Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Buitenkantoren

   Bijzonder

   Java's Noordoostkust

Overige stukken.
3957
Reisverslag van gouverneur-generaal G. van Imhoff naar Java's Noordoostkust en de resoluties genomen naar aanleiding van deze reis.
1746 april 1 - 1746 mei 31 (verslag) en 1746 juni 1 - 1746 juni 9 (resoluties)
2 delen
Met bijlagen. In tweevoud: minuut en net
Het reisverslag is gepubliceerd door het KITLV in 'Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, deel 1'. Zie ook inv.nr. 2636.
3958-3960
Acten van aanstelling van diverse inlandse hoofden.
1747 - 1810
1 band, 1 omslag, 1 deel
Net en kopie.
3958
1747 januari 30 - 1787 oktober 8
1 band
3959
1793 juli 26 en 1807 november 11 - 1808 december 11
1 omslag
3960
1808 september 1 - 1810 mei 13
1 deel
Kopie
3961-3962
Stukken betreffende fortificatiewerken.
1791 - 1792
2 banden
3961
Kopie-inspectierapport. Met inhoudsopgave,
1791 januari 21 - 1792 mei 16
 
3962
Kopie-rapport van gouverneur J. Greeve aan de Commissie ter inspectie der fortificatiewerken en het militaire wezen in Indië,
1791 juli 31
 
---
Staten, enz., betreffende fortificaties, ammunitie en opbrengsten van producten in Java's Noord-Oostkust.
1796 - 1804
1 band
Fragment van een band
Zie inv. nr. 4588 Aanvullingen 2002-2007.
3963
Kopie-rapport van ingenieur J. Schmaltz in opdracht van gouverneur J. van Reede tot de Parkeler betreffende de militaire situatie te Soerabaija, Pasoeroean en Banjoewangi.
1801 augustus 28
1 omslag
In het Frans en Nederlands.
Bijlage 1801 augustus 28: Topografisch-militaire kaart van de oevers van de rivier Soerabaya. 1 blad. Zie Collectie De Haan B95.
Bijlage 1801 augustus 28: Plattegrond van de verbeteringen aan het fort te Banjoewangi. 1 blad. Zie Collectie De Haan B100.
Bijlage 1801 augustus 28: Plankaart van de veranderingen aan de monding van de kalij Bader in de rivier van Soerabaija. 1 blad. Zie Collectie De Haan B101.
---
Memorie van de restanten aan voorraden in het comptoir Japara.
1806
1 omslag
Zie inv. nr. 4598 Aanvullingen 2002-2007.
3964
Inspectierapport van de havenmeester te Soerabaja betreffende het particuliere schip Minerva in verband met vervoer van hout uit Japara.
1807 juli 6
1 stuk
3965
Kopie-verslag van J. Stokbroo betreffende de kaping van het schip Vreede door zeerovers bij Indramayoe (Cheribon).
1807 december 17
1 stuk
3966
Stukken betreffende de wijzigingen in het bestuur en de vertegenwoordiging aan de hoven van Solo en Djocjacarta.
1808 april 22 - 1808 augustus 17
1 band
3967
Ingekomen missiven van gouverneur N. Engelhard betreffende de overgave van het bestuur aan gouverneur-generaal W. Daendels per 27 september 1808.
1808 mei 11 - 1808 december 31
1 band
Bevat een kopie-reisverslag van gouverneur-generaal Daendels naar Java's Noordoosthoek in de periode 20 juni 1808 - 24 juli 1808 en een inventaris van het archief te Semarang van 11 juli 1808.
Met bijlagen.
3968
Extract-resoluties en bekendmakingen ten behoeve van Java's Noordoostkust.
1808 mei 25 - 1809 augustus 30
1 band
Geschreven en gedrukt.
3969
Ingekomen wekelijkse rapporten houdende aangekomen en vertrokken schepen.
1808 december 31 - 1809 augustus 7
2 banden