Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

II   Simon van Slingelandt

D   Handschriften van verhandelingen en geschriften
De volgorde van deze stukken is overgenomen van de lijst, door Aelbrecht van Slingelandt van deze stukken opgemaakt (inv.nr. 415A). Op deze lijst komen enige stukken voor, die nu ontbreken, nl.: Korte schets van het regt der volken, dienende om aan te wyzen de natuur en eygenschappen van 'tzelve en hoever daar uit kan geargumenteerd worden over de questiën tusschen volk en volk (2); Nasporing van de weg ter zaligheyd, zoo als God die aan den mensch heeft voorgeschreven voor en na den val(3); Beantwoording van de vraag, of er gevallen zijn, waarin 't geoorloofd is te liegen (4); Staat van 't geene de Provinciën hebben te draagen tot steun van den oorlog, beginnende met den ingang van den jaare 1586 tot 't jaar 1648 incluis (17).
180
"Concept van een Voorreden" voor de Staatkundige Geschriften. Kopie
z.d.
1 stuk
Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl I, pag V, vlg.
181
"Korte aanwijsing van het regt der onderdaanen en van de magt en pligt der hooge overheid omtrend den godsdienst of kerkelijke zaeken". Kopie
z.d.
1 deel
182
"Korte aanwijsing van het regt der onderdaanen en van de magt en pligt der hooge overheid omtrend den godsdienst of kerkelijke zaeken". Kopie
z.d.
1 stuk
183
"Minute herstel der vervalle saaken van de republicq, opgesteld in October 1722". Gedeeltelijk door S. van Slingelandt geschreven. Met bijlagen
1722
1 deel
Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl II, pag 91 vlg. als "Aanwysing van een korte, en gereede weg om te koomen tot herstel der vervallen saaken van de Republicq"
184
"Minute herstel der vervalle saaken van de republicq, opgesteld in October 1722". Kopie
z.d.
1 stuk
Aan dit stuk ontbreken verschillende bladzijden
185
"Aanwysing van de waare oorsaaken van het jegenwoordig groot verval in de generale regeering van den staat der Vereenigde Nederlanden en van de nodige middelen van redres". Met een minuut van het voorbericht, opgesteld in het jaar 1717. Kopie (met correcties van S. van Slingelandt)
z.d.
1 deel
Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl II, pag 1 vlg.
186
"Aanwysing van de waare oorsaaken van het jegenwoordig groot verval in de generale regeering van den staat der Vereenigde Nederlanden en van de nodige middelen van redres". Kopie. Als bijlage (gedrukt) de petitie voor 1717 met een extract uit de resoluties van de Generaliteit, houdende een missive van de Raad van State, dd. 27 juni 1717
187
"Verhandeling van de oude regeering van Holland onder de graaven en van de verandering, daarin gevallen sedert de troubelen, opgesteld in 't jaar 1716". Geschreven door S. van Slingelandt
1716
1 omslag
Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl I, pag 1 vlg.
188
"Verhandeling van de oude regeering van Holland onder de graaven en van de verandering, daarin gevallen sedert de troubelen, opgesteld in 't jaar 1716". Kopie (met correcties van S. van Slingelandt
z.d.
1 deel
189
"Verhandeling van de oude regeering van Holland onder de graaven en van de verandering, daarin gevallen sedert de troubelen, opgesteld in 't jaar 1716". Gedeeltelijk door S. van Slingelandt geschreven
z.d.
1 deel
In dit deel los bijgevoegd: "Korte remarques op de Verhandeling etc.", kopieën van commissies voor stadhouders van Holland en Zeeland in de 16e eeuw en een kopie van een vrede met Schotland in 1550
190
"Verhandeling van de oude regeering van Holland onder de graaven en van de verandering, daarin gevallen sedert de troubelen, opgesteld in 't jaar 1716". Kopie
z.d.
1 deel
Achterin: "Memorie, dienende om aan te wysen de noodwendigheid van het in practijcq brengen van het veertiende articul der ordonnantie op de Vergadering van Holland" enz. opgesteld in 1725
191
"Verhandeling van de oude regeering van Holland onder de graaven en van de verandering, daarin gevallen sedert de troubelen, opgesteld in 't jaar 1716". Met bijlage: "Analysis om te dienen tot index" Kopie
z.d.
1 deel
192
"Verhandeling van de oude regeering van Holland onder de graaven en van de verandering, daarin gevallen sedert de troubelen, opgesteld in 't jaar 1716". Met bijlage: "Memorie enz." (zie inv.nr. 190). Kopie. Met een andere kopie (met bijlagen) uit het laatst van de 18e eeuw (na 1768)
z.d.
1 omslag
193
"Verhandeling van de oude regeering van Holland onder de graaven en van de verandering, daarin gevallen sedert de troubelen, opgesteld in 't jaar 1716". Met als bijlage een extract-resolutie van de Staten van Holland, dd. 1730 april 15. Kopie
z.d.
