Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van de familie van Hogendorp 1913
IV   mr. Gijsbert Karel graaf van Hogendorp
36-48
Gedenkschriften
1773-1834
13 portefeuilles
36
1773 - 1786
 
Inleiding tot de Gedenkschriften. Levensschets
1773-1780Aantekeningen over het verblijf in Duitsland
1780-1782Stukken betreffende de 4e Engelse oorlog (zie dagboek, inv.nr. 50)
1782-1786Stukken betreffende de patriottische onlusten
1783Reis naar Amerika (1783 juni - 1784 juni)(Zie hierbij; Dagboek 1783, 1784, inv.nr. 50. Reis naar Amerika, inv.nr. 54. Brieven aan mijne moeder 1783, 1784, inv.nr. 12)
1785-1786Stukken betreffende de studies aan de Hogeschool te Leiden (Zie hierbij; Studiën te Leiden, inv.nr. 114. Brieven aan mijne moeder uit 1785, 1786, inv.nrs. 12 en 13)
37
1787 - 1789
 
1787Mémoires sur ce qui s'est passé sous mes yeux en 1787 (Zie hierbij: Dagboek 1787, inv.nr. 51 en Onlusten 1787, inv.nr. 115)
1788Diverse stukken
1789Huwelijk van prinses Louisa van Oranje met de hertog van Brunswijk en van de erfprins (later Koning willem I) met de prinses van Pruisen (augustus 9 - november 6)
Stukken betreffende de graankwesties en andere stukken
38
1790 - 1793
 
1790Stukken betreffende de quotes en andere stukken
1791Stukken betreffende een commercie-tractaat met Engeland (februari-september) en andere stukken
1792Memorie getiteld: "Mijne verantwoording voor God en menschen". Verkoping der Oostindische compagnie en andere stukken (Zie hierbij: Stukken over Oost-Indië, inv.nr. 144)
1782-1786Stukken betreffende de patriottische onlusten
1793Stukken betreffende de sollicitatie naar de betrekking van tresorier-generaal (mei 8 - juni 22). Hierbij twee brieven van prinses Wilhelmina van Oranje en een van de erfprins (later Koning Willem I) (Zie hierbij; Briefwisseling met vorstelijke personen, inv.nr. 94 en 95)
39
1794 - 1800
 
Inleiding tot de Gedenkschriften. Levensschets
1794Stukken betreffende de wapening van de bevolking, landzaten, vrijwilligers, de politieke toestand, financiën en andere stukken (Zie voor landzaten bij: Militaire zaken, inv.nr. 138, en Diploma's, inv.nr. 53)
1795Stukken over de toestand van het land na het vertrek van de stadhouder
1796Diverse stukken
1797Stukken over de zeeslag van 11 oktober
1799Landing der Engelsen in Noord-Holland. Verbanning van Adrichem (Zie hierbij; Stukken over Adrichem, inv.nr. 164). Aantekeningen op de Unie van Utrecht, o.a. Verbetering der oude Constitutie; de Unie van Utrecht herzien en andere stukken (Zie hierbij: Stukken betreffende de Grondwet, inv.nr. 122)
40
1801 - 1812
 
1801Verklaring aan het Staatsbewind (oktober 27) en andere stukken
1802Voorwaarden ter Nationale Vereniging
1804Aantekening over Nederlands Indië (mr. N. Engelhardt). (Zie hierbij: Stukken Oost-Indië, inv.nrs. 146 en 147)
1806Gedachten over de slavenhandel in Suriname (Zie hierbij: Stukken over West-Indië, inv.nr. 154) en andere stukken
1807Stukken over Napoleon, Lodewijk Napoleon en een kopie van een brief van J. Goldberg aan Lodewijk Napoleon over zijn samenkomst met keizer Napoleon op het kasteel Finckenstein (mei 30) en andere stukken
1808Extraits sur les colonies (Zie hierbij; Stukken over Oost- en West-Indië, inv.nrs. 143-156)
1809Proclamation de la Junte
1810Mémoire sur la Hollande en juillet 1810 en andere stukken
1811Conscriptie
1812Stukken over de oorlog in Rusland
41
1813
 
 
Stukken van januari-maart
 
Campagne de Mars-Octobre
 
Stukken april-juli
 
Mijn zoon Willem garde d'honneur (zie hierbij: Brieven aan en van Dirk van Hogendorp, inv.nrs. 24 en 83)
 
Stukken oktober-november (deze stukken liggen gerangschikt volgens een erbij gevonden lijst)
 
Brieven van de 3 heren Fagel (zie brieven aan Gijsbert Karel, inv.nr. 100
 
November, proclamaties en andere stukken
 
Proclamatie van de Prins (november 30) (het oorspronkelijke stuk in blikken koker, door de Prins zelf aan Van Hogendorp overhandigd, zie inv.nr. 121 (handschriftaantekening: in K42)
 
Minuut-brief van Gijsbert Karel aan de prinses moeder te Berlijn (december 2)(Zie hierbij: Briefwisseling met vorstelijke personen, inv.nr. 94)
 
Gedenkschrift van Van der Palm (Zie hierbij: Geheime gedenkschriften, inv.nr. 49. Dagboek 1813, inv.nr. 52. Algemeen Bestuur der Verenigde Nederlanden, inv.nr. 120. Militaire Zaken, inv.nr. 138)
42
1814
 
 
Papieren van de heer Delprat (Zie Brieven, inv.nr. 99)
 
Verovering van België (maart 1) met brief van H. van Zuylen van Nijevelt
 
Uitbreiding van het grondgebied (maart 10)
 
Stukken betreffende de domeinen (april 19)
 
Memorie over Nederlands Indië van Dirk van Hogendorp (Zie hierbij: Stukken over Oost-Indië, inv.nr. 147)
 
Stukken over Nederlans Indië (vraag wanneer de Engelsen de O.I. bezittingen zullen teruggeven) (juni 17) (zie inv.nr. 147)
 
Papieren van Daendels in Nederlands Indië (juni) (zie inv.nr. 147)
 
Stukken betreffende de koophandel en koloniën met berichten van J. Goldberg aan Gijsbert Karel (december 17)(zie inv.nr. 147)
 
Kopie van het Manifest van de ex-koning Lodewijk Napoleon, graaf de St. Leu, uit Lausanne aan de Hollanders (december 21)
43
1815 - 1820
 
1815Aanspraak des Konings bij de instelling van het Koninkrijk der Nederlanden en antwoord van Gijsbert Karel van Hogendorp in zijn hoedanigheid van Voorzitter der Staten-Generaal (maart 16).
Memorie over de Staat des lands (september 10) en andere stukken
1816Stukken over belastingen, geldleningen, liquidatie met Oostenrijk (maart)
Prae-advies over het concept-tarief (augustus 16) (Zie stukken over Financiën, inv.nr. 134)
Aantekeningen op de begrotingen van 1816 en 1817 (zie stukken over Financiën, inv.rn. 134 en Adviezen, inv.nr. 128)
1817Stukken betreffende het pensioen van Gijsbert Karel (augustus 15) en andere stukken
1818Noord-Amerika
Act of Navigation
Staat of sterkte van het leger
1819Rechten van in- en uitvoer; Opinion sur les douanes et accises, mises en section 1819 (Zie hierbij: Stukken over financiën, inv.nr. 135 en Adviezen, inv.nr. 130)
1820Stukken over de verhouding tussen Koning en Staten-Generaal
Over ministeriële verantwoordelijkheid
Begroting 1820
44
1821 - 1825
 
1821Opinion du Comte de Hogendorp sur le budget de 1822 (december 22) (zie inv.nr. 128) en andere stukken
1822Stukken betreffende begroting, handel, fabrieken
1823Redevoering in de vergadering der Staten-Generaal
1824Stukken betreffende de Staten-Generaal en betreffende de handel
Verhandeling over "Vrije wil" (zie ook: inv.nr. 70)
Andere stukken
1825Stukken over begroting en handel
Ondersteuning der Grieken, met brieven (1825-1828)
Verhandeling over "Heiligschennis" (zie ook inv.nr. 70)
45
1826 - 1829
 
