N. Engelhard [levensjaren 1761-1831] 1790-1830

Beschrijving van de bestanddelen van de collectie

A   Bestuurszaken
1
Voorstel tot de aanleg van Buitenzorg
z.j. (ca. 1790)
1 stuk
2
“Een bundel kopieën (van nota’s en brieven van Engelhard) in briefformaat”
1795-1807
1 bundel
3
Minuut-nota van de Gouverneur-Generaal over de functie van de Hoge Commissie van Onderzoek
[1795]
1 stuk
4
Strijdschriften van en tegen Dirk van Hogendorp over het bestuur in Nederlands Oost- Indië
1797-1799 en z.j.
1 omslag
5
Verzoekschrift van Engelhard betreffende het hem verleende ontslag als Commissaris tot de zaken der Inlanders, met bijlagen
1798
2 exemplaren waarvan 1 onvolledig. 2 delen
6
Concept-nota over de raad-extraordinair Mon
1799
1 omslag
7
Minuut-nota over de rijstvoorziening
[1802]
1 stuk
8
"Papieren betrekkelijk zeekere briev van eenen Van Lennep, den 10 Augustus anno 1801 ”, over het “vuilaardig en kwaadaardig l[a]ste[r]schrift” van David van Lennep tegen Pieter Engelhard, met retroacta
1804-1805
1 dossier
9
"Extract uit het Samarangsche dagregister weegens de gedaane plegtige voorstelling van Zijne Excellentie mr. Rutger Jan Schimmelpenninck in de eminente waardigheid van Eerste Raad Pensionaris der Bataafsche Republicq, gevierd op Woensdag den 21 May anno 1806", met afbeeldingen.
1806
1 deel
10
Stukken betreffende de onlusten in de Cheribonse landen
1806
1 bundel
Begint met blad 75
11
Brief betreffende wrijvingen met Engelse autoriteiten
1807
1 stuk
Niet verzonden. Zonder de bijlagen
12
Extract uit een memorie van Engelhard gericht aan Daendels betreffende het bestuur van Java's Noordoostkust
1808
1 stuk
13
Opgaven van astronomische plaatsbepalingen
1809
1 stuk
14
Memories tegen het bewind van Daendels en diens verslagen
1808-1809 en [1810]
2 stukken
15
Nota over de te nemen maatregelen bij overgave van Semarang aan de Engelsen
[ca. 1810]
1 stuk
16
Ontwerp-adres aan lord Minto van de Hollandse ingezetenen bij diens vertrek
[1811]
1 stuk
17
Nota's tegen Daendels boek "Staat der Nederlandsche Oost-Indische Bezittingen"
1815
4 delen en 2 stukken
18
Instructie voor de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
1815
1 stuk
19
Minuut-nota van de Gouverneur-Generaal aan de Nederlandse regering over de cultures in Indië
1822
1 deel
20
Brief van mr. H.J. van de Graaff aan mr. J. Fabius betreffende de landverhuringen in de Vorstenlanden
1823
1 omslag
21
Minuutrapport aan de Commissaris-Generaal over de herstelling van Hamangkoe Boeana II als sultan op de troon van Djokjakarta
[1826]
1 omslag
22
Aanmerkingen van Engelhard op een verslag van de majoor S.P.J. Elout over de opstand in de Vorstenlanden
1825
1 omslag
23
"Vlugtig overzigt van Java> in het einde van 1825"
[1825] of [1826]
1 stuk
24
Briefwisseling met Luitenant-Gouverneur-Generaal H.M. de Kock over de Javaanse opstand
1826
1 omslag
25
Minuut-nota van Engelhard aan de Commissaris-Generaal betreffende de toestand in de Vorstenlanden op Java
1826
1 deel
26
Stukken betreffende de door het lid van de Raad van Indië, mr. H.J. van de Graaf tegen Engelhard ingebrachte beschuldigingen
1826
1 dossier
27
Minuutbrief betreffende de aanstelling van Engelhard tot lid van de Raad van Indië
1828
1 stuk
Engelhard heeft de benoeming niet aangenomen
28
Stukken betreffende het ontslag van A.H. Smissaert als resident te Djokjakarta, met retroacta
1829
1 dossier
29
Nota's betreffende het bestuursstelsel op Java
1830 en z.j.
1 omslag