Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Bijzondere onderwerpen

Staat en verval van de Compagnie.
4375
Kopie-memorie van C. Chastelein, 30 november 1686; kopie-memorie van de raden M. Pitt, N. Schagen en G. de Bevere. Met reactie van gouverneur-generaal J. Camphuijs en raad J. van Hoorn, 1687; kopie-memorie van gouverneur-generaal J. Mossel, 1752; reacties op de memorie van 3 mei 1763 van gouverneur-generaal P. van der Parra , 1767 - 1778
1686 november 30 - 1778 april 3
1 band
Eigentijdse titel van de memorie van Chastelein: 'Verscheidene bedenkingen..'. Eigentijdse titel van de memorie van Mossel: 'Bedenkingen over de intrinsiquen staat van de geoctroijeerde Nederlandsche Oostindische Compagnie ten dienste van de Heeren Principalen, bijeengebragt ter vertoning van dies waare, dog zorgelijke gesteldheid'.
Eigentijdse titel van de memorie van Van der Parra: 'Consideratien van den Gouverneur Generaal Van der Parra over de middelen ter verminderingh so van den omslagh als de presente ongelden te Batavia, Java, Bantam en Cheribon'.
4376
Kopie-memorie van de voormalige tweede opperkoopman C. Chastelein.
1705 juni 30
1 deel
Eigentijdse titel van de memorie: 'Invallende gedagten en de aanmerkingen over colonien welkers noodsakelijkhijd tot verseekering van deese landen al in voortijden bij d'Heeren Zeventienen mitsgaders d'Heer generaal Maatsuijker ende ordinaris Raad Pieter van Hoorn saliger is gegrepen en voorgesteld geworden'.
4377-4381
Kopie-memorie van de raden G. van Imhoff, E. de Haeze en J. van Schinne. Met de daarop genomen resoluties van de Heren Zeventien. In vijfvoud
1740 - 1742
5 delen
Eigentijdse titel van de memorie: 'Consideratien over den tegenwoordigen staat van de Nederlandsche Oost Indische Maatschappije met relatie voornamentlijk tot haar bestier Handel Scheepvaart en Huishouding in Indiën vervat in eenige poincten meer aan andere van opmerkinge ter aantoninge van het algemeen verval harer saken en op wat wijze men deselve veel ligt zoude kunnen Redresseren'.
4377
. Memorie.
1740 november 24
 
4378
. Memorie en resoluties.
1741 oktober 12 - 1742 maart 14
 
De datering betreft de resoluties.
4379
. Memorie en resoluties.
1741 oktober 12 - 1742 maart 14
 
De datering betreft de resoluties.
4380
Memorie en resoluties. Met aanvulling op de memorie.
1741 oktober 12 - 1742 juli 23
 
De datering betreft de resoluties.
4381
Memorie en resoluties.
1741 december 12 - 1742 juli 23
 
De datering betreft de resoluties.
4382-4385
Memories van gouverneur-generaal J. Mossel. Met commentaar van de Heren Zeventien en de Hoge Regering.
1752 - 1755
4 banden, 1 stuk
Eigentijdse titel van de memorie van 1752: 'Bedenkingen over de intrinsiquen staat van de geoctroijeerde Nederlandsche Oostindische Compagnie ten dienste van de Heeren Principalen, bijeengebragt ter vertoning van dies waare, dog zorgelijke gesteldheid'.
Eigentijdse titel van de memorie van 1753: 'Memorie rakende den staat der Generale Geoctroijeerde Oostindische Compagnie en de middelen ter redresse en verbetering nodig on deselve te conserveren'.
4382
. Concept-memorie van 1752.
1752 november 28
1 stuk
4383
Kopie-memorie van 1752 en commentaar (memorie) en (commentaar).
1752 november 28
2 banden
1754 maart
2 banden
4384
Kopie-memories van 1752 en 1753 en commentaar op de memorie van 1752 door de Heren Zeventien, (memories) en (commentaar)
1752 november 28 1753 november 30
 
