Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Verslaglegging

Dagregisters
2457-2622
Journalen ('Dagregisters'). Grotendeels met inhoudsopgaven en/of alfabetische indices. Minuut, net en kopie.
1640 - 1806
1 omslag, 165 delen
De dagregisters zijn dagelijkse verslagen van het gebeurde in Batavia. De opdracht aan de Hoge Regering tot het houden van dagregisters werd gegeven door de Heren Zeventien bij missive van 6 december 1621: ' ... ende vinden wij ook nodich, dat, niet alleen op het Generaal Comptoir binnen Batavia, maer oock in de Moluques, Ambonia, Banda ... van d'onse dagelicx journael gehouden werde van alles, wat aldaer geschiet ende den onsen beiegent, soo wel met d'Engelsen, als oock met andere, wie het oock zij, in eenigerhande maniere; waer van aen ons met alle schepen succesivelijck copie overgesonden zal werden, om ons daermede te behelpen, des nodich sijnde...'. De Hoge Regering kreeg hiermee dus de opdracht om ten einde de Heren Zeventien op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen het octrooigebied een dagelijks verslag op te stellen van 'alles' wat er gebeurde in Batavia en dit verslag in kopie naar patria te zenden. De buitenkantoren dienden zelf een dagregister of journaal bij te houden. Bij besluit van gouverneur-generaal Daendels van 29 maart 1808 werd het bijhouden van het dagregister gestopt.
De delen hebben meestal betrekking op één jaar, maar soms zijn zij door restauratie in twee delen gesplitst, waardoor de inhoudsopgave of index in een eerste gedeelte terecht is gekomen. In de beschrijvingen van de betreffende delen is dat in de noten aangegeven. De inhoudsopgave is een weergave van de marginalen (korte samenvattingen van de tekst in de kantlijn) in het dagregister zelf. Het redigeren van de marginalen en het kopieëren van deze marginalen naar de inhoudsopgave kan soms onnauwkeurig gebeurd zijn. Indien de datering van de inhoudsopgave afwijkt van de datering van het dagregister, is dat aangegeven in de noot van de deelbeschrijving.
Een gedeelte van de inhoudsopgave van het dagregister van 1696, de maand januari. De eerste kolom geeft de datum, de tweede de verwijzing en de derde het folionummer.
29't Jagt Eemland vertreckt over Japara nae Ternaten sullende van eerstgemelde plaats overvoeren den g'eligeert gouverneur Salamon Lesage 55
Medenemende brieven van haer Edele aande bediende tot Japara Item oock aandie in Ternaten, mitsgaders de inlandse Coningen en grooten aldaer56
Cargasoen van 't jagt Eemlant
Insertie vande inlantse brieven voormeld te weten
57
Aanden Coning en grooten in Ternaten58
Aanden Coning en grooten in Tidore60
En aanden Coning van Baatchian62
31Voorstelling vanden commandeur der Retourvloot Jan de With64
Aankomende vaertuijgen65
Vertrocke vaertuijgen68
Overledene71
Gedoopte72
Getrouwde 
De dagregisters zijn tot de jaren 1740 - 1750 uitgebreider dan van de periode daarna. De delen worden allengs dunner, totdat zelfs herhaaldelijk 'Niets bijzonders gepasseerd' (of bewoordingen van soortgelijke strekking) bij een datum staat vermeld. De achteruitgang van de handel is hiervoor een mogelijke verklaring. Het feit dat in de vroegere periode complete resoluties en ingekomen en uitgaande missiven van en aan inlandse vorsten werden opgenomen in de dagregisters en in de latere periode niet meer, is mogelijk een betere verklaring.
De inhoud van de dagregisters is zeer gevarieerd. Het overgrote deel betreft meldingen van aangekomen en vertrokken Compagnie-schepen en buitenlandse schepen en hun ladingen. De brieven die zij binnenbrachten en weer meenamen uit en voor patria, de buitenkantoren en de plaatselijke vorsten worden vermeld en worden zelfs in extract opgenomen. Maar ook werden andere wetenswaardigheden vermeld zoals het aantal overledenen, gedoopten en getrouwden in Batavia (maandelijks), zware veroordelingen, belangrijke personen die zijn gearriveerd zoals gezanten en hoofden van de buitenkantoren, mededelingen van de locale bestuursorganen zoals de colleges van Schepenen en Heemraden en belangrijke benoemingen.
Een gedeelte van de inhoudsopgave van het dagregister van 1776, de maand april:
1Een Engels sloeps vertrekt naar Madras30
2Staat Rekening van Heemraden
3Twee Schepen naar Java
En Engelsman van Cochim
41
4Staat van Rekening van Boedelmeesteren
5Schrijvens van Bantam73
6Afgevaardigde brieven naar Coromandel, Ceilon
7En Palembang
9Een schip naar Cheribon
De deugd van de arak enzovoort bepaald
10Schrijvens van Cheribon
't Schip Zeeduin reverteerd van de Mallabaar
En een sloep van Malacca
74
11Een brief voor Johoors koning afgegeven
14Een Engels schip vertrekt naar China
De dagregisters zijn er in minuut, net en kopie en zijn alle beschreven in deze serie. De dagregisters uit de jaren 1640 - 1682 zijn gepubliceerd: 'Daghregister int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaatse als over geheel Nederlands-India.Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, met medewerking van de Nederlands-Indische Regering en onder toezicht van mr. J.A. van der Chijs (o.a.). (Batavia/Den Haag, 1887 - 1931)'.
Zie voor een aantal 20-ste eeuwse kopieën van de dagregisters de rubriek Stukken niet behorend tot het archief.
2457
1640 september 10 - 1641 oktober [31]
 
