Abdulla Famitan, te Semarang. Met vertaling,
z.d.
 
-
Verklaring met beschuldigingen tegen de luitenant van de Chinezen te Semargan, Souw Kiontjouw alias Souw Mingoe en zijn familie.
[1804]
 
-
" Het bestier van Grissee" Verklaring met beschuldigingen tegen de boekhouder Van Kruiningen,
z.d.
 
-
Notitie betreffende Compagniesdienaren te Ceijlon die in Engelse dienst zijn overgegaan,
z.d.
 
-
Ingekomen brief van Mehl betreffende [de student van de Marineschool] Jan Roode. Kopie. Met als bijlage een getuigschrift voor Jan Rood van H.W. van Waeij,
z.d.
 
-
Notitie betreffende de opvolging van de Cepattij van de tweede Regent van Demak, Soemo Dirdjo,
z.d.
 
-
Verklaring van de tweede regent Raden Tommegong Ario Mangoe overgegeven aan Soero Wedono betreffende de moord op Merto Singo. Met vertaling,
z.d.
 
-
Verklaring van Astra Pattij, Soeto Troeno, Proijo Wongso en Soeto Dito, Loeras van de Klandong te Kandal betreffende handelingen van de demang Soero Widjojo,
z.d
 
-
Javaans geschrift van Toeno Djudo, demang te Tandjong. Met vertaling,
1804 oktober 1
 
-
Maleise kwitantie van N.N. Met vertaling,
z.d.
 
-
Brief van [N.N.] aan de regenten van Japara en Coedus betreffende te nemen maatregelen tegen rondtrekkende roversbenden. 2 exemplaren. Afschriften,
z.d.
 
-
Artikel 10 uit het project ceremonieel tot de publieke voorstelling van J. Siberg als Gouverneur - Generaal voor het Hof van Djokjakarta op 5 februari 1802,
z.d.
 
-
Verklaring van afstand van het dorp Randoe Lawang door Raden Tommegong Prowiro Dinginrat aan Nicolaus Engelhard, Gouverneur van Java's Noordoostkust. Met vertaling,
1802 mei 23
 
-
Kwitantie van Kiay Ingebey Krommo Widjoijo en Ingebeij Mangoen Diepoero, te Grissee van een geldbedrag ontvangen van de Gouverneur van Java's Noordoostkust. Met vertaling,
1803 december 4
 
Inliggend een foto van de kwitantie
-
Kwitantie van Raden Tommegong Prowiro Diningrad en Raden Tommegong Ario Mangcoe Prodjo, 1e en 2e regent van Damak, van een geldbrag ter betaling van een levering rijst. Met vertaling,
1803 juni 20
 
Inliggend een foto van de kwitantie
214
" Aantekeningen bij wijze van dagregister gehouden bij den aanleg van het nieuwe fortres tusschen Souracarta en Djocjocarta bij de dessa Klaten",
1804 juli
1 band
221
Correspondentie met de vice - admiraal P. Hartsinck,
1805
1 band
222
" Diverse papieren van speculatie, 1805",
(1774) 1805
1 band
"no. 64"
-
Staat en verevening van de boedel van de emeritus predikant van Semarang Jan Addens,
1805 april 30
 
-
Ingekomen nota van A.P. Michaelis betreffende de boedel van de opperkoopman van Santen,
1805 mei 12
 
-
Notitie van B. Cransen betreffende de uitbetaling van uitstaande soldij aan de vaandrigs Johan Christaan Pappe en Jan Godlieb Fredrisz.,
1805 mei 14
 
-
"Ordre rakende subordinatie". Afschrift,
1774
 
-
Rekest van L.W.H. Ludwig betreffende een kapitaal in de boedel van wijlen Tan Jok, kapitein der Chinese natie,
1805 juni 6
 
-
Memorie van de commandant van het Wurttembergse regiment gericht aan de luitenant - kolonel von Ostheim. Afschrift,
z.d.
 
