Inventaris van het College van Heemraden te Batavia, (1664) 1682 - 1807 (1809)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B    Losse stukken
50
"Notitie van uit gegeven gronden en verleende Erfbrieven" Afschriften van akten van transport van door de Hoge Regering geschonken gronden en verleende erfbrieven in de periode 1634 - 1939, met index op voornaam.
[ca. 1640]
1 deel
Deze lijst, waarschijnlijk daterend van voor de oprichting van het college, diende waarschijnlijk als bewijsstuk in zaken van erfscheiding.
zwaar gerestaureerd
51-52
Rekeningen van inkomsten en uitgaven (fragment).
1681 - 1779.
2 stukken
Fragmenten
51
1681 augustus - 1682 september
52
1779 december 31
53
Resoluties betreffende de behandeling van civiele rechtzaken, met index.
1685 mei 12 - 1697 mei 25
1 band
54
Betalingsordonnanties, tevens kwitanties, koelierollen en rekeningen, doorgaans bijlagen bij rekeningen.
1706, 1719 - 1722, augustus 1794 - 1795 januari
1 pak
55
"Register der boeken; papieren, losse kaerten, etc."; inventaris van het archief van het College van Heemraden.
[ca. 1732]
1 stuk
Het begin ontbreekt.
56
Stukken betreffende de behandeling van klachten van Jan Hooijman tegen Willem Vincent Helvetius Van Riemsdijk betreffende het opstoppen van een zeker water dat uit de slokhan vloeit en oorspronkelijk via het landgoed Tanjong van Van Riemsdijk naar het landgoed Landlust van Hooijman liep.
1787 - 1789, met retroacta 1762-1787
1 katern
---
"Korte aantooning van den waaren staat die het Toedammen van het Cannaal van Paccadjangan zeedert diens aanbesteeding in dato 3 Junij 1793 aan het Collegie van Heemraden gekost heeft"; Overzicht van de werkelijke kosten van het afdammen van het kanaal van Paccadjangan over de periode 1793-1800.
[1800].
1 stuk
Zie inv. nr. 62 Aanvullingen 2006 - 2007.
57
Ingekomen advies bij het College van Heemraden van [een mede-lid van het college] betreffende de reden van, en de te nemen maatregelen tegen de ongezondheid van Batavia, met bijlagen.
1794 juli 10
3 stukken
58
"Diverse gediende berichten aan het college van Heeren Heemraden"; rapporten uitgebracht aan Heemraden betreffende de oorsprong en rechtmatigheid van de bazaars en inlandse weekmarkten, opgesteld na lastgeving daartoe van de Hoge Commissie.
1795 maart en april
2 stukken
Afschriften.
Het is niet duidelijk of dit stuk bij het archief van Heemraden of dat van de Hoge Commissie thuishoort. Wel zijn de rapporten besproken in de vergaderingen van Heemraden (zie inv.nr 38). Het tweede rapport zou van de hand van N. Engelhard zijn.
---
Korte sterkte van de ingezetenen van Batavia's Ommelanden.
1805
1 stuk
Zie inv. nr. 60 Aanvullingen 2006-2007.