Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

   Defensie

   Bijzonder

Leger
4100-4109
Ingekomen missiven.
1809 - 1810
10 banden
Met bijlagen en marginale beschikkingen.
4100
1809 februari 11 - 1809 oktober 12
 
Ingekomen via het 'Bureau van de genie, artillerie en militaire mouvement'.
4101
1809 februari 20 - 1809 oktober 15
 
Zonder marginale beschikkingen.
4102
1809 augustus 22 - 1810 november 4
 
Betreft aankopen.
4103
1810 januari 1 - 1810 februari 24
 
4104
. Van de chef van de generale staf G. Guetzloff.
1810 januari 2 - 1810 oktober 16
 
4105
1810 mei 1 - 1810 mei 30
 
4106
1810 juni 1 - 1810 juni 30
 
4107
1810 juli 1 - 1810 augustus 31
 
4108
1810 oktober 1 - 1810 oktober 31
 
4109
1810 november 1 - 1810 november 30
 
4110
Kopie-reglementen van de Heren Zeventien en de Hoge Regering.
1742 juli 21 - 1756 december 16
1 band
Met bijlagen.
4111
Kopie-memorie betreffende de oorlog met de vorst van Mataram op Java in de jaren 1741 - 1758.
[1758]
1 deel
Eigentijdse titel van de memorie: 'Kort verhaal van den laatsten Javaanschen oorlog begonnen in den jaare 1741 en geeindigt door den algemeene vreede getroffen in den jaare 1758'.
4112
Reglement voor het garnizoen te Batavia.
1779 april 5
1 stuk
Met inhoudsopgave.
Gedrukt
4113
Ingekomen missive betreffende de inventaris van de wapenkamer.
1780 februari 10
1 stuk
4114
Concept-plan voor de samenstelling, training, bewapening en betaling van een nieuw te vormen legercorps van 8000 man.
1782 januari 24
1 omslag
4115
Kopie-plan van de gecommitteerden J. Radermacher en H. van Stockum betreffende verbetering van het leger in verband met de Vierde Engelse Oorlog.
1783 maart 3
1 band
Met marginale beschikkingen en bijlagen.
4116
Aantekening betreffende de kwantiteit en kwaliteit van per schip aangeleverd buskruit.
1784 maart 25
1 stuk
4117-4123
Stukken betreffende het regiment Würtemberg.
1786 - 1804
3 banden, 2 omslagen, 4 delen
4117
Concept-overeenkomst met de hertog van Würtemberg tot de levering van een regiment militairen,
1786 februari 20
3 delen
4118
Acte van overeenkomst tussen de Kamer Zeeland, namens de HerenZeventien en de hertog van Würtemberg betreffende het leveren van een regiment militairen vanaf 15 maart 1787,
1787 februari 23
1 band
4119
Staten houdende namen van militairen van het regiment met verzoek om verhoging van hun gage,
1793 september 10 en 1793 september 16
1 omslag
4120
Ingekomen missiven van kolonel-commandant D' Huegel te Ceylon betreffende een geschil met de gouverneur van Java's Noordoostkust over de financiële afwikkeling met betrekking tot overleden militairen,
1794 februari 15 - 1795 maart 20
1 band
4121
Kopie-secrete ingekomen missiven betreffende de desertie van een deel van het regiment en de overgang van de rest van het regiment in dienst van de Compagnie,
1796 juni 10 - 1801 september 8
1 band
Met bijlagen.
De missiven zijn mede ingekomen bij de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
4122
Extract-missiven betreffende het stranden van een deel van het regiment op Ceylon na de verovering door de Engelsen,
1798 april 6 - 1803 augustus 10
1 deel
Met inhoudsopgave.
4123
Inventaris en waarde van de uitrusting en boeken van het regiment,
1804 augustus 31
1 omslag
4124
Bijlage resolutie houdende advies betreffende de verdeling van de militaire sterkte over Batavia, Kaap de Goede Hoop en Ceylon.
1787 juni 26
1 band
De datering betreft de resolutiedatum.
4125
Stukken betreffende de instelling van de Commissie ter inspectie der fortificatiewerken en het militaire wezen in Indië door de Staten-Generaal op 4 december 1786.
1788 november 21 - 1791 januari 21
1 band
. Met opdracht tot het schrijven van een rapport aan J. Greeve. Zie inv. nr. 3962 voor het rapport.
4126-4130
Stukken betreffende defensiewerken te Batavia.
(1788) 1793 - 1798
5 banden
p m
Plattegrond van de vestingwerken van het kasteel Batavia. Getekend door de inspecteur der fortificatiewerken C. Reimer.
1788
 
Zie Collectie De Haan O28.
p m
Situatiekaart van Batavia en Ommelanden. Getekend door de inspecteur der fortificatiewerken C. Reimer.
[1790]
 
Zie Collectie De Haan N1.
4126
Plan van de directeur van de fortificatiewerken C. Reimer. Met resoluties van de Commissie ter inspectie der fortificatiewerken en het militaire wezen in Indië en bijlagen.
1793 september 2 - 1795 oktober 24
 
