Inventaris van het archief van H.W. Daendels (1762-1818) en van enige van zijn aanverwanten over de jaren (1754- ) 1783-1818 en ( -1862) 1932

Beschrijving van de archiefbestandelen

A   Stukken betreffende H.W. Daendels

I    Stukken betreffende zijn openbare werken

e    Als gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië
De benoeming van Daendels tot gouverneur-generaal op 28 januari 1807 zal wel in verband staan met het plan van een expeditie, dat Daendels ontworpen had, om in 1799 met een vloot en een leger Indië te hulp te komen. Dit plan is toendertijd door tegenwerking van het Directoire in Frankrijk niet tot uitvoering gekomen
Van Tenerife uit gelukte het Daendels op een Amerikaans schip, de "Virginia", Batavia te bereiken. De 30ste juni 1811 vertrekt hij vandaar per "Sapho" naar Frankrijk, na het bestuur aan zijn opvolger J.W. Janssens te hebben overgedragen. Daendels heeft veel gedaan voor de verbetering van de gezondheidstoestand van Batavia, en van de verkeerswegen op Java en voor de centralisatie van het binnenlands bestuur. Zijn positie, die toch niet gemakkelijk was door de slechte communicatie met het moederland, werd nog bemoeilijkt door de benoemingen in Holland van zijn persoonlijke vijanden, De Sandel Roy tot generaal-majoor tot generaal-majoor, en Van Polanen, toen in Noord-Amerika tot lid van de Raad van Indië.
Ook over de financiële zaken was er wrijving, over de grootte en verdeling van zijn tractement en over zijn schikkingen met de Raad van Indië aangaande Buitenzorg en Weltevreden.
Ook met Janssens heeft Daendels getwist over de vraag aan wie een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de vogelnestjes toekwam. Bij zijn vertrek zijn Daendels door de directeur-generaal Chassé 30 bons ter hand gesteld, wegens hem toekomende sommen
85-102
Ingekomen stukken
1807-1814
4 banden, 44 stukken en 2 omslagen
85
Inkomende vaderlandse brieven, met tafel,
1807-1808
1 band
86
Officiële en particulier brieven van de minister Van der Heim en officiële brieven van de kanselier, met 2 tafels,
1809-1810
1 band
De op het kaft vermelde brief van de Koning, de enige die Daendels tussen 1808 en 1811 ontving, is te vinden onder de stukken van het proces van de familie Daendels voor de Hoge Raad (inv.nr. 182)
De ene tafel bevat de officiële brieven van Van der Heim, maar niet die van 1810 januari - 1811 oktober, de andere de particuliere. Ook is hier nog aanwezig een brief van J. Siberg, oud gouverneur-generaal (1808), de statuten van de orde van de Unie, een lijst van commandeurs en ridders in die orde, door Daendels benoemd, en een formulier van de eed voor deze
87
Aankomende stukken betreffende de executie van de gegeven orders voor de Marine van Gicquel Destouches, met tafel,
1810
1 band
De brieven van Goicquel Destouches, 1810 november-december zijn niet in de tafel opgenomen
88
Aankomende stukken betreffende de uitvoering van gegeven militaire orders, brieven van officieren,
1810 april - 1811 mei
1 band
89
Brief van koning Lodewijk Napoleon,
1807
1 stuk
Dit nummer vindt men in Verslagen 1887, blz. 8
90
Brief van keizer Napoleon I,
1810
1 stuk
91
Afschriften van Koninklijke Besluiten,
1807
2 stukken
92
Afschrift van een decisie des Konings,
1809
1 stuk
93
Keizerlijk besluit betreffende de vereniging van Holland met Frankrijk,
1810
1 stuk
94
Brieven van de groot-kanselier van de orde van de Unie,
1807-1808
4 stukken
95
Extracten uit het verbaal van de minister van Koophandel en Koloniën,
1807
6 stukken
96
Brieven van de minister van Oorlog,
1807
7 stukken
97
Brieven van de ministers van Marine en Koloniën, de Crès en Malonet,
