Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer
Zoals in "Verslagen omtrent 's-Rijks oude archieven" over 1931 blz. 43 is vermeld, werd het Algemeen Rijksarchief verrijkt met een belangrijke schenking van de heer C.J. Daendels te Apeldoorn, bestaande uit bescheiden, aangaande mr. H.W. Daendels, zijn grootvader, en enige van diens nakomelingen, in aanvulling op reeds vroeger door hem gedane schenkingen van bescheiden, den ijzeren maarschalk betreffende
Ook van andere zijde had het Algemeen Rijksarchief tevoren reeds bescheiden verworven afkomstig van, of betrekking hebbende op deze merkwaardige figuur uit onze geschiedenis. Een overzicht van deze aanwinsten mogen hier volgen
  1. Brief van koning Lodewijk Napoleon aan H.W. Daendels, benoemd gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië, gedateerd 29 maart 1807; aangekocht door het Algemeen Rijksarchief op een door W.F. van Stockum gehouden auctie der autographen-collectie Mazel; zie verslagen 1887 blz. 8
  2. Bescheiden aangaande H.W. Daendels, geschonken door C.J. Daendels; zie verslagen 1894, blz. 72-78
  3. Gedrukt stuk met eigenhandige aantekeningen van H.W. Daendels, deel uitmakende van een reeks stukken, de benoemde Gouverneur-generaal vóór zijn reis naar Nederlands Oost-Indë overhandigd ter informatie, geschonken door C.J. Daendels; zie verslagen 1897, blz. 50
  4. Bescheiden aangaande H.W. Daendels, zijn erven in het algemeen en zijn zoon A. Daendels in het bijzonder, geschonken door C.J. Daendels bij schrijven van 30 oktober 1931