1754 maart
 
De memories zijn niet compleet.
4385
Kopie-memories van 1752 en 1753 en commentaar op de memorie van 1752 door de Heren Zeventien en de Hoge Regering, 1752 november 28 .
1753 november 30 (memories) en 1754 maart - 1755 oktober 15 (commentaar)
 
4386-4387
Kopie-memories van gouverneur-generaal J. Mossel betreffende de staat van de Compagnie (1753 en 1755), de wisselkoers in Bengalen (1757) en het bestuur in Malacca (1758). Met in margine de daarop genomen resoluties. Gedrukt.
1753 - 1758
3 banden
Eigentijdse titel van de memorie van 1753: 'Memorie ter verhandeling van den staat en het belang der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie op haar respective comptoiren'.
Eigentijdse titel van de memorie van 1755: 'Memorie ter verhandeling van den staat en het belang der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie op haar respective comptoiren om te dienen tot een vervolg'.
Eigentijdse titel van de memorie van 1757: 'Consideratien over de vermunting in Bengalen mitsgaders de zo daar als elders betaald werdende interestpenningen; het employ van 's Compagnies geld; den lywaathandel; en de retouren voor Nederland'.
Eigentijdse titel van de memorie van 1758: 'Poincten van aanmerking nodig tot een goed bestier van Malacca, om het zelve te houden in eene nodige gerustheid en verzeekertheid, en 's Compagnies negotie of inkomen nevens het welvaren dezer colonie te bevorderen'.
4386
Memories van 1753 en 1755 , (memories) en (resoluties).
1753 mei 1
2 banden
1755 mei 1
2 banden
1753 juli 23 en 1755 mei 9
2 banden
4387
Memories van 1753, 1755, 1757 en 1758. Met inhoudsopgave, (memories) en (resoluties).
1753 mei 1, 1755 mei 1, 1757 mei 1 en 1758 maart 8
 
1753 juli 23, 1755 mei 9, 1757 juni 21 en 1758 april 13
 
4388
Kopie-memorie van raad P. van der Parra.
1757 juni 22 - 1758 april 14
1 deel
Eigentijdse titel van de memorie: 'Nadere aantooninge van de Intrinsique Staat der Nederlandse Oostindische Maatschappij met 't geslote Boekjaar 1757/58 ten vervolge van dat van 1750/51 nevens eenige aanmerkingen over den gedreven Handel, de Menage, en wat in't een en ander verschikking, verbetering en bezuijniging nodig heeft'.
4389
Memorie van gouverneur-generaal J. Mossel betreffende de concurrentie op handelsgebied in Azië. In tweevoud.
1758 december 5
2 banden
Net en kopie
Eigentijdse titel van de memorie: 'Reflectie over den staat der Nederlandsche Compagnie in 't oosten in opzigt harer zekerheijd met relatie tot andere aldaar handel drijvende Europeer'.
4390
Bijlage resolutie houdende rapport van raad extraordinaris H. van Bazel betreffende bezuiningen op de buitenkantoren Kaap de Goede Hoop, Souratte en Japan.
1762 december 13
1 band
De datering betreft de resolutiedatum.
4391-4395
Memorie van gouverneur-generaal P. van der Parra betreffende een vermindering van de kosten voor personeel te Batavia, Java, Bantam en Cheribon. Met daarop genomen resoluties.
1763 - 1770
5 delen
Eigentijdse titel van de memorie: 'Consideratien van den Gouverneur Generaal Van der Parra over de middelen ter verminderingh so van den omslagh als de presente ongelden te Batavia, Java, Bantam en Cheribon'.
4391
Memorie en extract-resolutie,
1763 mei 3 (memorie) en 1766 december 29 (extract-resolutie)
 
4392
Memorie en extract-resoluties,
1763 mei 3 (memorie) en 1770 juni 22 - 1770 december 4 (extract-resoluties)
 
4393
Extract-resoluties,
1766 december 29 - 1767 januari 27
 
4394
Repertorium op de memorie en extract-resoluties,
1766 december 29 - 1767 januari 27
 
4395
Extract-resoluties,
1766 december 29 - 1767 januari 27
 
---
Kopie-memories van de raden J. Radermacher (1783) en H. van Stockum (1787).
1783 juli 31 - 1787 augustus 3
 
