Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Vaststelling

Toegangen
Deze rubriek bevat de beschrijvingen van de series eigentijdse repertoria: 'korte notulen' op de onderwerpen uit de generale en secrete notulen (inv.nrs. 2101-2168), 'realia' op de generale resoluties en besognes (inv.nrs. 2169-2223), 'personalia' op de namen van Compagnie-dienaren uit de generale resoluties en besognes (inv.nrs. 2224-2245) en 'realia' op de onderwerpen uit de secrete resoluties (inv.nrs. 2246-2247).
De administratie van de Hoge Regering had voor het efficiënt uitvoeren van haar dagelijkse werkzaamheden behoefte aan goede toegangen op de steeds maar groeiende papiermassa en wel speciaal op de kern van de administratie, de besluiten van de Hoge Regering. Deze toegangen, repertoria, zijn indices die uitgebreidere onderwerpsverwijzingen bevatten dan de 'gewone' indices die zich bedienen van enkelvoudige trefwoorden als verwijzingen. De verwijzingen binnen een onderwerp (rubriek) hebben meer het karakter van een kort uittreksel van hetgene waarnaar verwezen wordt.
Er zijn verschillende soorten repertoria, waarvan de oude benamingen zijn: korte notulen, realia en personalia. Realia zijn te onderscheiden in generale ('gewone') en secrete (geheime) realia. Personalia zijn een bijzondere vorm van de realia. Het aantal rubrieken in de realia is groter dan in de korte notulen, waardoor het zoeken met behulp van de realia relatief eenvoudiger is. Ook zijn de realia meerjarig, in tegenstelling tot de korte notulen die betrekking hebben op één jaar. Wel is het zo dat de verwijzingen in de korte notulen uitgebreider zijn dan in de realia.
De kwaliteit van de korte notulen, realia en personalia is niet altijd optimaal: bij het overschrijven door de klerken zijn marginalen vergeten en zijn dateringen en bewoordingen of namen niet nauwkeurig overgenomen. Het zoeken in deze repertoria naar een specifiek onderwerp of specifieke zaak zal soms teleurstellend zijn, maar het kan de onderzoeker attentmaken op andere, onverwachte en interessante onderwerpen en zaken. Bij het zoeken naar resoluties en notulen betreffende één zaak, dienen meerdere rubrieken te worden geraadpleegd. Een zekere voorkennis van de aspecten van de zaak is derhalve wel geboden. Zie ook: Aanwijzingen voor de gebruiker.
2101-2168
Repertoria ('Korte Notulen') op de onderwerpen uit de generale notulen en -gedeeltelijk- de secrete notulen. Met niet-alfabetische inhoudsopgaven.
1672 - 1810
68 delen
De korte notulen zijn repertoria op de onderwerpen uit de series minuut-generale notulen, net-generale notulen, kopie-generale notulen en in de periode 1792 - 1809 ook op minuut-secrete notulen en kopie minuut-secrete notulen.
De korte notulen hebben betrekking op één jaar, maar soms kunnen meerdere jaren of meerdere exemplaren van hetzelfde jaar in één deel gebonden zijn. Ze zijn als volgt ingericht. Voorin is een inhoudsopgave opgenomen (register of register der hoofden) die verwijst naar de onderwerpen en de folionummers waarop deze onderwerpen voorkomen. De onderwerpen zijn niet alfabetisch gerangschikt, maar de onderwerpsbenamingen en de indeling van de onderwerpen is in de loop vande jaren redelijk constant. Binnen het onderwerp zijn de verwijzingen naar de data van de notulen en resoluties chronologisch gerangschikt. Meestal is door een letter aangegeven of het notulen (N), generale resoluties (R), dan wel secrete resoluties (SR of secr.) betreft. De volledige tekst van de betreffende notulen of resolutie van de gevonden datum, is vervolgens terug te vinden in de betreffende series. De resoluties zijn uiteraard ook -in rudimentaire vorm- te vinden in de notulen. Raadpleeg voor het juiste inventarisnummer de inhoudsopgave van de inventaris en het inventarisnummer van het gewenste jaar.
De buitenkantoren komen niet alleen als onderwerp voor, maar ook in een aparte lijst Besognes. Deze lijst is te vinden na de inhoudsopgave en verwijst naar de data waarop de besognes zijn gehouden over het betreffende kantoor.
Het komt voor dat een gedeelte, meestal het begin of het eind, van een deel verloren is gegaan. In de beschrijving is dan achter de datering aangegeven welk gedeelte nog resteert (aangegeven door het begin- en eind-onderwerp). Van de korte notulen over een bepaalde periode kunnen meerdere exemplaren zijn: identiek en niet-identiek, b.v. net- en minuutexemplaren. Een voorbeeld: een gedeelte van het onderwerp Miscellanea uit de korte notulen van 1779:
RDe van Java overgekomene Anna Maria Melger van Cartasoera hares weegs te laten gaan7 Mei
NEn genoteerd dat door den Majoor Rach:
  • de 2de in de grote winkel Vermeer
  • den zoldijboekhouder te Semarang Schwenke
  • den eerste suppoost op 't comptoir van den equipagemeester Smissaert den eed van purge gepresteerd is
14 Mei
2101
1672 - 1689
 
