Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Financiën
---
Negotiegrootboek [fol. 1-155, 164-171, 187-218].
1706/1707
1 band
Zie inv. nr. 4604 Aanvullingen 2002-2007.
4213
Extracten uit de Bataviase statuten en de generale resoluties betreffende belastingen.
1649 september 4 - 1810 augustus 2
1 omslag
4214-4216
Jaarrekeningen.
1678 - 1759
1 stuk, 2 delen
4214
1678 september 1 - 1679 augustus 31
1 stuk
Kopie
Fragment.
4215
1695 september 1 - 1708 augustus 31
 
Kopie
4216
1758 - 1759
 
Met totalen vanaf 1613 en inhoudsopgave.
4217
Balansen ('Formele vertooning van den staat der generale Nederlandsche Oost Indische Compagnie...') over de boekjaren 1718/19 - 1722/23,
1719 - 1723
1 band
4218-4219
Stukken betreffende het landgoed Buitenzorg.
1745 - 1810
1 deel, 1 omslag
4218
Extract-notulen betreffende de financiële waarde,
1745 augustus 10 - 1810 januari 19
 
4219
Winst- en verliesrekening,
1761 - 1768
1 deel
4220-4221
Stukken betreffende de 'liberale gifte' van 1/50-ste penning in verband met de oorlog met Frankrijk.
1751 - 1752
1 band, 1 deel
4220
Bekendmaking.
1751
1 band
Met bijlagen.
4221
Dagboek van de inkomsten gehouden door de commissarissen van de 'liberale gifte',
1752 januari 21 - 1752 september 9
 
--- - ---
Rekening van Boedelmeesters van Chinese en Onchristelijke sterfhuizen (Boedelkamer).
---
1741 september 1 - 1741 oktober
 
Fragment
Zie inv.nr. 4624 Aanvullingen 2002-2007.
---
1753 september 1 - 1754 augustus 30
 
Fragment
Zie inv.nr. 4623 Aanvullingen 2002-2007.
---
Staat rekening van 1788 september - 1789 augustus
1790 maart 6
 
Zie inv.nr. 4628 Aanvullingen 2002-2007.
4222-4223
Stukken betreffende het financieel beheer door de visititateur-generaal.
1762 - 1793
2 delen
Met inhoudsopgaven.
In tweevoud.
4222
1762 - 1771
 
4223
1791 - 1793
 
p m
Memorieboek van het soldijkantoor met afschriften van verzoeken om authorisatie aan kamers VOC tot uitbetaling van rekeningen.
1762 - 1795
 
Met index
Bevindt zich in het Archief van de Retroacta Burgerlijke Stand, inventarisnummer 443.
4224-4226
Rapporten betreffende bij de visitateur-generaal ingekomen negotieboeken van de buitenkantoren ('Bevindingen'). Met marginale beschikkingen van de Hoge Regering en indices.
1762 - 1793
3 delen
De datering betreft het besluit van de Hoge Regering en de reactie daarop van de buitenkantoren.
4224
1762 april 2 - 1765 maart 13
 
Het betreft de boekjaren 1760 - 1761.
4225
1766 april 15 - 1777 maart 23
 
Het betreft de boekjaren 1762 - 1772.
4226
1790 april 6 - 1793 januari 7
 
Het betreft de boekjaren 1781 - 1789.
---
"Bijlagen gehoorende tot het berigt van den Boekhouder-Generaal over de bij de boeken van 1762/1763 onverevende voorlopende Posten. Generale Directie".
[1764]
 
Zie inv.nr. 4573 Aanvullingen 2002-2007.
4227
Reglement betreffende de afschrijving van handelswaar bij verzending naar de buitenkantoren.
1764 augustus 15 - 1790 april 20
1 stuk
Met aanvullingen en bijlagen.
---
"Verantwoording van de heren Vendumeesters". Rekeningen van door het vendukantoor voor rekening van de Compagnie bij publieke verkoping verkochte goederen ingediend bij de Hoge Regering, over de periode november 1764 - november 1766.
1764 - 1766
 
Met bijlagen.
Zie inv.nr. 4630 Aanvullingen 2002-2007.
4228-4229
Manualen van de grote kas.
1766 - 1805
2 delen
4228
1766 september 1 - 1767 augustus 31
 
4229
1804 december 31 - 1805 augustus 31
 
4230
Formulierboek ten behoeve van de negotieboeken.
[1768]
1 deel
Met inhoudsopgave en bijlagen.
---
Grootboeken [archief Boekhouder-Generaal].
1777/1778; 1778/1779
 
