Inventaris van de archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807, en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802
Bataafs-Franse tijd - Zaken van Oost-Indische Compagnie

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer
De Hollands-Zeeuwse Staatscommissie van 1790 en het Committé van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland tot de zaken van de Oost-Indische Compagnie van 1795 zijn staatsrechterlijke curiositeiten, vooral omdat ze als Hollandse of - naar het lijkt- Hollands-Zeeuwse commissies controle hebben uitgeoefend op de VOC, die haar octrooi had van de Generaliteit. Hun merkwaardige status heeft aanleiding gegeven tot onduidelijkheden over de status van hun archieven.Hieronder wordt een poging gedaan om de sluier die bijna twee eeuwen over deze archieven heeft gehangen, weg te nemen. Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan de ontstaansgeschiedenis van de commissie, hun inrichting, werkwijze en activiteiten, zal worden beschreven wat er in de loop der tijden met hun archieven is gebeurd en zullen over de inventarisatie en de huidige staat van die archieven mededeling worden gedaan.