Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

C   Secretaris van de Raad van State

e    Generaliteitsfinanciën

5    Belastingen en verder financiëel beheer in de Generaliteitslanden

b    Verdere belastingen, verpondingen en contributies
87
Rekest aan de Staten-Generaal van de magistraat van de stad Hulst met verzoek van de nieuwe belastingen geëxcuseerd te worden
1676
1 stuk
88
Verschillende rekesten, aan de Raad van State of de Staten-Generaal gericht, om vermindering en vrijdom van de verpondingen afkomstig van bewoners van het oostkwartier van het markiezaat Bergen op Zoom, de Peel, de Meierij van Den Bosch, St. Anna ter Muiden buiten Sluis in Vlaanderen en 't Vrije van Sluis
1674-1675
6 omslagen
89
Stukken betreffende het rekest van de ingezetenen van Breda, aan de Raad van State gericht, om op de gemene middelen te mogen korten, hetgeen in 1672 en 1673 geleverd is aan pallissaden enz.
1674-1675
8 stukken
90
Stukken betreffende de inning van de contributies
1673-1689
5 omslagen
a
Verschillende instructies voor de ontvangers en controleurs van de contributies voor de jaren 1621, 1633 en 1666
z.d.
1 stuk
b
Verschillende extract-resoluties betreffende de verpachtingen van de paspoorten, het innen van de contributies, "de heerlijkheden en andere domeinen van de coninck van Castiliën, leggende op zijn territoir doch onder wederzijdse contributie" van de jaren 1642-1646
z.d.
4 stukken
c
Missive van Abraham de Kuyper, ontvanger der contributiën te Sluis, aan de Raad van State over de betaling van de contributies door de kastelnij van Kortrijk
1673
1 stuk
d
Extract-resoluties van de Staten-Generaal en andere stukken betreffende de betaling van de contributies en het geven van sauvegardes
1689
8 stukken
e
Missive van P. de Huybert, lid van de Raad van State, gericht aan dit college betreffende de inning van de contributies. Met bijlagen
1689
6 stukken
91
Stukken betreffende het rekest van Jan Martinel en Cornelis Verheyen, burgers van Den Bosch, aan de Staten-Generaal naar aanleiding van de verpachting van de bierimpost
1671-1672
3 stukken
92
Rekest van Joris Nelst, schipper van de Roosendaal, aan de Raad van State, betreffende zijn aanhouding door pachters van de "Brabantschen Swijgenden Lantol", met een memorie op dit rekest van de pachters
1683
2 stukken
93
Stukken betreffende het proces van de magistraat van Den Haag tegen de schipper Leendert van Weenen, veerschipper op 's-Hertogenbosch
1683
2 stukken
94
Missive van de gedeputeerden van de classis van 's-Hertogenbosch aan de Staten-Generaal betreffende, een rekest, overgegeven door de magistraat van 's-Hertogenbosch voor J. Versterr, betreffende een financiële aangelegenheid, namelijk vacatiegelden
1686
1 stuk