Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Maria Winckelhuijsen

27 Julij 1703

Inventaris en exacte tacxatie den roerende en onroerende goederen met de doodt ontruijmt en nagelaten bij de overleeden vrijburgeresse Maria Winckelhuijsen, ten voordeelen van haar nagelaten man Pieter van de Westhuijsen ter eener; en voor

haar 7 soo mondige als onmondige kinderen, en kinds kindt ten anderen zijde gen:t Maria oudt 28
Jan 26
Klaas 24
Barend 22
Hendrik 17
Pieter 12 en
Maria Zegers 3 jaaren

soo als deselve door de ondergeschreven gecommitteerde Weesmeesteren op de ondervolgende plaatse hebben bevonden en door de E: vergadering van Weesmeesteren en desselvs boedelhouder met de mondige kinderen zijn getacxeert en aangeweesen bestaande in quantiteit en qualiteit als volgd, namentlijk

ƒ
Een plaats leggende in de Tijgerbergen, groot 60 morgen, bezaaijd met tarw en etc: waar op geplant staan 36000 wijnstocken, huijsingh, hocken etc: wagens, en verdere bouw, en kuijpers gereetschappen gesteld op voorsz: plaat en in het huijs is bevonden 12000:--
1 slaav gen:t Jacob van Madagascar 150:--
1 slaav gen:t Arend van Madagascar 300:--
1 slaav gen:t Marcus van Madagascar 300:--
1 slaav gen:t Aron van Bengalen 300:--
1 slaav gen:t Pieter van Mallebaar 300:--
1 slaav gen:t Teer van de Kust 300:--
1 slaav gen:t Balthus van de Kust 300:--
1 slaav gen:t Antonij van Madagascar 300:--
109 mudde tarw de mud, ƒ8:10 't mudde 1011:10
10 mudde rogge de mudd, ƒ7: et mudd 70:--
1 groote kleer kas daar in bevonden 100:--
17 witte bedt lakens 12:15
30 witte kussensloopen 12:--
6 witte tafellakens 9:--
88 witte servetten 30:--
19 witte vrouwe hembden 19:--
3 zitse kabaijen 36:--
1 zitse vrouwe rock onopgemaakt 6:--
1 zitse tafelspreij 2:--
1 zitse roode gingangh 9:--
1 barne goors stoffje 7:10
3 1/2 p:s wit lijnwaat 21:--
3 p:s blauwe sallemporis 27:--
3 swarte kapers 3:--
1 witte [kapers] 1:--
16 witte neusdoeken 6:--
2 Bijbeltjes met silver beslagh 21:--
12 tinne tafelborden, nieuw 12:--

Een kist daar in bevonden
ƒ
2 veere bultzakken 27:--
4 veere stoel kussens met zits over togen 3:--
1 Indische combaars 4:10
1 zitse kleetjen op een kist 1:--
1 ledicant daar op bevonden 6:--
1 Hollands tijke veere bedt 30:--
1 Hollands tijke hooft peulewe 6:--
2 Hollands tijke hooft kussens 6:--
2 witte slaaplakens 1:10
1 Indische combaars 4:10
2 slaap-kadels, daar op 15:--
2 veere bult zakken 27:--
1 veere hooft peulewe 6:--
6 veere hooft kussens 12:--
4 beddelakens 3:--
2 Indische combaarsen 9:--
1 stoelkussen 1:--
3 porsselijne kaspotten, op de kas 9:--
1 porsselijne stelletje kabinet goedt 3:--
4 porsselijne kommetjes 3:--
17 papiere prentjes met lijsjes 6:--
1 schilderije met een lijst 6:--
1 klein spiegeltje met een swart lijsje 3:--
1 groot kist met kooper beslagen 27:--
1 donderbus 6:--
3 paar pistoolen 36:--
1 thee tafeltje 6:--
1 kapstock 0:15
2 ledige kisjes 9:--
1 kleer borstel 0:15
1 elle 4:--
1 blicke trommel 1:--

In het voorhuijs en kombuijs bevonden
ƒ
5 tinne schotels 9:--
18 tinne leepels, segge borden 9:--
2 tinne kommen 5:--
12 tinne leepels 1:10
4 tinne kommetjes 1:10
1 tinne trekpot 0:15
4 tinne kannetjes 3:--
4 tinne waterpotten 9:--
5 ijsere potten 15:--
1 ijsere tangh en asschop 3:--
2 ijsere haart kettings 3:--
2 ijsere roosters 4:--
2 ijsere lampen 3:15
4 kopere ketels 30:--
3 kopere pannetjes 11:--
2 kopere strijk ijsers 12:--
2 kopere koekepannen 5:--
1 kopere bollebuijsjes pan 6:--
1 ijsere hackmes 1:--
6 porsselijne schotels 12:--
27 porsselijne tafelborden 12:--
19 porsselijne theepieringtjes 1:--
13 porsselijne thee kopjes 1:--
4 houte rakken 4:--