1826Diverse stukken
1827Over het verval van de koophandel en deszelfs vooruitzichten (februari 21) en andere stukken
1828Brief aan een koopman door Gijsbert Karel van Hogendorp
Waarnemingen over de Maatschappij van Weldadigheid (zie inv.nr. 162) en andere stukken
1829Brief van generaal Michiels over Java (november 10)
46
1830
 
 
Stukken van januari-oktober
 
Stukken betreffende het openbaar onderwijs
 
Oude staatsstukken door Van Hogendorp bij de Gedenkschriften gevoegd
 
Aantekeningen over de toestand van het land (september 6)
 
Antwoord op twee vragen van de Koning, 1. of de Grondwet en instellingen moeten gewijzigd worden. 2. of de beide grote afelingen des Rijks moeten gescheiden worden, en of zulks strijdig is met de Grondwet en de tractaten (september 29) en andere stukken
 
Stukken van oktober-december
 
Proclamatie van de Prins van Oranje
 
Brochures van Gijsbert Karel van Hogendorp; "De Schutterij" (oktober 18); "Séparation de la Hollande et de la Belgique" (oktober 22); "Het Krediet" (oktober 29); "De Prins van Oranje" (oktober 29); "De Vrede" (november 3); "De Koning" (november 8); "De Natie" (november 15); "De Ontwikkeling I, II en III" (december 13, 22, 25); en andere stukken
47
1831 - 1832
 
1831Brochures van Gijsbert Karel van Hogendorp; "De Ontwikkeling IV, V, VI, VII, VIII en IX) (januari )
Adres van de Staten-Generaal aan de Koning (februari 7)
Voorstellen aan de 2e Kamer door jhr. mr. A. Warin (april 6, 7)
Stukken betreffende de 24 artikelen van de Conferentie te Londen (oktober 15)
1832Stukken en vertogen betreffende het Openbaar Spel en de Loterij, opgesteld door mr. A.D. Meijer, met een brief aan Gijsbert Karel (juli 20)
48
1833 - 1834
 
1833Brochures: A Justification of the foreign policy of Great Britain towards Holland; A brief Exposition of the British foreign policy towards Holland in reply to the recent justification; Gemeenzame brieven over de gebeurtenissen van de dag, 1e, 2e en 3e stuk; La Hollande et la Conférence; The Reform ministry and the reformed Parliament (zie dagboek over 1833, inv.nr. 52). Alle brochures zijn gedrukt
1834Opstel over de laatste levensjaren van Gijsbert Karel van Hogendorp door zijn oudste dochter vrouwe Wilhelmina de Witte van Citters
Brief van zijn dochter Marie betreffende het sterfbed van haar vader aan haar broer Frederik baron van Hogendorp en andere stukken
49
1813-1834
 
(Zie hierbij: Gedenkschriften over 1813 en volgende, inv.nrs. 41-48; Dagboek 1813 en volgende, inv.nr. 52 en Algemeen Bestuurd der Verenigde Nederlanden), inv.nr. 120)
a
Geheime gedenkschriften,
1817 maart 20 - 1818 mei 1,
 
1820 oktober 9 - 1822 april 24
 
b
Gedenkschriften over: 1. de Opstand, 2. het Ministerie van Buitenlandse Zaken
c
Gedenkschriften over: 3 de Grondwet, 4 de Raad van State, 5 de Staten-Generaal, 6 de herziening van de Grondwet, 7 de wederkomst van Bonaparte, 8 het Koninkrijk der Nederlanden, 9 de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 10 zaken van oorlog, 11 de Godsdienst, 12 Politieke Zaken, 13 Slot
1822 april 22
 
d
Private gedenkschriften (Mes vieux jours)
50-52
Dagboek
1777-1834
3 portefeuilles
50
1777 - 1785
 
1777-1779Tagebuch
1780Tagebuch, 1780 oktober 24 - 1781 januari 10 in een ingebonden schrift en andere stukken
Oorlog tussen Holland en Engeland (december)
Extrait d'un Mémoire de Monsieur Royer; "Sur les frontières"
1781Reis naar Hamburg, naar Postsdam, naar Dantzig, naar Dirk van Hogendorp
Nouvelles politiques (oktober 1-14)(zie inv.nr. 11)
1782Verschillende aantekeningen voor het Dagboek
1783Reis naar Texel om Dirk weg te brengen, naar Maastricht om broer Frits op te halen en begin van de zeereis naar Noord-Amerika (juni 17-december)
1784Aantekeningen over Amerika
1785Aantekeningen voor het Dagboek (maart 22-november 21)
51
1786 - 1791
 
1786Aantekeningen in Leiden, Noord Amerika beschouwd vóór mijn vertrek en na mijn terugkomst en andere stukken
1787Stukken over de onlusten in de zomer van 1787
Papieren waarschijnlijk van de heer Reigersman
Dagboek opgesteld oktober 6 - december 28
Stukken betreffende de benoeming tot Pensionaris van Rotterdam, waarbij verschillende brieven en andere stukken
1788Stukken betreffende tractaten, over de 25ste penning en andere stukken
1789Dagboek maart 25 - november 4
Kopie-brief van Prins Willem V met betrekking tot de hoge graanprijzen en stukken over "Granen" en andere stukken
1791Diverse stukken augustus-oktober
52
1806 - 1834
 
1806 augustus 27 - 1809 september 26Journal d'Adrichem, blz. 1-599
1801 mei 6 - 1813 februari 6Journal "La Haye", blz. 600-757
1813 juli Dagboek "La Haye", blz 1-103
1816 november 7 - 1819 juni 29blz. 1-50
1830 december 19 - 1834 juli 27blz. 1-455
53
Aanstellingen, diploma's en andere stukken betreffende de loopbaan van mr. Gijsbert Karel graaf van Hogendorp
1781 - 1834
1 portefeuille
Bij het Koninklijk Besluit op zijn verzoek om retraite ( 1816 november 7) is door Gijsbert Karel gevoegd zijn advies aan de Raad van State. Zie bij de adviezen, inv.nrs. 132, 133 en 141. Zie ook de verheffing in de gravenstand, inv.nr. 95)
54-61
Reizen
1783-1822
8 portefeuilles
54
Stukken betreffende de reis naar Noord-Amerika en Engeland
1783 juni - 1784 juni
 
Zie hierbij: Brieven, inv.nr. 12. Gedenkschriften, inv.nr. 36. Dagboek, inv.nr. 50. Reizen inv.nr. 55
55
Gedrukte stukken verzameld op de reis naar Noord-Amerika
1783 - 1784
 
Zie hierbij: Brieven, inv.nr. 12. Gedenkschriften, inv.nr. 36. Dagboek, inv.nr. 50. Reizen inv.nr. 55
56
Stukken betreffende een reis naar Duitsland
1798
 
 
Dagboek gedurende de reis gehouden
 
Brieven aan mevrouw Van Hogendorp-Clifford
Zie: Brieven, inv.nr. 180
 
Brieven over handelszaken aan zijn broer mr. Willem van Hogendorp, deelgenoot in het handelshuis van Gijsbert Karel
Zie inv.nr. 169 en andere stukken
57
Aantekeningen gemaakt op een reis door de Zuidelijke Nederlanden
1817 juni 17 - oktober 23
 
De blz. zijn genummerd 1-64 en dan opnieuw 49-273. Hierbij een pak bijlagen op de aantekeningen
58
Stukken betreffende een reis van Amsterdam naar Overijssel en de Achterhoek
1817 juni 17 - oktober 23
 
Hierbij een pak bijlagen als; brieven, staten van fabrieken en andere stukken; tevens een stuk over het algemeen verval van de koophandel
59
Stukken betreffende een reis naar Parijs
1819 augustus 28 - oktober 8
 
De aantekeningen van deze reis zijn niet voleindigd
60
Aantekeningen, gemaakt op een reis van Brussel naar Wiesbaden
1821 juli 13 - september 20
 
De blz. zijn genummerd 1-160. Hierbij is een pak losse aantekeningen over het laatste gedeelte van de reis welke nog niet uitgewerkt zijn, en een bundel gedrukte stukken
61
Aantekeningen over het Noord-Hollands kanaal
1822
 
