Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Patria

Ter kennisname ingekomen stukken
3505-3512
Bekendmakingen ('Plakkaten') uitgevaardigd door de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de Staten van Zeeland en rechtsopvolgers. Grotendeels met inhoudsopgaven en indices.
1602 - 1793
7 delen, 1 omslag
3505
.
1602 - 1793
 
Betreft de Verenigde Oostindische Compagnie en de Westindische Compagnie.
3506
1632 - 1787
1 omslag
Fragmenten.
3507
. 'Groot Placaet-Boeck' over de jaren 1097 - 1664.
1664
 
3508
. 'Groot Placaet-Boeck' over de jaren 1299 - 1682.
1683
 
3509
1703 januari 3 - 1720 november 15
 
Incompleet
3510
. 'Groot Placaet-Boeck' over de jaren 1581 - 1740.
1741
 
3511
. 'Groot Placaet-Boeck' over de jaren 1588 - 1750.
1751
 
3512
. 'Groot Placaet-Boeck' over de jaren 1742 - 1795.
1796
 
3513
Begroting voor het jaar 1623 opgesteld door de Heren Zeventien.
[1622]
1 stuk
Niet compleet.
3514
Kopie-memorie van de Heren Zeventien aan de Staten-Generaal betreffende de financiële verantwoording na afloop van het octrooi.
1624 mei 23
1 stuk
3515
Bekendmaking van de Heren Zeventien betreffende de illegale handel.
1670 mei 21
2 stukken
3516
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende de overeenkomst tussen de Heren Zeventien en de Admiraliteit inzake invoerrechten.
1678 maart 5
2 stukken
Met bijlage.
3517
Extract-resolutie van de Heren Zeventien betreffende de aan advocaat P. van Dam opgedragen beschrijving van de Compagnie.
1693 juli 9
1 deel
Met bijlage.
Gepubliceerd door F.W. Stapel: Pieter van Dam: Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, boek 1, deel 1 en 2, Den Haag 1927 - 1929; boek 2, deel 1 en 2, Den Haag 1931 - 1932.
3518
Memorie betreffende het handelsmonopolie. Vertaald uit het latijn.
[na 1720]
1 deel
Eigentijdse titel van de memorie: 'Vertoog van het regt dat de Vereenigde Nederlandsche Oost Indische Maatschappije heeft op de vaart en koophandel naar Oost Indien tegen de inwoonders van de Spaanse, nu de Oostenrijkse Nederlanden'.
3519
Instructies van de Heren Zeventien betreffende het voorkomen van lekkage op de schepen.
1728 augustus 13
2 stukken
Gedrukt
3520-3523
Staten van produkten en prijzen verhandeld op de Amsterdamse beurs ('Cours van coopmanschappen tot Amsterdam').
1734 - 1784
4 banden
Gedrukt
3520
1734 - 1764
 
3521
1734 - 1784
 
3522
1765 - 1771
 
3523
1772 - 1779
 
3524
Instructie van de Heren Zeventien voor kooplieden en schippers betreffende de ziekenzorg aan boord van schepen.
1739 februari 26
1 omslag
Gedrukt
3525
Reglement voor het personeel van de Compagnie ('Artikelbrief'), vastgesteld door de Staten-Generaal.
1742 september 4
1 omslag
Gedrukt
Niet compleet.
3526
Kopie-instructie van het Collegie der Admiraliteit in West-Friesland aan de schout-bij-nacht Houtingh als commandant van de zeemacht in Indië.
1762 mei 19
1 band
3527-3533
Stukken betreffende de staat en het verval van de Compagnie
1772 - 1803
2 banden, 8 delen
Zie voor andere stukken betreffende dit onderwerp de rubriek Staat en verval van de Compagnie.
3527
Kopie-memories van de bewindhebber C. van Oudermeulen.
[1772]
1 band
Met bijlagen.
De memories zijn ingebracht in de vergadering van de Heren Zeventien van 12 oktober 1772.
Eigentijdse titels van de memories: 'Consideratien bevattende een onderzoek rakende den tegenwoordige staat van d'Oostindische maatschappij' en 'Onderzoek der oorzaaken van den achterlijken staat der Oostindische maatschappij en van de middelen tot derzelver verbeetering'.
3528
Kopie-memorie van de 'Oostindische patriot' ten behoeve van de Heren Zeventien.
1775 juli 1
3 delen
In drievoud.
Eigentijdse titel van de memorie: 'Deductie in betrekking van het Reedenkundig bericht wegens de waare oorsaak van 't bederf mitsgaders middelen van redres der Nederlandsche Oostindische Compagnie in Indien door den Indiaanschen Patriot sub dato primo Meij en September anno 1773, ter speculatie gedaan op verzoek en vraagpointen van de vergaadering der Heeren Bewindhebberen der Respectieve kaamers van gemelde Compagnie'.
3529
Extract-resoluties en bijlagen van de Staten-Generaal en de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het verzoek van de Heren Zeventien om financiële steun.
1783 juni 4 - 1788 maart 21
1 band
Gedrukt
3530
Kopie-memorie. Met staten van opbrengsten
[1789]
 
Eigentijdse titel van de memorie: 'Memorie van Consideratien over den staat van de compagnie en de middelen om haaren geheelen val te verhoeden'. De memorie is van onbekende hand en opgesteld in patria.
3531
Kopie-memorie van O. Falck, E. Craivanger en J. Scholten betreffende een bezuiniging op de kosten van het bestuur in Kaap de Goede Hoop. Met staten van kosten.
1790 mei 4
 
Eigentijdse titel van de memorie: 'Memorie van Consideratien over het hoog beloop der lasten van het gouvernement van de Kaap de Goede Hoop en aanwijzing van middelen tot derselver vermindering'.
De memorie is opgesteld in patria.
3532
Kopie-memorie van de hoofdparticipant G. Titsingh ten behoeve van de hoofdparticipanten van de Kamer Amsterdam.
1790 juni 14
2 delen
In tweevoud, waarvan een met bijlagen
Eigentijdse titel van de memorie: 'Consideratien van een hoofdparticipant in de Oostindische Compagnie over de oorzaaken der veragtering en de middelen ter verbetering van dezelve'.
3533
Kopie-rapport van de Commissie tot den Oost Indische zaken aan het Staatsbewind der Bataafsche Republiek betreffende de staat van de Compagnie en de oprichting van de Raad der bezittingen van de Bataafsche Republiek in Azië.
1803 augustus 31
 
Met bijlagen.
3534
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende de verandering van de nationale vlag.
1796 februari 14
1 stuk
3535
Kopie-memorie ('levensschets') van D. van Hogendorp, gezaghebber van Java's Oosthoek, betreffende de beschuldigingen aan zijn adres en zijn arrestatie.
1798 januari 20
1 band
Met bijlagen.
3536
'Reglement van krijgstucht of crimineel wetboek voor de militie van den staat' van het Uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek.
1799 juni 26
1 stuk
3537
Bekendmaking van de Heren Zeventien tegen het werven van deserteurs voor de Compagnie.
zonder datum
1 stuk
Gedrukt