-
Ingekomen brief van H. Vincent te Semarang, met verzoek om bescherming van de demang Troro Djoyo van Klithe,
1805 juni 12
 
-
Adres van J.J. Melvill, commandant van 's - Lands schip Pluto aan de Hoge Regering. Afschrift. Met een nota met aanmerkingen op het adres,
1805 juli 10
 
-
Ingekomen brieven van de resident van Joana, J.M. van Bronckhorst, betreffende een in het gebied van Damak opererende Tappa of heilige. Afschriften. Met aanmerkingen van Engelhard in de marge. Met secrete instructie voor Martinus Gerlach, kornet van de cavalerie gaande in expeditie naar het regentschap Damak,
1805 juli 18
 
-
Ingekomen translaat Javaanse brief van de Soesoehoenan van Surakarta Pakoeboeana IV,
1805 september 15
 
-
Ingekomen rapport van boekhouder en vertaler Christoffel Frederik Krijgsman en de Javaanse fiscaal Raden Pandjie Notto Diningrat betreffende een onderzoek naar de inhoud van in beslag genomen Maleise brieven afkomstig van de anachoda Hassim,
1805 augustus 30
 
-
Relaas van Anachoda Hassim van Pontianak,
1805 september 3
 
223
Papieren betreffende de opbouw van het fort Klaten,
1805
1 band
224
Diverse ingekomen en minuten of afschriften van uitgaande stukken. Met afschriften van stukken van eerdere datum,
1806
1 band
225
"Diverse papieren van aangeleegenheden van diversche [aard] tot 1808". Met afschriften van stukken van eerdere datum,
1801 - 1808
1 band
Bevat veel afschriften van stukken van criminele en civiele processen voor de Raad van Justitie te Semarang. Bevat kaartje van de delta van Damak, met namen in Nederlands en Chinese karakters. Bevat rapport van E. Vodegel, baas der huis timmerlieden aan baron van Reede tot de Parkeler over de staat van forten en gebouwen te Tagal,Panalongang, Japara, Joana, Rembang, Grissee, Sourabaja, Bancallang en Sumanap, afschrift, 1801
226
Statistiek van Java's Noordoostkust,
[z.d]
1 stuk
234
Correspondentie met de vice - admiraal P. Hartsinck en de kapiteins der schepen "Schrikverwekker" en "Pluto",
1806 januari 31 - 1806 april 13
2 stukken
235
" Diverse berichten over zaken van aangelegenheid",
1806.
1 band
"no. 66."
-
Rekest van Inje Naho,
1805 november 27
 
-
Verslag van N.N. van het onderzoek naar aanleiding van het rekest van Inje Naho,
1806 januari 16
 
-
Rekest van Said Abdoel Rachman Ben Alowie Asagaff,
1806 februari 27
 
-
Rekest van Sarief Abdul Rachman Ben Moahamad,
1806 maart 9
 
-
Testament van Mohamat Ebbende Cheg Assagaph, gepasseerd voor Christiaan Godfried Baumgarten, 1e gezworen klerk te Malakka, 1779 december 1779, met aantekening van registratie bij boedelmeesteren te Semarang. Kopie kopie,
1796 augustus 9
 
-
Ontvangstbewijs van Kraij Adipattij Soero Dimengollo, hoofdregent van Semarang van een aantal goederen, meest gouden voorwerpen afkomstig van Sarief Alie Ebenoe Mohamad. Met vertaling,
[z.d.]
 
-
Ingekomen Javaanse brief van Kraij Adipattij Soero Dimingollo, Hoofdregent van Semarang. Met vertaling,
1806 maart 10
 
-
Ingekomen brief van de [chirurgijn] F. Kaijzel, te Semarang, betreffende zijn onderzoek van de regent Prowiro de Ningrat,
1806 maart 10
 
-
Rapport van B. Hulshoff, translateur, te Semarang, betreffende de beschuldigingen van de resident van Joana, J.M. van Bronckhorst ten laste van Wiro Dironno,
1806 maart 28
 
-
Rapport van C.F. Krijgsman, te Semarang, betreffende zijn onderzoek naar het bestaan van een oud recht van de demangs van Tawang Trassie om hout uit het bos Mangkang Koeton om niet te mogen kappen,
1806 april 8
 
