Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Nu hebben deze papieren dan een plaats gekregen in het Algemeen Rijksarchief en zeker een zeer eervolle, en dankbaar zal men de schenkers herdenken, die door deze gift zoveel belangrijke stukken onder de ogen van het Nederlandsee volk hebben gebracht. Immers al is er reeds veel gepubliceerd uit de machtige collectie, die van 1773 tot 1834 loopt, toch is er nog veel, dat de onderzoeker in verrukking zal brengen, en dat een betere kijk zal geven op de gebeurtenissen der veel bewogen tijden, welke ons land doormaakte van laatste jaren van het Stadhouderlijk bewind af tot de scheiding van België toe.
De verdeling der stukken over bijna 140 portefeuilles zoals de toestand bij schenking was, heeft echter niet kunnen blijven bestaan, doch moest met het oog op een meer systematische indeling enige wijziging ondergaan.
Nu is de inventaris zodanig ingericht, dat de aanwezige papieren gerangschikt zijn in volgorde van de leeftijd van de leden van de familie Van Hogendorp, en zo zijn de erste nummers gewijd aan de vader, de moeder, daarna aan broer Dirk van Hogendorp, vóór aan de indeling van de papieren van Gijsbert Karel begonnen is. Na hem komen zijn jongere broers en zusters aan de beurt, daarna volgen de papieren van zijn echtgenote mevrouw Van Hogendorp-Clifford en eindelijk die van hun kinderen. Als slot worden beschreven de brieven aan professor C.J. van Assen, welke door zijn nagelaten betrekkingen met de familie van Hogendorp ten geschenke gegeven werden.
Met het oog op het vele, dat reeds gepubliceerd is, en bij elk nummer van de nieuwe inventaris vermeld welke het oude nummer was, opdat, indien hier of daar naar dat nummer verwezen mocht zijn, de stukken gemakkelijk teruggevonden kunnen worden [noot bewerker: deze oude portefeuillenummers zijn in de EAD bewerking opgenomen als unitid met het attribuut type "obsolete"]. Vanwege de grote verscheidenheid en het heterogene der aanwezige stukken, welke, zoals bijvoorbeeld bij de Gedenkschriften of elders onder één nummer samengevoegd zijn, is bij elk nummer een beknopte inhoudsopgave gevoegd, terwijl in elke portefeuille een volledige uitvoerige lijst gelegd is van de stukken , die zich daarin bevinden. Bij de beschrijving der brieven van onderscheidene personen is de lijst der correspondenten - tegen de aan het Algemeen Rijksarchief geldende gewoonte - niet opgenomen, omdat hun aantal te groot is en daardoor deze nummers van de inventaris te veel plaats zouden innemen. De brieven liggen echter alle alfabetisch gerangschikt, en de in elke portefeuille voorkomende lijst zal de onderzoeker genoegzaam helpen