Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking De cesuur van het archief van notarissen in Batavia is gesteld op 1826. Het jaar van het laatst aanwezige protocol. Protocollen van na die datum zijn bijna niet aanwezig in het ANRI. Het is op dit moment niet duidelijk waar die protocollen zich dan wel bevinden De ordening is chronologisch op basis van het beginjaar van het eerste protocol van iedere notaris of secretaris/gezworen klerk. Verzamelprotocollen en -toegangen zijn geplaatst aan het begin van de inventaris Binnen het archief van iedere notaris is de ordening van de protocollen alfabetisch op beginletters van de aktesoort (attestatie, obligatie, procuratie, testament, transport, verschillende akten). Zogenaamde "imperfecte acten" zijn achteraan geplaatst. Bij wijziging in 1732 naar het systeem van doorgenummerde akten zijn de protocollen in de numerieke volgorde geplaatst. Verantwoording van de EAD bewerking Bij de codering naar EAD zijn de volgende uitgangspunten gebruikt De data's van verzamelbeschrijvingen en enkelvoudige beschrijvingen zijn genormaliseerd in het attribuut "normal" van het element <unitdate> volgens de richtlijnen in "RLG Best Practices Guidelines for Encoded Archival Description". Deelbeschrijvingen zijn niet genormaliseerd. Geografische en persoonsnamen zijn alleen dan gecodeerd met de element <geogname> en <persname> als de naam niet voorkomt in een rubriekstitel