-
Rapport van B.Hulshoff, te Semarang betreffende het openen van een pakket met boeken en papieren in het bijzijn van de gevangen Kromo Dipoero en een in beslag genomen bol amphioen,
1806 april 15
 
-
" Diens en plicht memorie" van majoor Keller betreffende een reglement voor de militie en andere adviezen,
1803 april 20
 
-
Ingekomen advies van luitenant - kolonel Schmidgall betreffende het onderhouden van orde en harmonie binnen het garnizoen,
1805 april 22
 
-
Verslag van een onderzoek naar de staat van de constructie van het vaartuig van Said Osim Segaff uitgebracht door J.G. Steinmetz, M. Jaage en J.T Buscher te Semarang,
1806 mei 8
 
-
Rekest van M. Jaage om het toekennen van een toelage voor de gezaghebbers van de grote en kleine vaartuigen,
1806 juni 11
 
236
" Diverse papieren over zaken van aangelegenheid voor den jaare 1806".
1806
1 band
"no.189"
-
Processtukken van de zaak in rau actie voor de Raad van Justitie van Maas Tommongong Djoedo Nogora, regent van Lassum, contra de executeurs van de nalatenschap van Johan Frederik baron van Reede tot de Parkeler. Afschriften,
1806
 
-
Rapport van C.A. van Middel[burg], uitgebracht aan Engelhard, van zijn onderzoek van de nagelaten papieren van wijlen Johan Hendrik Kistlers, 1e gezworen klerk van Politie,
1806 juni 25
 
-
Javaanse brief van Pangerang Notto Koessoemo, regent van Sumanap, aan F.J. Rothenbuhler, gezaghebber van Java's Oosthoek. Met vertaling,
1804 oktober 23
 
-
Ingekomen Maleise brief van sultan Djenal Abidint te Tranganoe. Met vertaling,
1805 februari 27
 
-
Rekest van de Chinees Sim Totko, te Semarang, betreffende een levering van amphioen aan resident Van den Berg te Souracarta, , met een pro - memorie van
1806 mei 16
 
29 mei 1806
 
-
Idem,
1806 mei 6
 
-
Extract uit de notulen van de Raad van Justitie van Semarang betreffende een ingediend rekest in de zaak Nogora contra executeurs van de nalatenschap van Van Reede tot de Parkeler,
1806 maart 26
 
-
Extract uit de civiele rol betreffende dezelfde zaak,
1860 maart 4
 
-
Ingekomen brief van C.F. Krijgsman, te Semarang, ten geleide van een geldbedrag afkomstig van de Raden Tommongong Pandjie Padmo Nogora, 1e regent van Japara, met als bijlagen stukken afkomstig van de regent. Met vertaling,
1806 april 28
 
-
Javaanse brief van de Tommongong Pringo Koesomo, te Rawie aan de Chiness Baba Kiesing te Pakoetjen. Met vertaling,
z.d.
 
-
Rekest van Engelhard aan de Hoge Regering waarin hij protesteert tegen de eventuele instelling van een commissie ter onderzoek van zijn bestuur van Java's Noordoostkust.Minuut,
[1806 februari]
 
-
Brief van Engelhard aan Van Riemsdijk betreffende hetzelfde. Minuut,
1806 februari 6
 
-
Javaanse brief van de Chinees N.N aan J.G. van den Berg te Souracarta, betreffende een door Siok van Bagellen uitgezonden Europeaan en de moord op de Chinees Tan Tien. Met vertaling,
z.d.
 
-
Ingekomen Javaanse brief van de Pangerang Ario Praboe Prangwedono, te Souracarta. Met vertaling in tweevoud,
1805 november 8
 
-
Ingekomen Javaanse brief van Kromo Dipoero. Met vertaling,
z.d.
 