Vermoedelijk gemaakt bij een reisje er langs
62-77
Opstellen en verhandelingen
62
Opstellen over Vaderlandse geschiedenis
1784 - 1802
 
63
Opstellen over Vaderlandse geschiedenis: Algemeen Bestuur 1e stuk
1795
 
Zie hierbij: Algemeen Bestuur der Verenigde Nederlanden, inv.nr. 120. Grondwet 1814,1815, inv.nr. 122
64
Opstellen over Vaderlandse geschiedenis. "Discours sur Maurice et Oldebarneveld", en opstellen, getiteld: "Vaderlandse historie", en aantekeningen uit verschillende werken, gediend hebbende bij deze opstellen
1799 - 1812
 
65
Opstellen over Vaderlandse geschiedenis."Discours sur l'histoire de la patrie"
ca. 1811
 
Oorspronkelijk bedoeld in briefvorm (lettres à un jeune Prince), later omgewerkt. De bladzijden zijn genummerd 1-609: in aansluiting hierop begint een nieuwe nummering 5-102. Hierbij kopieën van discours I, IV en VII
66
Opstellen over Vaderlandse geschiedenis. "La Hollande à la fin du XVIIIième siècle
1811 november
 
Hierbij aanmerkingen van de hand van de prinses moeder, Wilhelmina van Oranje, geboren prinses van Pruisen, en een nota tot inleiding van het geschrift. Dit werk werd vertaald gedrukt in Mnemosyne 1819. 6e stuk
67
Opstellen over Vaderlandse geschiedenis. "Discours sur Frédéric Henri, adressé aux jeunes Princes de la Maison Royale d'Orange, enfants du Prince d'Orange (Willem II)
1828 februari
 
Hiervan zijn twee geschreven exemplaren en al bijlage een kopie-brief aan de prinses van Oranje (Anna Paulowna) van Gijsbert Karel van Hogendorp
68
Opstellen over Algemene geschiedenis: "De Fransche revolutie"
69
Opstellen over Algemene geschiedenis: Opstellen over gelezen "Mémoires" als: "Mémoires sur l'ancienne chevalerie, Mémoires de la Comtesse de la Motte-Valois, Mémoires de Gourville, du Comte de Forbin, Histoire de Struensee et Brandt, Mémoires de Gibbon" en een bundel getiteld "Geschiedkunde"
1782 - 1812
 
70
Opstellen getiteld: "Bijdragen tot de beschaving"
1825
 
a
Napoleon
b
Heiligschennis
Zie: Gedenkschriften, inv.nr. 44
c
Koophandel
d
Ierse Mythologie
e
Vrije wil
Zie: Gedenkschriften, inv.nr. 44
f
Twistzucht
g
Heersende ziekte
Zie: Gedenkschriften, inv.nr. 45
h
Ontwikkeling van het voorstel tot een Instituut van Oosterse Talen op Java
i
Mahomed en Zopirus
j
Menselijke Maatschappij
k
Enige brieven over mijn gezondheid
l
Brief aan een koopman
Zie hierbij: Godgeleerdheid, inv.nr. 76
71
Opstellen getiteld: "Maatschappij en Burgerstaat"
 
Gedachten over de invloed des volks op de regering,
1785
 
 
Gelijkheid der mensen van Pieter Paulus, weerlegd door Gijsbert Karel van Hogendorp
 
Maatschappelijk verdrag,
1794
 
 
Brief van een participant in de Oost-Indische Compagnie (brief no. XV)
 
Omwendingen IIe, IIIe, IVe hoofdstuk, en andere stukken
72
Opstellen getiteld: "Considérations sur l'ordre social et l'agitation des peuples, par le Comte G.K. de Hogendorp"
ca 1821 - 1832
 
Twee handschriften, waarvan het een gediend heeft voor de uitwerking van de andere
73
Opstellen getiteld: "Kleine opstellen over Staatkunde"
74
Opstellen getiteld: "Mengelingen, kleine opstellen over onderscheidene onderwerpen"
75
Opstellen over Wijsbegeerte
76
Opstellen en aantekeningen over Godgeleerdheid,
1783 - 1830
 
Zie hierbij: Bijdragen tot de Beschaving, inv.nr. 70
77
Opstellen, getiteld: "Lettres sur la prospérité publique. (Matériaux)"
Het zijn slechts aantekeningen met vele stukken, welke als materiaal gediend kunnen hebben bij de adviezen bij de begrotingen, bij de aantekeningen op de financiën en handel. Er zijn stukken onder over "Etats des revenues extraordinaires", handel gemaal, zout , bier, azijn, gedistilleerd, grondlasten, douanes, scheepvaart en andere stukken. Bijna al deze stukken zijn gedrukt
78-79
Kopieboeken van brieven van Gijsbert Karel van Hogendorp
1806-1834
2 portefeuilles
78
1806 - 1829
 
 
Kopieboek, , blz. 1-50
1806 april 28 - 1810 april 17
 
 
Uittreksels van brieven over financiën,
1809 december 10 - 1812 september 2
 
 
Kopieboek no. 1 (gebonden), , nummers der brieven 1-41
1824 april 5 - 1826 april 26
 
 
Kopieboek no. 2 (gebonden), , nummers der brieven 42-159
1826 april 28 - 1827 september 28
 
 
Kopieboek no. 3 (gebonden), , nummers der brieven 160-275
1827 oktober 3 - 1829 april 13
 
79
1829 - 1834
 
 
Kopieboek no. 4 (gebonden), , nummers der brieven 276-451
1829 april 16 - 1833 augustus 28
 
 
Kopieboek no. 5 (gebonden), , nummers der brieven 452-504
1833 september 3 - 1834 juni 26
 
80-93
Brieven van familieleden
1773-1834
14 portefeuilles
Voor de brieven aan Gijsbert Karel van zijn vader mr. Willem van Hogendorp, zie inv.nr. 8
80
Brieven aan Gijsbert Karel van zijn moeder mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren,
1773 juni 23 - 1779 december 27
 
Tot februari of maart 1777 zijn de brieven bijna alle gericht aan Gijsbert Karel én Dirk, die toen van de kadettenschool naar zijn garnizoen in Oost-Pruisen vertrok
81
Brieven aan Gijsbert Karel van zijn moeder mevrouw mr. Willem van Hogendorp-Van Haren, ,
1780 januari 8 - 1811 juli 16 en z.d.
 
Zie hierbij: Magnetisme, inv.nr. 165
82
,
 
Hierin ook "Korte en vrije Aanmerkingen over den tegenwoordige staat der O.I. Mij. en de Belangens van den Staat in de O.I. bezittingen en handel
83
Brieven aan Gijsbert Karel van ,
 
84
Brieven aan Gijsbert Karel van ,
1775
 
85
Brieven aan Gijsbert Karel van zijn zuster Anna C.W. van Hogendorp,
1777 april 26 - 1801 december en z.d.
 
Zie hierbij: Magnetisme, inv.nr. 165
86
Brieven aan Gijsbert Karel van zijn zuster Geertruida A.W. van Hogendorp, later mevrouw jhr. A. van den Santheuvel,
1776 september 29 - 1799 februari 14
 
Zie voor brieven van jhr. A. van den Santheuvel en van hun zoon, sub S bij: brieven van onderscheidene personen, inv.nr. 105
87
Brieven aan Gijsbert Karel van zijn broer Frederik van Hogendorp,
ca. 1793 - 1802 juli
 
88
Brieven aan Gijsbert Karel van zijn vrouw mevrouw Van Hogendorp-Hester Clifford,
1789 - 1819 mei 26 en z.d.
 
Bij het jaar 1791 zijn enige brieven van de admiraal ridder Van Kinsbergen, en van mevrouw Van Kinsbergen-Hooft, eerder weduwe Clifford, welke bij deze brieven behoren
89
Brieven aan Gijsbert Karel van zijn tweede dochter Jonkvr. Hester van Hogendorp, sedert 1826 mevrouw jhr. mr. A. Warin, , en van zijn schoonzoon jhr. mr. a. Warin
ca. 1801 - 1832 september en z.d.
 