2458
1651 januari 3 - 1651 december 30
 
Kopie
2459
1653 januari 1 - 1653 december 31
 
2460
1659 januari 1 - 1659 december 31
 
2461
1661 januari 1 - 1661 oktober 1
 
Met inhoudsopgave en alfabetische index 1661 januari 1 - 1661 december 31.
Datum 1661 oktober 1 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2462.
2462
1661 oktober 1 - 1661 december 31
 
Voor inhoudsopgave en index zie inv.nr. 2461.
Datum 1661 oktober 1 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2461.
2463
1663 januari 1 - 1663 september 3
 
Voor index zie inv.nr. 2464.
Datum 1663 september 3 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2464.
2464
1663 september 3 - 1663 december 28
 
Met alfabetische index 1663 januari 1 - 1663 december 28. Datum 1663 september 3 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2463.
2465
1664 januari 1 - 1664 december 31
 
2466
1665 januari 1 - 1665 september 5
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2467.
Datum 1665 september 5 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2467.
2467
1665 september 5 - 1665 december 31
 
Met inhoudsopgave 1665 januari 1 - 1665 december 31.
Datum 1665 september 5 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2466.
2468
1666 januari 1 - 1666 december 31
 
2469
1666 januari 1 - 1666 december 31
 
Minuut
2470
1667 januari 1 - 1667 december 31
 
2471
1668 januari 1 - 1668 december 31
 
2472
1669 januari 1 - 1669 december 31
 
2473
1670 januari 1 - 1670 december 31
 
2474
1671 januari 1 - 1671 december 31
 
2475
1672 januari 1 - 1672 december 31
 
2476
1673 januari 1 - 1673 december 31
 
2477
1674 januari 1 - 1674 december 31
 
2478
1675 januari 1 - 1675 juli 6
 
Met inhoudsopgave 1675 januari 1 - 1675 december 31.
Datum 1675 juli 6 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2479.
2479
1675 juli 6 - 1675 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2478.
Datum 1675 juli 6 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2478.
2480
1676 januari 1 - 1676 december 31
 
2481
1677 januari 1 - 1677 december 31
 
2482
1678 januari 1 - 1678 augustus 20
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2483.
Datum 1678 augustus 20 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2483.
2483
1678 augustus 20 - 1678 december 31
 
Met inhoudsopgave 1678 januari 1 - 1678 december 31.
Datum 1678 augustus 20 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2482.
2484
1679 januari 1 - 1679 juli 31
 
Fragment inhoudsopgave 1679 januari 1 - 1679 januari 15, 1 folio, gerestaureerd.
Met inhoudsopgave 1679 mei 19 - 1679 december 31.
Zie Inv. nr. 4557 Aanvullingen 2002-2007.
Datum 1679 juli 31 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2485.
---
1679 januari 1 - 1679 januari 15
 