-
Sententie van de Raad van Justitie van Semarang in de zaak van Tan Tiankong, kapitein van de Chinezen, contra zijn crediteurs. Afschrift,
1805 december 3
 
-
Javaanse brief van Raden Tommegong Ario Mangcoe Prodjo, 2e regent van Demak aan de translateur C.F. Krijgsman. Met vertaling,
1806 december 20
 
-
Idem aan Jacob Blank, kapitein van de burgercompagnie van Semarang. Met vertaling,
1806 december 5
 
-
Brieven van B.F. van Liebeherr, te Souracarta, aan Engelhard. Afschriften,
1806 december 26 en 27
 
237
" Aantoning der werkzaamheden van de gekwalificeerde dienaren thans te Semarang bescheiden",
1806 juni 20
1 band en 20 stukken
243
" Miecellanea". Diverse stukken
1801 - 1807
1 band
-
Brief van Th. van Teijlingen te Bodjong,
1807 mei 21
 
-
Lijst van ingeënte slavenkinderen,
z.d.
 
-
Brief van [P.P. du Puij]. met o.a. een verzoek tot een aanstelling, . Afschrift van
[1798]
 
19 mei 1804
 
-
Brief van P.P. du Puij te Gunung Sari [wellicht aan Gouverneur - Generaal Alting ] met verzoek om toestemming om van zijn vrouw te scheiden, . Afschrift van
1794 december 10
 
19 mei 1804
 
-
Brief van C.M. Neun aan Gouverneur - Generaal Alting betreffende de behandeling van klachten tegen secretaris van Boedelmeesters P.P. Du Puij, . Afschrift van
1792 september 17
 
19 mei 1804
 
-
Brief van Engelhard aan Gouverneur - Generaal en chef van Kaap de Goede Hoop, J.W. Janssen betreffende P.P. du Puij,
1804 mei 17
 
Ondertekend, wellicht niet verstuurd, of gelijktijdig afschrift.
-
Attestatie van Godfried Hendrik Strielack, inlands burger, op verzoek van N. Engelhard, verleden voor J. Groenhoff van Woortman, beambt schrijver te Semarang, betreffende de brief van P.P. du Puij geschreven in 1798,
1804 mei 1
 
-
Brief van P.P. du Puij aan N. Engelhard,
z.d.
 
-
Bekendmaking of tekst van een toespraak van de inhuldiging van koning Lodewijk Napoleon,
[1807]
 
-
"Conditielijst"; welkomstwoord en heilspreuken bij een diner t.g.v. de huldiging van koning Lodewijk,
[1807]
 
-
Dankadres aan Nicolaus Engelhard en zijn echtgenote M.W. Engelhard geb. Van Bazel door Carel van Wollzogen,
z.d.
 
Gekleurd. Van Wollzogen noemt zich "zoon".
-
Toespraak tot de soldaten gecommandeerd "ter beteugeling van de lafhartige Cheribonder",
z.d.
 
-
Adres aan koning Lodewijk Napoleon van W.G.J. van Rhemen tot Rhemenhuizen,
z.d.
 
-
Aanspraak t.g.v. het afleggen van de eed door het garnizoen van Semarang op koning Lodewijk Napoleon en luitenant - generaal A.H. Wiese,
[1807]
 
-
Lijst van ingeënte slavenkinderen,
z.d.
 
-
Lijst van ingeënte slavenkinderen,
z.d.
 
-
Deductie van Abraham Faure en Pieter Broes, gewezen administrateurs in de suiker pakhuizen aan de Hoge Raad van Justitie in hun zaak contra mr. Pieter Simon Maurisse, advocaat - fiscaal,
1806
 
-
Tekst van een toespraak uitgesproken [door N. Engelhard] namens de Gouverneur - Generaal ter gelegenheid van de wisseling van het commando over de militie van Java's Noordoostkust,
z.d.
 
Carel van Wollzogen wordt de nieuwe commandant
-
Tekst van een toespraak van N. Engelhard betreffende de administratie van Justitie van het gouvernement Java's Noordoostkust,
z.d.
 
-
Zaak Broese. Afschrift.
1807 april 14
 
-
Verweerschrift van de waarnemend administrateurs van de suikerpakhuizen van Batavia, B. Smissaart, J. van de Bogaart, W.M. Keuchenius. Afschrift.
1807 juli
 
-
Tekst van toespraak ter gelegenheid van de installatie van Lodewijk Napoleon als Koning van Holland,
z.d.
 