4127
Met inhoudsopgave
1795 december 4 - 1796 september 27
 
4128
Kopie-bestekken en voorwaarden betreffende diverse militaire bouwwerken.
1796 maart 6 - 1797 mei 11
 
Met lijsten van aannemers
4129
Bijlagen bij de generale resoluties betreffende de kustbatterijen.
1797 mei 22 - 1797 december 27
 
De datering betreft de resolutiedatum.
4130
Inventarissen betreffende de uitrusting van de kustbatterijen.
circa 1798
 
4131
Extracten uit circulaire missiven betreffende te nemen maatregelen ingeval van oorlog.
1793 september 20 - 1808 januari 22
1 band
4132
Kopie-plan betreffende de werving van Madurese en Sumanapse militairen ter versterking van het leger.
1795 juni 18
1 omslag
Met reactie.
4133
Inventaris betreffende de uitrusting en goederen van de posten, van het magazijn van de artillerie en van het regiment Würtemberg.
1797 maart 6
1 deel
4134
Lijsten van ten behoeve van de defensie ter beschikking gestelde slaven in verband met de oorlog tegen Engeland.
1797 mei 30 - 1797 september 17
1 band
Met plakkaten.
4135-4151
Staten van betaalde soldijen ('Soldijboeken')
1798 - 1809
25 delen
Voor indices zie inv.nrs. 4152 en 4153.
4135
. Kamer Hoorn.
1798 juli - 1799 juni
 
4136
. Kamer Rotterdam.
1798 juli - 1799 juni
 
4137
. Kamer Enkhuizen.
1798 juli - 1803 juni
5 delen
4138
. Kamer Delft.
1799 juli - 1800 juni
 
4139
. Kamer Zeeland, Franse militairen.
1799 juli - 1800 juni
 
4140
. Kamer Zeeland, regiment Würtemberg.
1800 juli - 1801 juni en 1804 juli - 1805 juni
2 delen
4141
. Kamer Delft.
1800 juli - 1801 juni
 
4142
. Kamer Hoorn.
1800 juli - 1801 juni
 
4143
. Kamer Zeeland.
1800 juli - 1801 juni
2 delen
4144
. Kamer Rotterdam.
1801 juli - 1802 juni
 
4145
. Kamer Zeeland, Franse militairen.
1803 juli - 1804 juni en 1806 juli - 1808 juni
3 delen
4146
. Kamer Amsterdam.
1805 juli - 1806 juni
 
4147
. Kamer Amsterdam.
1806 juli - 1807 juni
 
4148
. Kamer Zeeland.
1806 juli - 1807 juni
 
4149
. Kamer Hoorn.
1807 juli - 1808 juni
 
4150
. Kamer Amsterdam.
1808 juli - 1809 juni
 
4151
. Inlandse militairen.
1809 januari - 1809 december
 
4152-4153
Alfabetische indices op namen van militairen in de soldijboeken.
1800 - 1802
2 delen
4152
1800 juli - 1801 juni
 
4153
1801 juli - 1802 juni
 
4154
Bijlagen bij de secrete resoluties houdende stukken betreffende de aansluiting van het Bataafse leger in Indië bij het Franse 12-de bataljon, onder adjudant-generaal J. Gosson.
1803 december 12 - 1804 juli 24
2 banden
Met inhoudsopgave.
De datering is die van de resoluties.
4155
Kopie-ingekomen missive van C. de Sandol Roij betreffende het gedrag van kapitein Schuler.
1804 december 24
1 stuk
4156
Rekening van uitgaven per legeronderdeel op Java over de jaren.
1798 - 1805 1805
1 stuk
4157
Concept-instructie voor de chef der genie M. Barbier als beheerder van Weltevreden.
1805 april 2
1 stuk
4158
Staten houdende opgave van opgenomen en ontslagen militairen van het 23-ste bataljon in of uit het buitenhospitaal.
1805 juni 30 - 1807 juni 15
1 band
4159
Monsterrol van het 23-ste bataljon infanterie te Batavia.
1805 juli 3
1 stuk
4160
Kopie-instructie voor de commandant van de compagnie pioniers.
1805 december 17
1 stuk
4161
Kopie-koninklijk besluit van koning Louis Napoleon van 1 maart 1807 betreffende de legerorganisatie in het koninkrijk en Indië.
1807 maart 1
1 stuk
Met bijlagen.
4162
Staten houdende rantsoenen, bewapening en soldij voor het bataljon infanterie van luitenant-kolonel De Lort.
1807 augustus 1 - 1808 december 21
1 deel
4163
Extract-resoluties betreffende de oprichting van de Hoge Militaire Vierschaar, de benoeming van leden en de werkwijze.
1808 april 22 - 1810 april 21
1 band
4164
Verklaringen van trouw van diverse militairen aan de keizer van Frankrijk.
1811 februari 20 - 1811 februari 25
1 band
4165
Lijst betreffende de noodzakelijke goederen, munitie en personeel voor de legeronderdelen op Java.
1811 juni 21
1 stuk
In het Frans.
4166
Minuten van uitgaande missiven houdende militaire orders.
1811 augustus 2 - 1811 september 18
1 band