Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II    Mr. Anton Reinhard Falck

a   In het algemeen
31
"Commentarius Perpetuus ofte wel doorloopende omschrijving der Doop- en Trouwceelen, Paspoorten, Bullen en andere opene brieven, verleend aan Anton Reinhard Falck"; Memoires van Falck, waarvan het schrijven begonnen is in 1828 en voleindigd 19 maart 1837, met enkele latere aantekeningen tot 1840
1818 - 1837 (1840)
3 delen
Voorin in elk deel een index van persoonsnamen. Achter in het 1ste deel een blad met aantekeningen van Falck op de memoires
31
deel I
31.1
deel II
31.2
deel III
32
Verzameling van stukken betreffende A.R. Falck, behorende bij de "Commentarius Perpetuus"
1777 - 1832
1 band
Voorin een onvolledige lijst van de diploma's, achterin een lijst van de verzameling autographa (zie inv.nr. 34) met aanwijzing dergenen, die in deze band voorkomen. De stukken zijn geplakt op stroken, genummerd 1-139. Op sommige stroken zijn meer stukken geplakt, op andere stroken geen, zonder dat met zekerheid kan worden vastgesteld, of het oorspronkelijk anders is geweest
33
Dagboek van A.R. Falck, bevattende aantekeningen omtrent hetgeen hem ter ore is gekomen in de jaren 1834-1841
1834 - 1841
1 band
34
Autographa, bijeengebracht door A.R. Falck (Brieven merendeels gericht tot A.R. Falck, alfabetisch gerankschikt volgens de namen van de schrijvers)
z.d.
2 dozen
Commentarius deel II blz. 216 vermeldt de oorsprong van de collectie en zegt, dat er verschillende stukken in voorkomen, die niet aan Falck gericht zijn
34A
A
34B
B
34C
C
34D
D
34E
E
34F
F
34G
G
34H
H
34I
I
34J
J
34K
K
34L
L
34M
M
34N
N
34O
O
34P
P
34Q
Q
34R
R
34S
S
34T
T
34U
U
34V
V
34W
W
35
Stukken betreffende de administratie van de boedel van P.C. Berck en C. van Ingen door mr. A.R. Falck, P.H. Bousquet en D.H. Marius
1812 - 1823
1 omslag (5 stukken)
36
Brieven van E. Bergh te Kaapstad aan zijn zusterszoon A.R. Falck, betreffende financiële en particuliere zaken
1818 - 1826
1 omslag (7 stukken)
37
Stukken betreffende de pretensie van A.R. Falck en zijn zusters op hun oom E. Bergh, zowel wegens de nalatenschap van hun grootmoeder als anderzins
1824 - 1828
1 omslag (12 stukken)
De brieven van E. Bergh zelf zie onder inv.nrs. 29 en 36
38
Brieven van mevrouw Falck geboren De Roisin, aan haar man vóór en staande het huwelijk geschreven
1817 en volgende jaren
1 omslag (10 stukken)
39
Brieven van H.H. Hora Siccama aan zijn zwager A.R. Falck
1814 - 1826
1 omslag (4 stukken)
40
Prozastukken van A.R. Falck, hierbij lijst der stukken in de hand van O.W. Hora Siccama en aantekening van J. Hora Siccama
1792 - 1836
1 omslag (34 stukken)
41
Register inhoudende allerlei annotaties van A.R. Falck, getrokken uit boekwerken, kranten enz., bijgehouden tot 1842
? - 1842
1 deel
Hierin ook een lijst van de archivalia, in twee kisten verpakt (mei 1838)
42
Aantekeningen omtrent de gesteldheid van Oost- en West-Indië in de hand van A.R. Falck, door hem in 1824 aan zijn neef O.W. Hora Siccama geschonken
z.d.
2 deeltjes
43
Aantekeningen over architectuur, schilder- en beeldhouwkunst
z.d.
1 omslag (60 bladen)
44
Aantekeningen omtrent taalkunde en geschiedenis
z.d.
1 boekje
45
Portugese spraakkunst en woordenlijst in de hand van A.R. Falck door hem in 1824 aan zijn neef O.W. Hora Siccama geschonken
z.d.
2 deeltjes
46
Wenken voor onderwijzers (handschrift van A.R. Falck)
z.d.
1 stuk
47
Eigenhandig door A.R. Falck geschreven verzen, gedeeltelijk door hemzelf vervaardigd, hierbij een lijst van de verzen in de hand van O.W. Hora Siccama en aantekening van J. Hora Siccama
1792 - 1836
1 omslag (23 stukken)
48
Inventaris door wijlen de heer A.R. Falck nagelaten handschriften, aantekeningen enz.
1843
1 omslag (2 bladen)
49
Stukken betreffende door A.R. Falck op aucties gekochte boeken
z.d.
1 omslag (2 stukken)
50
Catalogus van de door A.R. Falck nagelaten boeken met vele aantekeningen uit latere tijd
z.d.
1 pak
50A
Verslag van zijn begrafenis, fotokopie
1843
1 stuk