Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van het archief

Verwant materiaal

Publicaties
De hoeveelheid literatuur over de geschiedenis van de VOC is erg groot en groeit nog steeds. De onderstaande bibliografie die is bijgewerkt tot en met 1991, heeft niet de pretentie compleet te zijn, maar heeft als oogmerk de lezer een overzicht te bieden van de belangrijkste publicaties. De literatuur is op hoofdlijnen in drie categorieën ingedeeld die elkaar -en dat is onvermijdelijk- soms overlappen: VOC - Algemeen, Bronnenpublicaties en Archieven. De aanvulling -over de periode 1992-2002- op deze lijst is van mei 2002 en is zeer beknopt gehouden. Raadpleeg voor verdere in deze periode verschenen literatuur een wetenschappelijke bibliotheek of Internet.
VOC - Algemeen
Bibliografieën
Coolhaas, W.Ph., en G.J. Schutte, A Critical Survey of Studies on Dutch Colonial History, 2e editie; Den Haag 1980 Hartmann, A., Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche kolonieën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en mengelwerken I. Oost-Indië 1866-1893,en 1e-8e vervolg 1894-1932 's-Gravenhage 1895 en 1901-1934 Hooykaas, J.C., Repertorium op de koloniale literatuur, of systematische inhoudsopgaaf van hetgeen vorkomt over de koloniën, (beoosten de Kaap) in mengelwerken en tijdschriften, van 1595 tot 1865 uitgegeven in Nederland en zijne overzeesche bezittingen, 2 delen; Amsterdam 1877-1880 Itinerario Current Annotated Bibliography of Dutch Expansion Studies, jaarlijks Krogt, P. van der, en J. Landwehr, A Bibliography of Publications Relating to the Dutch East India Company: 1600-1800, Utrecht 1991 Looyenga, A.J., Overzicht van Nederlandse studies over de geschiedenis der Europese expansie, verschenen sinds 1945/ A survey of Dutch studies on the history of European expansion, published since 1945,Nieuwsbrief werkgroep geschiedenis Europese expansie 2, 1 Leiden 1976 Tijdschrift voor Zeegeschiedenis jaarlijkse bibliografie
Algemene literatuur betreffende handelscompagnieën en de Europese en Nederlandse expansie
Algemeen
Blussé, L., en F.S. Gaastra eds., Companies en Trade. Essays on Overseas Trading Companies during the Ancien Régime, The Hague 1981 Chaudhuri, K.N., The Trading World of Asia en the English East India Company 1660-1760, Cambridge 1978 Furber, Holden, Rival Empires of Trade in the Orient, 1600-1800, Minneapolis 1976 Furber, H., 'The History of East India Companies: General Problems' in: M. Mollat ed., Sociétés et compagnies de commerce en Ouest et dans l'Océan Indien 415-418 Paris 1970 Furber, H., 'The History of East India Companies: General Problems', The Indian Ocean Review 1,2-16 1988 Mauro, Frédéric, L'expansion européenne (1600-1870), Nouvelle Clio 27 (1964; 3e herziene editie); Paris 1988 Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'Een vergelijkend onderzoek van bestuur en handel der Nederlandse en Engelse handelscompagnieën op Azië in de eerste helft van de zeventiende eeuw', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 91; 196-217 1976 Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'The Structures of Trade in Asia in the Sixteenth en Seventeenth Centuries. Niels Steensgaard's "Carracks, Caravans en Companies". A Critical Reappraisal', Mare Luso-Indicum 1-43 1980 Mollat, Michel, ed., Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l'Océan Indien, Paris 1970 Reinhard, W., Geschichte der europäischen Expansion I. Die alte Welt bis 1818, Stuttgart 1983 Scammell, G.V., The First Imperial Age. European Expansion ca. 1400-1715, London 1989 Smith, W., 'The European-Asian Trade of the Seventeenth Century en the Modernisation of Commercial Capitalism', Itinerario 6, 2; 68-90 1982 Steensgaard, N., The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century. The East India Companies en the Decline of the Caravan Trade (Chicago en London 1974), 2e editie of Carracks, Caravans en Companies, Copenhagen 1973 Wake, C.H.H., 'The Changing Pattern of Europe's Pepper en Spice Imports, ca.1400-1700, The Journal of European Economic History 8, 361-403 1979
