Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Steeven Jansz: Botman

12 Maart 1700

Inventaris en tacxatie den roerende en onroerende goederen nagelaaten en met de dood ontruijmt bij Steeven Jansz: Botman, in sijn leeven vrijborger aan Stellenbosch, ten voordeelen van sijn egte huijsvrouw Hendrikje Hendriksz: ter eener, en

drie kinderen gen:t Kornelis ten anderen zijnde
Jan en
Naleken Botman

bestaande in meenigte en prijs als volgd, namentlijk

ƒ
Een plaats zijnde land, huijs, hock met daarbij wijnpers, wagens, ploegen, eegdens, schoppen, spaaden, en wat vorders van bouwgereetschappen daar meer mogten sijn; leggende aan Stellenbosch, sijnde groot, en belendende als de ervgrondbriev van den aanwijst 4000
250 p:s beesten, soo koeijen, veersen, ossen, kalveren, kleijn en groot et p:s ƒ30 is 7500
1800 p:s schaapen, soo ooijen, hameltjes, lammeren kleijn en groot et p:s ƒ2:10 compt 4500
12 p:s soo slaaven, als een slaavin, kleijn en groot, jonk en oud, et p:s ƒ150 door den anderen 1800
4 p:s paarden soos kleijn als groot, jonk en oudt et p:s ƒ50 200
20 leggers Caapse wijn sonder de vaaten sijnde getaxeert de legger op ƒ175 compt 1500
29 p:s leedige leggers, soo nieuwe als oude goed en kwaad, de legger ƒ18 door den anderen 522
aan eenige huijsmeublen is tesamen gewaardeert op 300
Voorsz: boedel moet hebben van diversche persoonen dien debet sijn met malkander 1300
Somma ƒ21622
Voorsz: boedel is schuldigh aan de volgende persoonen als volgd, namentlijk
aan Kornelis Botman weegens schuld 172
aan de m:r Pieter le Febre over een jaar m:r loon 100
aan knegtsloonen van 5 p:s een knegt van 2 jaaren en 4 een knegt een jaar huur, winnen ijder p:r m:t ƒ12 compt 864
1136
De lasten des boedels ten bedragen van ƒ1136 van het geheele capitaal ter monture van ƒ21622 afgetrocken sijnde, blijft het nette capitaal daar van ten bedragen ƒ20486

Aldus g'inventariseert ende geprijseert bij de boedelhoutster Hendrikje Hendriksz: voorn:t, en aan d' E:E: vergadering van Weesm:ren aan Caap de Goede Hoop, op den 12:en Maart a:o 1700 overgelevert verklaarende haares weetens, dees aangaande niet agtergehoudene ofte versweegen te hebben; protesteerende daar omme, nadien namaals bevonden mogte werden dat deesen inventaris met eenige partijen behoorde vermeerdert te werden dat deselve daar na sal gedresseert werden tot gemeen voordeel ofte schaade, souden daar in behaald te willen sijn, dag en jaar als vooren.

Dit hand + merk is van Hendrikje Hendriksz voorsz: eygenhandig gestelt

In presentie van A: Coopman, W:s m:r

Bovengen: inventaris en taxatie der goederen bij de vergadering geresumeert sijnde hebben het sekere geapprobeert en voor goed aangenomen; gelijk als haar twee soonen Kornelis en Jan Botma meede hebben goed gekeurt, dag en jaar als boven.

In kennisse van mij: A: Coopman, W:s m:r en Secret:s