1810-1814
1 omslag
98
Brieven van de minister van Oorlog, de Feltre,
1811-1812
2 stukken
99
Brieven van J.W. Janssens,
1811-1813
12 stukken
100
Koopbrieven van Buitenzorg,
1802-1808
1 omslag
1801: J. Siberg koopt Buitenzorg van P.G. van Overstraten. 1808: Daendels koopt Buitenzorg van A.H. Wiese
101
Schuldbekentenis aan de kapitein-chinees Tao Tikie, met kwitering van deze,
1811
1 stuk
102
Brieven van de gemachtigde in Indië, e.a.,
1811
6 stukken
103-116
Uitgegane stukken
1808-1812
7 banden, 27 stukken en 1 omslag
103
Minuut afgaande brieven aan de koning van Holland, met tafel,
1808-1810
1 band
De brieven van Daendels aan de keizer, tot wien hij zich reeds in het voorjaar van 1810 wendde, zijn niet in deze tafel opgenomen
104
Brieven van de gouverneur-generaal Daendels aan de keizer en aan de minister van Marine en Koloniën te Parijs,
[1811]
1 band
105
Minuut afgaande brieven aan de minister van Marine en Koloniën, met 2 tafels
1808-1809
1 band
De ene tafel bevattende brieven per "Emilia" aan de minister, de kanselier M. van der Goes, en de koning heeft misschien betrekking op verloren munten; de tweede bevat de afgaande brieven aan de minister (1808-1809)
105
Minuut afgaande brieven aan de minister van Marine en Koloniën, met 2 tafels,
1808-1809
1 band
De ene tafel bevattende brieven per "Emilia" aan de minister, de kanselier M. van der Goes, en de koning heeft misschien betrekking op verloren munten; de tweede bevat de afgaande brieven aan de minister (1808-1809)
106
Minuut brieven van de maarschalk en gouverneur-generaal [Daendels] aan de minister van Marine en Koloniën, beginnende de 4e lentemaand 1810,
1810
1 band
107
Confidentiële minuut-brieven van de maarschalk en gouverneur-generaal [Daendels] aan de minister van Marine en Koloniën, beginnende de 30e van slachtmaand 1809,
1809
1 band
Deze band bevat ook een brief van de directeur-generaal W.H. van IJsseldijk (1809), met minuut antwoord van Daendels
109
Particuliere missives,
1808
1 band
110
Minuut brieven aan de koning,
1809-1810
6 stukken
111
Minuut brieven aan de keizer,
1810-1811
5 stukken
112
Brief van Daendels aan de sultans Anum en Suppoe,
1808
1 stuk
113
Brief aan de Raad van Indië, afschrift,
1808
1 stuk
114
Minuut brieven aan de minister van Marine en Koloniën te Parijs,
1811-1812
7 stukken
115
Minuut en conceptbrieven aan J.W. Janssens,
1811
7 stukken
116
Minuut brieven aan de gemachtigde in Indië en minuutbrief aan J.A. van Braam,
1811-1812
1 omslag
117
Lettres de Sa Majesté l'Empereur et Roi, et du Ministre; copie des lettres à l'Empereur et Roi
1810-1811
 
Deze band bevat ook twee minuutbrieven aan De Caen, gouverneur van Mauritius
117A
Tekst van een marsorder, uitgevaardigd in Solo
16 augustus 1808
 
118-120
Stukken aangaande Amerika
1808-1810
2 banden en 1 dossier
118
Aankomende brieven en gesloten contracten van R.G. van Polanen, met tafel,
1808-1810
1 band
De tafel is getiteld: " Register van de brieven, door R.G. van Polanen geschreven". Deze band bevat, behalve contracten, door Van Polanen met Amerikaanse kooplieden gesloten, die niet in de tafel zijn opgenomen, en facturen, ook brieven van Van Polanen aan de directeur-generaal W.H. van IJsseldijk, 1810, aan J. van den Bosch (schoonzoon van De Sandol Roij), 1810, en van de Sandol Roi aan J. van den Bosch, 1810
119
Amerikaanse brieven van Amerikaanse kooplieden, voornamelijk vnan Le Roy, Bayard & Co,
1809-1810
1 dossier
120
Instructies en orders voor L.W. Meyer en A.A. Buyskes en ontvangen brieven van dezelve,
1808-1810
1 band
121
Journaal, gehouden door mr. H.W. Daendels
1811
1 deel