Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Otto Willem Falck

b    In Nederland
6
Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van O.W. Falck tot bewindhebber der O.I. Compagnie
1786
1 stuk
7
Stukken betreffende de inbezitneming van Chinsura en Bengalen door de Engelsen en de inbeslagneming van de aan Nederlanders toekomende goederen aldaar, 1781, hierbij een brief van J. Goutvorst uit Cassembazaar aan O.W. Falck, 1789
1781,
3 stukken
1789
3 stukken
8
Brief uit Hindostan aan een neef in Europa (ongedateerd en ongeketend fragment)
[ca. 1781?]
1 omslag
9
Memorie over de inbreuken door de Engelse O.I. Compagnie gepleegd op de aloude rechten en privileges van de Nederlandse O.I. Compagnie in Bengalen en Soerate, voornamelijk sinds de vrede van 1784 (klad, niet geheel compleet)
ca. 1786
1 stuk (12 bladen)
10
"Staatkundig en beredeneert betoog" over de verkeerde wijze waarop de belangen der O.I. Compagnie sinds 1757 in Bengalen behartigd zijn, met bijlagen en sleutel
1789
1 band
11
Memorie over het aanstellen van een commissaris-generaal in Indië, door O.W. Falck overgegeven aan de raadpensionaris Van de Spiegel, minuut met bijlagen
1789
1 omslag (8 bladen)
12
Resoluties van de vergadering van de Heren XVII
13 september 1790 - 2 oktober 1790
1 omslag (14 bladen)
Een van de leden van de vergadering was O.W. Falck
13
Korte punten van redres der Indische zaken, ingediend bij de Staatscommissie, van de hand van O.W. Falck, minuut
1790
1 omslag (5 bladen)
Hierbij enige stukken uit later tijd
14
Schrijven van S.C. Nederburgh uit Staveren aan O.W. Falck over een voorgestelde vergadering met het Praeparatoir Besoigne
1791
1 stuk
15
Missive van J.C.L. Blume uit Hougly in Bengalen aan O.W. Falck, 1792, ter begeleiding van een afschrift van zijn memorie van bedenkingen over de generale staat der Nederlandse maatschappij in Indië en wat ten generale nutte kan worden aangewend om de inkomsten te vermeerderen door N.N. in anno 1774, en van een afschrift van de brief, waarbij hij deze memorie in 1794 aan de gouverneur-generaal mr. W. A. Alting heeft aangeboden
1792
1 omslag (17 bladen)
16
Extracten uit de Kaapse resoluties
1788 januari 8 - 1788 november 11
1 omslag (8 bladen)
17
Memorie van consideraties over het hoog beloop van de lasten van het gouvernement van de Kaap de Goede Hoop en aanwijzing van middelen tot derzelver vermindering, uitgebracht aan de Raad van XVII, door O.W. Falck, E. Craeyvanger en J.P. Scholten
1790 mei 4
1 ban en 15 stukken
Hierin liggen afschriften van verschillende stukken uit de jaren 1778-1793 over de toestand aan de Kaap en een tekening van drie plaatsen aldaar, toebehoord hebben aan de heer Van der Stel
18
Fragment-memorie van (J.A. de Mist?) over het redres van de Kaapkolonie
ca. 1803
1 stuk (3 bladen)
19
Stukken betreffende de benoeming van O.W. Falck door het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek tot lid van de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen en zijn bedanken voor die benoeming
1800
4 stukken
20
Brieven van S.C. Nederburgh en VerHuell, waarbij zij aan het Staatsbewind kennis geven, dat zij hun benoeming in de commissie om te adviseren op de middelen tot redres van de handel op Oost-Indië niet kunnen aanvaarden, afschriften
1802
1 stuk
21
Journaal gehouden door O.W. Falck, van het resultaat van de inenting van zijn kinderen
1782
1 stuk (2 bladen)
22
Brieven van mr. A.R. Falck uit Combles en Parijs gezonden aan zijn vader, hierbij drie brieven van de heer Godart, onder wiens geleide Anton Reinhard reisde, aan O.W. Falck
1795 - 1796
1 omslag (32 stukken)
23
Brieven van mr. A.R. Falck, tijdens zijn reis door Duitsland aan zijn vader gezonden
1799 - 1800
1 omslag (40 stukken)
24
Brieven van mr. A.R. Falck, secretaris van de legatie der Bataafse Republiek bij het Hof van Spanje, daarna werkzaam aan het Departement van Buitenlandse Zaken, aan zijn vader gezonden
1802 - 1806
1 pak (131 stukken)
25
Minuten en aantekeningen van de brieven van O.W. Falck, aan zijn zoon mr. A.R. Falck tijdens diens verblijf in Spanje gezonden
1802 - 1806
1 omslag (36 stukken)
26
Particuliere brieven, ontvangen door O.W. Falck
1775 - 1796
1 omslag (18 stukken)
Hierbij een oudere brief (van 1773) en een brief van N.Viani te Patna aan A. Zanchi te Bergamo, dd. 1777
27
Acte van procuratie van mr. I.W. Falck o.a. op zijn neef O.W. Falck
1780
1 stuk
28
Notariële akte, verleden te Kaapstad, waarbij E. Bergh zo voor zichzelf als ik kwaliteit van gemachtigde van O.W. Falck tot hun gemachtigde aanstelt E. Daniels, die naar Europa terugkeert
1795
1 stuk
29
Brieven van E. Bergh te Kaapstaad aan zijn zwager O.W. Falck
1803 - 1811
1 omslag (24 stukken)
Deze brieven handelen behalve over huiselijke aangelegenheden in hoofdzaak over de financiële betrekkingen tussen beide zwagers. Erbij bevinden zich een paar andere stukken, die daarop eveneens betrekking hebben, en een brief van Bergh aan S.C.Nederburh, lid van de Aziatische Raad, dd. 13 maart 1806, houdende bericht van de inbezitneming van de Kaap door de Engelsen
30
Testamentaire beschikkingen van O.W. Falck en akte van benoeming van mr. A.R. Falck tot toeziend voogd over zijn minderjarige stiefbroer en -zuster
1811 - 1814
1 omslag (2 stukken)