2102
1700 - 1704
 
2103
1700 - 1748
 
Het aantal verwijzingen naar de notulen is minder uitgebreid dan in de overige repertoria.
2104
1705 - [1707]
 
2105
1712 - 1714
 
2106
1715 - [1717]
 
2107
1719 - [1726]
 
---
 
1727 - 1729
 
Zie inv.nr. 4631 Aanvullingen 2002-2007.
2108
1730 - 1731
 
2109
1737 - 1739
 
2110
1740 - 1742
 
2111
1743 - 1745
 
2112
1746
 
2113
1748 - 1750
 
2114
1751 - 1753
 
2115
[1752]
 
Niet compleet.
2116
1756
 
2117
1757 - 1758
 
2118
1759 - 1761
 
2119
1762 - 1763
 
2120
1764
 
2121
[1764]
 
Betreft onderwerpen Ceilon - Poincten van Rescriptie.
2122
[1765]
 
Niet compleet.
2123
1766
 
2124
1767
 
2125
1768 - 1770
 
2126
1770 - 1771
 
Jaar 1771 in tweevoud.
2127
1772 - 1773
 
Jaar 1772 in tweevoud.
2128
1773 - 1774
 
2129
1774 - 1775
 
Jaar 1775 in tweevoud.
2130
1776 - 1777
 
2131
1778 - 1779
 
Jaar 1779 in tweevoud.
2132
1779
 
2133
1779 - 1780
 
2134
1780
 
2135
1780 - 1781
 
2136
1781
 
2137
1781 - 1782
 
2138
1782 - 1783
 
2139
1783
 
2140
1783 - 1784
 
2141
1785
 
2142
1786
 
2143
1787
 
2144
1788
 
2145
1789
 
Met hiaten.
2146
1789
 
2147
1790
 
2148
1791
 
2149
1792
 
Mede op secrete notulen.
2150
1793
 
Mede op secrete notulen.
2151
1794
 
Mede op secrete notulen.
2152
1795
 
Mede op secrete notulen.
2153
1796
 
Mede op secrete notulen.
2154
1797
 
Mede op secrete notulen.
2155
1798
 
Mede op secrete notulen.
2156
1799
 
Mede op secrete notulen.
2157
1800
 
Mede op secrete notulen.
2158
1800 - 1806
 
Met hiaten.
2159
1801
 
Mede op secrete notulen.
2160
1802
 
Mede op secrete notulen.
2161
1803
 
Mede op secrete notulen.
2162
1804
 
Mede op secrete notulen.
2163
1805
 
Mede op secrete notulen.
2164
1806
 
Mede op secrete notulen.
2165
1807
 
Mede op secrete notulen.
2166
1808
 
Mede op secrete notulen.
2167
1809
 
Mede op secrete notulen.
2168
1810
 
---
z.d.
 