1833 februari 7 en 10
 
Zie voor de andere breiven van jhr. mr. A. Warin sub W bij: Brieven van onderscheidene personen, inv.nr. 108
90
Brieven aan Gijsbert Karel van oudste zoon jhr. mr. Willem, later graaf van Hogendorp,
1804 mei 16 - 1825 augustus 4
 
Zie hierbij: Gedenkschriften 1813 " Mijn zoon Willem Garde d'Honneur", inv.nr. 41
91
Brieven aan Gijsbert Karel van oudste zoon jhr. mr. Willem, later graaf van Hogendorp, uit Indië , met bijlagen; en brieven van
1825 september 4 - 1830 februari 23
 
1830 juli 7 - 1834 mei 1
 
Zie hierbij: Papieren van jhr. mr. Willem van Hogendorp, inv.nrs. 183-191
92
Brieven aan Gijsbert Karel van derde zoon jhr. mr. Dirk van Hogendorp,
1817 oktober 28 - 1833 september 21
 
Bij het jaar 1823 zijn brieven van zijn reis door Nederland met J. van Lennep (zie inv.nr. 195)
93
Brieven aan Gijsbert Karel van vierde zoon jhr. Hendrik van Hogendorp,
1817 februari 25 - 1830 mei 18
 
Zie hierbij: brief in de portefeuille over Godgeleerdheid, inv.nr. 76
94-95
Brieven aan Gijsbert Karel van vorstelijke personen
1781-1831
2 portefeuilles
94
Brieven,
1781 - 1821
 
a
Brief van prins Hendrik van Pruisen, broer van Frederik de Grote,
1781 juni 4
 
b
Brief van Lodewijk hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel,
1788 mei 31
 
c
Brief van Frans prins van Anhalt,
1783 juli 11
 
d
Brief van Gijsbert Karel van Hogendorp aan de barones von Danckelman, met een kanttekening van de prinses van Oranje teruggezonden,
1785
 
e
Brieven van Karel hertog van Brunswijk, opperbevelhebber van de Pruisische troepen,
1787 september 7 - 1790 juni 24
 
Hierbij een brief van prinses Wilhelmina van Oranje aan Karel hertog van Brunswijk, 1787 september
f
Brieven van prinses Wilhelmina van Oranje, geboren prinses van Pruisen, later prinses-moeder, ;
1787 september 18 - 1792 april 22
 
1801 december 12 - 1820 mei 27
 
Zie hierbij kwestie Tresorier-Generaal, Gedenkschriften, inv.nr. 38
Hierbij zijn kopieën van de brieven van Gijsbert Karel van Hogendorp aan prinses Wilhelmina van Oranje, geboren prinses van Pruisen ( 1813 februari 24 - 1819 september 19 ) en kopieën van de Levensschets van Gijsbert Karel en Dirk van Hogendorp door prinses Wilhelmina van Oranje, onder de naam Dr. J. van Arnoldie ingezonden aan het tijdschrift "Die Zeitgenossen" 1818 (zie hierbij papieren van Dirk van Hogendorp, inv.nr. 35). De originelen bevinden zich in het Huisarchief van Hare Majesteit de Koningin
g
Brief van Frederik prins van Waldeck,
1787 november 8
 
h
Brief van prins Willem Frederik George van Oranje, zoon van prins Willem V (overleden in Italië),
1789 april 19
 
j
Brieven van de hertogin van Brunswijk, geboren prinses Louisa van Oranje, dochter van prins Willem V,
1789 mei - 1819 mei 23
 
k
Brief van koning Frederik Willem II van Pruisen, broer van prinses Wilhelmina van Oranje,
1790 juni 25
 
l
Brief van prins Willem V,
1801 december 26
 
m
Brief van de hertog van Nassau,
1821 juli 31
 
95
Brieven, audiëties en stukken betreffende het verheffen van Gijsbert Karel in de gravenstand,
1789 - 1831
 
 
Brieven van prins Willem Frederik erfprins van Oranje, daarna Souverein Vorst der Nederlanden, later Koning Willem I
a
Brieven van de Erfprins van Oranje, ,
1789 mei 2
 
1792 januari 6
 
Zie hierbij inv.nr. 38
Zie hierbij inv.nr. 38
b
Brieven van de Souvereine Vorst, met enige minuten van brieven van Gijsbert Karel aan de Souvereine Vorst,
1813 november 22 - 1815 februari 12
 
Zie hierbij: Gedenkschriften 1813, inv.nr. 41
Zie hierbij: Gedenkschriften 1813, inv.nr. 41
c
Brieven van of namens koning Willem I, hierbij enige minuten van brieven van Gijsbert Karel aan de koning,
1815 maart 10 - 1831 oktober 20
 
d
Brieven van of namens de prins van Oranje (later koning Willem II), met enige minuten van brieven van Gijsbert Karel aan de prins van Oranje,
1815 juli 6 - 1818 juni 21
 
e
Brieven van of namens prins Frederik der Nederlanden,
1815 januari 15 - 1831 oktober 31
 
f
Brieven van of namens H.M. de Koningin, geboren prinses Frederika Wilhelmina Louise van Pruisen, gemalin van koning Willem I,
1819 mei 24 - 1831 november 4
 
g
Brieven van de prinses van Oranje, geboren grootvorstin Anna Paulowna van Rusland, , hierbij de minuut van een brief van Gijsbert Karel aan de prinses van Oranje,
1820 november 12 - 1831 februari 20
 
1830 oktober 14
 
h
Audiënties voor Gijsbert Karel bij verschillende vorstelijke personen,
1815 november 14 - 1825 december 25
 
j
Stukken betreffende het verheffen van Gijsbert Karel tot graaf en afschrift van de beschrijving van zijn wapen,
1815 september 16
 
Zie hierbij: Aanstellingen, Diploma's, inv.nr. 53
k
Kopieën van de brieven van Gijsbert Karel aan de Souvereine Vorst en Koning Willem I,
1813 december 25 - 1821 juni 5
 
De originelen bevinden zich in het Huisarchief van Hare Majesteit de Koningin
96-109
Brieven aan Gijsbert Karel van onderscheidene personen, alfabetisch gerangschikt
1773-1834
 
96
A
97
B
98
B (vervolg)
99
C - D
100
E - G
101
H
102
I - L
103
M - O
104
P - R
105
S
106
S (vervolg)
107
T - V
108
W
109
Y - Z
110-111
Brieven aan Gijsbert Karel van onderscheidene personen, bij verschillende bijzondere gebeurtenissen ontvangen
1813-1817
2 portefeuilles
110
Sollicitatiebrieven aan Gijsbert Karel van Hogendorp, alfabetisch gerangschikt,
1813 december 28 - 1814 juli 14
 
Zie hierbij Dagboek, inv.nr. 62
111
Brieven,
1816 - 1818
 
a
Brieven aan Gijsbert Karel van Hogendorp, tengevolge van zijn advies aan de Raad van State (1816 april 17), alfabetisch gerangschikt,
1816 - 1818 maart
 
b
Brieven aan Gijsbert Karel van Hogendorp bij zijn Retraite (1816 november), alfabetisch gerangschikt,
1816 november - december
 