-
Stukken betreffende een geschil tussen J.W. Moorrees, 1e secretaris van de Hoge Regering en Raad extra - ordinaris W. van IJsseldijk, vanwege het dragen van een hoed door Moorrees in een van de vergaderingen. Afschriften,
1806
 
-
Brief van De Bassé, majoor bij het 23ste bataljon, aan N.N. [waarschijnlijk Engelhard]
z.d.
 
-
Fragment van een tekst, betreffende de verdediging van Java's Noordoostkust en de inzet van schepen voor het transport van specerijen
z.d.
 
-
Brief van F. von Winckelman, te Semarang betreffende luitenant Weitling, met bijlagen,
1807 maart 22
 
-
Lijst van toegezonden " schot - en lasterschriften" van Bogeslaus Fredericus van Liebeherr, gewezen 1e resident te Surakarta, met extracten en afschriften uit zijn correspondentie,
1805 - 1806
 
-
Minuut van een Javaanse brief aan de Soesoehoenang van Surakarta. Met vertaling,
1806 november 21
 
-
"Voor mijne kinderen", Geschrift van J. van Teijlingen te Rotterdam betreffende zijn stamboom, toegezonden aan zijn neef Theodorus van Teijlingen, resident van Tagal,
1801 maart 30
 
-
Verklaring van tevredenheid, in de vorm van een getuigschrift, van Nicolaus Engelhard betreffende het regiment Wurttemberg en de commandant Frans Carel Philip van Winkelman,
1807 oktober 23
 
245
" Diverse papieren van de uiterste aangelegenheid anno 1807",
(1797) 1806 - 1807
1 band
"no. 181"
-
Ingekomen Javaanse brief van de Soesoehoenang van Surakarta Paoeboeana. Met vertaling,
1806 november 4
 
-
Ingekomen brief van J. van den Berg, gewezen 1e resident te Surakarta, te Batavia, met de rekening - courant van Engelhard als bijlage,
1806 oktober 22
 
-
Minuut - brief aan de Hoge Regering als reactie op bovenstaande brief,
1806 november 7
 
-
Ingekomen brief van de oud - kapitein der Chinezen, Sisokliang, te Surakarta, betreffende een kwestie over een pachtcontract van de tolpoorten van Surakarta met J. van den Berg, met bijlagen,
1806 oktober 5
 
-
Ingekomen brief van N.N. ("vriend"), te Solo,
1807 maart 26
 
-
Ingekomen Javaanse brief van Mangoe Dieporo, regent te Joana. Met vertaling
1807 mei 10
 
-
Akte van attestatie van de Chinees Oeij Koseeng betreffende smokkelhandel aan de zuidkant van Java. Afschrift.
1806 maart 8
 
-
Javaanse brief van "thans in detentie zijnde" Pepattij van Demak, tweede regent Kromo Dipoero. Met vertaling
z.d.
 
-
Akte van attestatie van de Chinees Nio Kiessing betreffende zijn aanstelling als Bandher van Kadierie door J. van den Berg,
1806 maart 8
 
-
Translaat Chinese brief van het opperhoofd van Surakarta, J. van den Berg, aan de Chinees Nio Kiseen. Afschrift,
1805 september 1
 
-
Idem,
1805 augustus 26
 
-
Javaanse brief van J. van den Berg aan Nio Kiseen. Met vertaling en omslag,
1805 augustus 20
 
-
Kwitantie van Cornelis Steeven voor Nio Kisieng,
1805 augustus 9
 
-
Javaanse brieven van J. van den Berg aan Nio Kiesing. Met vertaling en omslag,
z.d.
 
-
Chinese brieven, met omslag
-
" Consept van de brief betrekkelijk de Z. van den Berg", [Javaans]
-
Maleise brief van de kapitein - chinees van Pasourouang,
1806 november 13
 
-
Translaat Javaanse brief van Kiaij Adipattij Soero Adinogoro, regent van Candal, te Semarang aan zijn broers de Pangerang Raja Kanoman en Pangerang Radja Kaboepatten te Cheribon,
1807 augustus 17
 
-
Briefomslag " Dirk Bernardus Hulshoff, boekhouden en gezworen tolk bij de Raad van Justitie te Semarang"
z.d.
 
