Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Soorten akten
Akte van borgtocht Akte waarin een borgstelling wordt afgegeven
Akte van procuratie [of substitie]Akte waarin een gemachtigde of een plaatsvervanger wordt aangesteld
Akte van obligatieSchuldbekentenis, er bestaan inlandse en vaderlandse obligaties (in het laatste geval als de schuldenaar naar Nederland vertrekt). In het geval dat de obligatie is afgelost wordt hij doorgaans in het protocol doorgehaald.
Akte van attestatieGetuigenverklaring
Akte van transportAkte waarin een verkocht goed daadwerkelijk wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar [Komt ook voor in archief Schepenbank als serie Koopbrieven]
Testament [of codicil]Uiterste wilverklaring, een codicil is meestal een toevoeging aan een reeds bestaand testament. Komt ook voor als serie bij de Weeskamer [VOC-dienaren]
Akte van insinuatieAkte waarin aan een deurwaarder opdracht wordt gegeven bepaalde vragen te stellen aan een persoon [vaak in het kader van een schuld]
InterrogatoriumVerslag van een ondervraging [zie insinuatie]
Akte van adoptieAdoptie van (wees)kinderen of vrijgelaten slaven. Komen ook voor in kerkelijke archieven en collectie " burgerlijke stand"
Akte van bodemarij of bodemarijbriefVerzekering afgesloten op schip en lading
Akte van huwelijkse voorwaardenAkte waarin speciale afspraken worden vastgelegd inzake de financiële eigendomsverhoudingen binnen een huwelijk
HuwelijksakteAkte waarin afspraken worden gemaakt tussen de toekomstige echtgenoten (tussen trouwbelofte en akte van huwelijkse voorwaarden)
Akte van boedelscheiding Akte welke wordt opgemaakt na scheiding of overlijden. Verdeling van nagelaten goederen onder de erfgenamen
Inventaris / boedelbeschrijvingCatalogus van bezittingen, meestal opgemaakt na overlijden
Boedelrekening Rekening van schulden en inkomsten van een nalatenschap ingediend door executeurs testamentair
Akte van donatie Gift / schenking
Actio-cessie / Cessie van actieVrijwaring [bijv. na afbetaling obligatie]
Akte van trouwbelofte Overeenkomst tot het aangaan van een huwelijk
Huurcedulle / Koopcedulle Huurcontract / Koopcontract
Akte van hypotheek Akte van een lening met een onderpand
RelaasAntwoord op insinuatie [zie ook interrogatorium]
Belofte Officiële belofte (om iets te betalen of te doen)
Akte van revocatieHerroeping, annulering van iets
Akte declaratoirGetuigenverklaring [zie ook akte van attestatie]
KwitantieBewijs van betaling
Imperfectum akteOnjuist of onvolledig opgemaakte akte