Zie inv.nr. 127
c
Brieven aan Gijsbert Karel van Hogendorp bij zijn benoeming tot lid van de 1e Kamer (1817 juni 30), hierbij enige kopieën van brieven van Gijsbert Karel aan de koning en de heer Van Tets van Goudriaan
1817 juni - juli
 
d
Een bundel brieven met onleesbare handtekeningen
112
Minuten van brieven van Gijsbert Karel van Hogendorp aan onderscheidene personen en enige brieven, welke wederom in zijn bezit waren gekomen, alfabetisch gerangschikt. Hierbij een lijst van de namen van personen aan wie Gijsbert Karel bij zijn huwelijk in 1789 communicatiebrieven heeft gezonden, welke lijst ook bij andere familiegebeurtenissen dienst deed
?
1 portefeuille
113
Gedichten, gemaakt door Gijsbert Karel van Hogendorp, gezonden aan verschillende familieleden en vrienden: overgeschreven gedichten en aantekeningen uit gelezen werken
1780 - 1834
1 portefeuille
114
Stukken betreffende de studies, de dissertatie en de promotie van Gijsbert Karel van Hogendorp te Leiden
1786
1 portefeuille
Zie hierbij: Gedenkschriften 1786, inv.nr. 36. Dagboek 1786, inv.nr. 51. Brieven aan zijn moeder, inv.nrs. 12 en 13
115
Stukken betreffende de onlusten in 1787
[1787]
1 portefeuille
Zie hierbij: Gedenkschriften 1787, inv.nr. 37. Dagboek 1787, inv.nr. 51
116-117
Concept-notulen der vergaderingen van de vroedschap van Rotterdam
1788-1795
2 portefeuilles
116
1788 januari 2 - 1792 februari 16
 
117
1792 februari 16 - 1795 januari 16
 
118-119
Concept-notulen der vergaderingen van de Staten van Holland
1783-1794
2 portefeuilles
118
1788 januari 9 - 1790 januari 29
 
Hierbij is en lijst van de overgekomen stukken in de Staten van Holland, 1785 januari - 1794 december 4
119
Bijlagen tot de stukken en de notulen in de Staten van Holland,
1783 april 28 - 1792 februari 4
 
120
Stukken betreffende het Algemeen Bestuur der Verenigde Nederlanden
1813 november
1 portefeuille
Zie hierbij: Gedenkschriften 1813, inv.nr. 41. Geheime gedenkschriften 1813 inv.nr. 49. Dagboek 1813, inv.nr. 52. Opstellen, inv.nrs 63 en 121
 
Memorie, geschreven,
1813 november 10
 
 
Proclamatie: "Oranje boven, Holland is vrij", origineel
 
Circulaire tot de bijeenroeping der oud-regenten,
1813 november 17
 
 
Kopie-brief: De Franse autoriteiten vretrokken zijnde enz.
 
Brieven van personen die verhinderd waren om de vergadering der oud-regenten op november 18 bij te wonen
 
Stukken en notulen betreffende deze vergadering,
1813 november 18
 
 
Brieven rakende de hangende kwesties in de Novemberdagen
 
Lastgevingen door het Algemeen Bestuur betreffende de beveiliging der zeehavens en rivieren,
1813 november 20
 
 
Concept-proclamatie "Wij ondergeschreevenen alle Ingezetenen van de Vereenigde Nederlanden, verneemende" enz. ,
1813 november 20
 
 
Onderschepte brieven
 
Voorstellen van J.M. Rosenik van leveranties aan de regering,
1813 november 24
 
 
Proclamatie van de Souvereine Vorst bij zijn komst in het vaderland (gedrukt) en andere stukken
 
Hierbij; Stukken en lijsten betreffende de toekenning van de medaille van 's-Gravenhage voor militaire diensten, bewezen in 1813 november, en rekwesten en reclamaties over deze medaille,
1818 juni 17 - 1825 juni 22
 
121
Blikken koker, inhoudende de proclamatie van de Souvereinen Vorst aan Gijsbert Karel van Hogendorp overhandigd
1813 november 30
 
Aantekening in handschrift: Kast 42
Zie inv.nr. 120
122-124
Stukken betreffende het ontstaan van de Grondwet van 1814, de herziening in 1815 en stukken welke daarop betrekking hebben
1795-1822
3 portefeuilles
122
Stukken betreffende de Grondwet van 1814,
1795 - 1814
 
Zie hierbij: Gedenkschriften, inv.nrs. 39 en 42. Geheime Gedenkschriften, inv.nr. 49. Dagboek 1814, inv.nr. 52. Opstellen Vaderlandse geschiedenis, inv.nr. 63)
 
Inleiding
 
De Unie van Utrecht verbeterd, opstel van de raadpensionaris L.P. van de Spiegel geschreven te Lingen in Westfalen na zijn gevangenschap, vertaald door Frits van Hogendorp voor het Engelse ministerie
1795
 
 
Eerste schets
 
Tweede schets
 
Algemene gronden van de Constitutie
 
Ontwerp van de Grondwet (in handschrift)
 
Lijsten van notabelen, die over het aannemen van de Grondwet moeten stemmen
 
De verschillende schetsen vergeleken
 
Bouwstoffen voor de Grondwet
 
Verdere bouwstoffen
 
Stukken, gediend hebbende bij de samenstelling van de Grondwet en andere stukken
123
Stukken betreffende de Grondwet van 1814 en de herziening in 1815 en stukken daarop betrekking hebbende,
1814 - 1815
 
Zie hierbij: Gedenkschriften 1814, 1815, inv.nrs. 42,43. Geheime Gedenkschriften, inv.nr. 49. Dagboek 1814, 1815, inv.nr 52
 
Aanmerkingen op de Grondwet door Gijsbert Karel
 
Observations sur la nouvelle constitution ou Loi fondamentele des provinces unies des Pays Bas
 
Brief van Mr. A.R. Falck met bijlagen
Zie brieven van Falck sub. F. inv.nr. 100
 
Stukken betreffende de herziening in 1815
 
Aantekeningen, beschouwingen, notulen en andere stukken gediend hebbende bij de beraadslagingen over de herziening en brieven van Van Hogendorp aan de Koning, 1815 mei 6, van Baron Six van Oterlee, mr. A.R. Falck, J.C. van der Hoop, J. Golberg, J.E.N. van Lijnden van Blitterswijk, graaf van Merode, graaf de Thiennes, J.G. de Mey van Streefkerk, Gendebien, O. Repelaer, Dotrenge, Baron van Nagell en van andere personen en andere stukken. Hierbij: Beschouwingen over art. 9 G.W. opgesteld 1822 oktober 8
124
Handtekeningen van de notabelen, die over de aanneming van de Grondwet van 1814 moesten stemmen, gedrukt exemplaar,
[1814]
 
125
Stukken betreffende de samenstelling der Provinciale Staten en stukken daarop betrekking hebbende
1814 - 1817
1 portefeuille
 
Brief van de Souvereine Vorst aan Gijsbert Karel van Hogendorp om een commissie van 12 personen samen te stellen, om advies voor de samenstelling van de Provinciale Staten,
1814 maart 17
 
Zie brieven van de Souvereine Vorst, inv.nr. 95
 
Raadplegingen en conclusies van de commissie
 
Kopie-extract uit het besluit van de Souvereine Vorst betreffende het bestuur van de provincies,
1814 april 6
 
 
Brief van minister Van Maanen aan Gijsbert Karel ter begeleiding van een brief van Bentinck van Buckhorst met een extract-missive van de Gouverneur van de provincie Overijssel,
1814 mei 28
 
 
Provinciale reglementen,
1817 februari
 
126-127
Stukken, in de Raad van State behandeld, tijdens het ondervoorzitterschap van Gijsbert Karel van Hogendorp
1814-1816
2 portefeuilles
126
Stukken behandeld in de jaren 1814 en 1815,
1814 - 1815
 
Zie hierbij: Adviezen, inv.nrs. 128-133. Financiën, inv.nr. 134
 
Brieven, gediend hebbende bij verschillende zaken
 
Impost op de oude turf in Drenthe,
1815 februari 15
 
 
Reglementen van bestuur ten plattelande, gedrukt,
1815 april - december
 
 
Herstel van tienden, gedrukt
 
Project-reglement omtrent de samenstelling van de provincie Limburg,
1815 november
 
 
Tarief op jacht en visserij en andere stukken
127
Stukken behandeld in het jaar 1816,
1816
 
Zie hierbij: Gedenkschriften inv.nr. 43. Adviezen, inv.nrs. 130-132. Financiën, inv.nr. 134. voor het advies van 1816 april 17 aan de Raad van State bij de Retraite zie: Aanstellingen, diploma's enz., inv.nr. 53
 
Ontwerp-wet op de indirecte belastingen,
1816 februari 9
 
 
Instructie voor de commiezen van Staat fungerend bij de Raad van State,
1816 februari 23
 