-
Rapport van Kiaij Adipattij Soero Adimengollo, hoofdregent van Semarang en Christoffel Frederik Krijgsman betreffende een onderzoek naar de vermeende schenking ["caktie"] door loerah Dipa Mengolla aan N. Engelhard,
1807 augustus 6
 
-
Rekest van de echtgenote van [ ] Goldman betreffende haar wens om niet met haar man naar Nederland te vertrekken en het aan land zetten van haar te Banjoewangie,
z.d.
 
-
Javaanse brief van de demang Marto Diromo, hoofd van het houtbos van de 2e regent te Damak, te Goeboog, aan C.F. Krijgsman. Met vertaling,
1807 augustus 13
 
-
Ingekomen brief van W. Schutte, op de brik Berlin in de bocht van Anjer,
1806 oktober 3
 
-
Brief van Punell Warrington aan W.J. Cock. Met vertaling
1807 januari 22
 
-
Extracten uit brieven van N. Engelhard aan R.G. van Polanen,
1806
 
-
Ingekomen brief van [C.E. von Zen?], te Ambon,
1807 september 14
 
-
Ingekomen brief van J.B. Hulshoff, te Semarang betreffende de opvolging van de 1e regent van Demak,
1807 november 7
 
-
Javaanse brief van de tommegong Djubo Nagoro, regent te Lassum aan J.B. Hulshoff,
1807 november 7
 
-
Rekesten van Han Kitko, kapitein van de Chinezen te Pasourouang,
1807 november 17
 
-
Brieven van D. van Hogendorp, te Soerabaja aan Tan Toenko, kapitein van de Chinezen te Japara, , met antwoordbrief van Tan Toenko,
1797 februari 27 en 1797 januari 5
 
1797 januari 19
 
-
Rekest van de pachters van de Oosthoek,
1807 november 12
 
-
Lijst van pachtinkomsten (?) van Soerabaja en Garam Semenie [maleis],
z.d.
 
-
Javaanse brief van Maas Tommegong Soero Adiningrat, regent te Japara, aan C.F. Krijgsman. Met vertaling,
1807 november 23
 
-
Idem van Maas Tommegong Adie Nogoro, regent te Caliwoengo,
1807 november 25
 
-
Ingekomen Javaanse brief van Maas Tommegong Adie Nogoro, regent te Caliwoengo. Met vertaling, .
1807 december 1
 
-
Idem van Raden Tommongong Soero Adiningrat, regent te Sidaijoe,
1807 oktober 1
 
-
Idem van Ingebeij Wirio Nogoro Pepattij te Lassum,
1807 november 29
 
-
Ingekomen Translaat [Javaanse] brief van de Soesoehoenang Pakoe Boeana IV,
1806 november
 
-
Nota [van Engelhard?] betreffende een eventuele vacature van het commandeurschap van Pasaroeamg en de samenvoeging van de residenties Sumanap en Panoellang, met een [minuut?] brief van N.N. gericht aan "Dierbare weldoener",
z.d.
 
246
" Bundel papieren en instructies van de jaren 1807 en 1808"
1807 - 1808
1 band
"no. 189"
-
Bevelschrift van Gouverneur - Generaal A.H. Wiese voor de kolonel en kapitein ter zee J.W. C. van de Lande om het commando over de schepen Revolutie en Pluto over te geven en terug te keren naar Batavia,
1807 juli 29
 
-
Akte van benoeming door Gouverneur - Generaal Daendels van de kapitein Cannaarts tot speciale commandant van Soerabaja. Afschrift.
1808 januari 17
 
-
Idem tot luitenant - kolonel bij de infanterie. Afschrift,
1808 januari 17
 
-
Instructie van B. van Lutzow voor de officieren van de genie belast met de bouw van drie forten op de zeebank van Soerabaja. Afschrift,
1807 januari 26
 
