Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

Ambteloos burger ( 1808 - 1830)
In deze periode is Engelhard nog wel benoemd tot, achtereenvolgens, President van de Adviseerende Commissie (16 augustus 1816), Commissaris tot de overneming van de etablissementen op Banjermassin (1816),President van de Commissie tot overname van de Molukken (1817 - 1818) en lid van de Hoge Commissie tot herstelling van de oud - sultuan van Djokjakarta (1826). Zie de betreffende rubrieken in deze toegang en in toegang 2.21.004.21. In deze rubriek zijn de stukken opgenomen die niet herleid konden worden tot bovenstaande functies
261
Missive van A.A. Buyskes aan Engelhard,
1808 juli 7
1 stuk
262
Kopie " Gedetailleerd bericht nopens den staat der blandongs (djati bossen)op Java", door von Winckelman,
23 maart 1809
22 stukken
263
Statistiek van de bevolking van de Jacatrase en Preanger regentschappen,
1809
1 stuk
264
Missive van de drost van de Bataviase Ommelanden aan Engelhard,
1811 februari 2
1 stuk
265
Geleidebrief van de Gouverneur - Generaal Daendels aan het schip de Onderneming, kapitein Nelis Muller,
1811 maart 7
1 stuk
266
Kopie missive van Engelhard aan de Gouverneur - Generaal J.W. Janssens,
1811 mei 20
1 stuk
267
Correspondentie met Janssens, Raffles en Fendall,
1811 augustus 9 - 1817 januari 16
1 band
268
Provisionele instructies van het Engels bestuur voor de colleges en ambtenaren van justitie op het eiland Java, gedrukt,
1811 september 11 - 1812 mei 1
1 band
269
Missive van H.W. Meijer te Batavia aan Engelhard, met bijlagen,
1811 november 28
3 stukken
270
Kopie rapport van Lawick van Pabst aan Raffles betreffende zijn commissie op het eiland Java,
1812 mei 20
1 band
271
Extract uit de Java Government Gazette,
1812 november 12
1 stuk
272
Vragenlijst betreffende Javaanse oudheden,
1812
1 stuk
273
Statistiek der bevolking van Batavia over de jaren 1700 - 1813,
z.d.
1 stuk
274
Missiven van J.M. Quioid, P. Veltbrugge en P.Ph. du Puij aan Engelhard,
1813 februari 19 - 1814 juni 2.
3 stukken
275
Missive van F. J. Rothenbuhler aan Engelhard,
1815 juli 31
1 stuk
276
Kopie missive van J. Muller te Chinsura aan de Gouverneur - Generaal baron Van der Capellen,
1816 april 10
1 stuk
277
Kopie memorie van justificatie van Engelhard aan Commissarissen - Generaal, met minuut - begeleidende missive,
1816
8 stukken
278
Missive van D.A. Overbeek te Chinsura aan Engelhard,
1817 januari 14
1 stuk
279
Kopie rapport van de Raad van Financiën aan Commissarissen - Generaal over Java's landelijk stelsel,
1817 juli 11
25 stukken
280
Reglement op de administratie van de politie en de criminele en civiele rechtsvordering onder de inlander, gedrukt,
1819 januari 10
1 stuk
32
Kopie rapport over Borneo van H.W. Muntinghe gericht aan de Gouverneur - Generaal ,
1821 augustus 31
1 deel
37
Rapport betreffende Europese lijnwaden van mr. H.W. Muntinghe voor de Gouverneur - Generaal,
1822 januari 13
1 deel
281
Kopie rapporten van de residenten van Soerakarta en Djokjakarta over de gronden, in de Vorstenlanden aan particulieren in huur of erfpacht afgestaan,
1822 maart 23 - 1822 september 29
1 band
281
Kopie memorie van N.N. aan Koning Willem I omtrent het nut van een samentrekking van de handel op Oost - Indië en omtrent het vestigen van een Europese bevolking aldaar,
[1824]
26 stukken
283
Kopie afgaande missiven van de resident van Soerakarta, Hendrik MacGillavry,
1825 januari 7 - 1825 juni 29
1 band
286
> Kopie rapporten van Commissarissen tot de overname der Britse bezittingen op Sumatra's Westkust,
1825 - 1826
32 stukken
287
Correspondentie van Engelhard met de Commissaris - Generaal Du Bus de Gisignies,
1826 - 1830
1 band
288
Minuut - missiven van Engelhard, met bijlagen,
1826 juni 22 - 1830 februari 3
174 stukken
290
Ingekomen missiven bij Engelhard, 1827 januari 6 - 1829 november 20
289
Kopie nota van diverse ambtenaren omtrent de Javaanse oorlog en het landelijk stelsel,
1826 november - 1828 november
1 band
291
Kopie consideraties over Nederlands - Indië en aangelegenheden, "denkelijk van L. Heukevlugt,oud - gouverneur en directeur van de Molukken",
1827 april
1 band
38
Overzicht van stukken betreffende de openstelling van Riouw als vrijhaven,
1828 - 1829
1 stuk
293
Brief van de kolonel Holsman aan Engelhard,
1828 oktober 12
1 stuk
295
Missive van de hoofdbaljuw van Batavia aan Engelhard,
1829 november 29
1 stuk
296
Minuut memorie van Engelhard aan de Gouverneur - Generaal J. van den Bosch,
1830
150 stukken