 
Stukken betreffende het ontwerp-wet voor de Nationale Militie,
1816 april 16
 
 
Stukken betreffende het ontwerp-wet en tarief van inkomende en uitgaande rechten, en andere stukken
1816 augustus
 
128-133
Adviezen van Gijsbert Karel van Hogendorp bij de behandeling van de verschillende weten
1816-1824
6 portefeuilles
De adviezen zijn gerangschikt in de volgorde, volgens welke Gijsbert Karel van Hogendorp ze gerangschikt heft; zie de Inleiding bij inv.nr. 128, nl: 1e. Begrotingen; 2e. Nationale Schuld, Geldleningen, Domeinen, Amortisatiesyndicaat; 3e. Belastingen, Kadaster, Loterijen, Posterijen; 4e. Wetboeken en enkele stukken van dezelve; 5e. Nationale Militie, Schutterijen; 6e. Tarief van rechten op koophandel, premies voor fabrieken, visserijen; 7e. Allerhande zaken
126
Stukken behandeld in de jaren 1814 en 1815,
1814 - 1815
 
Zie hierbij: Adviezen, inv.nrs. 128-133. Financiën, inv.nr. 134
128
Adviezen bij de behandeling van de begrotingen voor 1816, 1818, 1819 en 1824. Hierbij als bijlage: Memorie van de graaf de Thiennes bij de suppletoire begroting voor 1815
Zie hierbij: Gedenkschriften, inv.nrs 43,44. Raad van State, inv.nr. 127. Advies aan de Raad van State 1816 april ;17. Aanstellingen, Diploma's inv.nr. 53 en Adviezen, inv.nrs. 132 en 133
129
Adviezen bij de behandeling van de wetten op de Nationale Schuld, Uitgestelde Schuld, Domeinen en het Amortisatiesyndicaat,
1814 - 1825 mei 15
 
Zie hierbij: Financiën, inv.nr. 134
130
Adviezen bij de behandeling van de Belastingwetten; Ontwerp voor het Burgerlijk Wetboek; Wet op de Nationale Militie en Schutterijen; Tarief; Rechten van Koophandel; Premies voor fabrieken; Visserijen,
1816 - 1822
 
Zie hierbij: Militaire Zaken, inv.nr. 138, en Financiën, inv.nr. 134
131
Adviezen bij allerhande zaken,
1817 - 1822
 
 
Adviezen bij ontwerp-wet op de drukpers
 
Wet op de Reglementen,
1818 maart 6
 
 
Note particuliére tres secrète,
1818
 
 
Beheer polders en dijken,
1818 - 1819
 
 
Stelsel van maten en gewichten
 
Adres van antwoord op de Troonrede,
ca. 1820
 
 
Discours du comte de Hogendorp sur la publication des lois dans toutes les communes,
1821 februari 13
 
 
Andere stukken
132
Advies aan de medeleden van de Raad van State en de Staten-Generaal bij de retraite van Gijsbert Karel van Hogendorp, gedrukt exemplaar in het Nederlands,
1816 april 17
 
Zie hierbij: Aanstellingen, diploma's enz., inv.nrs. 58 en 141
132
Advies aan de medeleden van de Raad van State en de Staten-Generaal bij de retraite van Gijsbert Karel van Hogendorp, gedrukt exemplaar in het Frans,
1816 april 17
 
Zie hierbij: Aanstellingen, diploma's enz., inv.nrs. 58 en 141
134-135
Stukken betreffende de financiële kwesties in de jaren 1814-1825
1814-1825
2 portefeuilles
134
Financiën,
1814 - 1817
 
 
Stukken betreffende het gemaal,
1814
 
 
Directe belastingen,
1815
 
 
Herkeur en herijk,
1815
 
 
Nationale schuld en amoritisatiekas,
1815
 
 
Licquidatie met de Franse kroon,
1816
 
 
Brieven over buitenlandse geldleningen,
1816 mei 1 - 1816 september 3
 
 
Munt,
1816
 
 
In- en uitgaande rechten en tarief,
1816
 
 
Stukken betreffende de kwestie of het Franse gouvernement mee moet betalen aan de rente van de Hollandse schuld,
1813 maart - 1813 september
 
 
Andere stukken
135
Financiën,
1818 - 1825
 
Zie hierbij: Gedenschriften, inv.nr. 43. Adviezen, inv.nrs. 129, 130. Financiën van Holland, inv.nr. 136
 
Haagse belastingen,
1818, 1819
 
 
Memorie over de vereniging van douane en accijnzen,
ca. 1819
 
 
Project ter herziening van de wet van 1814 mei 14 over de amortisatiekas, van J.E. Fockinck,
1820
 
 
Bezwaren op de wet der patenten, door J.L. Nierstrasz,
1821
 
 
Statuten van de Bank van Brussel,
1822
 
 
Stukken betreffende "de Munt",
1825
 
 
Memorie over de heffing der belastingen, van de hand van jhr. mr. Willem van Hogendorp, broer van Gijsbert Karel
 
Plan van een nationale obligatiebank te Amsterdam
 
Obligatieloterij door Gijsbert Karel van Hogendorp
 
Projet de liquidation de la dette Espagnolle dans le royaume des Pays Bas
 
Andere stukken
136
Stukken betreffende de financiën in het algemeen en die van Holland
1784 - 1805
1 portefeuille
Zie hierbij: Financiën, inv.nrs 135-136
 
Opstellen, aantekeningen, verhandelingen over de staat der financiën van Holland,
1784,
 
1793-1794
 
 
Aantekeningen over financiën,
1798
 
 
Aantekeningen over belastingen,
ca. 1801
 
 
Brief over financiën,
1805 januari 24
 
 
Andere stukken
138
Stukken betreffende de Ridderschap van Holland
1815 - 1832
1 portefeuille
 
Ingekomen stukken en brieven,
1815 - 1818
 
 
Toespraken, naamlijsten, reglementen
 
Verbalaen van het verhandelde bij de Ridderschap van Holland op 23 vergaderingen, gedrukt,
1815 - 1832
 
138
Stukken betreffende "Militaire Zaken"
1789 - 1815
1 portefeuille
Zie hierbij: Gedenkschriften, inv.nr. 39. Aanstellingen, diploma's, inv.nr. 53
 
Stukken betreffende Landzaten,
1789 - 1795
 
 
Reorganisatie van het leger,
1795 - 1805
 
 
Oprichting van een leger door Boüchenröder,
1813
 
 
Rekwest aan de Souvereine Vorst van J.E. Rom van Pouderooijen om een regiment jagers te paard te mogen oprichten,
1813 of 1814
 
 
Gewapende macht,
1814
 
 
Andere stukken
139
Stukken betreffende Fabrieken, Mijnen en Landbouw
1789 - 1827
1 portefeuille
Zie hierbij: Gedenkschriften, inv.nr. 39. Aanstellingen, diploma's, inv.nr. 53
 
Vlasnegotie,
1790
 
 
Brandoven,
1790
 
 
Lakenfabrieken te Leiden,
1793 - 1794
 
 
Memorie over fabrieken door de heer Piret te Luik,
1815
 
 
Fabrieken,
1816
 
 
Mijnen in de Zuidelijke Nederlanden,
ca. 1816
 
 
Hei-ontginning
 
Andere stukken
140-141
Stukken betreffende Marine, Scheepvaart en Handel
1633-1816
2 portefeuilles
140
Marine, scheepvaart, handel,
1633 - 1792
 
 
Inleiding op de stukken
 
Levantse handel,
1633 - 1790
 
 
Sluis bij Muiden,
1720 - 1784
 
 
Nota van de chevalier de Marolles aan de Admiraliteit van Amsterdam over verkoop van tekeningen van Engelse forten,
1781
 
 
Havens van Enkhuizen, Medemblik en Nieuwe Diep,
1787 - 1790
 
 
Vaart op Keulen,
1791
 
 
Kort onderzoek omtrent de vermeerdering der inkomsten, koophandel en scheepvaart van Groot-Britannië sedert de sluiting van de vrede in 1783, bijlage bij de missive van de extra-ordinaris envoyé Van Nagell,
1792 februari 27
 