Met bijlagen.
Zie inv.nr. 4516 Aanvullingen 2002-2007.
Eigentijdse titel van de memorie van Radermacher: ' Bedenkingen over den staat der Nederlandse Oost Indische Compagnie in 1783'.
Eigentijdse titel van de memorie van Van Stockum: 'Consideratien nopens de menagie in de Bataviasche huijshouding'.
4396
Ingekomen secrete adviezen van de gouverneurs van Ambon, Banda, Ternate en Macassar betreffende de aan de Engelsen bij vredesverdrag toegestane vrije vaart in de Oost.
1785 maart 21 - 1785 augustus 15
1 band
Met inhoudsopgave.
4397
Advies op de memorie van de oud-secretaris W. Kraane betreffende de opening van de vrije handel op de 'westerse' kantoren (Bengalen, Ceilon, Coromandel, Malabaar en Souratte).
circa 1790
1 deel
Eigentijdse titel van de memorie van Kraane: 'Reflectien van den heer Kraane op het voorgestelde plan ter openzetting van den vaart en handel op de 5 westersche comptoiren'.
4398-4405
Stukken betreffende en naar aanleiding van de memories van de voormalige gouverneur van Java's Noordoostkust D. van Hogendorp van december 1799.
1794 - 1805
3 banden, 6 delen
Eigentijdse titel van de memories van D. van Hogendorp:
'Berigt van de tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indien en den handel op deselve' en 'Schets of proeve van den tegenwoordigen staat van Java en ontwerp tot verbetering van dies bestier'.
4398
Advies van gouverneur-generaal J. Siberg. Met bijlage ('Schets...', door D. van Hogendorp).
1802 mei 21
 
4399
Advies van de raad en directeur-generaal A. Wiese. In tweevoud.
1802 augustus 17
2 delen
Net en kopie
De datering is de resolutiedatum.
Eigentijdse titel van het advies: 'Consideratien van den Heer Directeur-Generaal Albertus Hendricus Wiese over de werkjes van Dirk van Hoogendorp omtrend de staat der Compagnie in Indien'.
4400
Kopie-memorie van de raad W. van IJsseldijk betreffende de verbetering van de staat van de economie op Java,
[1803]
 
Eigentijdse titel van de memorie: 'Bedenkingen over den staat van Java's huishouding en de verbeeteringen of veranderingen die daar in misschien met een gewenscht gevolg zoude kunnen en dienen gemaekt te worden'.
4401
Minuut-advies betreffende de memorie van D. van Hogendorp,
[1803]
1 band
4402
Memorie van de raad N. Engelhard betreffende een missive van D. van Lennep, lid van de Raad van Justitie, van 10 augustus 1803.
[1804 december]
 
Met bijlagen.
Eigentijdse titel van de memorie: 'Iets in antwoord op de brieff van David van Lennep geassumeerd lid in den Hoogen Raad van Justitie te Batavia. Geschreven te Batavia den 10e augustus 1803. Beneevens eenige aanmerkingen betreffende Compagnies staat in Indien tot den jaare 1788. Om te dienen tot weederlegging en opheldering van zo veele deezer dagen uitgekomene werkjes en brochures over voorschreeven onderwerpen'.
4403
Memorie van de raad N. Engelhard betreffende de memorie van H. van IJsseldijk van 1803,
1805 april 15
 
Eigentijdse titel van de memorie: 'Poincten van Antwoord en Bedenkingen op de Consideratien van den WelEdele Gestrenge Heer Raad Extra Ordinair van Indie Wouter Hendrik van IJsseldijck op het werk van den Heer Dirk van Hogendorp'.
4404
Bijlagen bij de memorie van de raad N. Engelhard van 15 april 1805 betreffende de memorie van H. van IJsseldijk van 1803,
1794 juli 29 - 1805 april 15
1 band
Met inhoudsopgave
4405
Kopie-bijlagen bij de memorie van de raad N. Engelhard van 15 april 1805 betreffende de memorie van H. van IJsseldijk van 1803,
1794 juli 29 - 1805 april 15
1 band
Met inhoudsopgave