Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

o   Gemenelandszaken

2   Stukken betreffende staatszaken van binnenlandse aard
516
Brieven van de raadspensionaris P. van Bleiswijk aan de burgemeester E. de Vrij Temminck betreffende de verhouding tot Engeland en hiermede in verband staande zaken van Admiraliteit, met minuut-antwoord van E. de Vrij Temminck
1775,
1 omslag
1777
1 omslag
517
Stukken, aantekeningen en brieven betreffende de vermindering van de quote van Zeeland
1771
1 omslag
518
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck uit de resoluties van de jaren 1770 en 1771 van de Staten-Generaal en de Staten van Holland en Zeeland betreffende de vermindering van de quote van Zeeland
1771
3 stukken
519
Stukken betreffende de door Holland te vertrekken lening aan Zeeland
1775
2 stukken
Zie ook inv.nr. 611
520
Aantekening van E. de Vrij Temminck betreffende een missive van L.G. Rousse, gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Overijssel, aan de griffier Fagel, en een secrete resolutie van de Staten-Generaal naar aanleiding van het bevaarbaar maken van de Berkel van Munster tot Zutphen
1766
1 omslag
521
Brieven en andere stukken, door J.D. van der Capellen tot den Poll aan E. de Vrij Temminck toegezonden, betreffende zowel de afschaffing van de drostendiensten in Overijssel als het lenen van de Schotse brigade aan Engeland
1775-1779
1 omslag
522
Stukken betreffende de continuatie van de raadpensionaris Pieter van Bleiswijk, met retroacta
1782
1 omslag
523
Extract-resoluties van de Amsterdamse vroedschap betreffende de zending van de pensionaris Van Berckel ter dagvaart in de Staten van Holland
1782
1 omslag
524
Extract-resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het onderhoud van de zeeweringen van Den Helder, gedrukt
1774-1783
1 omslag
525
Stukken betreffende de weigering van het eiland Texel om voor zijn dijken te zorgen, gedrukt
1782
1 omslag
526
Rapporten en extract-resoluties betreffende de toestand van het eiland Goedereede
1774-1780,
1 omslag
1782,
1 omslag
1784
1 omslag
527
Stukken betreffende bedijkingen van het Noorderkwartier
1737,
1 omslag
1776
1 omslag
528
Stukken betreffende waterstaatszaken in Holland
1774-1777
4 omslagen
a
Verschillende stukken betreffende bedijking en droogleggingen, enz., gedrukt,
1773-1777
 
b
Stukken betreffende de verhoging van de boezemkanalen in Delfland,
1774-1775
 
c
Stukken betreffende het gevaar voor overstroming in Holland door de Lek,
1754
 
d
Stukken betreffende de verdediging van het land door inundatie,
1744-1746
 
529
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck en een missive van de Staten van Utrecht aan die van Holland betreffende de te verlenen subsidie tot herstelling van de Diemerzeezijk
[ca 1735]
2 stukken
530
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende het sluiten van contracten voor de levering van puin, de aanstelling van een secretaris, het doen van rekeningen ten overstaan van hoofdingelanden enz., alles betreffende het Diemermeer
[ca 1777]
1 omslag
Zie ook hiervoor bij A. van Slingelandt, inv.nrs. 400 en 401
531
Staten en aantekeningen betreffende de gemene middelen
1747-1782
1 omslag
532
Stukken rakende de middelen, bij provisie ingevoerd tot vervanging van pachten
1748-1752
1 omslag
533
Rapport over de extra-ordinairis middelen voor het aanstaande jaar en resolutie tot bevordering van de invordering en executie van het provisionele middel. Gedrukt
1749
1 stuk
534
Stukken betreffende de financiën van Holland
1749-1781
2 omslagen
a
Staten van de financiën van Holland en aantekeningen hierop van E. de Vrij Temminck,
1750,
 
1753-1755,
 
1757-1761,
 
1766-1767,
 
1773,
 
1775-1776,
 
1778-1781
 
b
Verschillende rapporten, memoriën, aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende de financiën van Holland, met retroacta, en een inhoudsopgave
1749-1781
 
535
Voorstellen betreffende een belasting op het jaarlijkse inkomen
1751
1 omslag
536
Stukken betreffende een ontwerp tot verbetering van de gemene middelen, met retroacta (1711-1749). Gedrukt
1774
1 omslag
537
Advies van Gecommitteerde Raden op een rekest van de baljuw van Den Briel, rakende de afgewezen dagvaarding tegen Adriaan Hoogendijk, keetman en grossier in zout, en zijn vrouw, wegens gepleegde fraudes. Gedrukt
1756
1 stuk
538
Missiven en rapporten van Gecommitteerde Raden en de Staten van Holland, betreffende het voorkomen van oneerlijkheden bij de belastingen op koffie, thee en karossen
1775-1776
1 omslag
539
Stukken betreffende de toepassing van de ordonnantie op het klein zegel
[ca. 1776]
1 omslag
540
Stukken betreffende muntzaken
1754-1770
1 omslag
a
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende een advies van de muntmeesters, over de invoer van koperen duiten plaatjes die in Gelderland worden gemaakt,
1754
 
b
Stukken betreffende het voorstel van Zeeland tot verbetering van het muntwezen; met aantekeningen van E. de Vrij Temminck dienaangaande,
1769
 
c
Advies van het Hof van Holland aan Willem V, naar aanleiding van een rekest van de valsemunter J.B.M. Portelette om gratie,
1770
 
541
Stukken betreffende een geschil tussen de Staten van Holland en de baljuwen om de toepassing van de ordonnantie op de strandroof
1764-1781
1 omslag
542
Aantekeningen en andere stukken betreffende een voorstel tot herziening van de militaire jurisdictie
1774
1 stuk
543
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende de deliberaties in de vroedschap van Amsterdam over de posten van de Hoge Krijgsraad, van de adjudanten van zijn Hoogheid, van de garde du corps en van de garde Zwitsers
[ca 1759]
1 omslag
Heeft oorspronkelijk met inv.nr. 542 een geheel uitgemaakt (Zie inv.nr. 412)
544
Missiven, adviezen en andere stukken van het Hof van Holland en de Hoge Raad nopens de justitiële aangelegenheden, in de Staten van Holland behandeld, met index van de hand van De Vrij Temminck
1729-1776
1 omslag