Fragment.
Zie inv. nr. 4612 Aanvullingen 2002-2007.
2169-2223
Repertoria ('Realia') op de onderwerpen uit de generale resoluties (en generale besognes). Gedeeltelijk met alfabetische inhoudsopgaven.
1612 - 1808
1 omslag, 1 stuk, 53 delen
De generale realia zijn repertoria op de onderwerpen uit de series minuut-generale resoluties, net-generale resoluties, kopie-generale resoluties, minuut-generale besognes en net-generale besognes. De series bijlagen bij de net-generale resoluties en de adviezen zijn indirect, via de resoluties, toegankelijk met de generale realia. Deze serie heeft in de periode 1793 - 1799 ook betrekking op de resoluties van de gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
De generale realia hebben betrekking op meerdere jaren (b.v. 1632 - 1700 en 1778 - 1784). Ze zijn als volgt ingericht. Voorin is soms een inhoudsopgave opgenomen, die verwijst naar de onderwerpen en de paginanummers waarop deze onderwerpen voorkomen. De onderwerpen zijn grotendeels alfabetisch-lexicografisch gerangschikt en voor een kleiner deel niet-alfabetisch-lexicografisch. De onderwerpsbenamingen zijn in de loop van de jaren redelijk constant. Binnen het onderwerp zijn de verwijzingen naar de data van de resoluties en besognes (vanaf 1743) chronologisch gerangschikt. Soms wordt mede verwezen naar een paginanummer. Meestal is door een letter aangegeven of het generale resoluties (R) dan wel besognes (B) betreft. Ook zijn er realia waarbij er twee kolommen zijn geformeerd: één met de data van de resoluties en de ander met de data van de besognes. De volledige tekst van de betreffende notulen, resolutie of besogne van de gevonden datum, is vervolgens terug te vinden in de betreffende series. Raadpleeg voor het juiste inventarisnummer de inhoudsopgave van de inventaris en het inventarisnummer van het gewenste jaar. In bepaalde gevallen is een gedeelte, meestal het begin of het eind, van een deel verloren gegaan. In de beschrijving is dan achter de datering aangegeven welk gedeelte nog resteert (aangegeven door het begin- en eind-onderwerp).
Van generale realia over een bepaalde periode kunnen meerdere exemplaren zijn: identiek en niet-identiek, b.v. net- en minuutexemplaren; van bijvoorbeeld de periode 1721 - 1740 zijn 8 exemplaren.
De realia op de generale resoluties en besognes over de periode 1632 - 1805 zijn gepubliceerd: 'Realia. Register op de generale resolutiën van het kasteel Batavia. 1632 - 1805. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Drie delen. (Leiden, 1882 - 1886)'. Het gemak dat deze uitgave biedt is groot vanwege de periode die het beslaat en de leesbaarheid. De uitgave bevat echter onnauwkeurigheden ten opzichte van de originele realia: b.v. onjuist overgenomen data en het ontbreken van de aanduiding B, wanneer het een besogne betreft. Raadpleging van de originele realia wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.
Een voorbeeld uit de generale realia van 1778 - 1784, onderwerp Armhuis en Armen:
Een nieuwe verbeterd reglement voor het diaconij armen weeshuijs9 April 1778R
Omtrent de besolding der bediendens van het wees- en armhuijs word gepersisteerd bij de nieuwe reglementen, alleen daar van uijtgesond de teegenswoordige die 60 jaaren en daar boven oud zijn28 Augustus 1778R
Hetgeen in het Chinees hospitaal te verrigten valt, voortaan te laten waarnemen door den opperchirurgijn van het wees en armhuijs onder toelegging van 50 rijksdaalders uijt boedelmeesters inkomsten20 Julij 1779"
De oprechting van een arm en weeshuijs op Ternaten goedgekeurd18 en 19 September 1780B
Onder de armen middelen te begrijpen het gecollecteerde op de buijtencomptoiren4 September 1781"
---
1610 - 1623, 1632 - 1660
1 band
Fragment [A-R].
Zie inv. nr. 4610 Aanvullingen 2002-2007.
2169
1612 - 1659
 
Betreft onderwerpen Redres - Zijde.
---
1632 - 1699
 
Zie inv.nr. 4542 Aanvullingen 2002-2007.
2170
1632 - 1700
 
2171
1632 - 1700
 
2172
1632 - 1700
 
2173
1632 - 1700
 
2174
1632 - 1700
 
2175
1632 - 1700
 
2176
1632 - 1700
 
2177
1632 - 1700
 
Betreft onderwerpen Aangehaalde goederen - Macassar.
2178
1700 - 1720
 
2179
1700 - 1720
 
2180
1700 - 1720
 
2181
1700 - 1720
 
2182
1700 - 1720
 
2183
1700 - 1720
 
2184
1701 - 1720
 
2185
1721 - 1740
 
2186
1721 - 1740
 
2187
1721 - 1740
 
2188
1721 - 1740
 
2189
1721 - 1740
 
2190
1721 - 1740
 
Betreft onderwerpen Avondmaal - Bantam.
2191
1721 - 1740
1 omslag
Betreft onderwerpen Hoge Regering - Jambij.
---
1721 - 1740
 