Nederland
Asaert, G., et al. eds., Maritieme geschiedenis der Nederlanden,4 delen Bussum 1976-1978 Aymard, Maurice, ed., Dutch Capitalism en World Capitalism/Capitalisme hollandais et capitalisme mondial, Cambridge en Paris 1982 Boxer, J.R., The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800, in Nederlandse vertaling: Het profijt van de macht. De republiek en haar overzeese expansie 1600-1800, London 1965 Amsterdam 1988 Brakel, S. van, De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw. Hunne ontstaan, hunne inrichting, Den Haag 1908 Bruijn, J.R., 'Productivity, Profitability en Costs of Private en Corporate Dutch Shipping: Some 17th en 18th Century Aspects' in: J. Tracy ed., Rise of Merchant Empires Cambridge en New York 1989 Colenbrander, H.T., Koloniale geschiedenis,3 delen 's-Gravenhage 1925-1926 Coolhaas, W.Ph., 'Overzeese geschiedenis 1648-1795' in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, VIII Haarlem 1955 Glamann, K., Dutch-Asiatic Trade, 1620-1740, Copenhagen en 's-Gravenhage 1958; nieuwe editie; 's-Gravenhage 1980 Haan, Hans de, Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw, Amsterdam 1977 Israel, J.I., Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, in Nederlandse vertaling: Nederland als centrum van de wereldhandel, 1585-1740, Oxford 1989 Franeker 1991 Meilink-Roelofsz, M.A.P., et al. eds., Dutch Authors on Asian History. A Selection of Dutch Historiography on the Verenigde Oostindische Compagnie,Vertaling series Koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde 22 Dordrecht 1988 Meilink-Roelofsz, M.A.P., et al. eds., Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975, Haarlem 1982 Schutte, G.J., De Nederlandse Patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800, Groningen 1974
Literatuur betreffende de VOC in de Republiek
Berg, N.P. van den, Uit de dagen der Compagnie, Haarlem 1904 Boxer, J.R., Jan Compagnie in War en Peace 1602-1799, in Nederlandse vertaling: Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC, Hongkong etc. 1979 Bussum 1977 Brugmans, I.J., 'De Oost-Indische Compagnie en de welvaart in de Republiek' in: Welvaart en historie. Tien studiën z.p. 1950 Bruijn, J.R., 'De personeelsbehoefte van de VOC overzee en aan boord, bezien in Aziatisch en Nederlands perspectief', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 91, 2 : 218-248 1976 Bruijn, J.R., 'The Dutch East India Company as Shipowner, 1602-1796', The American Neptune 47, 4; 240-248 1987 Bruijn, J.R., F.S. Gaastra en I. Schöffer, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th en 18th Centuries, Rijks geschiedkundige publicatiën 165-167; 3 delen Den Haag 1979 en 1987 Bruijn, J.R., en E.S. van Eyck van Heslinga, Muiterij. Oproer en berechting op schepen van de VOC, Bussum 1980 Chijs, J.A. van der, De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië welke haar voorafgingen, Idem, De geschiedenis der stichting van de VOC, Leiden 1856, 2e editie;1857 Daalder, R., en F. Scholte eds., Rotterdam en de VOC Bulletin Historisch Museum Rotterdam, 2 Rotterdam 1988 Dillen, J.G. van, Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie,Werken uitgegeven door de vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief , 14 's-Gravenhage 1958 Doe, E. van der, en A. Wiggers, 'De Kamer Zeeland van de VOC als werkgeefster: enige opmerkingen over haar personeel aan de wal in de tweede helft van de 18e eeuw', Zeeuws tijdschrift 37, 3; 107-113 1987 Eyck van Heslinga, E.S. van, Van Compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverband van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806, Amsterdam en 's-Gravenhage 1988 Gaastra, F.S., De geschiedenis van de VOC, Haarlem 1982 2e editie; Zutphen 1991 Gaastra, Femme Simon, Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers, 