1 deel
194
"Verhandeling van de instelling, instructiën en ampt van den Raad van Staate der Verenigde Nederlanden". Bijna geheel door S. van Slingelandt geschreven. Met een stuk betrefende de Raad van State, in het Frans geschreven door S. van Slingelandt
z.d.
1 omslag
Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl III, pag 1 vlg.
195
"Verhandeling van de instelling, instructiën en ampt van den Raad van Staate der Verenigde Nederlanden". Kopie (met correcties van S. van Slingelandt). Met bijlagen (gedrukt)
z.d.
1 deel
196
"Verhandeling van de instelling, instructiën en ampt van den Raad van Staate der Verenigde Nederlanden". Kopie. Met bijlagen
z.d.
1 deel
197
"Verhandeling van de instelling, instructiën en ampt van den Raad van Staate der Verenigde Nederlanden". Kopie (slecht met tal van weglatingen)
z.d.
1 deel
198
"Verhandeling van de instelling, instructiën en ampt van den Raad van Staate der Verenigde Nederlanden". Kopie
z.d.
1 omslag
199
"Consideratiën, dienende om aan te wysen de noodsaaklijkheid van het in practijq te brengen en ten dien einde voor soo veel des noods te arresteren, het veertiende articul der ordonnantie op de vergadering van Holland of een equivalent articul om te koomen tot afkomst der deliberatiën in het bijsonder met opsigt tot de jegenwoordige forme der regeering". Minuut met aantekeningen van S. van Slingelandt en een kopie. Met achtering twee losse bladen met aantekeningen van S. van Slingelandt betreffende resoluties en placcaten van de Staten van Holland en de Staten-Generaal, inhoudende bepalingen tegen de Roomse religie
z.d.
2 stukken (in omslag)
200
"Memorie, dienende om aan te wysen de noodwendigheid van het in practijcq brengen van het veertiende articul der ordonnantie op de vergadering van Holland, particulierlijk met opsigt tot redres der financiën en tot vaststelling der jegenwoordige forme van regeering ". Gedeeltelijk door S. van Slingelandt geschreven.
1725
1 omslag
Zeer beschadigd. Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl I, pag 151 vlg.
201
Stukken betreffende de revisie van de criminele sententies van de Raad van State en van de colleges der Admiraliteit
1725
1 omslag
202
"Discours over de defecten in de jegenwoordige constitutie der regeering van den staat der Vereenigde Nederlanden en over de middelen van redres. Opgesteld in Januarius 1761. (Uitgezondert de voorreeden en eenige veranderingen en bijvoegsels in 't discours self". Gedeeltelijk door S. van Slingelandt gechreven en met vele aantekeningen van zijn hand
[1761]
1 deel
Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl I, pag 171 vlg.
203
"Discours over de defecten in de jegenwoordige constitutie der regeering van den staat der Vereenigde Nederlanden en over de middelen van redres. Opgesteld in Januarius 1761. (Uitgezondert de voorreeden en eenige veranderingen en bijvoegsels in 't discours self". Met bijlagen Kopie, met enkelijke aantekeningen van S. van Slingelandt
[1761]
1 deel
204
"Discours over de defecten in de jegenwoordige constitutie der regeering van den staat der Vereenigde Nederlanden en over de middelen van redres. Opgesteld in Januarius 1761. (Uitgezondert de voorreeden en eenige veranderingen en bijvoegsels in 't discours self". Met bijlagen. Kopie
[1761]
1 deel
205
"Discours over de defecten in de jegenwoordige constitutie der regeering van den staat der Vereenigde Nederlanden en over de middelen van redres. Opgesteld in Januarius 1761. (Uitgezondert de voorreeden en eenige veranderingen en bijvoegsels in 't discours self". Kopie
[1761]
1 deel
206
"Kort Verhaal, hoe de landraad sijn begin genomen, wat beleydingen de Gecommitteerden in heuren dienst gehad ende hoe sy begeren van denselven dienst ontslagen te wesen". Overgegeven door de heren Roorda en Verdoes aan de Staten-Generaal in 1584
z.d.
1 stuk
207
"Discours over de constitutie der vergadering van de Ho. Mo. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en over de materie en forme van haar deliberatiën". Opgesteld in 1719. Gedeeltelijk door S. van Slingelandt geschreven, vermoedelijk de minuut
[1719]
1 deel
Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl. II, pag 125 vlg.
208
"Discours over de constitutie der vergadering van de Ho. Mo. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en over de materie en forme van haar deliberatiën". Kopie met correcties van S. van Slingelandt gechreven
[1719]
1 deel
209
"Discours over de constitutie der vergadering van de Ho. Mo. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en over de materie en forme van haar deliberatiën". Kopie
[1719]
1 omslag
210
"Discours over de constitutie der vergadering van de Ho. Mo. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en over de materie en forme van haar deliberatiën". Kopie
[1719]
1 deel
211
"Concept van instructie, dienende tot het ampt van stadhouder of gouverneur, capitein generaal en admiraal over Holland en Westvriesland". Met het "Voorberigt", door S. van Slingelandt geschreven
z.d.
