Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II    Mr. Anton Reinhard Falck

d   Secretaris van het Voorlopig Bestuur en Secretaris van Staat
67
Brieven, ingekomen bij A.R. Falck, Secretaris van Staat
1816 - 1817
1 omslag (9 stukken)
Hierbij een rekest aan de Koning, gesteld in handen van de Secretaris van Staat, 1817. Uit A. zijn afkomstig de brieven van don E. Lorenza en ridder Lupus
68
Stukken betreffende de voorbereiding van de vereniging van Nederland en België
1813 - 1815
1 omslag (17 bladen)
Hierbij ook afschrift van het rapport van Sieyes aan de Conventie over de vrede tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek, 1795
69
Rekest van enige aanzienlijke inwoners van Brussel aan de prins van Oranje, waarbij zij zich beklagen over de requisities enz. van de troepen der Verbondenen, met bijlagen
1814
1 omslag (4 stukken)
70
Twee memories van D.F. van Alphen, de ene houdende bericht van zijn pogingen om in 1811 Java voor de prins te behouden (1814) en de andere getiteld:" Réflections sur la responsabilité des agens du pouvoir exécutif" (1817), beiden blijkbaar ingediend bij de regering
1814
1 omslag (10 bladen)
1817
1 omslag (10 bladen)
71
Papieren in portefeuille, afkomstig van keizer Napoleon en na de slag van Waterloo buitgemaakt
1815
110 stukken
In inv.nr. 41 zegt Falck zelf van deze portefeuille het volgende: "Zwart lederen portefeuille, na Waterloo buitgemaakt op een van Napoleons secretarissen - waarschijnlijk Fleury de Chaboulou - met een aantal minuten van zijne hand, rapporten der adjudanten, sterktestaat der Fransche armee op 19 Juny des morgens etc." . Falck schijnt deze portefeuille , die hij als Secretaris van Staat ontvangen had, onder zich gehouden te hebben ook na zijn aftreden. Uit een schrivjen van Falck dd. 25 juni 1815 aan de Minister van Buitenlandse Zaken Van Nagell, berustende in het archief van het departement, blijkt dat Falck aan Van Reede, Nederlands commissaris bij het leger van Wellington. heeft doen toekomen al hetgeen hij in de portefeuille gevonden heeft omtrent de toestand van de noordelijke Franse vestingen, zulks tot informatie van Wellington. Aan Van Nagell zelf zond Falck bij dat schrijven enige andere stukken uit de portefeuille, n.l.; 1. de minuut van de bekende brief van Napoleon aan de keizer van Oostenrijk dd. 1 april 1815; 2. die van een brief van Napoleon aan de groothertog van Toscane over de gevangenhouding van prinses Pauline, dd. 24 mei 1815; 3. verschillende stukken, gedeeltelijk gedrukt, over de tostand van Zwitserland, afkomstig van een zekere Olivier en de keizer medegedeeld door zijn broer Joseph bij brief van 13 juni 1815; 4. een aantal papieren omtrent de toestand van de vesting Straatsburg, waaronder rapporten, afkomstig van 's keizers adjundant Amillet, met een analyse van diens rapport; 5. afschriften van de verklaring van Frankfurt van 1 december 1813 en het rapport van St. Aignan van 9 november 1813 door de Franse minister van Buitenlandse Zaken 31 mei 1815 medegedeeld aan Fain; 6. een nota omtrent de sterkte der verbonden legers in 1815.
De stukken der portefeuille zijn gedeeltelijk uitgegeven door Wallez (Comm. Perp. II blz. 126, zie inv.nr. 31.1) onder de titel van Porte-feuille de Buonaparte pris à Charlero le 18 Juin 1815. La Haye. Librairie Belgique. 3 cahiers, waarvan het derde het facimile van een brief van Napoleon bevat. Hiervan is ook een Nederlandse vertaling verschenen, getiteld: Bunoparte's brieventas op den 18den Juny 1815 te Charleroi prijs gemaakt. te 'sGravenhage in den Nederlandschen boekhandel. Veenestraat no. 147. Een aantal stukken is echter in deze uitgave niet opgenomen. Opmerkelijk is, dat er wel in voorkomt (1e cahier blz. 28) de bovenvermelde brief van prins Joseph, dd. 13 juni 1815, door Falck 25 juni aan de minister van Buitenlandse Zaken gezonden. Alle in het werk opgenomen stukken zijn overigens aanwezig behalve de in extract medegedeelde bibliothéque de voyage (1e cahier, blz. 33). De stukken zijn gelegd in de volgorde der 3 cahiers.
Bovendien bevinden zich nog in de portefeuille een exemplaar van het 1e en het 2e cahier, het facsimile, behorende bij het ontbrekende 3e cahier, en een exemplaar van de gedrukte Pièces officielles et nouvelles des armées, no. XI, imprimerie du Journal de la Belgique, waarin een van Franse zijde gesteld verslag van de slag bij Waterloo
72
Extracten uit brieven van Wiselius, directeur van politie te Amsterdam, over de houding van de Roomse geestelijkheid
1815
2 stukken
73
Brieven en memories, door de president van de rechtbank te Berg en in Henegouwen Orts de Bulloy aan A.R. Falck gericht, betreffende de staatkundige toestand van de zuidelijke Nederlanden
1815 - 1816
1 omslag (67 stukken)
74
Stukken betreffende de in Nederland verblijf houdende uitgeweken Fransen in verband met de Koninklijke ordonnantie van 24 juli 1815
1815 - 1817
1 omslag (3 stukken)
75
Memorie van J. ridder de Stuers aan de Koning ter rechtvaardiging van zijn vroeger gehouden gedrag, met name in 1813 en 1814, met bijlagen
1816
1 stuk
76
Annotaties uit de memorie van G.K. van Hogendorp van 17 april 1816
[1816]
1 stuk
77
Rapport (van de Secretaris van Staat A.R. Falck?) naar aanleiding van de rapporten van de Gedeputeerde Staten van de verschillende provincies aan de Staten zelf
[1818]
1 stuk
78
Aantekeningen omtrent de organisatie van het burgerlijk bestuur in Oostenrijk
ca. 1818
1 omslag (7 bladen)
79
Stukken betreffende het wetsontwerp op de vrijheid van drukpers, voorgesteld door Laubry, substituut van de procureur des Konings te Bergen
[1818]
1 omslag (3 stukken)
80
Afschrift van een brief van A.R. Falck aan H. Daendels, gouverneur van de Kust van Guinea
1816
1 stuk
81
Brieven van C.T. Elout aan A.R. Falck
1816 - 1818
1 omslag (31 bladen)
82
Brieven van G.A.G.P. baron van der Capellen aan A.R. Falck
1816 - 1818
1 stuk
83
Afschrift van een brief van A.R. Falck aan zijn neef de overste Van Senden, commandant van de "Prins Frederik" houdende vermaning om vrede te houden met zijn ondergeschikten
1816
1 stuk
84
Stukken betreffende het ontslag van A.R. Falck als Staatssecretaris en zijn optreden als Minister van Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën
1817 - 1818
1 omslag (8 bladen)