Fragment
Betreft Noten Muschaten - Suyckermolens
Zie inv.nr. 4620 Aanvullingen 2002-2007.
2192
1721 - 1740
 
Betreft onderwerpen Tangulanda (Koning van) - Zijdecultuur.
2193
1721 - 1748
 
Betreft onderwerpen Aanspreekers - Justitieele Zaken
2194
1721 - 1748
 
Betreft onderwerpen Portugezen - Zijdgeweer.
---
1727 - 1729
 
Zie inv.nr. 4545 Aanvullingen 2002-2007.
2195
1741 - 1748
 
2196
1741 - 1748
 
Betreft onderwerpen Kaarten - Placcaeten.
2197
1741 - 1758
 
2198
1741 - 1758
 
Betreft onderwerpen Makelaars - Roomsche Geestelijken.
2199
1741 - 1760
 
Betreft onderwerpen Academie - Cheribon.
Zie inv. nr. 4587 Aanvullingen 2002-2007.
2200
1741 - 1760
 
Betreft onderwerpen Coromandel - Tollen.
2201
1749 - 1758
 
2202
1751 - 1758
 
---
1756
 
Fragment
Zie inv. nr. 4580 Aanvullingen 2002-2007.
2203
1759 - 1760
 
2204
1759 - 1760
 
Met losse inhoudsopgave.
2205
1761 - 1767
 
2206
1761 - 1767
 
2207
1761 - 1767
 
Niet compleet.
1761 - 1767. Fragment betreft onderwerpen Banda - Bantam. Oneven gepagineerd 97-135. Zie inv. nr. 4547.
1761 - 1768. Fragment betreft onderwerpen Gebouwen - Inlandse Militairen. Niet gepagineerd. Zie inv. nr. 4548.
1761 - 1767. Fragment betreft onderwerpen Malacca - Particuliere Handel. Zie inv. nr. 4549.
Voor verwijzingen zie Aanvullingen 2002-2007.
2208
1768 - 1773
 
Fragment.
Betreft onderwerpen Amboina - Buiten Comptoiren, zie inv. nr. 4546 Aanvullingen 2002-2007.
Niet compleet.
2209
1768 - 1777
 
2210
1768 - 1777
 
Betreft onderwerpen Abolitie - Taalen.
---
1770 - 1778
 
Fragment.
Zie inv.nr. 4621 Aanvullingen 2002-2007.
2211
1778 - 1784
 
2212
1778 - 1784
 
2213
1778 - 1784
 
2214
1782
 
1 stuk
2215
1785 - 1788
 
2216
1791 - 1800
 
2217
1793 november 19 - 1794 juni 25
 
Betreft onderwerpen uit de resoluties van de gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
2218
1794 juni 28 - 1794 november 10
 
Betreft onderwerpen uit de resoluties van de gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
2219
1794 november 15 - 1795 april 11
 
Betreft onderwerpen uit de resoluties van de gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
2220
1801
 
