Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

C   Secretaris van de Raad van State

f    Stukken uit de tijd vóór zijn secretarisschap van de Raad van State
100
Commissie voor H. Dircz Meerman als commies ter finantie van de Generaliteit in 1646 en een instructie voor de commiezen van de kamer van de Tresorie en Rekeningen van de Staten-Generaal in 1646
z.d.
2 stukken
101
Stukken betreffende het verbodemen van goederen voor Lillo en 't Sas van Gent en de uitvoer turf. Met bijlagen. Hierbij een advies uit 1654 van de gecommitteerden van de colleges ter Admiraliteit aan de Staten-Generaal, betreffende het licent op turf die naar Brabant en Vlaanderen uitgevoerd wordt
1653-1659
3 omslagen
102
Missive van de Staten van Holland aan de Raad van State betreffende contributies en brandschattingen in het jaar 1587. Kopie
z.d.
1 stuk
103
Paspoorten voor gedeputeerden van verschillende dorpen om met de Raad van State tot een overeenkomst te komen over de te betalen contributie in het jaar 1645, en andere stukken, hierop betrekking hebben
[1645]
1 omslag
104
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende het verzoek van de gecommitteerden van de vier kwartieren van de Meieri j van Den bosch om "provisioneel surcheantie" van de betaling van de bede en imposities van het jaar 1648. Kopie
z.d.
1 stuk
105
Extract-resoluties van de Staten-Generaal naar aanleiding van het eindigen van het octrooi van de Oost-Indische Compagnie
1645
1 stuk
106
Extract-resoluties van de Raad van State betreffende een verbod, in 1616 uitgevaardigd op het uitrijden van de ruiterij zonder toestemming van hogerhand
z.d.
1 stuk
107
Staatje van de ordonnanties betreffende het gieten van het geschut in de jaren 1640 en 1641
z.d.
1 stuk
108
"Waerachtig ende noodigh Bericht", waarin de Staten van Holland vermelden, wat zij gedaan hebben voor de bezuiniging voor het jaar 1650, tevens weerlegging van de "Redenen ende motiven" door de Prins van Oranje opgesteld in zake de gevangenneming van enige heren en het gebeurde te Amsterdam in 1650. Gedrukt
1651
1 stuk