1672-1702, Zutphen 1989 Gaastra, F.S., 'De Verenigde Oost-Indische Compagnie in de 17e en 18e eeuw : de groei van een bedrijf. Geld tegen goederen. Een structurele verandering in het Nederlands-Aziatisch handelsverkeer', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 91, 2; 249-272 1976 Gaastra, F.S., 'Leiden en de VOC' in: D.E.H. de Boer ed., Leidse facetten: tien studies over Leidse geschiedenis Zwolle 1982 Gaastra, F.S., 'The Exports of Precious Metal from Europe to Asia by the Dutch East India Company, 1602-1795' in: J.F. Richards ed., Precious Metals in the Later Medireview en Early Modern World447-476 Durham 1983 Gelder, Roelof van, en Lodewijk Wagenaar, Sporen van de Compagnie: de VOC in Nederland, Amsterdam 1988 Heer, C. de, Bijdrage tot de financieele geschiedenis der Oost-Indische Compagnie, 's-Gravenhage 1929 Heeres, J.E., 'De Oost Indische Compagnie' in: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië I,2e editie; 's-Gravenhage en Leiden 1917 Horst, W.A., 'De peperhandel van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie', Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde 8e reeks, 111, 95-103 1942 Houtzager, H.L., et al. eds., Delft en de Oostindische Compagnie, Amsterdam 1987 Hullu, J. de, Op de schepen der Oost-Indische Compagnie,Vijf artikelen van J. de Hullu, J.R. Bruijn en J. Lucassen edz. Groningen 1980 Hullu, J. de, 'De instelling van de Commissie voor de Handel der O.I.C. op China in 1756', Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië79; 523-545 1923 Hullu, J. de, 'Over de Chinasche handel der Oost Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18de eeuw', Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië73; 32-151 1917 In dienst van de VOC Themanummer Leidschrift 4, 2 1987-1988 Iongh, D. de, Het krijgswezen onder de Oostindische Compagnie, 's-Gravenhage 1950 Jörg, C.J.A., Porselein als handelswaar. De porseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de VOC 1729-1794, in Engelse vertaling: Porcelain en the Dutch China Trade, Groningen 1978 The Hague 1982 Kan, J. van, De rechtstitels der Compagnie, Mededelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van WetenschappenN.R. 5/8, afd. Letterkunde Amsterdam 1942 Kan, J. van, Uit de rechtsgeschiedenis der Compagnie, Batavia en Bandoeng 1930-1935 Kist, J.B., et al. eds., Van VOC tot werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg, Utrecht 1986 Kist, J.B. en J.H.G. Gawronski eds., Prijs der zee. Vondsten uit wrakken van OostindiëvaardersTentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Amsterdam Amsterdam 1980 Klerk de Reus, G.C., Geschichtlicher Ueberblick der administrativen, rechtlichen und finanziellen Entwicklung der Niederländisch-Ostindischen Compagnie, Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen47 Batavia en 's-Gravenhage 1894 Korte, J.P. de, De jaarlijkse financiële verantwoording in de Verenigde Oostindische Compagnie,Werken uitgegeven door de vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 17 Leiden 1984 Lequin, F., 'A New Approach to the History of the Dutch Expansion in Asia: The Personnel of the Dutch East India Company in the Eighteenth Century', Journal of European economic history8, 431-437 1979 Mansvelt, W.M.F., Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische Compagnie, Amsterdam 1922 Marsden, P., De laatste reis van de Amsterdam , in Engelse vertaling: The wreck of the Amsterdam, Bussum 1974 London 1974 Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'Hoe rationeel was de organisatie van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie?', Economisch en sociaal-historisch jaarboek44; 170-190 1982 Overvoorde, J.C. en P. de Roo de la Faille eds., De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland, Utrecht 1928 Pol, A., 'Tot gerieff van India: geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland 1720-1740', Jaarboek voor munt- en