Bevat mede verwijzingen naar secrete resoluties en besognes.
2221
1801 - 1805
 
Met index onderwerpen J - Z. Minuut.
2222
1806 - 1807
 
2223
1808
 
---
1809
1 stuk
Fragment.
Zie inv. nr. 4614 Aanvullingen 2002-2007.
2224-2245
Repertoria ('Personalia') op de namen van Compagnie-dienaren betreffende hun loopbaan uit de generale resoluties en de generale besognes (tussen 1751 en 1793).
1610 - 1795
22 delen
De personalia zijn repertoria op de achternamen van 'gequalificeerd' Compagnie-personeel en de wijzigingen in hun functie of standplaats uit de series minuut-generale resoluties, net-generale resoluties, kopie-generale resoluties, minuut-generale besognes en net-generale besognes. Ook komt zo nu en dan de naam van een inlandse vorst voor. De aanduiding Compagnie-dienaren moet ruim worden gezien. Het betreft niet alleen personeel van de Hoge Regering en de buitenkantoren, maar ook al het personeel dat werkzaam was voor de andere bestuursorganen in Batavia en anderen, zoals predikanten, chirurgijns en notarissen.
De generale personalia hebben betrekking op meerdere jaren (b.v. 1620 - 1700 en 1751 - 1760). De achternamen zijn grotendeels alfabetisch-lexicografisch gerangschikt, terwijl de voornamen bij dezelfde achternamen niet altijd consequent alfabetisch-lexicografisch zijn geplaatst.
Van personalia over een bepaalde periode kunnen meerdere exemplaren zijn: identiek en niet-identiek, b.v. net- en minuutexemplaren; van bijvoorbeeld de periode 1751 - 1760 zijn 3 exemplaren.
Een voorbeeld uit de Personalia van 1620 - 1700:
Roothals /; Adriaan:/ word Commandeur over de na Ceijlon en Goa gedestineerde vlootAugustus 29 1656
Krijgt 't subaltern commando over de vloot na GoaJuli 16 1656
Met de jagten Z:Zee, Schelling, Breukelen en 2 á 3 handige chaloupen na 't verongelukte jagt de Windhond te zenden, om de verblevene menschen aldaar te ontsetten en op alles ordre te stellenJunij 15 1658
Weder 't commando te bevelen over de vloot na de cust van India ijtgerustJuly 9 1658
Krijgt den titul van schipper commandeur met f 100 p.m. voor drie jaerenJulij 19 1658
Word Commando over de voorseide vloot weder te bevelen
en te vereren met een goude ring met diamantjes bezet door denselven tot buijt voor Goa, bekomen
Julij 4 1659
Krijgt nogmaals 't commando over deselve vlootAugustus 20 1660
2224
1610 - 1623
 
2225
1620 - 1700
 
2226
1620 - 1700
 
2227
1620 - 1700
 
2228
1701 - 1730
 
2229
1701 - 1730
 
2230
1701 - 1730
 
Betreft namen Br - Ob.
2231
1731 - 1750
 
2232
1731 - 1750
 
2233
1731 - 1750
 
2234
1751 - 1760
 
2235
1751 - 1760
 
2236
1751 - 1760
 
2237
1751 - 1770
 
2238
1761 - 1770
 
2239
1761 - 1770
 
2240
1770 - 1779
 
2241
1771 - 1778
 
2242
1771 - 1778
 
Met inhoudsopgave.
2243
1780 - 1786
 
Met inhoudsopgave.
2244
1787 - 1793
 
2245
1794 - 1795
 
2246-2247
Repertoria ('Realia') op de onderwerpen uit de secrete resoluties. Met inhoudsopgaven
1740 - 1770
2 delen
De secrete realia zijn repertoria op op de onderwerpen uit de series minuut-secrete resoluties, net-secrete resoluties en kopie-secrete resoluties. De secrete realia hebben betrekking op meerdere jaren. Ze zijn als volgt ingericht. Voorin is een inhoudsopgave opgenomen, die verwijst naar de onderwerpen en de paginanummers waarop deze onderwerpen voorkomen. De onderwerpen zijn alfabetisch- lexicografisch gerangschikt. De indeling van de onderwerpen is in de loop van de jaren redelijk constant. Binnen het onderwerp zijn de verwijzingen chronologisch naar de data van de resoluties en soms ook naar het betreffende paginanummer. De volledige tekst van de betreffende resolutie van de gevonden datum, is vervolgens terug te vinden in de betreffende series. Raadpleeg voor het juiste inventarisnummer de inhoudsopgave van de inventaris en het inventarisnummer van het gewenste jaar.
Zie voor de secrete realia van 1801 inv.nr. 2220.
Een voorbeeld uit de secrete realia van 1740 - 1757:
Het Zeijlrhede Engelsche scheepje Swallow en de bij zig hebbende sloep Porta Bello door een vaartuig in Sunda's engte te doen observeeren, dat met de daar ingeladen zijnde amphioen niet word gemorst23 October 1750
Naar Bengalen te gelasten om te zorgen dat de Compagnie haare benodigdheid van amphioen voortaan weder uit de eerste hand meester word, met interdictie om ooit weder dat heulsap te houglij tegen hogere prijs te koopen, als het te Patua kost23 Maart 1753
Het advis en de consideratien der ministers in Amboina te vorderen nopens de culture van amphioen aldaar op plaatsen daar geene nagulen vallen en intusschen van Bengale te vorderen enige bottels amphioen zaad23 Juli 1753
2246
1740 - 1757
 
2247
1740 - 1757 en 1765 - 1770