Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

d   Stukken betreffende verschillende stedelijke instellingen
447
Stukken betreffende de Desolate boedelkamer
1763-1777
3 omslagen
a
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck, en andere stukken, betreffende een wijziging in de ordonnantie voor de Kamer der desolate boedels van 1773,
1777
 
b
Stukken betreffende de tractementen en emolumenten van de ambtenaren na de invoering van de nieuwe ordonnantie,
1777
 
c
Stukken betreffende de onkosten, vallende op de publieke verkoop van de koopmanschappen, vervallen aan de Desolate boedelkamer,
1763
 
Deze stukken, voor een groot gedeelte geschreven door Aelbrecht van Slingelandt, hebben ook aantekeningen van E. de Vrij Temminck
448
Stukken betreffende de Latijnse school
1765-1784
5 omslagen
a
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende de resoluties van de senatus scholasticus over de jaren 1682-1766,
na 1775
 
b
Stukken betreffende het oprichten van bijscholen,
1765
 
c
Lijsten van leerlingen van de Latijnse school,
1784
 
d
"Korte en algemeene opmerkingen over den Staat en gezogte verbetering van de Latijnsche schoolen en van de opvoeding der Latijn leerende jeugd te Amsterdam",
z.d.
 
e
Getuigschriften betreffende personen, solliciterende naar het rectoraat van de Latijnse school te Amsterdam,
1784
 
449
Stukken betreffende de Athenaeum Illustre te Amsterdam
1773-1785
1 bundel
a
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende onderwijszaken,
1723-1785
1 deel
b
Stukken betreffende de benoeming van dr. Van Rijn tot professor chemiae, pharmaciae et materiae medicae,
1784-1785
1 omslag
c
Extracten van vroedschapsresoluties betreffende het Atheneum Illustre, met aantekeningen van Aelbrecht van Slingelandt,
1629-1773
1 omslag
d
Extract-notulen van de Illustre school, opgesteld na 1768,
1742-1757
1 stuk
e
Brief van de in 1784 benoemde professor in de philosophiae, matheses et astronomiae, Van Swinden, aan de Illustre school,
1784
1 stuk
f
Kopie-missive, van de hand van Egbert de Vrij Temminck, van heren burgemeesters van Amsterdam betreffende de benoeming van een professor in de Oosterse talen aan de Illustre school,
1773
1 stuk
450
Stukken betreffende de Amsterdamse stadsbibliotheek, kopieën van instructies voor de bibliothecaris over de jren 1633 tot 1799, aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende de aankoop van boeken
1781
3 omslagen
451
Stukken betreffende de Hortus Medicus
1767-1785
3 omslagen
a
Financiële stukken betreffende de Hortus Medicus,
1767-1785
 
b
Aantekeningen betreffende de commissie van de hortulanus en het salaris van de professor botanicus,
na 1767
 
c
Extract-resoluties van regerende en oud-burgemeesters, van de vroedschap, extracten uit de handvesten, uit de besogneboeken van thesauriers-ordinaris, enz., over de jaren 1629 tot 1678, en andere stukken betreffende de Hortus Medicus,
1768-1771
 
452
Concept-rapport van de burgemeesters E. de Vrij Temminck en Rensdorp en andere stukken betreffende de verplaatsing van de stadsapotheek naar het St. Pietersgasthuis in 1754, benevens een rapport van de Inspectores Collegii Medici, wegens het gewicht, uitgebracht in 1750
1750-1755
1 omslag
453
Stukken betreffende het Collegium Medicum
1755-1777
1 omslag
a
Privileges, willekeuren en ordonnanties betreffende het Collegium Medicum, gedrukt,
1755
1 stuk
b
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck, adviezen van het Collegium Medicum te Amsterdam en andere stukken betreffende de inenting tegen pokken,
1768-1776
8 stukken
c
Stukken betreffende het verbod van aqua naphae, dat niet door de apotheker zelf is gedistilleerd,
1777
2 stukken
454
Stukken betreffende de Amsterdamse schouwburg
1759-1780
4 omslagen
a
Stukken betreffende de verbouwing van de schouwburg in 1770, een verzoek tot reorganisatie van het toneel na de brand in 1772 en een verzoek van regenten van het Spinhuis aan burgemeesters van Amsterdam om een gedeelte van de opbrengst van de Vlaamsche opera, ten ontrechte aan het Wees- en Oude-mannenhuis gegegeven,
1769-1772
 
b
Stukken betreffende de uitgaven voor de bouw van de nieuwe schouwburg,
1774-1778
 
c
Stukken betreffende de brand van de schouburg in 1772, de bouw van een voorlopige houten en van een nieuwe stenen schouwburg. Ontvangsten en uitgaven wegens de schouwburg over verscheidene jaren,
1772-1780
 
d
Financiële aantekeningen, gedeeltelijk door de Vrij Temminck geschreven, betreffende de schouwburg, voornamelijk vóór de brand in 1772,
1759-1779
 
455
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende het recht van regenten van het St. Pietersgasthuis op de nalatenschap van gestorven patiënten en de verdere inkomsten en uitgaven van dat gesticht
1738-1780
1 omslag
456
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende het Krankzinnigen- of Dolhuis
z.d.
1 omslag
457
Stukken betreffende de bedeling van de huiszitten-armen aan de Nieuwe Zijde
1751-1784
1 omslag
458
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende de directie van de huiszitten-huizen aan de Oude en Nieuwe Zijde, en he geschil tussen de huizittenmeesters en de diakenen van de Nederduits Gereformeerde gemeente over de nalatenschappen van de wederzijds gealimenteerden
1751-1767
1 omslag
459
Stukken betreffende reparaties aan het Oudezijds huiszittenhuis, de pakhuizen van dit gesticht en de herberg Zeeburg
1753-1778
1 omslag
460
Stukken, waarbij aantekeningen van E. de Vrij Temminck, betreffende legaten, aan het Aalmoezeniersweeshuis geschonken, en betreffende nalatenscahppen van gealimenteerde personen
1752- ca. 1759
1 omslag
461
Huishuur en reparatieonkosten van huizen, eigendom van het Burgerweeshuis over de jaren 1770 tot 1775
ca. 1775
1 stuk
462
Stukken betreffende de bouw van een nieuw werkhuis
1779
3 stukken
463
Resolutie betreffende de benoeming van een commissie voor het nieuwe werkhuis
1781
1 stuk
464
Notitie betreffende de tewerkstelling van kinderen in het Statszijdewindhuis
z.d.
1 stuk
465
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende het tuchthuis
1753
1 omslag