Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van de archiefvormer

Reglement / instructie 1625
 1. Notarissen moesten mannen zijn van goede naam en faam, behoorlijke eigendom bezitten, en kennis van het recht hebben
 2. De kandidaat-notaris wordt door commissarissen geexamineerd
 3. Zij moeten voor de ambtsaanvaarding cautie of borgtocht betalen
 4. Zij moeten behoorlijk protocol houden
 5. Het protocol kan gevisiteerd worden
 6. Zij staan ten dienste van allen die daarom verzoeken, en zullen pro deo voor de armen werken
 7. Het is verboden ongeoorloofde akten te maken, of giften en gaven aan te nemen
 8. Zij mogen geen akten ten eigen bate maken
 9. De akten moeten geheim gehouden worden. Er mag alleen een kopie verstrekt worden aan belanghebbenden of na toestemmingen aan derden, of als duidelijk blijkt dat derden belang hebben bij kopie
 10. Als de notaris buiten de stad moet gaan of 's-avonds moet verschijnen geldt er dubbel tarief
 11. De notaris moet een eed afleggen
In 1642 werd een nieuwe instructie vastgesteld