Zie Inv. nr. 4593 en inv.nr. 4627 Aanvullingen 2002-2007.
4231-4232
Journalen
1778 - 1795
2 delen
4231
1778 - 1779
 
4232
1795 januari 1 - 1795 december 31
 
Gehouden door directeur-generaal N. Engelhard.
4233
Extract-resoluties naar aanleiding van ingekomen instructies van het 5e departement van de Kamer Amsterdam betreffende de financiële administratie.
1788 september 19 - 1790 april 13
2 banden
Met bijlagen.
4234
Balansen opgemaakt uit de negotieboeken.
1790 augustus 31 - 1796 augustus 31
1 omslag
4235
Journaals en grootboeken van het particuliere schip Dankbare Africaan, varend van Kaap de Goede Hoop naar Batavia.
1792 november 7 - 1794 augustus 6
1 pak
Met bijlagen.
Met dit schip zijn de commissarissen-generaal S. Nederburgh en S. Frijkenius aangekomen in Batavia.
4236-4239
Grootboeken. Met indices.
1793 - 1799
4 delen
4236
1793 januari 1 - 1793 december 31
 
Gehouden door directeur-generaal N. Engelhard.
4237
1794 januari 1 - 1794 december 31
 
Gehouden door directeur-generaal N. Engelhard.
4238
1797
 
4239
1799
 
4240-4242
Stukken betreffende het financieel beheer van de commissaris tot de inlandse zaken, N. Engelhard.
1794 - 1800
2 banden, 2 pakken
4240
Kwitanties.
1794 april 14 - 1800 december 6.
2 pakken
4241
Ingekomen missiven van diverse Preanger regenten.
1799 maart 17 - 1799 augustus 20
 
4242
. Rekening-courant betreffende de afrekeningen met de Preanger regenten over de jaren 1799.
1800 april 2
 
4243
1794 juni 28
 
Bijlagen bij de generale resoluties betreffende de inkomsten en uitgaven van Onrust
De datering betreft de resolutiedatum.
---
[1794]
 
Rapport betreffende fouten in de rekening van het Compagnies Hospitaal.
Zie inv.nr. 4619 Aanvullingen 2002-2007.
---
Rapport van de opneem van Stads Vendu Comptoir te Batavia.
19 augustus 1794
 
Met bijlagen.
Zie inv.nr. 4629 Aanvullingen 2002-2007.
4244-4247
Kasboeken.
1797 - 1810
1 pak, 3 delen
4244
. Van het garnizoen.
1797 april 30 - 1797 november 30
 
4245
. Van de grote geldkas.
1803 september 1 - 1804 juli 27
 
4246
. Van de grote geldkas.
1804 september 6 - 1810 maart 31
1 pak
4247
. Van het 23-ste bataljon
1805 - 1806
 
4248
Kopie-rekening over de periode 1798 mei 2 - 1798 juli 29 opgemaakt door het postkantoor houdende de inkomsten uit de brievenpost
[1798]
1 stuk
4249-4252
Voorraadboeken
1799 - 1808
1 omslag, 1 stuk, 4 delen
4249
. Van een pakhuis.
1799
1 stuk
Met alfabetische index.
---
. Van het ijzermagazijn n.a.v. de overdracht door de gewezen administrateur Evert Joost Lewe aan G.W.C. van Motman.
1800 maart
 
Zie inv.nr. 4618 Aanvullingen 2002-2007.
4250
. Van het artilleriemagazijn.
1806 maart 31 - 1806 mei 31
 
4251
. Van 's lands wapenkamer.
1807 september 15 en 1808 augustus 31
1 omslag, 2 delen
Met inspectieverslag 1807 augustus 31.
4252
. Van de wapens op diverse posten.
1808 september 1
 
Niet compleet.
4253-4254
Kwitanties betreffende betalingen uit de compagniekas.
1806
2 banden
4253
1806 maart 4 - 1806 augustus 31
 
4254
1806 april 22 - 1806 mei 20
 
4255
Inventaris van diverse goederen in een pakhuis te Batavia.
1806 januari 1
1 stuk
4256
Manuaal betreffende de waarde van de verzonden goederen naar de buitenkantoren.
1806 januari 13 - 1806 december 23
1 omslag
4257
Financiële maandverslagen van de directeur-generaal.
1810 - 1811
1 pak
4258
Staat houdende de inkomsten uit Java over de periode 1806 - 1811.
[1811]
1 stuk
4259
Ingekomen rapporten betreffende de aanwezige voorraden in de grote geldkas en verschillende pakhuizen aan het eind van 1810.
1811 januari 4 - 1811 maart 11
1 band