In de bottelarie bevonden
ƒ
1 kopere vijsel met kopere stamper 9:--
1 kopere kandelaar 4:10
1 kopere vergiettest 9:--
1 kopere theeketel 1:--

In de kleijne kelder bevonden
ƒ
12 leedige wijn leggers 324
18 leedige halve leggers 144
40 p:s koperwykse planken 40
3 ribben van 4 en 5 duijm 10
1 groote slijp-steen 36
1 parthij kuijpers gereetschappen 24

In de boven kelder bevonden
ƒ
10 leggers met wijn 1000
15 leggers leedigh 405
2 ledige halve leggers 24
8 pars-balien 24
10 oude vaten 15

In het woonhuijs nog bevonden
ƒ
20 slegte stoelen 20
1 ronde tafel 15
1 viercante tafel 6
1 thee tafel 2
1 back trogh 4
6 water emmers 9
1 was balie 2

Op de plaats bevonden
ƒ
4 waagens alle gebruijkt 300
12 nieuwe balkjes van 18 voeten lank 84
2 nieuwe ribben van 6 en 8 duijm 14
1 disteleer ketel met helm, slang, en koolvat 80
tot 3 leggers hout, en ijserwerk 69
713 p:s schapen klein en groot 2139
9 p:s paarden jong en oud 540

Op de plaats Elsjeskraal bevonden
ƒ
139 p:s runder beesten klein en groot 3475:--
19 p:s kalveren, van verleeden, en dit jaar 228:--
2 slaap kadels waar op 12:--
2 veere bult zakken 27:--
8 hooft kussens 16:--
2 Indische kombaarsen 9:--
8 schilderijtjes met lijsjes 3:--
1 viercante tafel 3:--
5 stoelen 5:--
1 kisjen 3:--
2 boter karnen 9:--
2 melk vaten 6:--
8 Delftse tafel borden 3:--
2 porsselijne schotels 3:--
2 porsselijne kommetjes 1:10
3 houte rackjes 3:--
1 kopere ketel 2:--
1 kopere kandelaar 3:--
1 kopere theeketel 3:--
4 water emmers 6:--
1 water baletje 1:--
3 ijsere potten 9:--
1 ijsere tangh en asschop 5:--
2 ijsere roosters 3:--
1 ijsere schuijmspaan 1:--
1 ijsere drievoet 2:10
1 tafel met 2 banken 2:--
1 spiegeltje met een swart lijsje 1:10
2 ploegen 90:--
2 eggen met zijn of haar toebehoren 30:--
1 perthij bouwgereetschappen 21:--
8 tinne lepels in een houte rakje 1:--
1 tinne kom 2:--
1 tinne soutvat 0:15
1 ijsere koekepan 3:--
2 ijsere haart kettings 2:--
2 ijsere lampen 3:--
1 ijsere hackmes 1:10
1 ijsere bijl 3:--

Bij Johannes Phijler bevonden in een kist behoorende aan desen boedel
ƒ
soo an gout als silver gelt kontanten p:rs 5879

Inkomende schulden die voorsz: boedel moet hebben van als volgd, namentlijk
ƒ ƒ
van Kornelis van Nieuken 1600:--
van Johannes Phijfer 3777:--
van Harmen Palmen 400:--
van Gerrit Dirksz: 300:--
van Hendrik Zeeger 600:--
van Jacobus Victor 170:--
buijten in de kist bevonden 2000:--
8847:--
1 slaap kadel daar op 6:--
1 veeren bultzack 12:--
7 hooft kussens 12:--
1 zitse spreij 4:10
1 huijs met erve, leggende aan de Kaap 2200:--
5 zitsen zijn getacxeerd op 45:--
Somma ƒ47478:--

Aldus geinventaris en getacxeerd op den 27, 28 en 29:en Julij, en op den 3, 4 en 5:en Augustus a:o 1703, na het aanwijsen en opgeeven van voorsz: Pieter van de Westhuijsen, ten overstaan van de meerderjarige kinderen, en deselvs toestaan als ondergetekent hebben; verklaarende voorsz: Pieter van de Westhuijsen van dese boedel niet agter gehouden ofte versweegen te hebben nog direct nogh indirect, verklarende sulks ten allen tijden met gestaafde eede te willen bekragten.

Caap de Goede Hoop op den 5:en Augustus a:o 1703

Gecommitt: Weesm:ren: Joan Rotterdam, Hendrick Bauman

Dit merk + heeft Pieter van de Westhuijsen gesteld, Cornelis Nijkerck, Jan van de Westhuijsen, dit is de + handteikening van Klaas van de Westhuijsen

In kennisse van mij: A: Coopman, Secret:s