Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807)

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer
Het is niet duidelijk of er echt sprake is geweest van een zelfstandig archief van het vendukantoor. Onderhavige collectie is door Van der Chijs in zijn inventaris apart beschreven onder de rubriek "Venduzaken". Een complicerende factor is ook dat diverse instanties zich bezig hielden met de openbare verkoop van boedels, vaste en roerende goederen (waaronder slaven), waarbij de secretarissen van de colleges optrad als vendumeester. Zowel in de archieven van de schepenbank, weesmeesteren als in het fragmentarisch bewaard gebeleven archief van boedelmeesteren komen vele stukken betreffende venduzaken voor.
In het archief van de schepenbank komt een besluit van 24 december 1794 voor waarin het venducomptoir wordt gesloten. Dat zou erop kunnen duiden dat het vendukantoor, in ieder geval gedurende een bepaalde periode, enigzins onafhankelijk opereerde. Ook de verzoeken van de schepenbank aan de Hoge Regering om controle te mogen uitoefenen op de boekhouding wijst in die richting.
In de Engelse tijd is er sprake van een Vendu-departement, die ressorteert onder de regering
Het is best mogelijk dat de papieren van het vendukantoor op een gegeven moment vermengd zijn geraakt met andere archieven. Echter dit te reconstrueren is niet goed mogelijk.