Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

I   Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en Regera Geertruyd van Mierop (1768-1844)

A   Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch

2    Openbaar leven

a   Inspecteur-generaal van de nationale middelen voor het Koninkrijk Holland en van de zeven Hollandse departementen van het Keizerrijk
19
Stukken betreffende zijn benoeming, met nadere instructies betreffende zijn dienstverband als inspecteur-generaal van de nationale middelen voor het Koninkrijk Holland
1806-1809
1 omslag
20
Briefwisseling met Alexander Gogel en J.H. Appelius
1806-1814
1 omslag
21
Correspondentie, gevoerd naar aanleiding van bezwaarschriften van de ingezetenen van het drostambt van het Eerste Kwartier van het departement Maasland tegen quotisatie van het belastingkantoor Den Haag
Januari-april 1809
1 omslag
22
Tekst van een redevoering van koning Lodewijk Napoleon aan het Wetgevend Lichaam naar aanleiding van de bezetting van de stad Amsterdam door troepen van keizer Napoleon
1 juli 1810
1 stuk
23
Stukken betreffende zijn benoeming als inspecteur-generaal der belastingen van de zeven Hollandse departementen van het Keizerrijk, met nadere instructies betreffende zijn dienstverband
1810-1813
1 omslag
24
Staten, houdende de namen van de honderd hoogstaangeslagenen der stad Amsterdam en de zevenhonderd hoogstaangeslagenen in het departement van de Zuiderzee, gedrukt, geschreven
1812 mei,
2 stukken
1812 oktober
2 stukken
25
Briefwisseling over personeelsaangelegenheden
1811-1814
6 stukken