Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van de archiefvormer
De eerste notaris in Jacatra (Batavia) was Melchior Kerchem, tevens secretaris van het gerecht . Hij werd aangesteld op 27 augustus 1620. Hem werd opgedragen "binnen het ressort ende jurisdictie der stede Jacatra te bedienen ende excerceren, alle libellen, codicillen, instrumenten, preparatoir informatie, contracte van koopmanschappe, huwelijcxe voorwaerden, testamenten ende andere acten en stipulatien nodich ende ten dienste der gemeente, gaende en comende man te passeren ende expedieeren, mits dat volgens den eedt van getrouwicheijt in onze handen gedaen, gehouden sal wesen alle instrumenten ende notariale acten, sonder enige fraude sinceer ende suyverlyck te coucheren ende passeren, ende voorts in alles te doen, wat een goet ende getrouw notarius toestaet te doen". Bij besluit van 12 november 1620 werd het ambt van notaris publicq afgescheiden van dat van secretaris van het gerecht.
Bij aanschrijving van 4 Maart 1621 werd door de Heren XVII aan de G.G. en Raden voorgeschreven "om de rechten en wetten te doen observeren, die hier in Hollant geobserveert werden . Mochten de plakkaten en ordonnanties omtrent sommige punten niet voorzien, zo behoorde "de practique van de civile Romainsche wetten te worden gevolgd.
De eerste instructie voor notarissen dateert van 16 juni 1625. Verdere voorschriften zijn te vinden in de Bataviasche Statuten (Van der Chijs, I, blz. 486] en de Nieuwe Bataviasche Statuten [Van der Chijs, IX, blz. 103],