penningkunde 72; 65-195 1985 Roey, J. van, 'Enkele Antwerpse aantekeningen bij het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie', Liber Amicorum Van Valkenburg251-154 Rooij, Hans H. van en Jerzy Gawronski, VOC-schip Amsterdam, Haarlem 1989 Roos, D., Zeeuwen en de VOC, Middelburg 1987 Schmitt, Eberhard, Thomas Schleich en Thomas Beck eds., Kaufleute als Kolonialherren: die Handelswelt der Niederländer vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600-1800,Schriften der Universitätsbibliothek Bamberg 6. Tentoonstellingscatalogus Bamberg 1988 Scholten, C., De munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee 1601-1948, Amsterdam 1951 Schouwenburg, K.L., 'Het personeel op de schepen van de Kamer Delft der VOC in de eerste helft der 18e eeuw, Tijdschrift voor zeegeschiedenis 7, 1; 76-93 1988 Stapel, F.W., 'Bijdragen tot de geschiedenis der rechtspraak bij de Oostindische Compagnie', Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië89 en 90 1932 en 1933 Stapel, F.W., 'Johannes Hudde over de balansen van de Oostindische Compagnie', Economisch-historisch jaarboek13; 215-239 1927 Stapel, F.W., De VOC in de groote oorlogen der 17e eeuw, Groningen 1932 Stapel, F.W., De gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord, 's-Gravenhage 1941 Stapel, F.W., 'Aandeelbewijzen der Oost-Indische Compagnie', Economisch-historisch jaarboek13; 240-246 1927 Stapel, F.W., 'Het aantal bewindhebbers der Oostindische Compagnie in 1602', Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 1928 Stapel, F.W. en E.L.G. den Dooren de Jong, 'De zeeverzekering der Vereenigde Oostindische Compagnie', Het verzekerings-archief. Bijdragen tot de geschiedenis der zeeverzekering I9,4 's-Gravenhage 1928 Steensgaard, N., 'The Dutch East India Company as an Institutional Innovation' in: M. Aymard ed., Dutch Capitalism en World Capitalism235-257 Cambridge en Paris 1982 Steur, J.J., Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795, Utrecht 1984 Stols, E., 'De Zuidelijke Nederlanden en de oprichting van de Oost- en Westindische Compagnieën', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 88; 1-18 1973 Unger, W.S., 'Het inschrijvingsregister van de Kamer Zeeland der Verenigde Oost-Indische Compagnie', Economisch-historisch jaarboek24; 1-33 1950 Vaz Diaz, A.M., 'De deelname der Marranen in het oprichtingskapitaal der Oost-Indische Compagnie', Jaarboek Amstelodamum 33 1936 Wieringa, F.M. ed., De Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam; verslag werkgroep, Amsterdam 1982 Willemsen, R., Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw, Hilversum 1988
Literatuur betreffende de VOC in Azië
Algemeen
All of One Company: the VOC in Biographical Perspective, Utrecht 1986 Arasaratnam, S., 'Monopoly en Free Trade in Dutch Asian Commercial Policy: Debate en Controversy within the VOC', Journal of Southeast Asian studies 4, 1; 1-15 1973 Boxer, C.R., Dutch Merchants en Mariners in Asia 1602-1795, London 1988 Lequin, F., Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen, 2 delen; Leiden 1982 Meilink-Roelofsz, M.A.P., et al., De VOC in Azië, Bussum 1976 Rhede van der Kloot, M.A. van, De gouverneurs-generaal en commissarissen-generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888 , historisch-genealogisch beschreven,Aangevuld door W.Ph. Coolhaas in De Nederlandsche Leeuw 73; (1956)1-34 's-Gravenhage 1891 Wijnaendts van Resandt, W., De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare buiten-comptoiren in Azië,Genealogische bibliotheek 2 Amsterdam 1944
Ambon
Graaff, H.J. de, De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken, Franeker 1977 Knaap, G.J., Kruidnagelen en christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde125 Dordrecht en Providence 1987
Banda
Chijs, J.A. van der, De vestiging van het Nederlandsche gezag over de Banda-eilanden (1599-1621), Batavia 1886
Batavia