 
Andere stukken
141
Marine, scheepvaart handel
1793 - 1816
 
Zie hierbij: Advies 1816 april 17, inv.nr. 53, 132, 133
 
Kwesties met de Admiraliteit van Noord-Holland en van de Maas over de zeezaken, neergeleg in een memorie over het bestuur der zeezaken en Stedelijk Besogne van Amsterdam en Rotterdam met brieven en bijlagen,
1793 - 1794
 
 
Aanmerkingen over de Bank van Amsterdam,
1796
 
 
Opening der Schelde,
1796
 
 
Koophandel en Koloniën,
1804 - 1814
 
 
Rotterdamse stukken over de koophandel aan Gijsbert Karel toegezonden in de winter van 1814
 
Staat van de scheepsbouw gebruikt bij advies van 1816 april 17
 
Rekwest van de Afrikaansche Visscherij Sociëteit aan de Koning,
1815
 
 
China'sche Compagnie,
1815
 
 
Verbod van zoutvervoer op de Pruisische Rijn
 
Andere stukken
142
Stukken betreffende de Handel
1819 - 1825
1 portefeuille
 
Memorie over de rechten op de Koophandel,
1819
 
 
Enige aanmerkingen betreffende de gedane opgave, voorkomende in de Bijdrage tot de huishouding van staat enz door Gijsbert Karel van Hogendorp
 
Rekwest van de Kooplieden van Antwerpen aan de Staten-Generaal,
1820 mei 10
 
 
Stukken betreffende de Handelsmaatschappij,
1822
 
 
Andere stukken
143-160
Koloniën en Overzeese bezittingen; Oost-Indië, West-Indië, bezittingen op de Westkust van Afrika, en Kaap de Goede Hoop
1742-1835
18 portefeuilles
143
Stukken betreffende Oost-Indië,
1788 - 1796
 
 
Consideraties over de Jacatrasche en Preanggerregentschappen,
1796
 
 
Opstel over de Oost- en West-Indische Handelsmaatschappijen,
1783, 1784
 
 
Brochure: Het is beter half gekeerd als geheel gedwaald enz.,
1785
 
 
Brieven van Jan Greeve, gouverneur en directeur van Java's Noord-Oostkust, vermoedelijk aan de gouverneur-generaal Alting,
1781
 
144
Stukken betreffende Oost-Indië en de verkoop van de Oost-Indische Compagnie,
1787 - 1792
 
 
Memorie van Robert Voute, over de particuliere handel op Jave, gedrukt
 
Verkoping der O.I. Compagnie,
1791 - 1792
 
 
Brief van Siberg,
1792
 
 
Extract uit een brief uit Japara,
1792
 
 
Andere stukken
145
Stukken betreffende Oost-Indië en de verkoop van de Oost-Indische Compagnie,
1793 - 1803
 
 
Memorie van een militaire commissie naar Oost-Indië,
1793
 
 
Historische beschouwing van ontwerpen voor het Bestuur over Brits-Indië en de regeling van de handel op Oost-Indië,
1793 - 1802
 
 
Briefwisseling met de heer mr. S.C. Nederburgh,
1794, 1795
 
 
Missive van Commissarissen-generaal over het al of niet verlengen van het octrooi der Oost-Indische Compagnie,
1795
 
 
Reizen van de 1e luitenant Frisz,
1802, 1803
 
 
Defensie van Java en de Kaap,
1803
 
 
Brieven van onderscheidene personen,
1802 - 1805
 
 
Andere stukken
146
Stukken betreffende Oost-Indië,
1804 - 1807
 
Zie hierbij: Gedenkschriften, inv.nr. 40
 
Missives van de heer F. van Braam over Java aan de Commissie tot de Marine en de Koloniën,
1804
 
 
Memorie over handel en cultures
 
Memorie over de handel in de Oost-Indische bezittingen,
1804
 
 
Mémoire sur l'administration de l'île de Java,
1805
 
 
Wisseling van gedachten tussen Gijsbert Karel en Craeyvanger met bijlagen
 
Brief van M. Ekenholm, aangeboden aan koning Lodewijk Napoleon,
1807
 
 
Andere stukken
147
Stukken betreffende Oost-Indië,
1808 - 1810
 
Zie hierbij: Gedenkschriften, inv.nr. 42
 
Extract-memorie van mr. N. Engelhardt, gouverneur van de Noord-Oostkust van java over de toestand vbij de overgave van Java aan het bestuur van Daendels,
ca. 1808
 
 
Memorie van Dirk van Hogendorp over de geschiktheid van generaal Janssens tot Gouverneur-generaal,
ca. 1810
 
 
Stukken betreffende het Engelse bestuur op Java,
1813 november 29 - 1814 juni 20
 
 
Brieven van H. Veeckens aan Gijsbert Karel van Hogendorp,
1814 septemeber 19 - 1815 augustus 4
 
 
Rekwest en andere stukken aan lord Moira van Van IJsseldijk
 
Memorie over de consideratiën van Van IJsseldijk,
ca. 1814
 
 
Missive van Van den Berg uit Batavia
 
Memorie mr. N. Engelhardt,
1816
 
 
Brief van baron Van der Capellen aan Gijsbert Karel van Hogendorp,
1816 november 22
 
 
Andere stukken
148
Stukken betreffende Oost-Indië,
1817 - 1821
 
 
Memorie over het verhuren van landen, de administratie van de houtbossen en inspectie van koffieplantages,
1817
 
 
Rapport over de keuze tussen een stelsel van gedwongen arbeid en verplichte leverantie en een stelsel van vrije cultuur en landelijke belasting,
1817
 
 
Rapport van de commissie van financiën (waarschijnlijk van mr. Muntinghe)
 
Memorie over Borneo van mr. Muntinghe,
1821
 
 
Missive van Nahuys aan Gijsbert Karel van Hogendorp,
1821
 
 
Franse memorie over de cultures op Java van een onbekende,
ca. 1821
 
149
Stukken betreffende Oost-Indië,
1822
 
 
Memorie over Buitenzorg
 
Missive van de Gouverneur-generaal baron Van der Capellen aan de minister van Koloniën, , nr. 154, met bijlagen
1822 juli 17
 
 
Nota aan Gouverneur-generaal baron Van der Capellen van mr. H.J. van der Graaff
 
Andere stukken
150
Stukken betreffende Oost-Indië,
1823 - 1824
 
 
Stukken betreffende verhuringen van landerijen,
1823
 
 
Voorstellen rakende het bestuur en de invoering van een nieuw stelsel van belasting in het rijk van Palembang door I.T. van Sevenhoven, commissaris van het Nederlandse gouvernement over Palembang,
1823
 
 
Rapport van de gouverneur der Molukken P. Merkus aan de Gouverneur-generaal,
1823
 
 
Advies van J.C. Baud over de zending,
1823
 
 
Stukken van M.J. Louis, gepensioneerd 1e luitenant, aan de Koning tegen de Gouverneur-generaal baron van der Cappellen
1824
 
 
Stukken over het onderwijs,
1824 - 1825
 
 
Gedrukte memorie over "the Marquis of Hastings",
1824
 
 
Brieven van G. Buyskes en D. Lenting
 
Nota over de financiële toestand,
1824
 
151
Stukken betreffende Oost-Indië,
1825 - 1826
 
 
Memories over het Munstelsel met bijlagen,
1825
 
 
Nederlands-Indië beschouwd in 1825, waarschijnlijk door Gijsbert Karel van Hogendorp (in de Bijdragen),
1825
 
 
Financiële staat van Java en Madura,
1825 - 1828
 
 
Generale balans van Java en Madura,
1825 - 1828
 
 
Onlusten op Java,
1826
 
 
Staat van Java no. 1 door jhr. mr. Willem van Hogendorp
Zie hierbij: inv.nr. 91
 
Verslag van handel, scheepvaart en inkomen en uitgaande rechten op Java en Madura over 1825 aan de Commissaris-generaal door J. Kruseman,
1825
 