Fragment inhoudsopgave, 1 folio. Zie inv.nr. 4557. Aanvullingen 2002-2007.
2485
1679 juli 31 - 1679 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2484.
Datum 1679 juli 31 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2484.
Datum 1679 december 30 niet compleet.
2486
1680 januari 1 - 1680 juni 2
 
Met inhoudsopgave 1680 januari 1 - 1680 december 31.
Datum 1680 juni 2 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2487.
2487
1680 juni 2 - 1680 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2486.
Datum 1680 juni 2 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2486.
2488
1681 januari 1 - 1681 april 3
 
Met inhoudsopgave [1681 januari 1 - 1681 december 31].
Datum 1681 april 3 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2489.
2489
1681 april 3 - 1681 augustus 8
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2488.
Datum 1681 april 3 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2488.
Datum 1681 augustus 8 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2490.
2490
1681 augustus 8 - 1681 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2488.
Datum 1681 augustus 8 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2489.
2491
1682 januari 1 - 1682 maart 31
 
Met inhoudsopgave 1682 januari 1 - 1682 juni 30.
2492
1682 april 1 - 1682 juni 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2491.
2493
1682 juli 1 - 1682 september 30
 
Met inhoudsopgave 1682 juli 1 - 1682 december 31.
2494
1682 oktober 1 - 1682 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2493.
2495
1683 januari 1 - 1683 december 31
 
Met inhoudsopgave 1683 januari 1 - 1683 december 27.
2496
1684 januari 1 - 1684 juli 12
 
Met inhoudsopgave 1684 januari 1 - 1684 december 31.
Datum 1684 juli 12 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2497.
2497
1684 juli 12 - 1684 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2496.
Datum 1684 juli 12 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2496.
2498
1685 januari 1 - 1685 augustus 7
 
Met inhoudsopgave 1685 januari 1 - 1685 december 31.
Datum 1685 augustus 7 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2499.
2499
1685 augustus 7 - 1685 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2498.
Datum 1685 augustus 7 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2498.
2500
1686 januari 1 - 1686 mei 31
 
Met inhoudsopgave 1686 januari 1 - 1686 december 31.
2501
1686 juni 1 - 1686 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2500.
2502
1687 januari 1 - 1687 december 31
 
2503
1688 januari 1 - 1688 december 31
 
2504
1689 januari 1 - 1689 juli 7
 
Met inhoudsopgave 1689 januari 1 - 1689 december 31.
Datum 1689 juli 7 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2505.
2505
1689 juli 7 - 1689 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2504.
Datum 1689 juli 7 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2504.
2506
1690 januari 1 - 1690 december 31
 
2507
1691 januari 1 - 1691 december 31
 
2508
1692 januari 1 - 1692 juni 30
 
Met inhoudsopgave 1692 januari 1 - 1692 december 31.
Datum 1692 juni 30 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2509.
2509
1692 juni 30 - 1692 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2508.
Datum 1692 juni 30 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2508.
2510
1693 januari 1 - 1693 juni 14
 
Met inhoudsopgave 1693 januari 1 - 1693 november 3.
Datum 1693 juni 14 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2511.
2511
1693 juni 14 - 1693 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2510.
Datum 1693 juni 14 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2510.
2512
1694 januari 1 - 1694 mei 31
 
Met inhoudsopgave 1694 januari 1 - 1694 december 31.
Datum 1694 mei 31 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2513.
2513
1694 mei 31 - 1694 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2512.
Datum 1694 mei 31 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2512.
2514
1695 januari 1 - 1695 december 31
 
2515
1696 januari 1 - 1696 juni 30
 
Met inhoudsopgave 1696 januari 1 - 1696 december 31.
Datum 1696 juni 30 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2516.
2516
1696 juni 3 - 1696 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2515.
Datum 1696 juni 30 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2515.
2517
1697 januari 1 - 1697 december 31
 
2518
1698 januari 1 - 1698 december 31
 
2519
1699 januari 1 - 1699 december 31
 
2520
1700 januari 1 - 1700 december 31
 
2521
1701 januari 1 - 1701 december 31
 
2522
1702 januari 1 - 1702 juli 8
 
Met inhoudsopgave 1702 januari 1 - 1702 december 31.
2523
1702 juli 9 - 1702 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2522.
2524
1703 januari 1 - 1703 december 31
 