Abeyasekere, Susan, Jakarta. A History, Singapore etc. 1987 Blussé, Leonard, Strange Company. Chinese Settlers, Mestizo Women en the Dutch in VOC Batavia, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde122 Dordrecht en Riverton 1986 Breuning, H.A., Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen. Anno 1619, 1952 2e editie; Utrecht 1981 Haan, F. de, Oud Batavia, 2 delen; Batavia 1922 Taylor, Jean Gelman, The Social World of Batavia. European en Eurasian in Dutch Asia, Madison en London 1983
Ceylon
Arasaratnam, Dutch Power in Ceylon 1658-1687, Amsterdam 1958 Goonewardena, K.W., The Foundation of Dutch Power in Ceylon 1638-1658, Amsterdam 1958 Goor, J. van, Jan Kompenie as Schoolmaster. Dutch Education in Ceylon 1690-1795, Groningen 1978 Pieris, P.E., Ceylon en the Hollanders, 2e editie; Tellippalai 1924
China
Wills Jr., J.E., Pepper, Guns en Parleys; the Dutch East India Company en China, 1662-1681, Cambridge Mass. 1974 Blussé, Leonard, Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen, Amsterdam 1988
India
Arasaratnam, S., Merchants, Companies en Commerce on the Coromandel Coast, 1650-1740, Delhi 1986 Prakash, Om, The Dutch East India Company en the Economy of Bengal 1630-1720, Princeton 1985 Raychaudhuri, Tapan, Jan Company in Coromandel 1605-1690. A Study in the Interrelations of European Commerce en Traditional Economies, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde38 's-Gravenhage 1962 Roelofsz, M.A.P., De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde4 's-Gravenhage 1943 Santen, H.W. van, De Verenigde Oostindische Compagnie in Gujarat en Hindustan, 1620-1660, Meppel 1982 Terpstra, H., De Nederlanders in Voor-Indië, Amsterdam 1947 Terpstra, H., De vestiging van de Nederlanders aan de kust van Koromandel, Groningen 1911 George D. Winius en Marcus P.M. Vink, The Merchant-Warrior Pacified. The VOC (Dutch East India Company) en its Changing Political Economy in India, Delhi etc. 1991
Indochina
Buch, W.J.M., De Oost-Indische Compagnie en Quinam; de betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe eeuw, Amsterdam 1929 Terpstra, H., De factorij der VOC te Patani, 's-Gravenhage 1938
Japan
Boxer, C.R., Jan Compagnie in Japan 1600-1850, Den Haag 1950 Goodman, Grant K., Japan: the Dutch Experience, Leiden 1967 Mulder, W.Z., Hollanders in Hirado 1597-1641, Weesp 1985 Nachod, Oskar, Die Beziehungen der Niederländischen Ostindischen Kompanie zu Japan im siebzehnten Jahrhundert, Leipzig 1897
Java
Haan, F. de, Priangan. De Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811,4 delen; Batavia 1910-1912 Nagtegaal, L., Rijden op een Hollandse tijger: de Noordoostkust van Java en de VOC, 1680-1740, diss. Utrecht 1988
Kaap de Goede Hoop
Elphick, R., en Hermann Giliomee eds., The Shaping of South African Society, 1652-1820, Cape Town en London 1979
Persia en Arabia
Brouwer, C.G., Cauwa ende Comptanten: De Verenigde Oostindische Compagnie in Jemen / Cowha en Cash: The Dutch East India Company in Yemen 1614-1655, Amsterdam 1988 Terpstra, H., De opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië), 's-Gravenhage 1918
Thailand
Brummelhuis, Han ten, Merchant, Courtier en Diplomat: A History of the Contacts between The Netherlands en Thailand, Lochem en Gent 1987
Bronnenpublicaties
Blussé, J.L., et al. eds., De dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan, 1629-1662 I. 1629-1641, Rijks geschiedkundige publicatiën,grote serie 195 's-Gravenhage 1986 Chijs, J.A. van der, ed., Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811,17 delen; Batavia en 's-Gravenhage 1885-1900 Chijs, J.A. van der, et al. eds., Daghregisters gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India ,31 delen; Batavia en 's-Gravenhage 1888-1931 Chijs, J.A. van der, ed., Realia. Register op de generale resolutiën van het Kasteel Batavia, 1632-1805, 3 delen; Den Haag en Batavia 1882-1885 Colenbrander, H.T. en W.Ph. Coolhaas eds., Jan Pietersz. Coen, bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië, 