Inventaris van de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en van de geslachten Van Mierop, Ten Damme en aanverwante geslachten 1977

I   Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch (1776-1842) en Regera Geertruyd van Mierop (1768-1844)

A   Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch

2    Openbaar leven

b   Inspecteur-generaal van de in- en uitgaande rechten en accijnzen
26
Koninklijke Besluiten, houdende zijn benoeming tot Raad van Financiën voor de administratie der indirecte belastigen en inspecteur-generaal van de in- en uitgaande rechten en accijnzen. Afschriften met conept van een brief aan J.H. Appelius, minister van Staat, over zijn financiën
1814-1821
3 stukken
27
Koninklijk Besluit van 19 januari 1814, nr. 30, houdende permissie aan J.T. Letteron en L.J.H. Morel om naar Frankrijk te vertrekken en ontheffing van enkele Friese steden als bewaarplaats voor Franse ambtenaren. Afschrift
1814
1 stuk
28
Ingekomen nota van W.F.L. Rengers, secretaris van het Kabinet des Konings, houdende mededeling van 's-konings genoegen over de onderwerping van de Amsterdamse korenmolenaars aan zijn instructies
25 november 1814
1 stuk
29
Briefwisseling met diverse personen
1815-1824
1 pak
Chronologisch geordend. De briefschrijvers zijn opgenomen in de index en vermeld op een tafel van A. Hallema in inv.nr. 98
30
Ingekomen brieven naar aanleiding van bemiddeling voor personeelsleden
1815-1823
5 stukken
De namen van de betrokken personene zijn opgenomen in de index
31
Beschikking van Copes van Cattenburch van 8 juli 1817, nr. 95, houdende toestemming aan de Grand, Stappaert en P.H. Janssens om hun zoutdepot in Antwerpen te verlengen. Afschrift
1817
1 stuk
32
Stukken betreffende de cassatie van de kapitein van het schip The Georg tegen een vonnis over op hem gevorderde accijnzen
juli 1817
1 omslag
33
Briefwisseling met A. Gogel over de voorstellen van een staatscommissie tot de wetgeving van nieuwe belastingstelsels
februari - april 1820
1 omslag
34
Ingekomen nota van Vermeulen over de heffing van rechten op vernachting van paspoorten van handelslieden
z.d. [ca. januari 1821]
1 stuk
35
Staat van belastbare vaartuigen in Neufchâteau, met staat van buitenlandse vaartuigen, varend op het kanaal van Condé bij Bergen (provincie Henegouwen)
1821
1 omslag
36
Ingekomen missive van de minister van Staat, belast met de generale directie van ontvangsten, over de verrekening van een transactie van de advocaat Ganderheyden met bierbrouwers in 's-Hertogenbosch met concept van het antwoord
4 januari 1822 en z.d.
2 stukken
37
Ingekomen missive van G.W. van Imhoff, gouverneur van de provincie Groningen, begeleidende een brief van de burgemeester van de stad Groningen naar aanleiding van een provinciale circulaire over de uitreiking van voorlopige attesten aan kooplieden in afwachting van definitieve patentbladen. Afschriften
10 januari 1822
2 stukken
38
Stukken betreffende voorstellen van Copes van Cattenburch tot uitbreiding van het personeel voor het comptabele werk van het Kadaster
januari-juli 1822
1 omslag
39
Afschrift van een missive aan de minister van Financiën over de mogelijkheid tot aansprakelijkheid van de sociëteit Sana voor belastingschulden
11 september 1822
1 stuk
40
Ingekomen missive van de directeur van directe belastingen van het Groothertogdom Luxemburg over enkele beschikkingen inzake verloven van inspecteurs. Afschrift, met afschriften van het antwoord en een misive aan de minister van Staaat, belast met de generale directie van ontvangsten
18 september 1822,
3 stukken
23 september 1822
3 stukken
41
Concepten van rapporten aan O. Sullevan de Grass, administrateur van In- en Uitvoerrechten, over een verzoek van de fransman G. Dansert-Engels om invoer van door hem uitgevonden handmolens
november 1822
1 omslag
42
Kladaantekeningen van Copes van Cattenburch over dienstaangelegenheden
december 1822
1 stuk
43
Stukken betreffende een meningsverschil tussen Copes van Cattenburch en zijn superieuren over de belastingadministratie en de daarop volgende ontslagaanvrage van Copes van Cattenburch
1822-1823
1 omslag
De ter sprake komende kwesties worden eveneens behandeld in inv.nr. 29