Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
III   Luitenant-Generaal Dirk graaf van Hogendorp
Zie ook brieven aan Gijsbert Karel en Dirk, inv.nr. 80
21-22
Stukken betreffende Dirk van Hogendorp
1773-1822
2 portefeuilles
21
Inhoud
 
Aanstellingen, benoemingen, legitimatiën, enz.,
1780-1816
 
 
Zaak W. Knight en Dirk van Hogendorp over schulden,
1787-1794
 
 
Memorie van overgave van R. van der Niepoort, resident van de Oosthoek van Java, aan zijn opvolger Antony Barkey en van deze aan zijn opvolger Dirk van Hogendorp,
1794
 
 
Kwitanties, ontvangsten en uitgaven, verkopingen en correspondentie voor Dirk door zijn broer Gijsbert Karel,
1794
 
 
Vorderingen op Dirk,
1794
 
 
Testament van Dirk,
1794
 
 
Kopieën van brieven aan Dirk,
1779-1822
 
22
Inhoud:
 
Commissie over de Oostindische zaken en adviezen van Dirk van Hogendorp,
1803, 1804
 
 
Brieven van koning Lodewijk Napoleon,
1806 september 12 - 1808 november 10
 
 
Redevoering van koning Lodewijk Napoleon tot het Wegevend Lichaam bij zijn afstand,
1810 juli 1
 
 
Extract van de audiëntie van de Conseils-généraux du commerce et des manufactures bij keizer Napoleon, bij de geboorte van de koning van Rome,
1811 maart 24
 
 
Brieven van keizer Napoleon,
1811 augustus 15 - 1813 juni 16
 
 
Dagelijkse bulletins aangaande de missie van Dirk van Hogendorp te Wesel,
1811 augustus 18 - 1811 december 2
 
 
Stukken betreffende de laatste dagen van Dirk's verblijf in Hamburg,
1814 april, mei
 
23
Brieven aan Dirk van Hogedorp van zijn moeder, mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren
1780 september 11 - 1799 april 13
1 omslag
Hierbij een brief van mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren aan Dirks eerste vrouw mevr. Van Hogendorp-Bartlo, 1800 oktober 27
24
Brieven aan Dirk van Hogendorp van zijn broers Gijsbert Karel en Willem van Hogendorp; van zijn zoon Carel S.W. graaf van Hogendorp en enige andere familieleden
1777-1820
1 omslag
a
Van Gijsbert Karel van Hogendorp,
1777 mei 14 - 1822 februari 25
 
Verscheidene brieven van en aan Dirk van Hogendorp bij de Gedenkschriften 183 " Mijn zoon Willem garde d'honneur", inv.nr. 41
b
Van jhr. mr. Willem van Hogendorp, hierbij een pak brieven aan Dirk en Willem van Hogendorp van onderscheidene personen als bijlage,
1802 januari 8 - 1821 december
 
c
Van Carel S.W. van Hogendorp, zoon van Dirk graaf van Hogendorp,
1817
 
d
Correspondentie tussen Dirk, Willem van Hogendorp, Onno Zwier van Sandick en jhr. A. van den Santheuvel over een voorschot aan Dirk van Hogendorp, met bijbehorende stukken,
1819-1822
 
25
Brieven aan Dirk van Hogendorp van verschillende leden der familie Von Hohenlohe bij zijn tweede huwelijk met zijn nicht prinses Augusta von Hohenlohe-Langenburg
1802 september
1 omslag
26
Brieven aan Dirk van Hogendorp van onderscheidene personen uit Frankrijk, alfabetisch gerangschikt
1815 - 1817
1 omslag
27
Brieven aan Dirk van Hogendorp van J. Crommelin, zaakgelastigde van Z.M. de Koning der Nederlanden te Rio de Janeiro
1818 januari 2 - 1821 november 21
1 omslag
28
Brieven aan Dirk van Hogendorp van onderscheidene personen, alfabetisch gerangschikt, met een pak rekeningen en kwitanties, betrekking hebbende op verschillende zaken
1815 - 1822
1 portefeuille
29
Brieven en stukken over de nagelaten papieren van Dirk van Hogendorp
1824 - 1835
1 omslag
29
Biografische bijdragen van onderscheidene personen over Dirk van Hogendorp, en journaal, gehouden in 1822 voor hem op zijn plantage "Novo Sion"
1813 - 1822
1 omslag
30
Balasan en maandstaten van de plantage "Novo Sion"
1821 - 1822
1 omslag
32
Diploma voor Dirk van Hogendorp van het Grootkruis van de Orde der Unie
1809 augustus 31
1 portefeuille
33
Kopieën van brieven en aantekeningen uit de papieren van Dirk van Hogendorp, door zijn neef Frederik baron van Hogendorp, zoon van Gijsbert Karel graaf van Hogendorp
1814 - 1822
1 omslag
De papieren van Dirk van Hogendorp werden door zijn broeder Gijsbert Karel opgekocht. Bij deze kopieën is sprake van stukken uit verschillende omlsagen voorzien van letters, welke omslagen niet alle gevonden zijn.
34
Kopieën van brieven, gewisseld tussen prinses Wilhelmina van Oranje, geboren prinses van Pruisen, gemalin van prins Willem V, en Dirk van Hogendorp
1813 januari 30 - 1815 maart 20
1 omslag
De originele brieven bevinden zich in het Huisarchief van Hare Majesteit de Koningin
35
Kopie van een levensschets van Dirk van Hogendorp door prinses Wilhelmina van Oranje, geboren prinses van Pruisen, gemalin van prins Willem V, onder de naam "Dr. J. von Arnoldie" ingezonden aan het tijdschrift "Die Zeitgenossen"
1819
1 omslag
Het origineel bevindt zich in het Huisarchief van Hare Majesteit de Koningin. Een kopie van een levensschets van Gijsbert Karel en Dirk van Hogendorp bevindt zich bij de papieren van Gijsbert Karel, inv.nr. 94