 
Overige stukken
152
Stukken betreffende Oost-Indië,
1827
 
 
Rapport van de Commissaris-generaal burggraaf Du Bus du Gisignies aan de minister van Koloniën, met bijlagen, opgesteld door jhr. mr. Willem van Hogendorp,
1827 mei 1
 
 
Aantekening over koloniën van Gijsbert Karel van Hogendorp voornamelijk over burggraaf Du Bus du Gisignies handelend,
1829
 
153
Stukken betreffende Oost-Indië,
1827 - 1835
 
 
Nota van de resident van Kadoe
 
Staat van Java no. 2 over Kadoe en Djocja door jhr. mr. Willem van Hogendorp,
1827
 
Zie hierbij; inv.nr. 154
 
Over de geestesgesteldheid van de inlander door jhr. mr. Willem van Hogendorp,
1827
 
Zie hierbij; inv.nr. 91
 
Nota om te betogen de gelijkmatigheid van de oorlog van 1746 met die van de tegenwoordige tijd,
1827
 
 
Nota aan MacGillavry,
1827
 
 
Memorie over Brits-Indië van jhr. mr. Willem van Hogendorp,
1827 - 1828
 
 
Nota over het landbezit door Europeanen in de Javase vorstenlanden,
1828
 
 
Rapport over de staat van de indigo-cultuur en fabrieken in de Preanger regentschappen,
1835
 
 
Catalogue raisonné des auteurs consultés sur l'Inde
 
Andere stukken. Hierbij enige pakken couranten
154
Stukken betreffende West-Indië en de beraadslagingen over het verlengen van het octrooi van de West-Indische Compagnie,
1742 - 1787
 
 
Octrooi aan de Mineraal Compagnie van Suriname,
1742 - 1757
 
 
Nota over de bosnegers of gerevolteerde slaven in Suriname,
ca. 1765
 
 
Rapporten, memories en andere stukken betreffende de slavenhandel in de West-Indische bezittingen in verband met het rapport van 1787 maart 19 aan Z.D.H. de prins van Oranje over de slechte toestand van de bezittingen, over het weldra eindigend octrooi van de West-Indische Compagnie en over de kwestie van der lastgelden, en vele brieven,
1783 april 25 - 1791 januari 13
 
Zie; Gedenschriften, inv.nr. 40
 
Rapporten, memories en andere stukken betreffende de geschillen tussen St. Eustatius en Curaçao, over de vrije vaart en de negerhandel, hierbij brieven van J.A. Godin en D.J. de Kempenaer (1788),
1787 - 1789
 
155
Stukken betreffende West-Indië en de beraadslagingen over het verlengen van het octrooi van de West-Indische Compagnie,
1788 - 1795
 
 
Instructies aan en rapporten van generaal Sirtema van Grovestins en de heer Boey, commissarissen naar de West om een onderzoek in te stellen naar de slechte toestand,
1788 - 1790
 
 
Advies van Gijsbert Karel van Hogendorp over de verbetering van de toestand,
ca. 1792
 
 
Stukken betreffende het uitgeven van gronden langs de zeekust in Demerary en Essequibo met brieven van de raadpensionaris L.P. van de Spiegel,
1794
 
 
Lijst van geëmployeerden bij de Directie der kolonie Suriname,
1795
 
 
Andere stukken
156
Stukken betreffende West-Indië ,
1806 - 1829
 
 
Aantekeningen van Gijsbert Karel van Hogendorp op het werk "De Surinaamsche landman" door Anthony Blom,
1788 - 1790
 
Zie hierbij inv.nr. 40 bij 1806
 
Dutch Colonies,
1814
 
 
Extract uit het rapport over de inrichting van de regering in Suriname,
1815
 
 
Nota's, brieven en andere stukken betreffende de slechte toestand van Suriname, met betrekking tot verbetering van de grond van de verlaten plantages,
1818 - 1824
 
 
Gedachten over de hoge wisselkoers in Suriname,
1824
 
 
Uittreksel uit een brief uit Suriname over slaven,
1825
 
 
Aanmerkingen over de levensaard van de Surinaamse inboorlingen en overgebrachte Afrikanen,
1828
 
 
Reglement en andere stukken betreffende de Haagse afdeling van de Maatschappij tot bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de slaven en kleurlingen in Suriname,
1829
 
 
Brieven uit West-Indië en andere stukken
157
Stukken betreffende de bezittingen op de Westkust van Afrika o.a. Sierra Leone ,
1803 - 1819
 
 
Extracten uit "The History of the Maroons from their origin tot the establishment of their chieftribe at Sierra Leone and the State of the island of Jamaica" door R.C. Dalles Esq.,
1803
 
 
Aanmerkingen betreffende de kolonie Sierra Leone en de Hollandse bezittingen op de kust van Afrika, aan de heer J. Goldberg toegezonden,
1814 - 1815
 
 
Memorie van de Gouverneur-generaal Daendels aan het Engelse gouvernement ter kuste van Guinea
 
Instructie voor de afgezant Huydecoper, gezonden door Daendels naar de koning van Assantij en brieven,
1814 - 1829
 
158
Stukken betreffende de plannen van Gijsbert Karel van Hogendorp tot het stichten van een kolonie aan de Kaap de Goede Hoop en rekwesten, memories, brieven en andere stukken daarover en latere stukken betreffende schadevergoeding, toen de Kaap aan Engeland bleef,
1802 mei 13 - 1825 oktober 7
 
De stukken liggen in de volgorde van de inventaris, door Gijsbert Karel van Hoogendorp er van gemaakt
159
Stukken betreffende de Kaap de Goede Hoop; kopieën en bijlagen van de stukken genoemd onder inv.nr. 158,
1802 - 1820
 
160
Stukken betreffende Kaap de Goede Hoop; bijlagen van de stukken genoemd onder inv.nrs. 158 en 159,
1790 - 1829
 
Zie hierbij; Brieven, inv.nr. 180
161
Stukken betreffende het Armenwezen
1793-1830
1 portefeuille
 
Brieven over Armenwezen,
1793
 
 
Missive van een minister van de oude regering in 1793 over de staat der armen en recepten van Rumfordsche soep,
1800
 
Zie hierbij: Gedenkschriften 1800, inv.nr. 39
 
Armenwezen,
1804 - 1805
 
 
Brieven aan Gijsbert Karel,
1804 - 1807
 
 
Andere stukken,
tot 1830
 
162
Stukken betreffende de Maatschappij van Weldadigheid
1819 - 1825
1 portefeuille
Zie hierbij: Gedenkschriften, inv.nr. 45
163
Oude staatstukken, bij verschillende zaken gediend hebbende, gedrukt
1660 - 1819
1 portefeuille
163
Stukken betreffende het buitengoed " Adrichem" en enige stukken betreffende de heerlijkheid Hogersmilde in Drenthe
1795 - 1863
1 portefeuille
Zie hierbij: Gedenkschriften, inv.nr. 39. Dagboek, inv.nr. 52
164
Stukken betreffende het Magnetisme en beschrijvingen van genezingen daardoor
1791 - 1792
1 portefeuille
Zie hierbij: Brieven, inv.nrs. 81 en 85
166
Varia
1772 - 1834
1 portefeuille
 
"Prijsboek op Paaschen geschreven door Gijsbert Carel van Hogendorp in 's-Gravenhage. anno 1772",
1772
 
 
Extract uit de Kön. privilegirte Berlinische Zeitung von Staats und gelehrten Sachen over Gijsbert Karel van Hogendorp,
1788 februari 14
 
 
Sermo scholasticus exhibens Phocionis Atheniensis elogium, pronunciatis ab Everhardo Paulo van Teylingen,
1792 december 17
 
 
Verslag van het gebeurde omtrent de partij juwelen van de koning van Sardinië, te Amsterdam onder directie van Renouard en Comp. beleend en in de wisselbank van die stad gedeponeerd geweest, gedrukte brochure,
1795
 
 
Lijst der papieren gevonden in de boedel van Gijsbert Karel van Hogendorp
 
Lijst der werken en lijst der presentexemplaren van de Bijdragen door Gijsbert Karel van Hogendorp