-
Brief van de kapitein ter zee J.W.C. van de Lande, te Sourabaja, aan Gouverneur - Generaal A.H. Wiese,
1807 juli 18
 
-
Brief van Gouverneur - Generaal A.H. Wiese aan de kapitein ter zee W. Cowell, commanderende 's - Konings navale macht in de Oosthoek. Afschrift,
1807 oktober 29
 
-
Verhandeling van C. van Franquimont, te Soerabaja, betreffende zijn besluit om de kapitein ter zee W. Cowel als deserteur aan te merken en zijn manschappen onder bevel van de Commandant van Soerabaja te stellen. Afschrift,
1807 december 17
 
-
Brief van Gouverneur - Generaal A.H. Wiese aan William Cowell. Afschrift,
1807 december 15
 
-
Ordonnantie van Gouverneur - Generaal A.H. Wiese betreffende overplaatsing van officieren en onderofficieren naar het flottielje onder commando van William Cowell, de afgifte van wapens aan dezelfde, en de overplaatsing van 1e schrijver J.D. de Voogd,
1807 augustus 19
 
-
Ordonnantie van Gouverneur - Generaal A.H. Wiese waarin het commando van het aangekochte korvet Manderin met enkele andere schepen wordt gegeven aan William Cowell,
1807 augustus 26
 
-
" Liste des Object donc il - y - a besoin a Rambang pour l'equipemant et armement de 3 vasseaux connoniers et de 12 paraymaina armées"; met het translaat " Lijst van zodanige goederen etc. als ten comptoire Rembang tot het equipeeren en armeeren van 3 kanonneer booten en 12 prauw mayangs benoodigd zijn te worden",
[z.d.]
 
-
" Notitie der Camboesen die door de Regenten alhier zijn geleverd geworden" van C.F. Krijgsman,
1808 maart 31
 
-
" Notitie van alle met mezelsteen, kalk en houtwerken etc. geladene aankomende en vertrekkende vaartuigen" van R. Heijer,
1808 april 6
 
-
Ingekomen verslag van het onderzoek naar het ongeval van de soldaat Johan Fredrik Nagel door J.B. Gaumont en J.H. Benton,
1808 april 12
 
-
Ingekomen verslag betreffende het vinden van een locatie voor de legering van 400 man Inlandse cavalerie door F. von Windelman c.s.,
1808 april 5
 
-
Ontwerp van het ceremonieel van de ontvangst van Gouverneur - Generaal Daendels te Semarang,
[1808]
 
-
Ingekomen brief van A. van de Broeck, te Semarang, betreffende de matrozen H. Brink, J. Carbonse en C. Koster, met bijlage
1808 maart 27
 
247
Stukken aangaande de verschijning van het Engelse eskader onder Peelew,
1807
3 banden
249
Statistieke opgaven betreffende de financiën van Java's Noordoostkust,
1807
7 stukken
260A
" Brieven gewisseld met de Millitaire Chefs en anderen gehorende tot de Cheribonse Expeditie anno 1806",
1806
1 band
257
Aanspraak van Engelhard aan Daendels in de Raad van Politie te Semarang,
1808 mei
3 losse vellen
258
Diverse stukken,
1801 - 1808
3 banden
De datering op de banden klopt vaak niet met de inhoud.
-
" Micellenea 1807"; bevat o.a. aparte brief van de Hoge Regering aan gouverneur Engelhard, ; extracten uit zijn correspondentie met B.F. von Liebeherr, resident te Souracarta,
1802 april 13
 
1802
 
-
" Micelania anno 1808 speciaal met betrekking tot de plaatsing van 's lands vloot en de [..] van Cheribon"; bevat tevens: " Observations sur la defense de Samarang" van kapitein der genie Tombe, met Nederlandse vertaling,
1805 april 20
 
-
" Micelania anno 1808 van zaken van aangelegenheden"; bevat diverse Javaanse geschriften van regenten te Damak en Semarang, met Nederlandse vertalingen; brief van J. Schrevel kapitein - commandant te Boejolalie,
1806 mei 19