7 delen; 's-Gravenhage 1919-1953 Coolhaas, W.Ph., en J. van Goor eds., Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, Rijks geschiedkundige publicatiën,grote serie 104, 112, 125, 134, 150, 159, 164, 193, 205 en 232 (10 delen); 's-Gravenhage 1960-1997 Dam, Pieter van, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie,F.W. Stapel en C.W.Th. van Boetzelaer eds. Rijks geschiedkundige publicatiën 63, 68, 74, 76, 83, 87, 96 (7 delen); 's-Gravenhage 1927-1954 Davies, D.W., A primer of Dutch seventeenth century overseas trade, 's-Gravenhage 1961 Heeres, J.E., en F.W. Stapel eds., Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde57, 87, 91, 93 en 96 's-Gravenhage 1907-1955 Hovy, L., Ceylonees Plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796,2 delen; Hilversum 1991 Jonge, J.K.J., et al. eds., De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, 15 delen; 's-Gravenhage 1862-1909 Knaap, G.J. ed., Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw, Rijks geschiedkundige publicatiën, kleine serie 62 's-Gravenhage 1987
Archieven
Algemeen
Jaquet, F.G.P., ed., Sources of the History of Asia en Oceania in the Netherlands II. 1796-1949, München 1983 Roessingh, M.A.P., ed., Sources of the History of Asia en Oceania in the Netherlands I. Sources up to 1796, München 1982 Bos-Rops, J.A.M.Y., et al. eds., De archieven in het Algemeen Rijksarchief, Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland 9 Alphen aan den Rijn 1982 Arasaratnam, S., 'The Use of Dutch Material for South-East Asian Historical Writing', Journal of Southeast Asian history 3, 95-105 1962
VOC-archieven
Baretta, Ch.F.A., 'Een kijkje in Indische Archieven', Nederlandse Archievenblad27; 56 1918-1919 Berg, N.P. van den, 'Nota over de beteekenis van het oud archief ter Algemeene Secretarie te Batavia in vergelijk met de verzameling Indische stukken in 's Rijks Archief te 's-Gravenhage', Notulen der vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 20, 43 1882 Brouwer, C.G., 'Holländische Archivquellen zur ökonomischen Geschichte Jemens im frühen 17. Jahrhundert' in: H. Becker en H. Kopp eds., Resultate aktueller Jemen-Forschung. Ein Zwischenbilanz Bamberg 1978 Itinerario 4, 2 special issue The new Algemeen Rijksarchief 1980 Klerk de Reus, G.C., 'Kritisch overzicht van "Dagh-Register gehouden in Casteel Batavia ..."', Indische Gids616-625 1888 Lach de Bére, Ph., 'Indische archieven', Maandblad Genealogisch Heraldisch Genootschap 'De Nederlandsche Leeuw'35; 272 1917 Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'Sources in the General State Archives in The Hague Relating to the History of East Asia between circa1600 en circa1800', Felicitation delen of Southeast-Asian studies 1; 167-184 1965 Meilink-Roelofsz, M.A.P., Van geheim tot openbaar. Een historiografische verkenning, Leiden 1970 Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'Memories van overgave van bestuursambtenaren in het voormalige Nederlands-Indië', Nederlands Archievenblad72 ; 14-18 1968 Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'The Private Papers of Artus Gijsels, a Source for the History of East-Asia', Journal of Southeast Asian history 10; 540-559, 1969 Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'Reminiscences of a Scholar-Archivist; Interview with Prof. dr. M.A.P. Meilink-Roelofsz', Itinerario 2, 2; 15-28 1977 Moreland, W.H., 'Dutch Sources for Indian History: 1590 to 1650', Journal of Indian history 2; 222-232 1923 Muller, F., 'Ervaringen in Nederlandsche archieven, meer in 't bizonder wat de koloniale archieven betreft', De Nederlandsche Spectator no. 28 1874 Overzicht van de inventarissen der oude Rijksarchieven in Nederland, 's-Gravenhage 1884 Quarles van Ufford, J.K.W., 'Beschouwingen over den toestand van het Indische archiefwezen', De economist 51-52 1891 Veth, P.J., 'Openbaarheid in koloniale aangelegenheden', De Gidsno. 2 1848 Vreede, G.W., 'L.C.D. van Dijk' in: L.C.D. van Dijk, Neêrland's vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-archipel, Cambodja, Siam en Cochin-China, 1-14 Amsterdam 1862