1 omslag
Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl. II, pag. 291 vlg.
212
"Concept van instructie, dienende tot het ampt van stadhouder of gouverneur, capitein generaal en admiraal over Holland en Westvriesland". Kopie
z.d.
1 omslag
213
"Memorie over 't redres der saaken van de admiraliteit". Met bijlagen, o.a: "Schets of concept van een instructie, te geeven aan de Vergadering van haar Hoog Mog. op 't subjet van de superintendentie der saaken van de Admiralitijt, meerendeels genomen uit de instructie van 't collegie superintendent van den 22 april 1589 enz. ". Kopie met correcties van S. van Slingelandt
z.d.
1 deel
Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl. IV, pag. 287 vlg.
214
"Historische verhandeling van het gesag over de militie van den Staat der Vereenigde Nederlanden, getrokken uit de registers en andere publicque acten". Gedeeltelijk door S. van Slingelandt geschreven
z.d.
1 omslag
Gedrukt: Staatkundige geschriften , dl. IV, pag. 1 vlg.
215
"Historische verhandeling van het gesag over de militie van den Staat der Vereenigde Nederlanden, getrokken uit de registers en andere publicque acten". Met bijlage: " Preadvies van den Raad van State over het stuk der revisie van haar sententiën " (2 gedrukte exemplaren). Kopie (met correcties van S. van Slingelandt)
z.d.
1 omslag
216
"Historische verhandeling van het gesag over de militie van den Staat der Vereenigde Nederlanden, getrokken uit de registers en andere publicque acten". Met bijlage (gedrukt): " Missive van de Raad van State aan de Staten-Generaal, 1719 november 1 " Kopie
z.d.
1 deel
217
"Historische verhandeling van het gesag over de militie van den Staat der Vereenigde Nederlanden, getrokken uit de registers en andere publicque acten". Met bijlage (gedrukt): " Missive van de Raad van State aan de Staten-Generaal, 1719 november 1 " Kopie
z.d.
1 deel
218
"Memorie over het redres der financiën van de provincie van Holland en Westvriesland". Geschreven door S. van Slingelandt
z.d.
1 omslag
219
"Memorie over het redres der financiën van de provincie van Holland en Westvriesland". Met bijlagen. Kopie
z.d.
1 deel
220
"Sommier vertoog van de noodsaaklijkheid van een spoedig redres der financiën van de provincie van Holland en West-Vriesland en van de voornaame middelen om daar toe te koomen, opgesteld in November 1717 en geretoucheert ter occasie van het advis van den 4 Mei 1719 over 't redres der financiën". Geschreven door S. van Slingelandt
[1719]
1 omslag
221
"Sommier vertoog van de noodsaaklijkheid van een spoedig redres der financiën van de provincie van Holland en West-Vriesland en van de voornaame middelen om daar toe te koomen, opgesteld in November 1717 en geretoucheert ter occasie van het advis van den 4 Mei 1719 over 't redres der financiën". Kopie (met correcties van S. van Slingelandt)
[1719]
1 deel
222
"Sommier vertoog van de noodsaaklijkheid van een spoedig redres der financiën van de provincie van Holland en West-Vriesland en van de voornaame middelen om daar toe te koomen, opgesteld in November 1717 en geretoucheert ter occasie van het advis van den 4 Mei 1719 over 't redres der financiën". Mt bijlage: "Aanmerkingen op het advies, dienende tot redres der financiën ". Kopie
[1719]
1 deel
223
"Sommiere memorie raakende het redres der saaken van de admiraliteit, voor sooveel aangaat het generaal bestier of superintendentie derselve etc. Geëxtraheerd uit een memorie, opgesteld in 1719". Kopie (met correcties van S. van Slingelandt)
[1719]
1 stuk
224
"Sommiere memorie raakende het redres der saaken van de admiraliteit, voor sooveel aangaat het generaal bestier of superintendentie derselve etc. Geëxtraheerd uit een memorie, opgesteld in 1719". Kopie
[1719]
1 stuk
225
"Advis conciliatoir, dienende tot inschikking van de verschillende gevoelens over de middelen, welke souden konnen en behooren in het werk gesteld te worden in de tegenwoordige tijdsgeleegentheyd tot behoudenis van den Staat en tot handhaving van een vrye en wettige regeering". Geschreven door S. van Slingelandt)
1723
1 omslag
226
"Memorie raakende de judicature over misdaaden van Staat ". Met een gedrukte resolutie van de Staten van Holland betreffende de klacht van de ministers van staat over het bekend maken van haar brieven in 1734. Kopieën [op één van de stukken aantekeningen van S. van Slingelandt)
ca. 1734
1 omslag
227
Adversaria, merendeels van juridische aard
z.d.
1 deel