Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

o   Gemenelandszaken

3   West-Indische Zaken
Zie ook inv.nr. 562A
544A
Stukken betreffende de opdracht van het opperbewindhebberschap van de West-Indische Compagnie aan prins Willem V. Kopieën
1765-1766
2 stukken
544B
"Vertoogh van de generaale West-Indische compagnie der Vereenighde Nederlanden, houdende redenen, waarom de kust van Africa niet behoort bevaaren te werden op recognitie ende wijders dienende tot een refutatie van de conditiën, onder dewelke de Heeren Staaten van de provintie Zeelandt geresoveert hebben in de verzogte prolongatie van het octroy van bovengemelte compagnie te consenteren". Gedrukt
[ca 1729]
1 stuk
544C
Brief van de Kamer Zeeland aan de Staten-Generaal, houdende bezwaren tegen de resolutie der X van 11 augustus 1750, waarbij in strijd met de rechten der Zeeuwen de vaart en handel op Essequebo voor alle ingezetenen van de Staat is opengesteld
1751
3 stukken
Uit aantekeningen van dr J. de Hullu blijt, dat de nos 544C, 544D en 544F tot de verzameling De Vrij Temminck behoord hebben
544D
"Memorie tot verdediging van het recht der ingezetenen van de provincie van Holland en van de andere provinciën tegen de sustenue van de Heeren Staaten van Zeeland en de hoofdparticipanten van de West-Indische Compagnie ter Kamer aldaar aangaande de vaart op Isequebo en Demerary". Gedrukt
[na 1764]
1 stuk
544E
Stukken betreffende de geschillen tussen de Kamer Zeeland en de overige Kamers over het bestuur van Demerary en Essequibo. Gedrukt
1772-1773
3 stukken
544F
Stukken betreffende de slavenopstand in Berbice en de zending van een militair secours naar die kolonie. Gedrukt
1763
6 stukken
544G
Stukken betreffende de klachten van Engeland aan de Staten-Generaal over belemmering van de handel van de Engelsen ter Kust van Guinea
1769
2 stukken
544H
Rekest van eigenaars van plantages in Suriname aan de Directeuren van Suriname betreffende de middelen om de duurte van de slaven te verminderen en andere stukken betreffende die zaak
1770-1771
5 stukken
544I
Memories en aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende het voorstel aan de Staten-Generaal tot aankoop van een gedeelte van Frans Guyana
1772
3 stukken
544J
Stukken en aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende de weigering van Amsterdam om haar aandeel in de petitie bij te dragen tot dekking van de onkosten van het renfort troepen, door de Staten-Generaal in 1744 naar Suriname gezonden
1774-1775
1 pak