Andere archieven in het Nationaal Archief van Nederland
Bijlsma, R., De archieven van de compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603, Den Haag 1927 Buch, W.J.M., Inventaris van bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië, typescript; z.p. 's-Gravenhage 1936 Inventaris van de archieven van de weeskamer Batavia, boekhouder-generaal te Batavia, schepenbank te Batavia, 's-Gravenhage 1980 Parani, Julianti L., Inventaris van het archief van de Nederlandse factorij te Canton 1742-1826,typescript; z.p. 's-Gravenhage 1972 Roelofsz, M.A.P., Bescheiden van een collectie stukken, in 1862-'63 uit Batavia naar Nederland verzonden, voornamelijk het bestuur der Hooge Regeering over de buitenkantoren betreffende, 1602-1827,typoscript; z.p. 's-Gravenhage zonder datum Roessingh, M.P.H., Het archief van de Nederlandse factorij in Japan/The archive of the Dutch factory in Japan 1609-1860,typescript; 's-Gravenhage zonder datum [1964]
Jakarta
Alphen, van, 'Mededeelingen en opmerkingen betreffende den toestand der Gouvernements Archieven te Batavia dd. Batavia, Julij 1841', Tijdschrift voor Neerlandsch Indië4, 1; 86 Batavia 1842 Berg, N.P. van den, 'Het archiefwezen in Indië', Indische Gidsno. 2, 369-371 1882 Bloys van Treslong Prins, P.C., 'Het Landsarchief te Batavia', Navorscher(1928) 275, (1929) 123, (1930) 128, 188, 213, 253, (1931) 1928, 1929,1930, 1931 Bloys van Treslong, P.C., 'Het Oud-Archief te Weltevreden (Batavia)', Maandblad Genealogisch Heraldisch Genootschap 'De Nederlandsche Leeuw'35, 122 en 270 1917 Blussé, Leonard, 'The Arsip Nasional of Jakarta', Itinerario3, 1; 36-41 1979 Chijs, J.A. van der, Inventaris van 's lands archief te Batavia, 1602-1816, Batavia 1882 Coolhaas, W.Ph., 'Het Landsarchief te Batavia', Historia 14; 12-23 1949 Drooglever, P.J., 'Onaangeboorde bronnen in de Oost. De betekenis van de in Indonesië bewaard gebleven Indische archieven voor de geschiedwetenschap' in: K. Kooijmans et al. eds., Bron en publikatie 's-Gravenhage 1985 Godée Molsbergen, E.C., 'Geschiedenis van het Landsarchief tot 1816', Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde 76, 1 1936 Graaff, M.G.H.A. de, Verslag van een bezoek aan het Staatsarchief van Indonesië in het kader van de overeenkomst tot uitwisseling van microfilms, maart-april 1974,Nationaal Archief 's-Gravenhage 1974 Guide to the Sources of Asian History IV. Indonesia vol. 1, National Archives Jakarta 1989 Haga, A., 'Het oude archief te Batavia', Indische Gids no. 2, 724-725 1882 Hollander, J.J. de, 'Het oud archief te Batavia', De Indische Gidsno. 2, 557 1882 Scheltema de Heere, G.A.N., 'Over de Oostindische landsarchieven', Indische Gids no. 2, 860 1923 Verhoeven, F.R.J., 'Geschiedenis van het Indische Archiefwezen van 1816-1854', Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde van het Koninklijk Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen 80, 4 ; 461-529 1940 Verhoeven, F.R.J., Het landsarchief te Batavia 1854-1942,typescript; zonder plaats zonder datum Verhoeven, F.R.J., Het Landsarchief van Nederlandsch-Indië 1892-1942, Batavia 1942 Wall, V.I. van de, Het lands-archief te Batavia Wijnaendts van Resandt, W., 'Het Oud-Archief te Weltevreden (Batavia)', Maanblad Genealogisch Heraldisch Genootschap 'De Nederlandsche leeuw' Juni 1917 Wijnmalen, Th.C.L., 'Het beheer der gouvernementsarchieven in Nederlandsch-Indië', De Nederlandsche Spectator, no. 39 1871 Wijnmalen, Th.C.L., 'Nog een woord over de archieven in Indië', De Nederlandsche Spectator no. 47 1871
Sri Lanka, India en Maleisië
