Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

XI   Wigbolt Slicher de Jonge
Hoofdschout van Amsterdam, 1719-1726; Hoogheemraad van de Zeedijk beoosten Muiden, 1719-1730
618
Stukken betreffende de Muider Zeedijk
1600-1719
1 omslag
Hierbij een originele brief van P. Kiggelaar aan Wigbolt Slicher de jonge, terwijl de aantekeningen, op deze stukken voorkomend, vermoedelijk van de hand van Slicher zijn. Deze stukken zijn door A. van Slingelandt geinventariseerd "De Muyder Zeedijk no. 6"
619
Stukken betreffende de geschillen in de regering van Weesp over de ambtenvergeving
1716-1718
1 omslag
Door A. van Slingelandt geinventariseerd als "Dicrepances onder de Regeering te Weesp in het jaar 1716, no. 7"
620
Stukken betreffende het geschil tussen de stad Weesp en Weesperkarspel over de jurisdictie van Weesp over Weesperkarspel, gedrukt
1729
2 stukken
Door A. van Slingelandt geinventariseerd als "Twee memoriën over differenten tussen de stad Weesp en Weesperkarspel, no. 8"
621
Resolutie van de burgemeesters en schepenen van Amsterdam betreffende de vrijheden en rechten van de Spaanse en Portugese Joodse Gemeente
1683
1 stuk
621
"Staat van de penningen op lijfrenten en interessen, geligt bij de Heren Gecommitteerde Raden in het Zuiderquartier van Holland, achtervolgens de authorisatie van haar Ed. Gr. Mo. de Heren Staten van Holland en West-Friesland serdet den jare 1701"
1701-1713
1 stuk
Hierbij een staatje van "vicualie voor 100 man voor een maand", z.j. 1 stuk
623
Twee requesten van de gravin Van Vehlen aan de regering van Amsterdam betreffende haar echtgenoot Johan Bernard baron de Scheiffart Merode, die op verzoek van de keurvorst van de Palts door de regering van Amsterdam is gevangen genomen
1712
2 stukken
624
Instructies voor de schout en de onderschouten, de substituten en extra-ordinaris substituten van de schout te Amsterdam, o.a. een instructie uit het jaar 1635, kopieën
z.d.
3 stukken
625
Twee Latijnse verzen op Willem III en de gebroeders De Witt
[1672]
1 stuk
De nos. 621-625 zijn vroeger door Van Slingelandt geinventariseerd geweest en vormden een dossier "Varia no. 10"