Inventaris van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië (Hoge Raad van Justitie) 1620 - 1809

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

3   Instructies voor en regelgeving van de Raad van Justitie.
138-139
Extract-resoluties van de Hoge Regering.
(1667) 1715 - 1733
 
138
(1667) 1715 - 1724
1 band
Onvolledig.
139
1732 - 1733
1 omslag
140
"Blaffert" Register met besluiten en verordeningen, in de vorm van extracten uit de resoluties, betreffende rechtspleging en procedures van de Raad van Justitie.
1668 - 1778
1 band
Voorin eed en gebed van de vergadering. Waarschijnlijk vervaardigd in 1778.
141-142
Extract-resoluties uit de memorialen.
1693 - 1766
2 banden
141
1693 - 1745
 
De chronologische volgorde is niet duidelijk, wellicht verkeerd ingebonden. Eerst loopt de band tot 1745 en begint dan weer met extracten uit de periode 1704 - 1714.
142
1763 - 1766
 
Letter " D" .
143
Commissoriaal rapport van Hasselaar en Fockens uitgebracht aan de Hoge Regering betreffende het appèlrecht op de schepenbank, afschrift.
1765.
1 band
Het is niet duidelijk of dit stuk wel in het archief van de Raad van Justitie hoort.
144
Rapport van de extra-ordinaris Raden David Johan Smits en Jan Hendrik Rock over de manier van procederen uitgebracht aan de Hoge Regering, afschrift.
1778 december 31
1 pak
Met register van bijlagen. Bijlagen zelf ontbreken. Bevat advies om een commissie uit de Raad van Justitie in te stellen die tot taak zal hebben de regels van het procederen vast te leggen. Niet duideljk of dit stuk in dit archief thuishoort.
145
Instructie voor de Raad van Justitie te Batavia, vastgesteld door de Heren XVII.
1798 augustus 20
1 stuk.
" Gearresteerd binnen de stad Amsterdam".
146
Instructie voor de Hoge Raad, gedrukt, met afschriften van ingekomen brieven van Gouverneur Daendels over diverse zaken betreffende de Hoge Raad.
1809
1 stuk
Hoge Raad was de nieuwe naam van de Raad van Justitie in de Bataafs-Franse periode.
147-150
"Schets ofte ruw ontwerp van een instructie voor de justitieele raaden op de buijtencomptoiren van Nederlands India"; Ontwerp-instructie voor de Raden van Justitie in de buitencomptoiren.
[18e eeuw]
7 banden
147
Deel 1-4. Deel 1 is getiteld " zoo nopens de manier van procederen beide in't civiel en crimineel als andersints om ook de respective politiquen Raaden voor zoo verre haar eningzints concerneert te dienen ter narigt en observatie".
Delen 2-4 zijn gelijk aan inv.nrs. 148-150.
148
Deel 2 "de manier van 't procederen in 't civiel totdat de processen volkomen in staat van wijsen zijn gebracht".
18e eeuw
 
149
Deel 3 " vervattende de manier van procederen in 't civiel nadat de processen ter eerste instantie in staat van wijsen zijn gebracht".
150
Deel 4 " vervattende de manier van procederen in 't crimineel met het geen daar toe relatie geeft".
151
"Catechismus van het regt in vragen en antwoorden"; Rechtskundig leerboek.
eind 18e eeuw
1 pak
Lijkt afkomstig uit Utrecht gezien sommige vragen. Niet duidelijk of dit behoort tot archief Raad van Justitie.
152
Ingekomen advies betreffende reglementering van politie en justitie.
z.d.
1 stuk
153
"Maniere van procederen voor de Raad van Justitie".
zonder datum
1 band
Met repertorium.