Anthonisz, R.G., Report on the Dutch Records in the Government Archives at Colombo, Colombo 1907 Bijlsma, R., 'De aan Nederland gebleven bescheiden van de etablissementen in Voor-Indië', Nederlandsch Archievenblad 3/4 1931-1932 Heyligers, A.J.M., Press List of Ancient Dutch Records from 1657 to 1825. Beschrijvende catalogus van de hele Hollandsche massa te Madras, Madras zonder datum s'Jakob, H.K., ed., De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Rijks geschiedkundige publicatiën, kleine serie43 's-Gravenhage 1976 Jurriaanse, M.W., Catalogue of the Archives of the Dutch Central Government of Coastal Ceylon, 1640-1796, Colombo 1943 Kan, J. van, Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië en op Ceylon, Batavia 1931 Kemp, P.H. van der, 'De Nederlandsche factorijen in Voor-Indië in den aanvang der 19e eeuw', Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 1901 Kemp, P.H. van der, Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817, 's-Gravenhage 1915 Kemp, P.H. van der, 'De jaren 1817-1825 der Nederlandsche factorijen in Hindostans oostkust', Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indiëno. 1-2 1918 List of Delen of Dutch en Danish Records Preserved in the Madras Record Office, Madras 1916 Low, D.A., J.C. Iltis en M.D. Wainwright, Government Archives in South Asia. A Guide to National en State Archives in Ceylon, India en Pakistan, Cambridge 1969 Mottau, S.A.W., Inventory of the Archives of the Dutch Government in the Division of Galle (Matara) en Jaffnapatnam 1640-1796 ; with a List of Reconstructed 17th Century Tombos by J.S. Wigboldus en Addenda to the Catalogue of the Archives of the Dutch Central Government of Coastal Ceylon 1640-1796 by M.W. Jurriaanse,M.E. van Opstall ed. The Hague 1975 Supplementary Catalogue of Dutch Records, Madras 1952 Verhoeven, F.R.J., 'The Lost Archives of Dutch Malacca, 1641-1824', Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 37; no. 2, 11-28 1964
Kaapstad
Botha, Graham, A Brief Guide to the Various Classes of Documents in the Cape Archives for the Period 1652-1806, Kaapstad 1918
Aanvulling mei 2002
Akveld, L., en E.M. Jacobs (red.), De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602 / 2002, Bussum, Amsterdam en Rotterdam 2002 Bes, Lennart, Dutch Sources on South Asia circa 1600-1825. Deel 2: Archival Guide to the Repositories in the Netherlands other than the National Archives, New Delhi 2002 Gommans, Jos, Lennart Bes en Gijs Kruijtzer, Dutch Sources on South Asia circa 1600-1825. Deel 1: Bibliography and Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands), New Delhi 2001 Goor, J. van, De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975, Den Haag 1993 Gracia Dillo, Ingrid, De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-1795: schepen en zeevarenden, Amsterdam en Leiden 1992 Inventaris van de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1795),Nationaal Archief 's-Gravenhage 1992 Jacobs Els M., Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw, Zutphen 2000 Jonge, J.J.P. de, De waaier van fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. Nederlanders in Azië en de Indonesische Archipel 1595-1950, 1999 Landwehr, John (red.), VOC. A Bibliography of Publications Relating to the Dutch East India Company, 1602-1800, Utrecht 1991 Oers, R. van, Dutch Town Planning Overseas during VOC and WIC Rule (1600-1800), Zutphen 2000 Putten, L.P. van, Ambitie en onvermogen: Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië, 1610-1796, Rotterdam 2002 Roelofsz., M.A.P., Inventaris van het archief van de Hooge Regeering te Batavia, 1602-1827, Den Haag na 1936 Rumphius, Georg Everhard, De generale lantbeschrijvinge van het Ambonse goevernement, ofwel de Ambonsche lant-beschrijvinge,W. Buize, (ed.) Den Haag 2001 Stevens, Harm, De VOC in bedrijf, 1602-1799, Zutphen 1998 VOC-glossarium, Verklaring van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis,Bewerkt door: M. Kooymans en J. Schooneveld-Oosterling Den Haag 2000 Westera, L.D., 'Boekhouding en management bij de Verenigde Oostindische Compagnie', in: Economisch-historisch jaarboek 55; pp 75-104 1992