2525
1704 januari 1 - 1704 december 31
 
2526
1705 januari 1 - 1705 mei 6
 
Met inhoudsopgave 1705 januari 1 - 1705 december 31.
Datum 1705 mei 6 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2527.
2527
1705 mei 6 - 1705 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2526.
Datum 1705 mei 6 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2526.
2528
1706 januari 1 - [1706 augustus 12] en 1706 december 31
 
Datum 1706 december 31 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2529.
2529
1706 september 16 - 1706 december 31
 
Met inhoudsopgave 1706 augustus 12 - 1706 december 31.
Datum 1706 december 31 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2528.
2530
1707 januari 1 - 1707 juli 7
 
Met inhoudsopgave 1707 januari 1 - 1707 december 31.
Datum 1707 juli 7 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2531.
2531
1707 juli 7 - 1707 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2530.
Datum 1707 juli 7 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2530.
2532
1708 januari 1 - 1708 december 31
 
2533
1709 januari 1 - 1709 december 31
 
2534
1710 januari 1 - 1710 december 31
 
2535
1711 januari 5 - 1711 juni 30
 
Met inhoudsopgave 1711 januari 1 - 1711 december 31. Datum 1711 januari 5 niet compleet.
2536
1711 juli 1 - 1711 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2535.
2537
1712 januari 1 - 1712 december 27
 
Met inhoudsopgave 1712 oktober 20 - 1712 december 31.
Zie voor ontbrekende pagina's inv.nr. 2541.
2538
1713 januari 1 - 1713 juli 3
 
Met inhoudsopgave 1713 januari 1 - 1713 december 31.
Datum 1713 juli 3 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2539.
2539
1713 juli 3 - 1713 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2538.
Datum 1713 juli 3 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2538.
2540
1714 januari 1 - 1714 juni 7
 
Met inhoudsopgave 1714 januari 1 - 1714 december 31.
Zie voor ontbrekende pagina's inv.nr. 2541.
2541
1714 juni 8 - 1714 december 31, 1714 januari 1 - 1714 juni 7 en 1712
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2540.
De data 1714 januari 1 - 1714 juni 7 en 1712 betreffen fragmenten, Zie voor ontbrekende pagina's inv.nrs. 2537 en 2540.
2542
1715 januari 1 - 1715 december 31
 
2543
1716 januari 1 - 1716 juli 6
 
Met inhoudsopgave 1716 januari 1 - 1716 december 31.
Datum 1716 juli 6 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2544.
2544
1716 juli 6 - 1716 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2543.
Datum 1716 juli 6 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2543.
2545
1717 januari 1 - 1717 juli 6
 
Met inhoudsopgave 1717 januari 1 - 1717 december 31.
Datum 1717 juli 6 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2546.
2546
1717 juli 6 - 1717 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2545.
Datum 1717 juli 6 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2545.
2547
1719 januari 1 - 1719 mei 10
 
Met inhoudsopgave 1719 januari 1 - 1719 december 31.
Datum 1719 mei 10 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2548.
2548
1719 mei 10 - 1719 september 27
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2547.
Datum 1719 mei 10 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2547.
Datum 1719 september 27 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2549.
2549
1719 september 27 - 1719 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2547.
Datum 1719 september 27 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2548.
2550
1720 januari 1 - 1720 augustus 7
 
Met inhoudsopgave 1720 januari 1 - 1720 december 31.
Datum 1720 augustus 7 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2551.
2551
1720 augustus 7 - 1720 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2550.
Datum 1720 augustus 7 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2550.
2552
1721 januari 1 - 1721 juli 16
 
Met inhoudsopgave 1721 januari 1 - 1721 december 31.
Datum 1721 juli 16 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2553.
2553
1721 juli 16 - 1721 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2552.
Datum 1721 juli 16 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2552.
2554
1722 januari 1 - 1722 december 31
 
2555
.
1723
1 omslag
Betreft inhoudsopgave
2556
1724 januari 1 - 1724 augustus 20
 
Met inhoudsopgave 1724 januari 1 - 1724 december 31.
2557
1724 augustus 21 - 1724 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2556.
2558
1725 januari 1 - 1725 december 31
 
2559
1726 januari 1 - 1726 juni 2
 
Met inhoudsopgave 1726 januari 1 - 1726 december 31.
Datum 1726 juni 2 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2560.
2560
1726 juni 2 - 1726 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2559.
Datum 1726 juni 2 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2559.
2561
1728 januari 1 - 1728 december 31
 
