Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

V   Johan Diederik van Slingelandt

B   Raad in het Hof van Holland

a   Stukken rakende de verhouding tot andere rechtsprekende colleges
319
"Questiën van voorrang tusschen Hoogen Raad en Hof met andere collegiën". Met retroacta
1753-1754
1 omslag
320
Aantekening betreffende een geschil tussen de Hoge Raad en het Hof van Holland over de ontsnapping van Jan van Cralingen uit de Voorpoort. Met retroacta
1752
1 omslag
321
Stukken betreffende een advies van de beide Hoven over de judicature van generaliteitsgedeputeerden. Met stukken betreffende de zaak van P. Ruysch (1684)
1739-1740
1 omslag
322
Jurisdictievragen van het Hof van Holland met de Hoge Krijgsraad over militaire en gemene delicten. Met een missive van prins Willem III aan het Hof van Holland over de militaire jurisdictie in 1675. Kopie
1747-1751
1 omslag
323
Aantekeningen van J.D. van Slingelandt en een kopie-missive van het Hof van Holland aan de Staten van Zeeland betreffende een jurisdictiegeschil; met bijlagen
[na 1740]
1 omslag
324
"Memorie tot het betoog, dat het mandament om aktie te institueeren bij den Hove van Holland, aen den procureur Jacob Spruyt verleent contra Jacobus van IJsselstein, notaris en rentmeester tot Zierikzee, wel en te regt is verleend geworden", met andere stukken hierop betrekking hebbend.
1751
3 stukken
325
Stukken betreffende een jurisdictiegeschiel tussen het Hof en de Staten van Zeeland naar aanleiding van een proces van mr. Lamert J. Tets, baljuw van de stad Veere, contra Laurens Nebbens, burgemeester te Veere
1755-1756
1 omslag
326
Stukken betreffende de bevoegdheid van het Hof van Holland om zich in te laten met de judicature over het land van Vianene in de geschillen tussen Hendrik van Barnevelt en Arie en Bastiaan van Steenis. Met retroacta
1753-1754
1 omslag
327
Stukken betreffende de vraag, onder welke judicature spionnen staan, namelijk onder die van de Gecommitteerde Raden of van het Hof van Holland. Met retroacta
1751
1 omslag
328
Stukken betreffende een jurisdictiegeschil tussen het Hof en de stad Delft
1755
1 omslag
329
Brief van het Hof van Holland aan burgemeesters en schepenen van de stad Amsterdam (met het antwoord hierop) betreffende de zaak van Frans Canter. Kopie
1754
2 stukken
Zie voor dit proces ook inv.nr. 337
330
Stukken betreffende een geschil tussen het Hof en de magistraat van Den Haag over een mandament poenaal, verleend door het Hof aan de weduwe van mr. Danckert van Assendelft, advocaat in het Hof en weesmeester van 's-Gravenhage, tegen de voortgang van het voorgenomen huwelijk van haar docther Helena Catharina van Assendelft met Hermanus Elfring
1756
1 omslag
331
Stukken betreffende een geschil tussen het Hof van Holland en de magistraat van 's-Gravenhage over de nalatenschap van een medisch doctor (Windhuyzen). Met een rekest aan de magistraat van Den Haag van de "booterkruiers" met verzoek een mandament van appel, door het Hof verleend aan de wed. Incoer en Soon in te trekken, 1749
1749-1750
1 omslag
332
Stukken betreffende een geschil tussen het Hof en de magistraat van Den Haag over het "nemen van informatie door 't Hof weegens mishandelingen, die door burgers van Den Haag aan een burger van Den Haag zouden wezen aangedaan"
1752
1 omslag
333
Stukken betreffende een geschil tussen het Hof en de magistraat van Den Haag wegens de jurisdictie over de solliciteurs-militair Swarm, Van den Berg en 's-Heerenberg
1754-1755
1 omslag
334
Stukken betreffende een geschil tussen het Hof en de magistraat van Den Haag wegens enige keuren voor turf- en korendragers, opgesteld door de Haagse magistraat
1745-1747
1 omslag
335
Stukken betreffende een geschil tussen het Hof en de magistraat van Den Haag wegens de schouwing van lijken
1750-1753
1 omslag
336
Stukken betreffende het advies van het Hof aan de Staten van Holland op de missive van baljuw en dijkgraaf van Waterland over de kwestie, of zekere personen onder de judicature van Heemraden of van de Vierschaar van Waterland staan
1753
1 omslag
J.D. van Slingelandt was wegens het hof gecommitteerd in het Klein besogne voor deze zaak