2562
1729 januari 1 - 1729 september 10
 
Met inhoudsopgave 1729 januari 1 - 1729 december 31.
Datum 1729 september 10 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 2563.
2563
1729 september 10 - 1729 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2562.
Datum 1729 september 10 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 2562.
2564
1730 januari 1 - 1730 december 31
 
2565
1731 januari 1 - 1731 december 31
 
2566
1732 januari 1 - 1732 december 31
 
2567
1735 januari 1 - 1735 december 31
 
2568
1737 januari 1 - 1737 december 31
 
2569
1738 januari 1 - 1738 december 31
 
2570
1739 januari 1 - 1739 december 31
 
2571
1740 januari 1 - 1740 december 31
 
2572
1741 januari 1 - 1741 december 31
 
2573
1742 januari 1 - 1742 december 31
 
2574
1743 januari 1 - 1743 december 31
 
2575
1745 januari 1 - 1745 december 31
 
2576
1746 januari 1 - 1746 december 31
 
2577
1747 januari 1 - 1747 december 31
 
2578
1749 januari 1 - 1749 december 31
 
2579
1750 januari 1 - 1750 december 31
 
2580
1751 januari 1 - 1751 december 31
 
Minuut
Met inhoudsopgave; gedeeltelijk zonder paginaverwijzing.
2581
1751 januari 1 - 1751 december 31
 
Met inhoudsopgave; echter zonder paginaverwijzing.
2582
1752 januari 1 - 1752 december 31
 
2583
1753 januari 1 - 1753 december 31
 
2584
1754 januari 1 - 1754 december 31
 
2585
1755 januari 1 - 1755 december 31
 
2586
1756 januari 1 - 1756 december 31
 
2587
1757 januari 1 - 1757 december 31
 
2588
1758 januari 1 - 1758 december 31
 
2589
1759 januari 1 - 1759 december 31
 
2590
1760 januari 1 - 1760 december 31
 
2591
1761 januari 1 - 1761 december 31
 
2592
1762 januari 1 - 1762 december 31
 
Minuut
2593
1763 januari 1 - 1763 december 31
 
2594
1764 januari 1 - 1764 december 31
 
2595
1768 januari 1 - 1768 december 31
 
2596
1769 januari 1 - 1769 december 31
 
2597
1770 januari 1 - 1770 december 31
 
2598
1771 januari 1 - 1771 december 31
 
2599
1772 januari 1 - 1772 december 31
 
2600
1773 januari 1 - 1773 december 31
 
2601
1774 januari 1 - 1774 december 31
 
2602
1775 januari 1 - 1775 december 31
 
2603
1776 januari 1 - 1776 december 31
 
2604
1777 januari 1 - 1777 december 31
 
2605
1778 januari 1 - 1778 december 31
 
2606
1779 januari 1 - 1779 december 31
 
2607
1780 januari 1 - 1780 december 18
 
Minuut
Datum 1780 december 18 niet compleet.
2608
1782 januari 1 - 1782 december 31
 
2609
1784 januari 1 - 1784 december 31
 
2610
1787 januari 1 - 1787 december 31
 
Minuut
2611
1790 januari 1 - 1790 december 30
 
Minuut
Datum 1782 december 30 niet compleet
2612
1791 januari 1 - 1791 december 30
 
2613
1792 januari 1 - 1792 december 30
 
2614
1794 januari 1 - 1794 december 30
 
2615
1795 januari 1 - 1795 december 30
 
2616
1796 januari 1 - 1796 december 30
 
2617
1797 januari 1 - 1797 december 30
 
2618
1803 januari 1 - 1803 december 30
 
Met inhoudsopgave; deels zonder paginaverwijzing.
2619
1804 januari 1 - 1804 december 31
 
2620
1805 januari 1 - 1805 december 31
 
2621
1806 januari 1 - 1806 december 31
 
2622
1806 januari 1 - 1806 december 31
 
Minuut
2623
Maandelijkse 'Memories des Nouvelles' met nieuws uit Europa, Batavia en van de buitenkantoren.
1672 - 1692
1 pak
Deze (fragmenten van) memories werden o.a. samengesteld uit de journalen ('Dagregisters') en hadden de functie van officiële krant.